Prawopisnu kontrolu w Firefox wužiwać

Firefox awtomatisce kontroluje prawopis słowow, kotrež do wjacelinkowych tekstowych polow zapodawaće. Tak chetře kaž přestanjeće słowo pisać, budźe so ze slowami w instalowanym prawopisnym słowniku přirunować. Jeli so słowo w słowniku njenamaka, so čerwjene podšmórnje, kaž w slědowacym přikładźe:

prawopisny zmylk fx47

Kedźbu:
 • Awtomatiska prawopisna kontrola je po standardźe jenož za wjacelinkowe tekstowe pola zmóžnjena, do kotrychž móžeće tak wjele teksta zapodać kaž chceće. Zo byšće prawopisnu kontrolu tež za jednolinkowe tekstowe pola zmóžnił, hlejće Prawopisnu kontrolu w jednolinkowych tekstowych polach zmóžnić
 • Z licencnych přičinow je w nic wšěch lokalach prawopisny słownik wobsahowany.

Awtomatisku prawopisnu kontrolu znjemóžnić

Po standardźe je awtomatiska prawopisna kontrola w Firefox zmóžnjena. Móžeće ju w nastajenjachnastajenjach znjemóžnić:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Rozšěrjeny.
 3. Klikńće na rajtark Powšitkowny.
 4. Wotstrońće hóčku pódla Při pisanju prawopis kontrolować.
  nastajenja rozšěrjeny prawopis kontrolować fx47
 5. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.
Kedźbu: Někotre nastajenja so snano w swójskich wersijach Firefox wašeje distribucije we woknje nastajenjow njepokazuja.

Wopak napisane słowa korigować

Jeli prawopisna kontrola je zmóžnjena, móžeće wopak napisane słowa lochko korigować. Zo byšće wopak napisane słowo korigował, klikńće z prawej tastudźeržće tastu ctrl tłóčenu a klikńće na njo a wubjerće jedne z namjetowanych słowow horjeka w meniju.
prawopisne namjety fx47

Jeli žane z namjetowanych słowow přihódne njeje, dyrbiće słowo manuelnje wobdźěłać. Jeli sće sej wěsty, zo słowo je korektnje napisane, móžeće słownikej přidać. Zo byšće słownikej słowo přidał, klikńće z prawej tastudźeržće tastu ctrl tłóčenu a klikńće na njo a wubjerće K słownikej přidać.

Kedźbu: Přidate słowa so wšěm wašim słownikam přidawaja.

Słowniki přidać

Móžeće dalše słowniki přidać.

 1. Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu Ctrl stłóčenu za kliknjenje do wjacelinkoweho tekstoweho pola.
 2. Wubjerće Rěče.
 3. Wubjerće Słowniki přidać....
  Słownik přidać fx47
 4. Słowniki a rěčne pakćiki so zjewi. Pytajće rěč w lisćinje a klikńće na wotkaz „Słownik instalować“ pódla słownika, kotryž chceće přidać.
 5. Přidatkowa strona wubraneho słownika so zjewi. Klikńće na K Firefox přidać.
 6. Wokno „Instalacija softwary“ so zjewi. Hdyž so pokazuje, klikńće na Nětko instalować, zo byšće instalaciju dowolił. Hdyž so warnowanske wokno zjewi, klikńće na Instalować, zo byšće instalaciju dowolił. Spell Checker - Win4 słownik instalować fx47
 7. Zo byšće słownik zmóžnił, klikńće na tłóčatko Nětko znowa startować w zrjadowaku přidatkow.

Słowniki wuměnić

Po instalowanju słownika móžeće k njemu přeńć, je-li trjeba. Zo byšće k druhemu słownikej přešoł: Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu Ctrl stłóčenu za kliknjenje do wjacelinkoweho tekstoweho pola, wubjerće Rěče a potom słownik, kotryž chceće wužiwać. słownik změnić fx47

Słowo wotstronić, kotrež sće mylnje přidał

 1. Wočińće swój profilowy rjadowak:

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej Pomoc Klikńće na menijowej lajsće na meni PomocKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočinic.Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočini.

 2. Klikńće pod wobłukom Zakłady nałoženja na Rjadowak pokazaćRjadowak wočinićW Finder pokazaćRjadowak wočinić. Wokno z wašimi profilowymi datajemiwašim profilowym rjadowakom so wočini.
 3. Pokiw: Jeli njemóžeće Fire​fox wočinjeć abo wužiwać, sćěhujće instrukcije w nastawku Namakajće swój profil, bjeztoho, zo by Firefox wočinił.

 4. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 5. Wočińće dataju persdict.dat w tekstowym editorje (na přikład WordPad) (na přikład Pages) (na přikład Calligra Words).
 6. W tekstowym editorje je kóžde přidate słowo na separatnej lince. Wotstrońće linku, kotraž słowo wobsahuje, kotrež chceće wotstronić.
 7. Klikńće na meni Dataja a wubjerće Składować, zo byšće swoje dźěło składował.
Kedźbu: Wotstronjene słowa so na wšě waše słowniki nałožuja.

Prawopisnu kontrolu w jednolinkowych tekstowych polach zmóžnić

Tež tekst w jednolinkowych tekstowych polach móžeće kontrolować.

 1. Klikńće z prawej tastuDźeržće tastu ctrl tłóčenu a klikńće do jednolinkoweho tekstoweho pola.
 2. Stajće hóčku pódla Prawopis kontrolować.

Přez to so prawopisna kontrola tónkróć zmóžni.

Tip: Móžeće tež prawopisna kontrola w jednolinkowych tekstowych polach na přeco zmóžnić:
 1. Zapodajće about:config do adresoweho pola a tłóčće .

  • Zwjetša so potom warnowanje about:config "Přez to móžeće swoju garantiju zhubić!" jewi. Klikńće na Budu kedźbliwy, lubju!Akceptuju riziko, zo byšće so na stronu about:config dóstał.
 2. Zapodajće layout.spellcheckDefault do pola Pytać
 3. Klikńće dwójce na nastajenje a změńce standardnu hódnotu 1 do 2.
about:config layout.spellcheckDefault fx47
Wotnětka móžeće přeco prawopis w jednolinkowych tekstowych polach kontrolować bjez toho, zo byšće dyrbjał ju kóždy raz zmóžnić.

 

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla