Pytawu w Firefox přidać abo wotstronić

Firefox po standardźe wjacore pytawy sobu přinjese. Wjele websydłow pytawy poskića, kotrež móžeće Firefox přidać. To wam zmóžnja, z pytawu toho websydła pytać, direktnje z adresoweho pola abo pytanskeho pola Firefox. Tutón nastawk wam wujasnja, kak móžeće Firefox pytawy přidać abo je z njeho wotstronić.

Pytawy přidać

Pokiw: Jeli sće jednu ze standardnych pytawow wotstronił, kotrež su we Firefox zatwarjene, na přikład Google, móžeće standardne pytawy w swojich nastajenjach Firefox wobnowić, zo byšće je zaso přidał. Hlejće Pytawy wotstronić a Wotstronjenu pytawu zaso přidać deleka.

Pytawu z pytanskeho pola přidać

Firefox opcionalne pytanske polo poskića. Hlejće Symbolowej lajsće Firefox pytanske polo přidać, zo byšće jo Firefox přidał.

 1. Wopytajće websydło, kotrež pytawu OpenSearch poskića (my budźemy YouTube jako přikład wužiwać).
 2. Klikńće na lupowy symbol addsearch 40 w pytanskim polu.
 3. Klikńće na AddYouTubeSearchBarIcon „YouTube“ přidaćsymbol YouTube AddYouTubeSearchBarIcon we wuběranskim meniju pytanskeje lajsty.
  Fx78AddYouTubeSearchFx91SearchBar-AddYouTube
 4. Pytawa so we wašich k dispoziciji stejacych nastajenjach zjewi.

Pytawu z adresoweho pola přidać

Hdyž websydło wopytujeće, kotrež pytawu OpenSearch poskića, móžeće ju z menija akcijow stronykontekstoweho menija adresoweho pola přidać (budźemy YouTube jako přikład wužiwać).

 1. Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu control stłóčenu a klikńće na adresowe polo.
  Fx89AddSearchEngine
 2. Wubjerće "YouTube" přidać z kontekstoweho menija.
 1. Klikńće na tłóčatko akcijow strony (třidypkowy symbol) w adresowym polu.
  Fx78PageActions-AddSearchFx88PageActions-AddSearch
 2. Wubjerće Pytawu přidać z menija akcijow strony.

Zo byšće adresowemu polu namakanu pytawu přidał: Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu control stłóčenu a klikńće na zapisk Pytawu přidać menija akcijow strony, kotryž k dispoziciji stejacu pytawu podawa (kaž horjeka za přikład Youtube) a wubjerće „Adresowemu polu přidać“. Symbol pytawy so adresowemu polu přida. Hdyž druhe sydło wopytujeće, kotrež pytawu poskića (na přikład www.yahoo.com), so symbol za te websydło w adresowym polu zjewi.

Fx78AddressBar-YahooSearchIcon

Móžeće na symbol websydła w adresowym polu kliknyć, zo byšće pytawu přidał.

Pytawowe tykače projekta Mycroft

Websydło projekta Mycroft pytawowe tykače poskića. Hdyž na pytanski tykač klikaće, kotryž je k dispoziciji, móžeće jón Firefox z pytanskeho abo adresoweho pola kontekstoweho menijamenija akcijow strony (tři dypki) na stronje Tykač instalować přidać.

Fx97InstallMycroftSearchEngine

Pytawowe přidatki

Wjele poskićowarjow pytawowe přidatki poskića. Zo byšće tute pytawy namakał a je Firefox přidał:

  • Klikńće w menijowej lajsće horjeka na wobrazowce na Firefox a wubjerće Nastajenja. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.

 1. Klikńće w rajtarku NastajenjaNastajenjaNastajenja , kotryž so wočinja, na Pytać w lěwym wobłuku.
  Pokiw: Jeli sće opcionalne pytanske polo přidał, móžeće tež na lupowy symbol MagnifyingGlass na pytanskim polu kliknyć, zo byšće pytanske wokno wočinił a potom na Pytanske nastajenja změnićsymbol Fx89Personalize-GearIcon Pytanske nastajenja změnić.
 2. Klikńće deleka we woknje Pytać na wotkaz Dalše pytawy pytać. Websydło Přidatki Firefox so wočini.
 3. Wubjerće pytawowy přidatk, kotryž chceće instalować a klikńće na Firefox přidać.

Pytawy schować

Slědujće tutym krokam, zo byšće alternatiwne pytawy wotstronił, kotrež nochceće wužiwać.

 1. Klikńće w menijowej lajsće horjeka na wobrazowce na Firefox a wubjerće Nastajenja. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.

 2. Klikńće w rajtarku NastajenjaNastajenjaNastajenja , kotryž so wočinja, na Pytać w lěwym wobłuku.
  Pokiw: Jeli sće opcionalnu pytanske polo přidał, móžeće tež na lupowy symbol MagnifyingGlass na pytanskim polu kliknyć, zo byšće pytanske wokno wočinił a potom na Pytanske nastajenja změnićsymbol Fx89Personalize-GearIcon Pytanske nastajenja změnić.
 3. Wotstrońće pod Pytawy z jednym kliknjenjomPytanske skrótšenki hóčku pódla kóždeje pytawy, kotruž nochceće wužiwać.
  Fx78SearchEngineListFx83settings-HideSearchEngine

Pytawy wotstronić

Zo byšće pytawu wotstronił, přewjedźće slědowace kroki:

 1. Klikńće w menijowej lajsće horjeka na wobrazowce na Firefox a wubjerće Nastajenja. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.

 2. Klikńće w rajtarku NastajenjaNastajenjaNastajenja , kotryž so wočinja, na Pytać w lěwym wobłuku.
  Pokiw: Jeli sće opcionalnu pytanske polo přidał, móžeće tež na lupowy symbol MagnifyingGlass na pytanskim polu kliknyć, zo byšće pytanske wokno wočinił a potom na Pytanske nastajenja změnićsymbol Fx89Personalize-GearIcon Pytanske nastajenja změnić.
 3. Klikńće pod Pytawy z jednym kliknjenjomPytanske skrótšenki na pytawu, kotruž chceće wotstronić.
  }Fx78SearchEngineListFx83settings-HideSearchEngine
 4. Klikńće na tłóčatko Wotstronić, zo byšće ju z lisćiny wotstronił.
Pokiw: Jeli je pytawa zaso přidata, po tym zo sće Firefox znowa startował, móže to rozšěrjenje Firefox być. Te dadźa so z pomocu zrjadowaka přidatkow wotstronić (hlejće Přidatki znjemóžnić abo wotstronić za podrobnosće).

Wotstronjenu pytawu zaso přidać

Jeli pytawu wotstronjeće, kotruž sće sam přidał a nětko swoje měnjenje změnił, dyrbiće ju znowa přidać. Wopytajće websydło abo instalujće pytawowy přidatk znowa (hlejće horjeka), pak z pytanskeho pola pak z adresoweho pola.

Jeli jednu ze standardnych pytawow wotstronjeće, kotrež su we Firefox zatwarjene, dyrbiće k nastajenjam Firefox do wokna Pytać hić a we wotrězku Pytawy z jednym kliknjenjomPytanske skrótšenki na tłóčatko Standardne pytawy wobnowić kliknyć, zo byšće ju wróćo dóstał.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije