Ze zapołožkami swoje najlubše webstrony składować

Zapołožki su wotkazy k webstronam, kotrež wam wosnadnjeja, so k najlubšim stronam wróćić. Tutón nastawk zakłady wujasnja, kak móžeće zapołožki składować a rjadować.

Pokiw: Zapołožki w Internet Explorer fawority rěkaja.

Kak móžu zapołožku za stronu składować?

To je lochko — klikńće prosće na hwěžku!

Zo byšće zapołožku wutworił, klikńće na hwěžkowy symbol w symbolowej lajsće. Hwěžka so módri a zapołožka so za stronu, na kotrejž sće, w rjadowaku Njesortěrowane zapołožkiDruhe zapołožki wutwori. To je wšitko!

Bookmark 29 Win Bookmark 29 Mac Bookmark 29 Lin
Pokiw: Chceće wšě swoje wočinjene rajtarki naraz jako zapołožki składować? Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu Ctrl stłóčenu za kliknjenje na jedyn z rajtarkow a wubjerće Wšě rajtarki jako zapołožki składować... z kontekstoweho menija. Dajće nowemu rjadowakej zapołožkow mjeno a wubjerće, hdźež ma so składować. Klikńće na Zapołožki přidać, zo byšće proces dokónčił.

Kak móžu mjeno a městno zapołožki změnić?

 1. Zo byšće kajkosće swojeje zapołožki wobdźěłał, klikńće druhi raz na hwěžku, zo byšće wokno Tutu zapołožku wobdźěłać wočinił.
  Bookmark2 29 Win Bookmark2 29 Mac Bookmark2 29 Lin Tutu zapołožku wobdźěłać fx48
  • We woknje Tutu zapołožku wobdźěłać móžeće slědowace kajkosće změnić:
   • Mjeno: To je mjeno, kotrež Firefox za zapołožku w meniju pokazuje.
   • Rjadowak: Wubjerće, do kotreho rjadowaka ma so waša zapołožka składować. Wubjerće jedyn z wuběranskeho menija (na přikład meni zapołožkow abo lajsta zapołožkow). W tutym wuběranskim meniju móžeće tež na Wubrać... kliknyć, zo byšće lisćinu wšěch zapołožkowych rjadowakow pokazał.
   • Znački: Móžeće znački wužiwać, kotrež wam pomhaja, sowje zapołožki přepytować a organizować. Za dalše informacije hlejće Bookmark Tags - Categorize bookmarks to make them easy to find.
 2. Klikńce na Dokónčeny, zo byšće wobdźěłowanje skónčił a wokno začinił.

Hdźe móžu swoje zapołožki namakać?

Najwažniše wašnje, stronu namakać, za kotrež sće zapołožku wutworił, je, jeje mjeno do adresoweho pola zapisować. Mjeztym zo zapisujeće, so lisćina websstronow jewi, kotrež sće jako zapołožki składował, ze značku wuhotował a wopytał. Strony ze zapołožkami maja hwěžku pódla sebje. Wšitko, štož dyrbiće činić, je, na jedne ze stronow kliknyć a wona se hnydom začituje. Zo byšće wjace zhonił, hlejće Inteligentne adresowe polo - zapołožki, zapiski historije a rajtarki pytać. Bookmark3 29 Win Bookmark3 29 Mac Bookmark3 29 Lin adresowe polo namjety fx48

Kak móžu swoje zapołožki organizować?

Wokno biblioteki wam zmóžnja, wšě waše zapołožki sej wobhladać a organizować.

 1. Klikńće na 57 library icon , potom na Zapołožki. Kulće dele a klikńće na Wšě zapołožki pokazać.

  Klikńće na tłóčatko zapołožkow Bookmarks-29 a wubjerće Wšě zapołožki pokazać, zo byšće wokno biblioteki wočinił.

  Bookmark4 29 Win Bookmark4 29 Mac Bookmark4 29 Lin wšě zapołožki pokazać fx48
 2. Po standardźe so zapołožki w rjadowaku Njesortěrowane zapołožkiDruhe zapołožki składuja. Wubjerće jón w bóčnicy biblioteki, zo byšće zapołožki widźał, kotrež sće wutworił. Klikńće dwójce na zapołožku, zo byšće ju wočinił.

Mjeztym zo maće biblioteku wočinjenu, móžeće tež zapołožki do druhich rjadowakow ćahnyć, na př. meni zapołožkow, kotryž waše zapołožki w meniju pod tłóčatkom zapołožkow pokazuje. Jeli zapołožki rjadowakej lajsta zapołožkow přidaće, budu so na symbolowej lajsće pokazować. Bookmark5 29 Win Library-mac2 biblioteka zapołožkow fx48 Hlejće slědowace nastawki za dalše podrobnosće wo tym, kak móžeće swoju hobersku lisćinu rjadować:

Kak móžu lajstu zapołožkow zmóžnić?

Jeli chceće lajstu zapołožkow wužiwać, móžeće ju na slědowace wašnje zmóžnić:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu a wubjerće Přiměrić.
 2. Klikńće na wuběranski meni Symbolowe lajsty pokazać/schować deleka na wobrazowce a wubjerće Lajsta zapołožkow.
 3. Klikńće na zelene tłóčatko Přiměrjenje skónčić.
 • Klikńće na meni Napohlad horjeka na wobrazowce, dźiće k Symbolowe lajsty a wubjerće Lajsta zapołožkow.

Tipy a triki

Sće hotowy za wjele wjesela ze zapołožkami? Slědowace nastawki wam pomhaja, najwjace z nich wućahnyć.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla