Awtomatiske wudospołnjenje formularow

Firefox móže sej spomjatkować, štož sće do formularow, mjenowanych tež tekstowe pola, na websydłach zapodał. Po tym zo sće něšto do formulara na webstronje (kaž na př. do pytanskeho pola) zapodał, budźe wam tutón zapisk zaso k dispoziciji, hdyž tutu stronu přichodny raz wopytujeće. Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće awtowudospołnjenje wužiwać, a kak móžeće formularne pola wuprózdnić abo składowanju formularnych zapiskow zadźěwać.

Awtowudospołnjenje formularow wužiwać

Zo byšće prjedawše zapiski we formularje wužiwał:

 1. Zapodajće prěni pismik zapiska do formularneho pola. Firefox pokaza wuběranski meni ze zapiskami, kotrež sće do toho zapodał.
  • Móžeće lisćinu wšěch zapiskow widźeć, kotrež su so za wěste formularne polo składowali, hdyž tastu tłóčiće, hdyž polo je prózdne.
 2. Tłóčće tastu , zo byšće zapisk wubrał, kotryž chceće zaso wužiwać. Tłóčće Enter, hdyž wotpowědny zapisk je wuzběhnjeny. Tekst zapiska budźe so we formularnym polu jewić. Móžeće tež myšku wužiwać, zo byšće na zapisk kliknył.

Jednotliwe formularne zapiski zhašeć

Jeli chceće jedyn ze swojich prjedawšich formularnych zapiskow z historije Firefox wotstronić:

 1. Klikńće na formularne polo a tłóčće tastu , zo byšće składowane zapiski pokazał. Móžeće prěnje pismiki zapiska zapodać, zo byšće ličbu pokazanych zapiskow wobmjezował.
 2. Wužiwajće tastu abo kursor myški, zo byšće zapisk wuzběhnył, kotryž chceće zhašeć.
 3. Tłóčće +Entf. Zapisk so wotstroni.

Wospjetujće proces za kóždy zapisk, kotryž chceće zhašeć.

Formularnu historiju wuprózdnić

Jeli chceće, zo Firefox wšě waše formularne zapiski zabudźe:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko fx57menuFx89menuButton, zo byšće menijowe wokno wočinił. Klikńće na tłóčatko biblioteki 57 library icon na swojej symbolowej lajsće. (Jeli jo njewidźiće, klikńće na menijowe tłóčatko fx57menu a potom na Bibliotekaklikńće na menijowe tłóčatko fx89menuButton.)
 2. Klikńće na meni Historija…, a potom na Aktualnu historiju wuprózdnić.
 3. Wubjerće we wuběranskim meniju Časowa doba za wuprózdnjenje: Wšo.
 4. Zawěsćće, zo je hóčka pódla Formularna a pytanska historija.
 5. Klikńće na W porjadku, zo byšće swoju formularnu historiju wuprózdnił a začińće dialogowe polo.

Awtomatiske wudospołnjenje znjemóžnić a Firefox při składowanju dalšich formularnych zapiskow haćić

Jeli nochceće, zo sej Firefox spomjatkuje, štož sće do formularnych polow zapodał, móžeće funkciju awtowudospołnjenje znjemóžnić:

 1. Klikńće w menijowej lajsće horjeka na wobrazowce na Firefox a wubjerće Nastajenja. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.

 2. Wubjerće wotrězk Priwatnosć a wěstota.
 3. Wubjerće we wuběranskim meniju pódla Firefox budźe Swójske nastajenja za historiju wužiwać.
 4. Wotstrońće hóčku pódla Pytansku a formularnu historiju sej spomjatkować.
 5. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.

Hdyž formularnu historiju znjemóžnjeće, so Firefox tež při składowanju pytanskeje historije za pytanske polo w nawigaciskej lajsće haći.

Awtowudospołnjenje adresow: Zo byšće awtowudospołnjenje adresow znjemóžnił, hlejće nastawk Automatically fill in your address on web forms.

Rozrisowanje problemow

Jeli pytnjeće, zo Firefox swoje formularne zapiski njeskładuje a njemóžeće je zaso wužiwać, čitajće prošu nastawk Firefox doesn't save web form entries.Bazuje na informacijach z nastawka Deleting autocomplete entries (mozillaZine KB)

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije