Firefox wotinstalować

Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće Firefox za podpěrane dźěłowe systemy wotinstalować. Jeli chceće Firefox wotinstalować a zaso instalować, zo byšće problemy rozrisował, kotrež maće, čitajće prošu najprjedy nastawk Problemy Firefox diagnosticěrować a rozrisać.

Firefox wotinstalować

Zo byšće Firefox wotinstalował, přewjedźće slědowace kroki:

 1. Začińće Firefox (jeli Firefox je wočinjeny):

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a wubjerće SkónčićQuit Close 29 .

  Klikńće na meni Firefox Fx57Menu a wubjerće Skónčić.Klikńće na meni Firefox horjeka na wobrazowce a wubjerće Firefox skónčić.Klikńće na meni Firefox Fx57Menu a wubjerće Skónčić.

 2. Wočińće rjadowak Applications w programje Finder.
 3. Ćehńće nałoženje Firefox do papjernika.

Waša wotinstalacija Firefox je zakónčena.

Firefox wotinstalować

Jeli sće Firefox z paketowym zrjadowakom swojeje distribucije instalował, dyrbjał wy jón na samsne wašnje zaso wotinstalować - hlejće Firefox na Linux instalować za podrobnosće. Jeli sće binarny pakćik ze sćehnjenskeje strony Firefox sćahnył a instalował, wotstrońće prosće rjadowak firefox ze swojeho rjadowaka Home, zo byšće Firefox wotinstalował.

Wužiwarske daty a nastajenja wotstronić

Přez wotinstalowanje Firefox so waš wužiwarski profil njewotstroni, kotryž wosobinske informacije kaž zapołožki, hesła a placki wobsahuje. Jeli chceće tež tute informacije wotstronić, wotstrońće rjadowak, kotryž waš profil Firefox wobsahuje, kotryž je na druhim městnje hač program Firefox składowany.

 1. Jeli chceće swoje zapołožki, hesła, placki a druhe wužiwarske daty a nastajenja wobchować, čitajće nastawk Daty w profilach Firefox zawěsćić a wobnowić.
 2. Zhašejće rjadowak firefox, kotryž waš profilowy rjadowak a dataju profiles.ini wobsahuje Zhašejće rjadowak Firefox, kotryž rjadowak Profiles a dataju profiles.ini wobsahuje - hlejće Kak móžu swój profil namakać za městno.

Firefox wotinstalować

Zo byšće Firefox wotinstalował, přewjedźće slědowace kroki:

Při wotinstalowanju Firefox dóstanjeće móžnosć Firefox wobnowić, wubjerće tutu móžnosć, jeli Firefox wotinstalujeće, zo byšće problem rozrisał, na kotryž sće storčił.
 1. Začińće Firefox (jeli Firefox je wočinjeny):

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a wubjerće SkónčićQuit Close 29 .

  Klikńće na meni Firefox Fx57Menu a wubjerće Skónčić.Klikńće na meni Firefox horjeka na wobrazowce a wubjerće Firefox skónčić.Klikńće na meni Firefox Fx57Menu a wubjerće Skónčić.

 2. Klikńće na Windowsowe tłóčatko Start a wubjerće Systemsteuerung.
  startowy meni systemsteuerung winxp
 3. Klikńće we woknje Systemsteuerung na Software a potom na Programme ändern oder entfernen.
 4. Wubjerće Mozilla Firefox z lisćiny tuchwilu instalowanych programow.
 5. Zo byšće wotinstalował, klikńće na tłóčatko Entfernen naprawo pódla Mozilla Firefox.
systemsteuerung software winxp
Jeli wotinstalowanski asistent so awtomatisce njestartuje, móžeće jón z pomocu dataje helper.exe manuelnje startować, kotruž po standardźe pod C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe namakaće.
 1. Klikńće we wotinstalowanskim asistenće Mozilla Firefox na Dale.
 2. Klikńće na Wotinstalować.
  • Jeli Firefox je hišće wočinjeny, dyrbiće Firefox najprjedy začinić, zo byšće z wotinstalowanjom pokročował.
   Jeli chceće swoje wužiwarske daty a nastajenja Firefox wotstronił, stajće hóčku do kašćika pódla Wosobinske daty Firefox a přiměrjenja wotstronić. Jeli tutu móžnosć wužiwaće, Firefox waše zapołožki, składowane hesła a druhe daty njewobchowa, jeli so znowa instaluje.
 3. Klikńće na Dokónčić.
 4. Zo byšće druhe dataje a rjadowaki wotstronił, kotrež so snano přez wotinstalowanje njewotstronjeja, dyrbiće instalowanski rjadowak Firefox manuelnje zhašeć, kotryž je po standardźe w C:\Program Files\Mozilla Firefox.
 1. Začińće Firefox (jeli Firefox je wočinjeny):

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a wubjerće SkónčićQuit Close 29 .

  Klikńće na meni Firefox Fx57Menu a wubjerće Skónčić.Klikńće na meni Firefox horjeka na wobrazowce a wubjerće Firefox skónčić.Klikńće na meni Firefox Fx57Menu a wubjerće Skónčić.

 2. Klikńće na Windowsowe tłóčatko Start abo tłóčće tastu Windows Key .
 3. Klikńće w startowym meniju na Systemsteuerung.
  Control Panel - Win7
 4. Klikńće w Systemsteuerung na wotkaz Programm deinstallieren we wotrězku Programme.
  Uninstall a program - Win7
 5. Wubjerće zapisk Mozilla Firefox z lisćiny tuchwilu instalowanych programow.
 6. Zo byšće z wotinstalowanjom započał, klikńće na tłóčatko Deinstallieren nad lisćinu.
  Jeli wotinstalowanski asistent so awtomatisce njestartuje, móžeće jón z pomocu dataje helper.exe manuelnje startować, kotruž po standardźe na jednym ze slědowaceju městnow namakaće:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 7. Klikńće we wotinstalowanskim asistenće Mozilla Firefox na Dale.
 8. Klikńće na Wotinstalować.
  • Jeli Firefox je hišće wočinjeny, dyrbiće Firefox najprjedy začinić, zo byšće z wotinstalowanjom pokročował.
 9. Klikńće na Dokónčić.
 10. Zo byšće druhe dataje a rjadowaki wotstronił, kotrež so snano přez wotinstalowanje njewotstronjeja, dyrbiće instalowanski rjadowak Firefox manuelnje zhašeć, kotryž je po standardźe na jednym ze slědowaceju městnow:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 1. Začińće Firefox (jeli Firefox je wočinjeny):

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a wubjerće SkónčićQuit Close 29 .

  Klikńće na meni Firefox Fx57Menu a wubjerće Skónčić.Klikńće na meni Firefox horjeka na wobrazowce a wubjerće Firefox skónčić.Klikńće na meni Firefox Fx57Menu a wubjerće Skónčić.

 2. Klikńće na kachličku Desktop na startowej wobrazowce, zo byšće desktopowy napohlad wočinił.
 3. Dźiće tam do delnjeho praweho róžka, zo byšće meni Charms wočinił.
 4. Klikńće na Einstellungen a potom na Systemsteuerung.

  Control Panel - Win8
 5. Klikńće we wotrězku Programme na wotkaz Programm deinstallieren.
  Uninstall a program - Win7
 6. Wubjerće zapisk Mozilla Firefox z lisćiny tuchwilu instalowanych programow.
 7. Zo byšće wotinstalowanje započał, klikńće na tłóčatko Deinstallieren nad lisćinu.
  Jeli wotinstalowanski asistent so awtomatisce njestartuje, móžeće jón z pomocu dataje helper.exe manuelnje startować, kotruž po standardźe na jednym ze slědowaceju městnow namakaće:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 8. Klikńće we wotinstalowanskim asistenće Mozilla Firefox na Dale.
 9. Klikńće na Wotinstalować.
  • Jeli Firefox je hišće wočinjeny, dyrbiće najprjedy Firefox začinić, zo byšće z wotinstalowanjom pokročował.
 10. Klikńće na Dokónčić.
 11. Zo byšće druhe dataje a rjadowaki wotstronił, kotrež so snano přez wotinstalowanje njewotstronjeja, dyrbiće instalowanski rjadowak Firefox manuelnje zhašeć, kotryž je po standardźe na jednym ze slědowaceju městnow:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 1. Začińće Firefox (jeli Firefox je wočinjeny):

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a wubjerće SkónčićQuit Close 29 .

  Klikńće na meni Firefox Fx57Menu a wubjerće Skónčić.Klikńće na meni Firefox horjeka na wobrazowce a wubjerće Firefox skónčić.Klikńće na meni Firefox Fx57Menu a wubjerće Skónčić.

 2. Klikńće na tłóčatko Start abo tłóčće tastu Windows Key .
 3. Wubjerće Einstellungen w startowym meniju.
 4. Wubjerće System a potom Apps & features.
 5. Windows 10 apps features
 6. Wubjerće zapisk Mozilla Firefox z lisćiny tuchwilu instalowanych programow.
 7. Zo byšće wotinstalowanje započał, klikńće na Deinstallieren.
  Jeli wotinstalowanski asistent so awtomatisce njestartuje, móžeće jón z pomocu dataje helper.exe manuelnje startować, kotruž po standardźe na jednym ze slědowaceju městnow namakaće:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 8. Klikńće we wotinstalowanskim asistenće Mozilla Firefox na Dale.
 9. Klikńće na tłóčatko Wotinstalować.
  • Jeli Firefox je hišće wočinjeny, dyrbiće najprjedy Firefox začinić, zo byšće z wotinstalowanjom pokročował.
 10. Klikńće na Dokónčić.
 11. Zo byšće druhe dataje a rjadowaki wotstronił, kotrež so snano přez wotinstalowanje njewotstronjeja, dyrbiće instalowanski rjadowak Firefox manuelnje zhašeć, kotryž je po standardźe na jednym ze slědowaceju městnow:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

Wužiwarske daty a nastajenja wotstronić

Wotinstalowanski asistent njewotstronja wužiwarske daty, kaž na přikład historiju abo zapołožki. Jeli chceće tute daty dospołnje wotstronić, dyrbiće rjadowak Firefox zhašeć, kotryž waš wužiwarski profil wobsahuje:

 1. Klikńće na Windowsowe tłóčatko Start a wubjerće Ausführen….
 2. Zapisajće %APPDATA% do pola Ausführen a klikńće potom na OK.
 3. Wočińće rjadowak Mozilla.
 4. Zhašejće rjadowak Firefox.
 1. Klikńće na tłóčatko Start abo tłóčće tastu Windows Key , zo byšće startowy meni wočinił.
 2. Zapisajće %APPDATA% do pytanskeho pola a tłóčće enter, zo byšće schowany rjadowak Roaming wočinił.
 3. Wočińće rjadowak Mozilla.
 4. Zhašejće rjadowak Firefox.
 1. Klikńće na kachličku Desktop na startowej wobrazowce, zo byšće desktopowy napohlad wočinił.
 2. Dźiće tam do delnjeho praweho róžka, zo byšće meni Charms wočinił.
 3. Wubjerće Suchen. Pytanska bóčnica so wočini.
 4. Zapisajće %APPDATA% do pytanskeho pola a tłóčće enter, zo byšće schowany rjadowak Roaming wočinił.
 5. Wočińće rjadowak Mozilla.
 6. Zhašejće rjadowak Firefox.
 1. Klikńće na tłóčatko Start abo tłóčće tastu Windows Key , zo byšće startowy meni wočinił.
 2. Zapisajće %APPDATA% (hdyž započnjeće pisać, so Windowsowe pytanje startuje) a tłóčće enter, zo byšće schowany rjadowak Roaming wočinił.
 3. Wočińće rjadowak Mozilla.
 4. Zhašejće rjadowak Firefox.
Alternatiwnje móžeće tastowu kombinaciju Windows Key +R tłóčić, zo byšće dialog Ausführen wočinił, %APPDATA%\Mozilla\ zapisać a na OK kliknyć, zo byšće rjadowak Mozilla wočinił a potom rjadowak Firefox zhašał.Bazuje na informacijach nastawka Uninstalling Firefox (mozillaZine KB)

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije