Placki - informacije, kotrež websydła na wašim ličaku składuja

Tutón nastawk wopisuje, što „placki“ su, kak so wužiwaja a kak móžeće je w Firefox rjadować.

Što plack je?

Plack je informacija, kotraž so přez websydło składuje, kotrež wopytujeće.

W někotrych wobhladowakach je kóždy plack mała dataja, ale w Firefox so wšě placki w jeničkej dataji składuja, kotraž je w profilowym rjadowaku.

Placki husto waše nastajenja za websydło składuja, na přikład wašu wužiwanu rěč abo městno. Hdyž so k sydłu wróćeće, Firefox placki wróćo sćele, kotrež k sydłu słušeja. To zmóžnja sydłu, wam informacije prezentować, kotrež wašim potrěbnosćam wotpowěduja.

Placki móža wulke mnóstwo informacijow składować, inkluziwnje wosobinske informacije, kotrež móža was identifikować (na př. waše mjeno, bydlenska adresa abo telefonowe čisło). Ale tute informacije dadźa so jenož składować, jeli je podawaće - websydła njemóža na informacije přistup měć, kotrež njejsće jim podał, a nimaja přistup na druhe dataje na wašim ličaku.

Po standardźe su aktiwity składowanja a słanja plackow za was njewidźomne. Móžeće wšak swoje nastajenja Firefox změnić, zo byšće móhł składowanje plackow dowolić abo wotpokazać, składowane placki awtomatisce zhašeć, hdyž Firefox začinjeće a wjace.

Plackowe nastajenja

Plackowe nastajenja so w Firefox we woknje nastajenjownastajenjow we wotrězku Priwatnosć rjaduja. Hlejće Nastajenja za priwatnosć, přehladowansku historiju a njeslědowanje za informacije wo tutych nastajenjach.

Za instrukcije, kak so tute nastajenja za wěste nadawki wužiwaja, hlejće:

Problemy z plackami rozrisać

Jeli maće problem z plackami, hlejće:

 

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.