Ze zapołožkami swoje najlubše webstrony składować

Zapołožki (w Microsoft Edge a Internet Explorer fawority mjenowane) su wotkazy k webstronam, kotrež wam wosnadnjeja, so k najlubšim stronam wróćić. Tutón nastawk zakłady wujasnja, kak móžeće zapołožki składować a rjadować.

Kak móžu zstronu jako apołožku składować?

Zo byšće stronu jako zapołožku składował, klikńće prosće na hwěžku w adresowym polu.

Fx89 bookmarks star address bar

Hwěžka so módri, hdyž so strona jako zapołožka składuje a wokno so wuskakuje, w kotrymž móžeće swoju zapołožku pomjenować, přesunyć abo woznamjenić.

Zo byšće stronu jako zapołožku składował, klikńće prosće na hwěžku w adresowym polu.

Fx88AddressBarStar

Hwěžka so módri, hdyž so strona jako zapołožka składuje a wokno so wuskakuje, w kotrymž móžeće swoju zapołožku pomjenować, přesunyć abo woznamjenić.

Pokiw: Jeli hwěžka w adresowym polu faluje, klikńće na tłóčatko menija akcije strony (třidypk).
Fx78BookmarkStar-AddToAddressBarFx88BookmarkStar-AddToAddressBar

Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu control stłóčenu a klikńće na menijowy zapisk Tutu stronu jako zapołožku składowaćAktualny rajtark jako zapołožku składować a klikńće potom na Adresowemu polu přidać.

Zo byšće wšě wočinjene rajtarki naraz wočinił: Wubjerće Wšě rajtarki jako zapołožki sładować… z menija zapołožkow.
Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
Klikńće z prawej tastu na rajtarki, wubjerće Wšě rajtarki wubrać z kontekstoweho menija a klikńće potom na rajtark a wubjerće Rajtarki jako zapołožki składować…. Dajće nowemu rjadowakej zapołožkow mjeno a wubjerće, do kotreho rjadowaka ma so składować. Klikńće na Zapołožki přidać, zo byšće zakónčił.

 • Móžeće tež tastowu skrótšenku Strg + + Dcmd ⌘ + + D wužiwać, zo byšće wšě wočinjene rajtarki jako zapołožki składował.

Kak móžu mjeno abo městno zapołožki změnić?

 1. Zo byšće kajkosće swojeje zapołožki wobdźěłał, klikńće druhi raz na hwěžku, zo byšće dialogowe polo Tutu zapołožku wobdźěłaćZapołožku wobdźěłać wočinił.
  Fx88EditBookmarkFx89EditBookmark
  • W dialogowym polu Tutu zapołožku wobdźěłaćZapołožku wobdźěłać móžeće slědowace kajkosće změnić:
   • Mjeno: To je mjeno, kotrež Firefox za zapołožku w meniju pokazuje.
   • RjadowakMěstno: Wubjerće, do kotreho rjadowaka ma so waša zapołožka składować. Wubjerće jedyn z wuběranskeho menija (na přikład meni zapołožkow abo lajstu zapołožkow). W tutym wuběranskim meniju móžeće tež na Wubrać... kliknyć, zo byšće lisćinu wšěch zapołožkowych rjadowakow pokazał.
   • Znački: Móžeće znački wužiwać, kotrež wam pomhaja, swoje zapołožki přepytować a organizować. Za dalše informacije hlejće Bookmark Tags - Categorize bookmarks to make them easy to find.
 2. Klikńce na DokónčenySkładować, zo byšće wobdźěłowanje skónčił a wokno začinił.

Jeli nochceće tutón editor widźeć, hdyž zapołožku składujeće, wotstrońće hóčku před Editor při składowanju pokazać.

Kak móžu swoje zapołožki namakać?

Z adresowym polom pytać
Zapisajće mjeno webstrony do adresoweho pola, zo byšće strony pytał, kotrež sće jako zapołožki składował. Hdyž pisaće, so lisćina webstronow jewi, kotrež sće jako zapołožki składował, woznamjenił a wopytał. Jako zapołožki składowane strony maja hwěžku pódla sebje. Klikńće prosće na jednu ze stronow a hnydom so tam dóstanjeće. Zo byšće wjace zhonił, hlejće Namjety awtowudospołnjenja adresoweho pola w Firefox.

Lajsta zapołožkow
Lajsta zapołožkow wam spěšny přistup k husto wužiwanym zapołožkam skići. Za nowych wužiwarjow so zapołožki po standardźe tu podawaja.

Bóčnica a meni Firefox
Móžeće wšě swoje zapołožki z bóčnicy Firefox a z menija Zapołožki w menijowej lajsće, jeli menijowa lajsta je zmóžnjena.

Kak móžu symbolowej lajsće tłóčatko „Meni zapołožkow“ přidać?

Tłóčatko menija zapołožkow so po standardźe njepokazuje, ale móžeće jo z pomocu tłóčatka biblioteki symbolowej lajsće přidać:

 1. Klikńće na tłóčatko biblioteki 57 library icon, potom na Zapołožki.
 2. Klikńće na Nastroje za zapołožki.
 3. Klikńće na Symbolowej lajsće meni zapołožkow přidać.

Tłóčatko menija zapołožkow Bookmark Menu icon (star on tray) měło so pódla tłóčatka biblioteki jewić.

Add Bookmarks Menu button to Toolbar

Zo byšće tłóčatko wotstronił, wospjetujće kroki a klikńće na Nastroje za zapołožki a potom na Meni zapołožkow ze symboloweje lajsty wotstronić.

Tłóčatko menija zapołožkow so po standardźe njepokazuje, ale móžeće jo přidać, hdyž swoju symbolowu lajstu Firefox přiměrjeće:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a potom na Přiměrić…Symbolowu lajstu přiměrić…Dalše nastroje a wubjerće Symbolowu lajstu přiměrić….
  • Wosebity rajtark so wočini, kotryž wam zmóžnja, zapiski do abo z přeběžkoweho menija a symboloweje lajsty přesunyć.
 2. Ćehńće tłóčatko menija zapołožkow Bookmark Menu icon (star on tray)Bookmarks Menu button - Proton do symboloweje lajsty.
 3. Klikńće na Dokónčeny.

Zo byšće tłóčatko wotstronił, přewjedźće horjeka podate kroki, zo byšće tłóčatko menija zapołožkow ze symboloweje lajsty ćahnył.

Kak móžu swoje zapołožki organizować?

Wokno biblioteki wam zmóžnja, wšě waše zapołožki sej wobhladać a organizować. Zo byšće wokno biblioteki zapołožkow wočinił: Klikńće na menijowe tłóčatko fx57menuFx89menuButton, zo byšće menijowe wokno wočinił. Klikńće na tłóčatko biblioteki 57 library icon na swojej symbolowej lajsće. (Jeli jo njewidźiće, klikńće na menijowe tłóčatko fx57menu a potom na Bibliotekaklikńće na menijowe tłóčatko fx89menuButton.) Klikńće na Zapołožki a potom na lajstu Wšě zapołožki pokazaćZapołožki rjadować deleka.

Pokiw: Móžeće tež tastowu skrótšenku wužiwać, zo byšće swoju biblioteku zapołožkow wočinił.

Po standardźe so zapołožki w rjadowaku Druhe zapołožki składuja. Wubjerće jón w bóčnicy biblioteki, zo byšće zapołožki widźał, kotrež sće wutworił. Klikńće dwójce na zapołožku, zo byšće ju wočinił.

Fx63Library-OtherBookmarks

Hlejće tute nastawki za podrobnosće wo tym, kak móžeće hobersku lisćinu zapołožkow rjadować:

Mjeztym zo sće we woknje biblioteki, móžeće tež zapołožki do druhich rjadowakow ćahnyć, na př. meni zapołožkow. Tute zapołožki so potom w meniju zapołožkow w bóčnicy Firefox a menijowej lajsće abo symbolowej lajsće jewja. Zapołožki w rjadowaku Lajsta zapołožkow so w lajsće zapołožkow jewja, jeli je zmóžnjena.

Kak móžu lajstu zapołožkow zmóžnić?

Lajsta zapołožkow je praktiske městno, zo byšće swoje najlubše zapołožki přidał.

bookmarks toolbar 57

Zo byšće lajstu zapołožkow zmóžnił:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a potom na Přiměrić…Symbolowu lajstu přiměrić…Dalše nastroje a wubjerće Symbolowu lajstu přiměrić….
 2. Wubjerće Symbolowe lajsty z wuběranskeho menija deleka na wobrazowce.
 3. Wubjerće meni Lajsta zapołožkow. Menijowe nastajenja Přeco pokazać, Ženje njepokazać a Jenož w nowym rajtarku pokazać su wam k dispoziciji, zo byšće móhł rozsudźić, hdy lajsta zapołožkow ma widźomna być.
 4. Klikńće na tłóčatko Dokónčeny, hdyž sće hotowy.

Bookmarks Toolbar Menu

 • Klikńće na meni the Napohlad horjeka na wobrazowce, dźiće k Symbolowe lajsty a wubjerće Lajsta zapołožkow. Menijowe nastajenja Přeco pokazać, Ženje njepokazać a Jenož w nowym rajtarku pokazać su wam k dispoziciji, zo byšće móhł rozsudźić, hdy lajsta zapołožkow ma widźomna być.
 • Móžeće tež tastowu skrótšenku Strg + + Bcmd ⌘ + + B wužiwać, zo byšće lajstu zapołožkow pokazał abo schował.

Hlejće Lajstu zapołožkow pokazać abo schować, zo byšće wjace zhonił.

Rjadowak Druhe zapołožki

MóžećeBudźeće symbol rjadowaka Druhe zapołožki na kóncu lajsty zapołožkow widźeć, jeli rjadowak Druhe zapołožki we wašej bibliotece zapołožki wobsahuje. To wosnadnja, zapołožki namakać, kotrež w tym rjadowaku składowane. Zo byšće symbol rjadowaka Druhe zapołožki z lajsty zapołožkow wotstronił, hlejće Remove the Other Bookmarks folder from the Bookmarks Toolbar.

Kak móžeće klučowe słowa ze zapołožkami wužiwać

Druha móžnosć, zo byšće přistup k swojim zapołožkam dóstał, su klučowe słowa. Hdyž zapołožce klučowe słowo připokazujeće, móžeće prosće klučowe słowo do adresoweho pola zapodać a tłóčće Enter, zo byšće zapołožku wočinił.

Zo byšće zapołožce klučowe słowo připokazał:

 1. Wočińće wokno biblioteki a wubjerće zapołožku.
 2. Klikńće na polo klučoweho słowa deleka we woknje.
 3. Zapodajće swoje požadane klučowe słowo.

Klučowe słowo móže pismiki, cyfry a wosebite znamješka wobsahować (na přikład - _ ' " , . : ; = / \ ( ) [ ] { } ! & @ ~). Njesmě mjezoty wobsahować a njesmě so ze slědowacymi znamješkami započinać abo kónčić: ? * ^ $ % # +

Klučowe słowo njesmě samsne kaž klučowe słowo pytawy być. Jeli na přikład pytawa klučowe słowo @g ma, njesmě klučowe słowo zapołožki @g być, ale móže g być.

Jeli je so wubrane klučowe słowo hižo druhej zapołožce připokazało, so stara zapołožka z nowej wuměni.

Pokiw: Zwonka biblioteki móžeće z kontekstoweho menija přistup k polu klučoweho słowa měć. Klikńće z prawej tastuDźeržće tastu ctrl stłóčenu, mjeztym zo na zapołožku klikaće a wubjerće potom Kajkosće.

Kak móžu zapołožki z druheho wobhladowaka abo profila importować?

Firefox wam zmóžnja, zapołožki z druhich wobhladowakow importować, kotrež su na wašim ličaku instalowane. Zmóžnja wam tež, druhe daty importować, na přikład přehladowansku historiju a składowane hesła z někotrych z tych wobhladowakow. Zo byšće wjace zhonił, hlejće Daty z druheho wobhladowaka importować.

Přidatne resursy

Zhońće wjace wo tym, kak móžeće najlěpše ze swojich zapołožkow wućahnyć, hlejće slědowace nastawki:

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije