Awtomatiske wudospołnjenje formularow

Firefox móže sej spomjatkować, štož sće do formularow, mjenowanych tež tekstowe pola, na websydłach zapodał. Po tym zo sće něšto do formulara na webstronje (kaž na př. do pytanskeho pola) zapodał, budźe wam tutón zapisk zaso k dispoziciji, hdyž tutu stronu přichodny raz wopytujeće. Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće awtowudospołnjenje wužiwać, a kak móžeće formularne pola wuprózdnić abo składowanju formularnych zapiskow zadźěwać.

Awtowudospołnjenje formularow wužiwać

Zo byšće prjedawše zapiski we formularje wužiwał:

 1. Zapodajće prěni pismik zapiska do formularneho pola. Firefox pokaza wuběranski meni ze zapiskami, kotrež sće do toho zapodał.
  • Móžeće lisćinu wšěch zapiskow widźeć, kotrež su so za wěste formularne polo składowali, hdyž tastu šipk dele tłóčiće, hdyž polo je prózdne.
 2. Tłóčće tastu šipk dele, zo byšće zapisk wubrał, kotryž chceće zaso wužiwać. Tłóčće EnterReturn, hdyž wotpowědny zapisk je wuzběhnjeny. Tekst zapiska budźe so we formularnym polu jewić. Móžeće tež myšku wužiwać, zo byšće na zapisk kliknył.

Jednotliwe formularne zapiski zhašeć

Jeli chceće jedyn ze swojich prjedawšich formularnych zapiskow z historije Firefox wotstronić:

 1. Klikńće na formularne polo a tłóčće tastu šipk dele, zo byšće składowane zapiski pokazał. Móžeće prěnje pismiki zapiska zapodać, zo byšće ličbu pokazanych zapiskow wobmjezował.
 2. Wužiwajće tastu šipk dele abo kursor myški, zo byšće zapisk wuzběhnył, kotryž chceće zhašeć.
 3. Tłóčće Umsch+Entf. Zapisk so wotstroni.

Wospjetujće proces za kóždy zapisk, kotryž chceće zhašeć.

Formularnu historiju wuprózdnić

Jeli chceće, zo Firefox wšě waše formularne zapiski zabudźe:

 1. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, přeńdźće k menijej Historija a wubjerće Aktualnu historiju wuprózdnić….Klikńće na menijowej lajsće na meni Historija, a wubjerće Aktualnu historiju wuprózdnić….Klikńće horjeka we woknje Firefox na meni Historija, a wubjerće Aktualnu historiju wuprózdnić….
 2. Wubjerće we wuběranskim meniju Časowa doba za wuprózdnjenje: Wšo.
 3. Klikńće na šipk pódla Podrobnosće, zo byšće lisćinu zapiskow pokazał, kotrež móžeće zhašeć.
 4. Zawěsćće, zo jenož zapisk Formularna a pytanska historija je zmóžnjeny.
 5. Klikńće na Nětko wuprózdnić. Dialogowe polo so zhubi a waša formularna historija so zhaša.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu .
 2. Klikńće na meni Historija, a potom na Aktualnu historiju wuprózdnić.
 3. Wubjerće we wuběranskim meniju Časowa doba za wuprózdnjenje: Wšo.
 4. Klikńće na šipk pódla Podrobnosće, zo byšće lisćinu zapiskow pokazał, kotrež móžeće zhašeć.
 5. Zawěsćće, zo zapisk Formularna a pytanska historija je zmóžnjeny.
 6. Klikńće na Nětko wuprózdnić, zo byšće swoju formularnu historiju wuprózdnił a začińće dialogowe polo.

Firefox při składowanju formularnych zapiskow haćić

Jeli nochceće, zo sej Firefox spomjatkuje, štož sće do formularnych polow zapodał, móžeće funkciju awtowudospołnjenje znjemóžnić:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Priwatnosć.
 3. Wubjerće we wuběranskim meniju pódla Firefox budźe: Swójske nastajenja za historiju wužiwać.
 4. Wotstrońće hóčku pódla Pytansku a formularnu historiju sej spomjatkować.
 5. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.

Hdyž formularnu historiju znjemóžnjeće, so Firefox tež při składowanju pytanskeje historije za pytanske polo w nawigaciskej lajsće haći.

Rozrisowanje problemow

Jeli pytnjeće, zo Firefox swoje formularne zapiski njeskładuje a njemóžeće je zaso wužiwać, čitajće prošu nastawk Firefox doesn't save web form entries.Bazuje na informacijach z nastawka Deleting autocomplete entries (mozillaZine KB)

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla