Wužiwarske daty wobnowić, kotrež po aktualizaciji Firefox faluja

Jeli so Firefox bjez wašich zapołožkow, hesłow, składowanych rajtarkow a druhich nastajenjow startuje, přepruwujće, hač waše daty su w druhim profilu k dispoziciji. To so móže stać, dokelž Firefox, započinajo z Firefox 67, přisłušny profil za kóždu instalaciju Firefox wutworja.

Zo byšće swoje daty a nastajenja Firefox z druheho profila wobnowił:

Zapodajće about:profiles do adresoweho pola Firefox a tłóčće tastu Enter. To stronu Wo profilach wočini.
Fx52aboutprofiles-Win about:profiles macOS Fx52_about-profiles-linux

Tuta strona měła znajmjeńša jedyn profil nalistować, móže wšak tež wjacore pokazać. Profil, kotryž Firefox tuchwilu wužiwa, slědowacy tekst pokazuje:
Tutón profil so runje wužiwa a njeda so zhašeć.

Prošu njehašejće žane profile. Njewužiwajće ani tłóčatka Wotstronić.

Jeli su dalše profile na tutej stronje nalistowane, móža waše falowace profilowe daty wobsahować. Móžeće na tłóčatko Profil w nowym wobhladowaku startować kliknyć, zo byšće druhe wokno Firefox wočinił, kotrež tón profil wužiwa. Jeli druhi profil waše falowace daty njewobsahuje, začińće prosće nowe wokno. Jeli falowace daty wobsahuje, móžeće jón jako ja standardny profil Firefox nastajić.Móžeće na tłóčatko Profil w nowym wobhladowaku startować, zo byšće druhe wokno wočinił, kotrež tón profil waužiwa. Jeli profil waše falowace wužiwarske dataje njewobsahuje, začińće prosće nowe wokno. Jeli waše falowace daty wobsahuje, móžeće jón jako swój standardny profil nastajić. Klikńće na tłóčatko Jako standardny profil nastajić za tón profil a Firefox budźe jón awtomatisce wužiwać, hdyž přichodny raz Firefox wočinjeće.

Za dalše informacije wo rjadowanju profilow Firefox hlejće nastawk Profile Firefox z pomocu profiloweho zrjadowaka załožić a wotstronić.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije