Zrjadowak hesłow - hesła w Firefox sej spomjatkować, zhašeć, změnić a importować

Zrjadowak hesłow je nětko Firefox Lockwise! Wužiwarski powjerch za rjadowanje wužiwarskich mjenow a hesłow je so dospołnje nowodesignował a bazuje nětko na přidatku Firefox Lockwise.
Wužiwarski powjerch za rjadowanje wužiwarskich mjenow a hesłow je so we wersiji Firefox 70 dospołnje nowodesignował a bazuje nětko na přidatku Firefox Lockwise. Prošu aktualizujće Firefox na najnowšu wersiju za najnowše funkcije a wěstotne aktualizacije.

Zrjadowak hesłow Firefox wužiwarske mjena a hesła, kotrež wužiwaće, wěsće składuje, zo byšće přistup na websydła měł a zapisuje je potom awtomatisce za was, hdyž websdyło přichodny raz wopytujeće. Tutón nastawk budźe wam pokazować, kak móžeće zrjadowak hesłow wužiwać, zo byšće swoje hesła składować, sej wobhladać, wobdźěłać, wotstronić a škitać a kak móžeće zrjadowak hesłow znjemóžnić.

Note: Započinajo z wersiju Firefox 76 na Mac a Windows, je snano awtentifikacija přez dźěłowy system trěbna, hdyž chceće z pomocu tłóčatkow Wobdźěłać, Kopěrować abo „Pokazać“ („wóčkowy“ symbol) přistup k składowanym hesłam dóstać. To přizjewjenske daty wašeho konta Firefox njejsu; hlejće Lockwise asks for authentication (password, voice, face or fingerprint) when accessing passwords za dalše informacije.

Wužiwarske mjena a hesła składować

Hdyž wužiwarske mjeno a hesło zapodawaće, kotrejž hišće njejsće za websydło składował, budźe so Firefox prašeć, hač chceće, zo so składujetej.

Fx57 save login FF70 Password

Pokiw: Składowanski dialog so schowa, hdyž zwonka njeho kliknjeće. Zo byšće jón zaso pokazał, klikńće prosće na klučowy symbol nalěwo w adresowym polu. Jeli Firefox was njenamołwja, hesła skladować, hlejće nastawk Wužiwarske mjena a hesła so njeskładuja.

W składowanskim dialogu móžeće wolić:

 • Zo Firefox waše wužiwarske mjeno a hesło składuje. Klikńće na Składować. Přichodny raz, hdyž websydło wopytujeće, budźe Firefox waše wužiwarske mjeno a hesło awtomatisce za was zapisować.
  • Jeli sće wopačne wužiwarske mjeno abo hesło składował, zapisajće prosće prawe wužiwarske mjeno abo hesło a Firefox budźe was namołwjeć, jo składować. Zo byšće nowe wužiwarske mjeno a hesło składował, klikńće na Aktualizować.
 • Zo Firefox ženje wužiwarske mjena a hesła za aktualne websydło njeskładuje. Klikńće wuběranski meni a wubjerće Ženje składować. Hdyž so w přichodźe pola websydła přizjewiće, Firefox njebudźe was kazać, wužiwarske mjeno a hesło składować.
  • Jeli wšak pozdźišo swoje měnjenje měnjeće, a chceće, zo Firefox so was praša, hač ma wužiwarske mjena a hesła za tute sydło składować, dyrbiće do swojich nastajenjow Firefox hić a zapisk sydła z lisćiny wuwzaćow z wokna Priwatnosć a wěstota wotstronić.
 • Zo so składowanje wašeho wužiwarskeho mjena hesła tónkróć přeskakuje. Klikńće na Njeskładować. Firefox budźe was kazać, waše wužiwarske mjeno a hesło přichodny raz składować, hdyž sydło wopytujeće.
Pokiw: Někotre websydła wam poskićeja, zo na sydle přizjewjeny wostanjeće, hdyž do kontrolneho kašćika na sydle kliknjeće. To je funkcija websydła a budźe fungować, njedźiwajo na to, hač sće swoje wužiwarske mjeno a hesło w Firefox składował abo nic.

Móžeće tež websydłowe přizjewjenja manuelnje přidać. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće Přizjewjenja a hesła. Wubjerće tłóčatko Nowe přizjewjenje załožić deleka nalěwo na stronje Firefox Lockwise, zo byšće adresu, přizjewjenje a hesło websydła přidał.

Wjacore konta za sydło rjadować

Jeli maće wjacore konta za sydło, móže Firefox wšě waše přizjewjenja składować. Móžeće Firefox přizjewjenske daty kóždy raz za druhe konto zapisować dać, hdyž sydło wopytujeće.

Jeli sće wjacore přizjewjenja za jedne websydło składował, budźe so lisćina wužiwarskich mjenow jewić, hdyž do přizjewjenskeho pola kliknjeće. Wubjerće prosće wužiwarske mjeno, z kotrymž chceće so přizjewić.

saved logins 67
Zo byšće hesła za wěste sydło pokazał, klikńće do pola wužiwarskeho mjena za tute sydło, klikńće potom na Składowane přizjewjenja pokazać (hlejće horjeka).

Wužiwarske mjena a hesła rjadować

Móžeće wužiwarske mjena a hesła, kotrež Firefox je za was składował, lochko rjadować.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu .
 2. Klikńće na Přizjewjenja a hesła. Strona Firefox Lockwise about:logins so w nowym rajtarku wočini.
  FF70 Saved Logins fx72 lockwise remove logins

Tu móžeće swoje składowane přizjewjenja wobhladać, kopěrować, wobdźěłać abo wotstronić.

Pokiw: Móžeće sydło, wužiwarske mjeno abo hesło w tekstowym polu Firefox Lockwise Přizjewjenja pytać zapodać, zo byšće přizjewjenja filtrował, kotrež su nalěwo nalistowane.

Po tym zo sće zapisk z lisćiny wubrał, móžeće slědowace akcije wuwjesć:

 • Klikńće na Kopěrować, zo byšće wužiwarske mjeno abo hesło kopěrował.
 • Klikńće na FF70 Unhide Password , zo byšće hesło pokazał.
 • Klikńće na Wobdźěłać, zo byšće wužiwarske mjeno abo hesło změnił.
 • Klikńće na Wotstronić (abo na Zhašeć wotwisujo wot wašeje wersije Firefox), zo byšće přizjewjenje z Firefox wotstronił.

Hlejće Edit or delete a login in Firefox Lockwise on desktop za dalše informacije.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko fx57menu , zo byšće menijowe wokno wočinił.
 2. Klikńće na Přizjewjenja a hesła. Wokno so z lisćinu wašich składowanych přizjewjenjow wočini.
 3. Pytajće abo kulće, zo byšće přizjewjenje namakał, kotež chceće změnić.
  • Wužiwarske mjena: Klikńće dwójce na wužiwarske mjeno, zo byšće jo změnił.
  • Hesła: Klikńće na Hesła pokazać. Klikńće dwójce na hesło, zo byšće jo změnił.
  • Wotstronić: Wuzběhńće přizjewjenja, kotrež chceće wotstronić a klikńće na tłóčatko Wotstronić.
  • Wšě wotstronić: Klikńće na tute tłóčatko, zo byšće wšě waše składowane přizjewjenja wotstronił.

Waše hesła škitác

Jeli samsne jednore hesło za wšitko wužiwać, budźeće bóle napadliwy za kradnjenje identity (němsce). Nastawk Create secure passwords to keep your identity safe wam lochku metodu pokazuje, zo byšće wěste hesła wutworił, a wužiwanje zrjadowaka hesłow budźe wam, kaž horjeka wopisane, pomhać, wšě składować.

Byrnjež zrjadowak hesłow waše wužiwarske mjena a hesła na wašej krutej tačeli w zaklučowanym (němsce) formaće składował, móže něchtó z přistupom k wašemu profilej wašeho ličaka je widźeć abo wužiwać. Nastawk Hłowne hesło wužiwać, zo bychu so składowane přizjewjenja a hesła škitali wam pokazuje, kak móžeće tomu zadźěwać a škitany wostać, hdyž waš ličak so zhubja abo so kradnje.

Zrjadowak hesłow znjemóžnić

Firefox móže sej po standardźe hesła spomjatkować. Zo byšće swoje nastajenja změnił:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wokno Priwatnosć a wěstota a dźiće k wotrězkej Přizjewjenja a hesła.
  Fx69settings-LoginsAndPasswords Fx70settings-LoginsAndPasswords
  • Zo byšće Firefox při składowanju přizjewjenjow a hesłow za wěste websydło haćił, klikńće na tłóčatko Wuwzaća… naprawo wot Prašeć so, hač so maja přizjewjenja a hesła składować a přidajće URL websydła.
  • Zo byšće Firefox při składowanju přizjewjenjow a hesłow za wšě websydła haćił, wotstrońće hóčku pódla Prašeć so, hač so maja přizjewjenja a hesła składować.
 3. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.
Kedźbu: Jeli nastajenje Prašeć so, hač so maja přizjewjenja a hesła składować je zešěrjene, je snano za Firefox nastajeny, zo sej ženje historiju njespomjatkuje abo přeco priwatny modus wužiwa. Zo byšće zaso normalnje přehladował, dźiće k swojim nastajenjam Priwatnosć a wěstota pod Historija a wotstrońće hóčku pódla Přeco priwatny modus wužiwać, abo wubjerće Sej historiju spomjatkować z wuběranskeho menija a startujće Firefox znowa.

Maće problemy z wužiwarskimi mjenami a hesłami?

Slědowace nastawki budu wam pomhać, móžne problemy z wužiwarskimi mjenami a hesłami rozrisować:

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije