Wažne daty ze stareho profila wobnowić

Profil Firefox składuje wšě waše wažne daty, kaž na přikład zapołožki, historiju, placki a hesła. Tutón nastawk wujasnja, kak móžeće dataje do noweho profila kopěrować, nalistuje wažne dataje, kotrež so w profilu składuja, a wopisuje, kotre daty so w tutych datajach składuja.

Jeli maće problem z Firefox, je druhdy lěpje a lóšo, nowy profil załožić a waše najwažniše daty do njeho kopěrować, hač zawinu za problem namakać a porjedźić. Funkcija Firefox wobnowić budźe to za was awtomatisce činić.

Kedźbu: Dokelž waše nastajenja a rozšěrjenja husto problemy zawinuja, tutón nastawk njewujasnja, kak móžeće tute daty mjez profilemi kopěrować. Přewjedźće tohodla kroki w tutym nastawku a instalujće po tym swoje rozšěrjenja znowa a konfigurujće swoje nastajenja Firefox hišće raz.

Aktualny profil zawěsćić

Prjedy hač započnjeće, poruča so, zo dospołne zawěsćenje swojeho eksistowaceho profila Firefox přewjedźeće, za pad, zo so něšto nimokula. Prošu čitajće nastawk Back up and restore information in Firefox profiles za instrukcije wo tym, kak móžeće to činić.

Nowy profil Firefox załožić

Za informacije, kak móžeće cyle nowy profil Firefox załožić, čitajće prošu nastawk Profile Firefox z pomocu profiloweho zrjadowaka załožić a wotstronić, a wěnujće wotrězkej Profil załožić wosebitu kedźbnosć.

Dataje mjez profilowymi rjadowakami kopěrować

Kedźbu: Firefox dyrbi začinjeny być, mjeztym zo dataje mjez profilowymi rjadowakami kopěrujeće.
 1. Wočińće swój profilowy rjadowak:

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej Pomoc Klikńće na menijowej lajsće na meni PomocKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočinic.Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočini.

 2. Klikńće pod wobłukom Zakłady nałoženja na Rjadowak pokazaćRjadowak wočinićW Finder pokazaćRjadowak wočinić. Wokno z wašimi profilowymi datajemiwašim profilowym rjadowakom so wočini.
 3. Pokiw: Jeli njemóžeće Fire​fox wočinjeć abo wužiwać, sćěhujće instrukcije w nastawku Namakajće swój profil, bjeztoho, zo by Firefox wočinił.

 4. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 5. Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu Ctrl stłóčenu za kliknjenje na dataju, kotruž chceće kopěrować a wubjerće Kopěrować.
 6. Wočińće nowy profilowy rjadowak Firefox.
 7. Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu Ctrl stłóčenu za kliknjenje znutřka profila a wubjerće Element einfügenEinfügen.
Pokiw: Menijowej zapiskaj Element einfügen (Mac) a Einfügen (Windows a Linux) słušatej k dźěłowemu systemej. Dokelž serbskorěčny dźěłowy system njeeksistuje, stej tej menijowej zapiskaj němsce podatej.

Wospjetujće kroki 4-6 za kóždu dataju, kotruž chceće do swojeho noweho profiloweho rjadowaka kopěrować.

Při kopěrowanju wašich wosobinskich datow ze stareho profila do noweho profila, móže so stać, zo tež dataju kopěrujeće, kotraž tón problem zawinuje, kotryž chceće wotbyć! Čim wjace datajow kopěrujeće, ćim wjetša je prawdźepodobnosć, zo to so stanje. Poručamy tohodla, zo:

 • jenož minimalnu ličbu datajow kopěrujeće, kotrež waše najwažniše daty wobsahuja, bjez kotrychž prosće njemóžeće wuńć.
 • jenož mało datajow naraz kopěrujeće, a potom přepruwujeće, hač problem, kotryž chceće wotbyć, zaso wustupuje.

Waše wažne daty a jich dataje

Zapołožki, sćehnjenja a přehladowanska historija

 • places.sqlite

Tuta dataja wobsahuje wšě waše zapołožki a nalistuje dataje, kotrež sće sćahnył a websydła, kotrež sće do toho wopytał. Za dalše informacije hlejće Ze zapołožkami swoje najlubše webstrony składować.

Hesła

Waše hesła składuja so w dwěmaj rozdźělnymaj datajomaj, wobě stej trěbnej:

 • key3.db - Tuta dataja składuje wašu klučowu datowu banku za waše hesła. Zo byšće składowane hesła přenošował, dyrbiće tutu dataju hromadźe ze slědowacej dataju kopěrować.
 • logins.json - Składowane hesła.

Za dalše informacije hlejće Zrjadowak hesłow - hesła w Firefox sej spomjatkować, zhašeć, změnić a importować.

Specifiske nastajenja sydłow

 • permissions.sqlite

Tuta dataja składuje wjele z wašich prawow Firefox, kotrež so na jednotliwe websydła nałožuja. Składuje na přikład, za kotre sydła so stajenje plackow dowoluje abo blokuje, rozšěrjenja instaluja, wobrazy pokazuja abo wuskakowace wokna wočinjeja atd.

Pytawy

 • search.json

Tuta dataja składuje daty wo pytawach, kotrež su w Firefox k dispozicji.

 • searchplugins

Tutón rjadowak wobsahuje dataje za pytawy, kotrež su so wot wužiwarja instalowali. Za dalše informacije hlejće Pytanske polo w Firefox wužiwać a Pytawu w Firefox přidać abo wotstronić.

 • search.json.mozlz4

Tuta dataja składuje pytawy, kotrež su so wot wužiwarja instalowali. Za dalše informacije hlejće Pytanske polo w Firefox wužiwać a Pytawu w Firefox přidać abo wotstronić.

Wosobinski słownik

 • persdict.dat

Tuta dataja składuje swójske słowa, kotrež sće słownikej Firefox přidał. Jeli njejsće ženje słownikej Firefox swójske słowo přidał, nimaće tutu dataju. Za dalše informacije hlejće Prawopisnu kontrolu w Firefox wužiwać.

Awtomatiske wudospołnjenje formularow

 • formhistory.sqlite

Tuta dataja sej spomjatkuje, za čimž sće w pytanskim polu Firefox pytał a kotre informacije sće do formularow na websydłach zapodał. Za dalše informacije hlejće Awtomatiske wudospołnjenje formularow.

Placki

 • cookies.sqlite

Placki so přez websydła z wjele přičinow wužiwaja. K nim słušeja: Wostanjeće pola websydła přizjewjeny, pola kotrehož sće so do toho přizjewił, spomjatkuja so sej nastajenja, kotrež smědźešće postajić, dokelž websydła wam to dowolichu, waše awtentifikowanje jako wosoba, kotraž je wěste websydło do toho wopytał atd.

Nastajenja wěstotnych certifikatow

 • cert8.db

Tuta dataja składuje wšě waše nastajenja za wěstotne certifikaty a SSL-certifikaty, kotrež sće do Firefox importował.

Datajowe typy a sćehnjenske akcije

 • mimeTypes.rdf

Tuta dataja składuje waše nastajenja hladajo na to, štož Firefox ma činić, hdyž na znate datajowe typy storči - dataju składować abo z wěstym nałoženjom wočinić. Za dalše informacije hlejće Nastajće, štož Firefox ma činić, hdyž na dataju kliknjeće abo ju sćahujeće.
Bazuje na informacijach nastawka Transferring data to a new profile - Firefox (mozillaZine KB)

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla