Wodźenske elementy, tłóčatka a symbolowe lajsty w Firefox přiměrić

Menijowe tłóčatko new fx menu skići wam lochki přistup na waše najlubše funkcije we Firefox. Standardny porjad wam so njespodoba? Je lochko, jón přiměrić. Je něsto, štož stajnje wužiwaće? Přidajće to swojej hłownej symbolowej lajsće. Pokazamy wam, kak to dźe.

Symbolowe lajsty Firefox skića lochki přistup na zwučene funkcije. Tutón nastawk wujasnja, kak móžeće symbolowe lajsty přiměrić, zo by Firefox tak fungował, kak wy to chceće.

Meni abo symbolowu lajstu přiměrić

Móžeće elementy změnić, kotrež so w meniju abo na swojej symbolowej lajsće jewja.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu a wubjerće Přiměrić.
  • Wosebity rajtark so wočini, kotryž wam zmóžnja, elementy do menija abo do symboloweje lajsty nutř abo won suwać. Eksperimentujće woměrje trochu, zo byšće won namakał, što je najlěpše za was. Móžeće přeco znowa započeć, hdyž na tłóčatko Standard wobnowić deleka na wobrazowce kliknjeće.
  přiměrjenske wokno fx48
 2. Hdyž sće hotowy, klikńće na zelene tłóčatko Přiměrjenje skónčić.
Pokiw: Wjele přidatkow staja tłóčatka k dispoziciji, kotrež móžeće menijej abo symbolowej lajsće přidać. Zo byšće wjace zhonił, hlejće Přidatki namakać a instalować, zo bychu Firefox přiměrili.

Titulnu lajstu, menijowu lajstu abo lajstu zapołožkow pokazać

Zo byšće titulnu lajstu pokazał:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu a wubjerće Přiměrić.
 2. Klikńće na tłóčatko Titulowa lajsta deleka nalěwo.
 3. Klikńće na zelene tłóčatko Přiměrjenje skónčić.

Zo byšće menijowu lajstu abo lajstu zapołožkow pokazał:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu a wubjerće Přiměrić.
 2. Klikńće na wuběranski meni Symbolowe lajsty pokazać/schować deleka na wobrazowce a wubjerće zapiski, kotrež chceće pokazać.
 3. Klikńće na zelene tłóčatko Přiměrjenje skónčić.

Titulnu lajstu abo lajstu zapołožkow pokazać

Zo byšće titulnu lajstu pokazał:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu a wubjerće Přiměrić.
 2. Klikńće na tłóčatko Titulowa lajsta deleka nalěwo.
 3. Klikńće na zelene tłóčatko Přiměrjenje skónčić.

Zo byšće lajstu zapołožkow pokazał:

 • Klikńće na meni Napohlad horjeka na wobrazowce, wubjerće Symbolowe lajsty a potom Lajsta zapołožkow.

Menijowu lajstu abo lajstu zapołožkow pokazać

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu a wubjerće Přiměrić.
 2. Klikńće na wuběranski meni Symbolowe lajsty pokazać/schować deleka na wobrazowce a wubjerće zapiski, kotrež chceće pokazać.
 3. Klikńće na zelene tłóčatko Přiměrjenje skónčić.

Maće problemy?

Spytajće, standardnu sadźbu tłóčatkow a symbolowych lajstow wobnowić, kliknjo na tłóčatko Standard wobnowić, hdyž sće w přiměrjenskim modusu. Jeli to tutón problem njerozrisuje, spytajće rozrisanja w slědowacymaj nastawkomaj:

Kak móžu wšelake symbolowe lajsty pokazać a schować?

Najwjace symbolowych lajstow da so pokazać abo schować, po tym kaž je trjeba. Zo byšće symbolowu lajstu pokazał abo schował, klikńće z prawej tastuklikńće z tłóčenej tastu Strg na prózdnu přestrjeń rajtarkoweje lajsty a zmóžńće abo znjemóžńće ju we kontekstowym meniju.

 • Menijowa lajsta: Tuta lajsta horjeka we woknje Firefox wobsahuje menije wobhladowaka (Dataja, Wobdźěłać, Pomoc atd.). Na Windows Vista a 7 menijowa lajsta je po standardźe schowana, a jeje funkcije namakaće za tłóčatkom Firefox. Jeli menijowa lajsta je schowana, móžeće ju pokazać, hdyž tastu Alt tłóčiće.
 • Menijowa lajsta: Tuta lajsta horjeka we woknje Firefox wobsahuje menije wobhladowaka (Dataja, Wobdźěłać, Pomoc atd.). Hdyž menijowu lajstu schowaće, so tłóčatko Firefox pokaza, kotrež zjednorjeny meni wobsahuje.
 • Rajtarkowa lajsta: Tam so waše rajtarki pokazuja. Njemóžeće ju schować.
 • Nawigaciska lajsta: Tuta lajsta wobsahuje tłóčatka za websydłowu nawigaciju, adresowe polo, pytanske polo, tłóčatko Startowa strona a Zapołožki.
 • Lajsta zapołožkow: Tuta lajsta wobsahuje zapołožki z wašeho rjadowaka „Lajsta zapołožkow“. Za dalše informacije hlejće Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window. Při nowych instalacijach Firefox so lajsta zapołožkow po standardźe chowa.
 • Lajsta přidatkow: Tuta lajsta deleka we woknje Firefox wobsahuje tłóčatka, kotrež su z wašimi rozšěrjenjemi zwjazane (jeli wuwiwar přidatka je k dispoziciji staja). Hlejće The Add-on Bar gives you quick access to add-on features za dalše informacije.

Toolbars - win1 Toolbars - mac1 Toolbars - lin1

Kak móžu elementy symboloweje lajsty přiměrić abo hinak rjadować?

 1. Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu Ctrl stłóčenu za kliknjenje na prózdnu přestrjeń rajtarkoweje lajsty a wubjerće Přiměrić.... Wokno přiměrjenskeje lajsty so wočini.
 2. Změńće elementy symboloweje lajsty kaž je trjeba. Za wujasnjenje, štož kóždy element čini, hlejće Wodźenske elementy, tłóčatka a symbolowe lajsty w Firefox přiměrić.
  • Zo byšće element přidał, ćehńće jón z wokna přiměrjenskeje lajsty na požadanu symbolowu lajstu.
  • Zo byšće element wotstronił, ćehńće jón do wokna přiměrjenskeje lajsty.
  • Zo byšće element hinak rjadował, ćehńće jón k požadanemu městnu.
 3. Hdyž su hotowy, klikńće na Dokónčeny.

Toolbars - win2 Toolbars - mac2 Toolbars - lin2

Spytajće: Eksperimentujće z rozdźělnymi porjadami. Móžeće přeco standardne nastajenja symboloweje lajsty wobnowić. Klikńće prosće na Standardnu sadźbu wobnowić we woknje přiměrjenskeje lajsty.

Zwonkowne symbolow přiměrić

Su přidatne nastajenja deleka we woknje přiměrjenskeje lajsty, z kotrymiž móžeće zwonkowne swojich symbolow změnić:

 • Pokazać: Z wuběranskeho menija „Pokazać“ móžeće wubrać, štož ma so na symbolowach lajstach pokazać: symbole, tekst abo symbole a tekst hromadźe. Po standardźe Firefox jenož symbole pokazuje.
 • Małe symbole wužiwać: Zmóžńće tute nastajenje, zo byšće rum zalutował a symbolowu lajstu pomjeńšił.

Kak móžu dalše symbolowe lajsty přidać?

 1. Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu Ctrl stłóčenu za kliknjenje na prózdnu přestrjeń rajtarkoweje lajsty a wubjerće Přiměrić.... Wokno přiměrjenskeje lajsty so wočini.
 2. Klikńće deleka we woknje přiměrjenskeje lajsty na Nowu symbolowu lajstu přidać. Wokno za nowu symbolowu lajstu so wočini.
 3. Zapodajće we woknje za nowu symbolowu lajstu mjeno za swoju symbolowu lajstu a klikńće na W porjadku.
 4. Přidajće symbolowej lajsće elementy, kak je so to horjeka přidało. Jeli ničo njepřidawaće, Firefox wašu symbolowu lajstu njewutwori.
 5. Hdyž sće hotowy, klikńće na Dokónčeny.

Waša nowa symbolowa lajsta so pod nawigaciskej lajstu zjewi.

Spytajće: Wutworće nowu symbolowu lajstu. Móžeće přeco přidatne symbolowe lajsty wotstronić kliknjo na Standardnu sadźbu wobnowić we woknje přiměrjenskeje lajsty.

Symbolowe lajsty faluja, su njewitane symbolowe lajsty a symbolowe lajsty su wróćostajene

Hlejće slědowace nastawki wo rozrisowanju problemow:

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla