Pytawu w Firefox přidać abo wotstronić

Firefox je po standardźe z wjacorymi pytawami wuhotowany. Móžeće pytawy, kotrež Firefox wužiwa, z mało kliknjenjemi přidać abo wotstronić.

Pytawu přidać

Wjele websydłow poskića pytawy, kotrež móžeće pytanskemu polu swojeho Firefox přidać. To wam zmóžnja, tute wěste websydło direktnje ze swojeho pytanskeho pola přepytować.

 1. Zo byšće pytawu wěsteho sydła přidał, wopytajće te websydło, kotrež ma požadanu pytawu. (Budźemy youtube.com jako přikład wužiwać.)
 2. Wočińće lisćinu pytawow a wubjerće "YouTube-Videosuche" přidać. Firefox přida ju wašej lisćinje a čini ju k aktiwnej pytawje.
 1. Zo byšće pytawu wěsteho sydła přidał, wopytajće te websydło, kotrež ma požadanu pytawu. (Budźemy youtube.com jako přikład wužiwać.)
 2. Klikńće na lupu na pytanskim polu na wašej symbolowej lajsće addsearch 40 a klikńće potom na "YouTube-Videosuche" přidać.
  add search 34 add youtube 40
 3. Pytawa so we wašich zatwarjenych pytanskich nastajenjach zjewi.
  youtube search 34

Pytawowe přidatki

Wjele poskićowarjow poskića tež přidatki, kotrež wam zmóžnjeja, samo dalše pytawy přidać:

 1. Klikńće na symbol pytawy a wubjerće Pytawy rjadować....
 2. Klikńće na Dalše pytawy přidać.
 3. Stajće kursor nad přidatki, kotrež chceće přidać a klikńće na Zu Firefox hinzufügen.
 1. Klikńće na lupu w pytanskim polu na swojej symbolowej lajsće a potom na Pytanske nastajenja.
 2. Klikńće na Dalše pytawy přidać.

Stajće kursor nad přidatki, kotrež chceće přidać a klikńće na Zu Firefox hinzufügen.

Pytawy schować

Přewjedźće tute kroki, zo byšće pytawy wotstronił, kotrež nochceće w pytanskim polu wužiwać.

 1. Klikńće na lupu w pytanskim polu na swojej symbolowej lajsće a potom na Pytanske nastajenja.
  search prefs 34 search settings fx36
 2. Wotstrońće hóčku pódla kóždeje pytawy, kotruž nochceće.
  remove searches 34 searchengines36

Pytawy wotstronić

Móžeće pytawy wotstronić, kotrež njetrjebaće. Přewjedźće slědowace kroki na pytanskim polu na symbolowej lajsće abo na stronje noweho rajtarka.

 1. Klikńće na symbol pytawy a wubjerće Pytawy rjadować..., zo byšće zrjadowak pytawow wočinił.
 2. Zo byšće pytawu wotstronił, wubjerće ju z lisćiny a klikńće na Wotstronić.

Jeli standardnu pytawu mylnje zhašeće, klikńće na Standard wobnowić, zo byšće standardne pytawy wobnowił.

 • Jeli pytawu mylnje zhašeće, kotruž sće instalował, dyrbiće ju znowa instalować.

Pytawy wotstronić

Zo byšće pytawu wotstronił, přewjedźće slědowace kroki:

 1. Klikńće na lupu w pytanskim polu na swojej symbolowej lajsće a potom na Pytanske nastajenja.
  search prefs 34 search settings fx36
 2. Klikńće na pytawu, kotruž nochceće.
 3. Klikńće na tłóčatko Wotstronić, zo byšće ju ze swojeje lisćiny wotstronił.
  remove search engine 35 remove36

Jeli pytawu wotstronjeće, kotruž sće sam přidał a měnjeće swoje měnjenje, dyrbiće ju zaso přidać (hlejće horjeka). Jeli pytawu wotstronjeće, kotruž Firefox po standardźe sobu přinjese, klikńće na Standardne pytawy wobnowić, zo byšće ju wróćo přinjesł.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla