Wužiwarske profile - hdźež Firefox waše zapołožki, hesła a druhe wužiwarske daty składuje

Wšě změny, kotrež w Firefox přewjedźeće, kaž na přikład za startowu stronu, wužiwane symbolowe lajsty, nainstalowane rozšěrjenja, składowane hesła a waše zapołožki, so we wosebitym rjadowaku z mjenom profil składuja. Waš profilowy rjadowak składuje so na wosebitym městnje, dźěleny wot programa Firefox, tak zo, jeli je problem z Firefox, waše informacije hišće tam budu. To tež woznamjenja, zo móžeće Firefox wotinstalować bjez toho, zo byšće swoje nastajenja zhubił a njetrjebaće Firefox znowa instalować, zo byšće swoje daty zhašał abo problem rozrisał.

Kak móžu swój profil namakać?

 • Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu , potom na Pomoc a wubjerće Informacije za rozrisowanje problemow.Wubjerće z menija Pomoc Informacije za rozrisowanje problemow. Rajtark Informacije za rozrisowanje problemow so wočini.
 • Klikńće pod wobłukom Zakłady nałoženja pódla profiloweho rjadowakarjadowaka na Rjadowak wočinićW Finder pokazaćRjadowak wočinić. Wokno so wočini, kotrež waš profilowy rjadowak wobsahuje. Waš profilowy rjadowak so wočini.
Pokiw: Jeli njemóžeće Firefox wočinjeć abo wužiwać, slědujće instrukcijam w nastawku Namakajće swój profil, bjeztoho, zo by Firefox wočinił.

Waš profil namakać bjez toho, zo by so Firefox wočinił

Firefox po standardźe waš profilowy rjadowak na tutym městnje na wašim ličaku:
C:\Users\<your Windows login username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\
Windows po standardźe rjadowak AppData chowa, ale móžeće swój profilowy rjadowak takle namakać:

 1. Tłóčće Windows Key +R na tastaturje. Dialog „Ausführen“ so wočini.
 2. Zapisajće %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ do tekstoweho pola.
 3. Klikńće na OK. Wokno so wočini, kotrež profilowe rjadowaki wobsahuje.
 4. Klikńće dwójce na profilowy rjadowak, kotryž chceće wočinić. Jeli maće jenož jedyn profil, ma jeho rjadowak „default“ w mjenje.
 1. Klikńće na startowej wobrazowce na kachličku Desktop. Napohlad desktopa so wočini.
 2. Stajće kursor do praweho delnjeho róžka, zo byšće so do Charms dóstał.
 3. Wubjerće charm Suchen. Pytanska bóčnica so wočini.
 4. Zapisajće %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ do tekstoweho pola bjez toho, zo byšće zapodawansku tastu tłóčił. Lisćina profilowych rjadowakow so zjewi.
 5. Klikńće na profilowy rjadowak, kotryž chceće wočinić (budźe so we woknje wočinjeć). Jeli maće jenož jedyn profil, ma jeho rjadowak „default“ w mjenje.

 1. Klikńće Windowsowe tłóčatko Start. Startowy meni so wočini.
 2. Zapisajće do pytanskeho pola deleka w startowym meniju:
  %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ bjez toho, zo byšće zapodawansku tastu tłóčił. Lisćina profilow so horjeka w startowym meniju zjewi.
 3. Klikńće na profilowy rjadowak, kotryž chceće wočinić (budźe so we woknje wočinjeć). Jeli maće jenož jedyn profil, ma jeho rjadowak „default“ w mjenje.

  ab167bec686b081a25849c98d6bf9ea7-1258940859-69-1.png
 • Alternatiwnje móžeće swój profil namakać, hdyž tastu Windows Key  tłóčiće a potom %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ zapodawaće.
Pokiw: Zo byšće Windows tak nastajił, zo by rjadowak AppData a druhe schowane dataje a rjadowaki pokazał, hlejće Schowane dataje pokazać - Pomoc Windows.
 1. Klikńće na Windowsowe tłóčatko Start a wubjerće Ausführen….

  win-run.png
 2. Zapodajće:
  %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
  a klikńće potom na OK.
  Wokno so wočini, kotrež profilowe rjadowaki wobsahuje.
  win-rundialog.png
 3. Klikńće dwójce na profilowy rjadowak, kotryž chceće wočinić. Jeli maće jenož jedyn profil, ma jeho rjadowak „default“ w mjenje.
 1. Klikńće na symbol Finder w doku. Klikńće na menijowej lajsće na meni Gehe zu, dźeržće abo tastu alt stłóčenu a wubjerće Library. Wokno so wočini, kotrež waš rjadowak „Library“ wobsahuje.
 2. Wočińće rjadowak Application Support, potom rjadowak Firefox a skónčnje rjadowak Profiles.
 3. Waš profilowy rjadowak je znutřka tutoho rjadowaka. Jeli maće jenož jedyn profil, ma jeho rjadowak „default“ w mjenje.
 1. (Ubuntu) Klikńće na meni Places horjeka naprawo na wobrazowce a wubjerće Persönlicher Ordner (hornjoserbsce: Wosobinski rjadowak). Zrjadowak datajow so wočini.
 2. Klikńće na meni Ansicht a wubjerće Verborgene Dateien anzeigen, jeli hišće wubrany njeje.
 3. Klikńće dwójce na rjadowak z mjenom .mozilla.
 4. Klikńće dwójce na rjadowak z mjenom firefox. Waš profilowy rjadowak je w tutym rjadowaku. Jeli maće jenož jedyn profil, ma jeho rjadowak „default“ w mjenje.

Kotre daty so w mojim profilu składuja?

Pokiw: To dospołna lisćina njeje. Tu so jenož wažne daty wopisuja.

 • Zapołožki, sćehnjenja a přehladowanska historija: Dataja places.sqlite wobsahuje wšě waše zapołožki a nalistuje wšě dataje, kotrež sće sćahnył a websydła, kotrež sće wopytał. Rjadowak bookmarkbackups składuje dataje za zawěsćenje zapołožkow, kotrež dadźa so wužiwać, zo bychu waše zapołožki wobnowili. Dataja favicons.sqlite wšě fawikony za waše zapołožki Firefox wobsahuje. Za dalše informacije hlejće Ze zapołožkami swoje najlubše webstrony składować a Zapołožki zawěsćić, wobnowić a na druhi ličak přenošować.
 • Hesła: Waše hesła so w datajomaj key4.db a logins.json składuja. Za dalše informacije hlejće Zrjadowak hesłow - hesła w Firefox sej spomjatkować, zhašeć, změnić a importować.
 • Nastajenja wěstych websydłow: Dataji permissions.sqlite a content-prefs.sqlite składujetej wjele wašich prawow Firefox (na přikład kotre sydła smědźa wuskakowace wokna pokazać) abo skalěrowanske schodźenki, kotrež so na zakładźe wěsteho sydła nastajeja (hlejće Font size and zoom - increase the size of web pages).
 • Pytawy: Dataja search.json.mozlz4 składuje pytawy, kotrež su so wot wužiwarja instalowali. Za dalše informacije, hlejće Pytawu w Firefox přidać abo wotstronić.
 • Wosobinski słownik: Dataja persdict.dat składuje swójske słowa, kotrež sće słownikej Firefox přidał. Za dalše informacije hlejće Prawopisnu kontrolu w Firefox wužiwać.
 • Formularna historija: Dataja formhistory.sqlite sej spomjatkuje, za čimž sće w pytanskim polu Firefox pytał a kotre informacije sće do formularow na websydłach zapodał. Za dalše informacije hlejće Awtomatiske wudospołnjenje formularow.
 • Placki: Plack je informacija, kotruž websydło, kotrež sće wopytał, na wašim ličaku składuje. Zwjetša to su sydłowe nastajenja abo přizjewjenski status. Wšě placki so w dataji cookies.sqlite składuja.
 • DOM-składowak: DOM-składowak (jendźelsce: DOM Storage) je móžnosć, zo by wulke mnóstwa datow wěsćišo składował a lóšo wužiwał hač to by z plackami móžno było. Daty za websydła so w dataji webappsstore.sqlite a a daty za strony about:* so w dataji chromeappsstore.sqlite składuja.
 • Rozšěrjenja: Rjadowak extensions składuje, jeli eksistuje, dataje za rozšěrjenja, kotrež sće instalował. Zo byšće wjace wo rozšěrjenjach Firefox a druhich přidatkach zhonił, hlejće Přidatki namakać a instalować, zo bychu Firefox přiměrili.
 • Wěstotne nastajenja za certifikaty: Dataja cert9.db składuje wšě waše wěstotne nastajenja za certifikaty a SSL-certifikaty, kotrež sće do Firefox importował.
 • Wěstotne nastajenja za graty: Dataja pkcs11.txt konfiguraciju wěstotneho modula składuje.
 • Sćehnjenske akcije: Dataja handlers.json składuje waše nastajenja, kotrež Firefox zdźěleja, štož ma činić, hdyž na wosebity datajowy typ storči. Na přikład su tu nastajenja składowane, kotrež Firefox zdźěleja, zo ma PDF-dataju z Acrobat Reader wočinić, hdyž na nju kliknjeće. Za dalše informacije hlejće Nastajće, štož Firefox ma činić, hdyž na dataju kliknjeće abo ju sćahujeće.
 • Składowane posedźenje: Dataja sessionstore.jsonlz4 składuje tuchwilu wočinjene rajtarki a wokna. Za dalše informacije hlejće Předchadne posedźenje zaso wobnowić - waše najnowše rajtarki a wokna zaso pokazać.
 • Přiměrjenja symbolowych lajstow: Dataja xulstore.json składuje nastajenja wo wulkosći a poziciji symbolowych lajstow a woknow. Za dalše informacije hlejće Wodźenske elementy, tłóčatka a symbolowe lajsty w Firefox přiměrić.
 • Wužiwarske nastajenja: Dataja prefs.js składuje přiměrjene wužiwarske nastajenja, kaž na přikład změny, kotrež w nastajenjach Firefox přewjedźeće. Opcionalna dataja user.js, jeli eksistuje, změnjene nastajenja přepisuje.

Z profilemi dźěłać

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije