Placki - informacije, kotrež websydła na wašim ličaku składuja

Tutón nastawk wopisuje, što „placki“ su, kak websydła je wužiwaja a kak móžeće placki rjadować, kotrež Firefox składuje.

Što plack je?

Plack je informacija, kotraž so přez websydło składuje, kotrež wopytujeće. W někotrych wobhladowakach je kóždy plack mała dataja, ale w Firefox so wšě placki w jeničkej dataji składuja, kotraž je w profilowym rjadowaku.

Placki husto waše nastajenja za websydło składuja, na přikład waš přizjewjenski status a wašu wužiwanu rěč abo městno. Hdyž so k sydłu wróćeće, Firefox placki wróćo sćele, kotrež k sydłu słušeja. To wam zmóžnja, pola websydła přizjewjeny wostać a zmóžnja sydłu, wam informacije prezentować, kotrež wašim potrěbnosćam wotpowěduja.

Placki móža wulke mnóstwo informacijow składować, inkluziwnje wosobinske informacije, kotrež móža was identifikować (na př. waše mjeno, bydlenska adresa abo telefonowe čisło). Ale tute informacije dadźa so jenož składować, jeli je podawaće - websydła njemóža na informacije přistup měć, kotrež njejsće jim podał, a nimaja přistup na druhe dataje na wašim ličaku.

Po standardźe su aktiwity składowanja a słanja plackow za was njewidźomne. Móžeće wšak swoje nastajenja Firefox změnić, zo byšće móhł składowanje plackow dowolić abo wotpokazać, składowane placki awtomatisce zhašeć, hdyž Firefox začinjeće a wjace.

Plackowe nastajenja

Móžeće k woknu NastajenjaNastajenjaNastajenja přistup měć, zo byšće placki kaž slěduje rjadował:

  1. Klikńće w menijowej lajsće horjeka na wobrazowce na Firefox a wubjerće Nastajenja. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.

  2. Wubjerće wokno Priwatnosć a wěstota.

Nastajenja plackow su pod Polěpšeny slědowanski škit a Placki a sydłowe daty.

Za instrukcije, kak móžeće plackowe nastajenja za wěste nadawki rjadować, hlejće:

Problemy z plackami rozrisać

Jeli maće problem z plackami, hlejće:

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije