Profile Firefox z pomocu profiloweho zrjadowaka załožić a wotstronić

Firefox składuje waše wosobinske informacije kaž na přikład zapołožki, hesła a wužiwarske nastajenja w sadźbje datajow, we wašim profilu, kotryž so na wosebitym městnje składuje, dźěleny wot programowych datajow. Móžeće wjacore profile Firefox měć, kóždy wobsahuje swójsku sadźbu wužiwarskich datow. Profilowy zrjadowak wam zmóžnja, profile załožić, wotstronić, přemjenować a wuměnić.

Pokiw: W normalnym padźe njetrjebaće nowy profil Firefox załožić, chibazo rozrisujeće wěsty problem z Firefox.

Funkcija Firefox wróćo stajić móže wjele problemow přez wobnowjenje wuchadneho stawa Firefox rozrisać a składuje při tym waše najwažniše daty. Rozwažće tutu móžnosć, prjedy hač započnjeće dołhotrajne pytanje za zawinu a rozrisanjom problema.

Funkcija Firefox wobnowić móže wjele problemow přez wobnowjenje wuchadneho stawa Firefox rozrisać a składuje při tym waše najwažniše daty. Rozwažće tutu móžnosć, prjedy hač započnjeće dołhotrajne pytanje za zawinu a rozrisanjom problema.

Profilowy zrjadowak startować

Wažny: Prjedy hač móžeće profilowy zrjadowak startować, dyrbi Firefox dospołnje začinjeny być.
 1. Jeli Firefox je wočinjeny, začińće Firefox:

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 2. Tłóčće Windows Key +R na tastaturje. Dialog „Ausführen“ so wočini.Klikńće na tłóčatko Windows Start a wubjerće Ausführen....
 3. Zapodajće
  firefox.exe -P do zapodawanskeho pola „Ausführen“:
  Pokiw: Móžeće -P, -p abo -ProfileManager wužiwać (jedyn z nich dyrbjał fungować).
 4. Klikńće na OK. Wokno profiloweho zrjadowaka Firefox (Wužiwarski profil wubrać) dyrbjało so wočinić.
Wužiwarski profil wubrać
Pokiw: Nimo toho móžeće profilowy zrjadowak z pytanskeho pola startoweho menija Windows startować. Začińće Firefox (jeli wočinjeny), tłóčće Windows Key , zapodajće firefox.exe -P a tłóčće .
Jeli wokno profiloweho zrjadowaka so njewi, dyrbiće dospołnu šćežku k programowej Firefox znutřka pazorkow podać a za tym mjezotu z opciju -P. Přikłady:

Firefox (32-bitowy) na 64-bitowym Windowsu

 • "C:\Programme (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

Firefox (32-bitowy) na 32-bitowym Windowsu (abo 64-bitowy Firefox na 64-bitowym Windowsu)

 • "C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P
 1. Jeli Firefox je wočinjeny, začińće Firefox:

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 2. Wužiwajće Finder, zo byšće k /Applications/Utilities nawigował.
 3. Wočińće nałoženje Terminal.
 4. Zapodajće w nałoženju Terminal tole:
  /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P
  Pokiw: Móžeće -P, -p abo -ProfileManager wužiwać (jedyn z nich dyrbjał fungować).
 5. Tłóčće . Wokno profiloweho zrjadowaka (Wužiwarski profil wubrać) dyrbjało so wočinić.
Fx30ProfileManager-Mac

Jeli Firefox je hižo we wašej distribuciji Linux wobsahowany abo jeli sće Firefox ze zrjadowakom paketow swojeje distribucije instalował:

 1. Jeli Firefox je wočinjeny, začińće Firefox:

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 2. Zapodajće do terminala:
  firefox -P

Pokiw: P je wulki pismik. Alternatiwnje móžeće -ProfileManager město -P wužiwać.
Wokno profiloweho zrjadowaka Firefox (Wužiwarski profil wubrać) dyrbjało so wočinić.

Fx31ProfileManger-Lin
Jeli so wokno profiloweho zrjadowaka hišće njewočinja, běži Firefox snano w pozadku, samo hdyž widźomny njeje. Začińće wšě instancy Firefox abo startujće ličak znowa a spytajće potom hišće raz.

Profil załožić

Po startowanju profiloweho zrjadowaka, (kaž horjeka wujasnjene), móžeće nowy, přidatny profil na slědowace wašnje załožić:

 1. Klikńće w profilowym zrjadowaku na Profil załožić..., zo byšće asistent za załoženje profilow startował.
 2. Klikńće na Dale a zapodajće mjeno profila. Wužiwajće profilowe mjeno, kotrež je wurazliwe, na přikład swoje wosobinske mjeno. Tute mjeno so w interneće njepokaza.
  Asistent za załoženje profilow

  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-2.jpg
 3. Móžeće tež wubrać, hdźež profil ma so na wašim ličaku składować. Zo byšće składowanske městno wubrał, klikńće na Rjadowak wubrać....
  Warnowanje: Jeli swójski rjadowak za profil wubrał, wubjerće nowy abo prózdny rjadowak. Jeli rjadowak wubjerjeće, kotryž prózdny njeje a wy pozdźišo profil wotstroniće a potom "Dataje zhašeć" wubjerjeće, so wšitko znutřka rjadowaka zhaša.
 4. Zo byšće nowy profil załožił, klikńće na DokónčićHotowo.

Dóstanjeće so wróćo k profilowemu zrjadowakej, hdźež móžeće pak Firefox startować pak profilowy zrjadowak wopušćić.

Kedźbu: Jeli chceće, zo so profilowy zrjadowak přichodny raz, hdyž Firefox startujeće, jewi, wotstrońće hóčku z kontrolneho kašćika pódla „Wubrany profil wužiwać bjez toho, zo by so při startowanju prašało“. Hewak budźe so aktualny profil awtomatisce wužiwać.

Profil wotstronić

Po startowanju profiloweho zrjadowaka (kaž horjeka wujasnjene) móžeće eksistowacy profil na slědowace wašnje wotstronić:

 1. Wubjerće w profilowym zrjadowaku profil, kotryž ma so wotstronić, a klikńće na Profil zhašeć....
 2. Wobkrućće, zo chceće profil zhašeć:

  Profilowe dataje zhašeć


  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-3.jpg
  • Dataje njezhašeć wotstronja profil z profiloweho rjadowaka, wobchowuje wšak dataje profilowych datow na wašim ličaku w składowanskim rjadowaku, zo njebychu so waše informacije zhubili. „Dataje njezhašeć“ je preferowana móžnosć, dokelž rjadowak stareho profila składuje a wam zmóžnja, dataje w nowym profilu wobchować.
  • Dataje zhašeć wotstronja profil a jeho dataje, inkluziwnje profilowe zapołožki, nastajenja, hesła atd.
   Warnowanje: Jeli móžnosć „Dataje zhašeć“ wužiwaće, so profilowy rjadowak a dataje zhašeja. Tuta akcija njeda so cofnyć.
  • Přetorhnyć hašenje profila přetorhnje.

Profil přemjenować

Po startowanju profiloweho zrjadowaka (kaž horjeka wujasnjene) móžeće profil na slědowace wašnje přemjenować:

 1. Wubjerće profil, kotryž ma so přemjenować, a klikńće potom na Profil přemjenować....
 2. Zapodajće nowe mjeno za profil. Zapisajće nowe mjeno profila a klikńće na W porjadku.
  • Kedźbu: Rjadowak, kotryž dataje za profil wobsahuje, so njepřemjenuje.
  Profil přemjenować

Nastajenja

Offline dźěłać

Hdyž tute nastajenje wuběraće, so wubrany profil začituje a Firefox so startuje bjez toho, zo by z internetom zwjazał. Móžeće sej do toho wopytane webstrony wobhladować a ze swojim profilom eksperimentować.

Wubrany profil wužiwać bjez toho, zo by so při startowanju prašało

Hdyž maće wjacore profile, postaja tute nastajenje, štož Firefox ma při startowanju činić:

 • Jeli hóčku pódla tutoho nastajenja stajiće, budźe Firefox awtomatisce wubrany profil začitować. Zo byšće přistup na druhe profile měł, dyrbiće najprjedy profilowy zrjadowak startować.
 • Jeli hóčku za tute nastajenje wotstroniće, budźe wam Firefox, kóždy raz, hdyž Firefox startujeće, profilowy zrjadowak pokazować, zo byšće móhł profil wubrać, kotryž ma so wužiwać.

Profil přesunyć

Zo byšće swoje daty a nastajenja do druheje instalacije Firefox kopěrował (na př. hdyž nowy ličak dóstawaće), dyrbiće waš profil Firefox zawěsćić a potom na swojim nowym městnje wobnowić.

Daty ze stareho profila wobnowić

Jeli maće wažne daty ze stareho profila Firefox, na přikład zapokožki, hesła abo wužiwarske nastajenja, móžeće te daty do noweho profila Firefox přenošować, kopěrujo wotpowědne dataje.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla