Zrjadowak hesłow - hesła w Firefox sej spomjatkować, zhašeć, změnić a importować

Zrjadowak hesłow Firefox wužiwarske mjena a hesła, kotrež wužiwaće, wěsće składuje, zo byšće přistup na websydła měł a zapisuje je potom awtomatisce za was, hdyž websdyło přichodny raz wopytujeće. Tutón nastawk budźe wam pokazować, kak móžeće zrjadowak hesłow wužiwać, zo byšće swoje hesła składować, sej wobhladać, zhašeć a škitać.

Wužiwarske mjena a hesła składować

Hdyž wužiwarske mjeno a hesło zapodawaće, kotrejž hišće njejsće za websydło składował, budźe so Firefox prašeć, hač chceće, zo so składujetej.

Password 29 - Win Password 29 - Mac Password 29 - Lin password doorhanger 39 Přizjewjenje składować
Pokiw: Hesłowy Składowanski dialog so schowa, hdyž zwonka njeho kliknjeće. Zo byšće jón zaso pokazał, klikńće prosće na klučowy symbol nalěwo w adresowym polu. Jeli Firefox was njenamołwja, hesła skladować, hlejće nastawk Usernames and passwords are not saved.

W hesłowym składowanskim dialogu móžeće wolić:

 • Zo Firefox waše wužiwarske mjeno a hesło składuje. Klikńće na Hesło sej spomjatkowaćSpomjatkować sej. Přichodny raz, hdyž websydło wopytujeće, budźe Firefox waše wužiwarske mjeno a hesło awtomatisce za was zapisować.
  • jeli sće wopačne wužiwarske mjeno abo hesło składował, zapisajće prawe wužiwarske mjeno abo hesło a Firefox budźe was namołwjeć, jo składować. Zo byšće nowe wužiwarske mjeno a hesło składował, klikńće na Hesło aktualizowaćAktualizować.
 • Zo Firefox ženje wužiwarske mjena a hesła za aktualne websydło njeskładuje. Klikńće wuběranski meni a wubjerće Hesło za tute sydło ženje sej njespomjatkować. Hdyž so w přichodźe pola websydła přizjewiće, Firefox njebudźe was kazać, wužiwarske mjeno a hesło składować.
  • Jeli wšak pozdźišo swoje měnjenje měnjeće, a chceće, zo Firefox so was praša, hač ma wužiwarske mjena a hesła za tute sydło składować, dyrbiće do swojich nastajenjow Firefox hić a zapisk sydła z lisćiny wuwzaćow wotrězka Wěstota wotstronić.Jeli wšak pozdźišo swoje měnjenje měnjeće, a chceće, zo Firefox so was praša, hač ma wužiwarske mjena a hesła za tute sydło składować, dyrbiće do swojich nastajenjow Firefox hić a zapisk sydła z lisćiny wuwzaćow wotrězka Wěstota wotstronić.
 • Zo so składowanje wašeho wužiwarskeho mjena hesła tónkróć přeskakuje. Klikńće na wuběranski meni a wubjerće Nic nětko. Firefox budźe was kazać, waše wužiwarske mjeno a hesło přichodny raz składować, hdyž sydło wopytujeće.
Pokiw: Někotre websydła wam poskićeja, zo na sydle přizjewjeny wostanjeće, hdyž do kontrolneho kašćika na sydle kliknjeće. To je funkcija websydła a budźe fungować, njedźiwajo na to, hač sće swoje wužiwarske mjeno a hesło w Firefox składował abo nic.

Wjacore konta za sydło rjadować

Jeli maće wjacore konta za sydło, móže Firefox wšě waše přizjewjenja składować. Móžeće Firefox přizjewjenske daty kóždy raz za druhe konto zapisować dać, hdyž sydło wopytujeće.

 1. Klikńće z prawej tastuTłóčće ctrl a klikńće do pola wužiwarskeho mjena, zo byšće kontekstowy meni widźał.
 2. Klikńće na Přizjewjenje wupjelnić.
 3. Wubjerće wužiwarske mjeno, z kotrymž chceće so přizjewić. Firefox budźe waše wužiwarske mjeno a hesło awtomatisce zapisować.
  login multiple accounts 42

Hesła pokazać a zhašeć

Zo byšće hesła za wěste sydło pokazał, klikńće z prawej tastutłóčće ctrl a klikńće do pola wužiwarskeho mjena na tym sydle, klikńće potom na Přizjewjenje wupjelnić, potom na Składowane přizjewjenja pokazać, kaž horjeka pokazane.

Móžeće wužiwarske mjena a hesła, kotrež Firefox je za was składował, lochko rjadować.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Klikńće na wotrězk Wěstota.
 3. Klikńće na Składowane hesła…Składowane přizjewjenja….
  saved passwords 38 fx42SavedPasswordsUI Tłóčatko składowane přizjewjenja
 4. Zrjadowak hesłow so wočini:
  Składowane přizjewjenja
 • Zo byšće hesła widźał, kotrež sće składował, klikńće Hesła pokazać. Hdyž wokno začinjeće, so waše hesła awtomatisce schowaja.
 • Wužiwajće pytanske polo, zo byšće wěste websydło abo wužiwarske mjeno namakał. Klikńće na X w pytanskim polu, zo byšće swoje pytanje zhašał a dospołnu lisćinu znowa widźał.
 • Zo byšće wužiwarske mjeno a hesło za websydło wotstronił, wubjerće zapisk sydła w lisćinje a klikńće na Wotstronić.
 • Zo byšće wšě składowane wužiwarske mjena a hesła wotstronił, klikńće na Wšě wotstronić. Po wobkrućenju tutoho wuběra, so wšě waše składowane wužiwarske a hesła zhašeja.
 • Zo byšće hesła z Chrome abo Internet Explorer importował, klikńće na Importować a slědowajće instrukcijam w asistenće.
Kedźbu: Importowanska funkcija zrjadowaka hesłow je tuchwilu jenož na Windows k dispoziciji.

Waše hesła škitác

Jeli samsne jednore hesło za wšitko wužiwać, budźeće bóle napadliwy za kradnjenje identity. Nastawk Create secure passwords to keep your identity safe wam lochku metodu pokazuje, zo byšće wěste hesła wutworił, a wužiwanje zrjadowaka hesłow budźe wam, kaž horjeka wopisane, pomhać, wšě składować.

Byrnjež zrjadowak hesłow waše wužiwarske mjena a hesła na wašej krutej tačeli w zaklučowanym formaće składował, móže něchtó z přistupom na waš ličak je widźeć abo wužiwać. Nastawk Use a Master Password to protect stored logins and passwords wam pokazuje, kak móžeće tomu zadźěwać a škitany wostać, hdyž waš ličak so zhubja abo so kradnje.

Maće problemy z wužiwarskimi mjenami a hesłami?

Slědowacej nastawkaj budźetej wam pomhać, móžne problemy z wužiwarskimi mjenami a hesłami rozrisować:

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla