Zrjadowak hesłow - hesła w Firefox sej spomjatkować, zhašeć, změnić a importować

Firefox waše wužiwarske mjena a hesła za přistup k websydłam wěsće składuje a zapisuje je potom awtomatisce za was, hdyž websydło přichodny raz wopytujeće, a zmóžnja wam, waše składowane přizjewjenja z jeho zatwarjenej funkciju za rjadowanje hesłow rjadować. Tutón nastawk budźe wam pokazować, kak móžeće swoje přizjewjenja w Firefox składować, sej wobhladać, wobdźěłać, rjadować, wotstronić a škitać a tež kak móžeće tutu funkciju w Firefox znjemóžnić.

Pokaz: Na Mac a Windows, je snano awtentifikacija přez dźěłowy system trěbna, hdyž chceće z pomocu tłóčatkow Wobdźěłać, Kopěrować abo „Pokazać“ („wóčkowy“ symbol) přistup k składowanym hesłam dóstać. To přizjewjenske daty wašeho konta Firefox njejsu; hlejće Firefox asks for authentication (password, voice, face or fingerprint) when accessing passwords za dalše informacije.

Wužiwarske mjena a hesła składować

Hdyž wužiwarske mjeno a hesło zapodawaće, kotrejž hišće njejsće za websydło składował, budźe so Firefox prašeć, hač chceće, zo so składujetej.

FF70 Password

Pokiw: Składowanski dialog so schowa, hdyž zwonka njeho kliknjeće. Zo byšće jón zaso pokazał, klikńće prosće na klučowy symbol nalěwo w adresowym polu. Jeli Firefox was njenamołwja, hesła skladować, hlejće nastawk Wužiwarske mjena a hesła so njeskładuja.

W składowanskim dialogu móžeće wolić:

 • Zo Firefox waše wužiwarske mjeno a hesło składuje. Klikńće na Składować. Přichodny raz, hdyž websydło wopytujeće, budźe Firefox waše wužiwarske mjeno a hesło awtomatisce za was zapisować.
  • Jeli sće wopačne wužiwarske mjeno abo hesło składował, zapisajće prosće prawe wužiwarske mjeno abo hesło a Firefox budźe was namołwjeć, jo składować. Zo byšće nowe wužiwarske mjeno a hesło składował, klikńće na Aktualizować.
 • Zo Firefox ženje wužiwarske mjena a hesła za aktualne websydło njeskładuje. Klikńće wuběranski meni a wubjerće Ženje składować. Hdyž so w přichodźe pola websydła přizjewiće, Firefox njebudźe was kazać, wužiwarske mjeno a hesło składować.
  • Jeli wšak pozdźišo swoje měnjenje měnjeće, a chceće, zo Firefox so was praša, hač ma wužiwarske mjena a hesła za tute sydło składować, dyrbiće do swojich nastajenjow Firefox hić a zapisk sydła z lisćiny wuwzaćow z wokna Priwatnosć a wěstota wotstronić.
 • Zo so składowanje wašeho wužiwarskeho mjena hesła tónkróć přeskakuje. Klikńće na Njeskładować. Firefox budźe was kazać, waše wužiwarske mjeno a hesło přichodny raz składować, hdyž sydło wopytujeće.
Pokiw: Někotre websydła wam poskićeja, zo na sydle přizjewjeny wostanjeće, hdyž do kontrolneho kašćika na sydle kliknjeće. To je funkcija websydła a budźe fungować, njedźiwajo na to, hač sće swoje wužiwarske mjeno a hesło w Firefox składował abo nic.

Móžeće tež websydłowe přizjewjenja manuelnje přidać. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće Přizjewjenja a hesłaHesła. Wubjerće tłóčatko Nowe přizjewjenje załožić deleka nalěwo na stronje about:logins, zo byšće adresu, přizjewjenje a hesło websydła přidał.

Wjacore konta za sydło rjadować

Jeli maće wjacore konta za sydło, móže Firefox wšě waše přizjewjenja składować. Kóždy raz, hdyž so pola sydła přizjewjeće, móžeće přizjewjenske informacije wubrać, kotrež Firefox ma wužiwać.

Dalše přizjewjenske konto přidać: Zo byšće přidatne přizjewjenje za sydło składował, zapodajće přizjewjenske daty a klikńće na Składować. Wužiwajće wuběranski šipk, zo byšće lisćinu składowanych wužiwarskich mjenow za te sydło widźał. Móžeće tež započeć pisać, zo byšće wuslědki zamjezował.
Fx81AddLogins

Jeli sće wjacore přizjewjenja za jedne websydło składował, budźe so lisćina wužiwarskich mjenow jewić, hdyž do přizjewjenskeho pola kliknjeće. Wubjerće wužiwarske mjeno, z kotrymž chceće so přizjewić.

saved logins 67
SavedLoginsFx81
Zo byšće hesła za wěste sydło pokazał, klikńće do pola wužiwarskeho mjena za tute sydło, klikńće potom na Składowane přizjewjenja pokazać (hlejće horjeka).

Wužiwarske mjena a hesła rjadować

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko fx57menuFx89menuButton, zo byšće menijowe wokno wočinił.
 2. Klikńće na Přizjewjenja a hesłaHesła. Strona Firefox Lockwise about:logins so w nowym rajtarku wočini.
  fx72 lockwise remove loginsfx96aboutlogins

Tu móžeće swoje składowane přizjewjenja wobhladać, kopěrować, wobdźěłać abo wotstronić.

Pokiw: Móžeće sydło, wužiwarske mjeno abo hesło w tekstowym polu Přizjewjenja pytać zapodać, zo byšće přizjewjenja filtrował, kotrež su nalěwo nalistowane.

Po tym zo sće zapisk z lisćiny wubrał, móžeće slědowace akcije wuwjesć:

 • Klikńće na Kopěrować, zo byšće wužiwarske mjeno abo hesło kopěrował.
 • Klikńće na FF70 Unhide Password, zo byšće hesło pokazał.
 • Klikńće na Wobdźěłać, zo byšće wužiwarske mjeno abo hesło změnił.
 • Klikńće na Wotstronić, zo byšće přizjewjenje z Firefox wotstronił.

Hlejće tutón nastawk za dalše informacije.

Wšě składowane přizjewjenja wotstronić

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko fx57menuFx89menuButton, zo byšće menijowe wokno wočinił.
 2. Klikńće na Přizjewjenja a hesłaHesła.
 3. Klikńće na třidypkowy meni w hornim prawym róžku. the top right corner.
 4. Wubjerće Wšě přizjewjenja wotstronić.
  remove logins 85

Přizjewjenske daty eksportować

Jeli chceće swoje wužiwarske mjena a hesła zawěsćić abo je do druheho nałoženja přesunyć, móžeće tute daty do .csv-dataje (přez komu dźělene hódnoty) eksportować. Hlejće tutón nastawk za dalše informacije.

Waše hesła škitác

Jeli samsne jednore hesło za wšitko wužiwać, budźeće bóle napadliwy za kradnjenje identity (němsce). Nastawk Create secure passwords to keep your identity safe wam lochku metodu pokazuje, zo byšće wěste hesła wutworił a waše hesła rjadował, kaž horjeka wopisane, zo by wam pomhał, wšě składować.

Byrnjež Firefox waše wužiwarske mjena a hesła na wašej krutej tačeli w zaklučowanym (němsce) formaće składował, móže něchtó z přistupom k wašemu profilej wašeho ličaka je widźeć abo wužiwać. Nastawk Hłowne hesło wužiwać, zo bychu so składowane přizjewjenja a hesła škitali wam pokazuje, kak móžeće tomu zadźěwać a škitany wostać, hdyž waš ličak so zhubja abo so kradnje.

Funkciju Firefox za rjadowanje hesłow znjemóžnić

Firefox móže sej po standardźe wužiwarske mjena a hesła spomjatkować. Zo byšće swoje nastajenja změnił:

 1. Klikńće w menijowej lajsće horjeka na wobrazowce na Firefox a wubjerće Nastajenja. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.

 2. Wubjerće wokno Priwatnosć a wěstota a dźiće k wotrězkej Přizjewjenja a hesła.
  Fx80settings-LoginsAndPasswords
  • Zo byšće Firefox při składowanju přizjewjenjow a hesłow za wěste websydło haćił, klikńće na tłóčatko Wuwzaća… naprawo wot Prašeć so, hač so maja přizjewjenja a hesła składować a přidajće URL websydła.
  • Zo byšće Firefox při składowanju přizjewjenjow a hesłow za wšě websydła haćił, wotstrońće hóčku pódla Prašeć so, hač so maja přizjewjenja a hesła składować.
 3. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.
Kedźbu: Jeli nastajenje Prašeć so, hač so maja přizjewjenja a hesła składować je zešěrjene, je snano za Firefox nastajeny, zo sej ženje historiju njespomjatkuje abo přeco priwatny modus wužiwa. Zo byšće zaso normalnje přehladował, dźiće k swojim nastajenjam Priwatnosć a wěstota pod Historija a wotstrońće hóčku pódla Přeco priwatny modus wužiwać, abo wubjerće Sej historiju spomjatkować z wuběranskeho menija a startujće Firefox znowa.

Maće problemy z wužiwarskimi mjenami a hesłami?

Slědowace nastawki budu wam pomhać, móžne problemy z wužiwarskimi mjenami a hesłami rozrisować:

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije