Informacije wó rozwězowanju problemow wužywaś, aby problemy wótpórało

Firefox wobpśimujo bok z informacijami ako na pśikład wersiju, kótaruž wužywaśo, zainstalěrowane rozšyrjenja, wažne změnjone nastajenja a informacije wó grafice. Jolic pšosyśo w toś tom forumje pomocy wó pomoc, pódajśo wopśimjeśe z boka „Informacije wó rozwězowanju problemow“, aby se waš problem malsnjej rozwězował.

Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo se bok „Informacije wó rozwězowanju problemow“ woglědał a wužywał.

Bok „Informacije wó rozwězowanju problemow“ se woglědaś

Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow.

Dostanjośo se k bokoju z adresu about:support.

{Wobraz "about:support fx47" njeeksistěrujo. Fx46TroubleshootingInfo Fx42aboutsupport Fx40aboutsupport Fx38aboutsupportWin7 TroubleshootingInfo-Fx35

Firefox pórěźiś

Funkcija Firefox slědk stajiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje wuchadnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Funkcija Firefox wótnowiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje wuchadnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Wěsty modus wopytaś

Móžośo Firefox we wěstem modusu znowego startowaś, aby nachylu hardwarowe póspěšenje znjemóžnił, někotare nastajenja slědk stajił a dodanki (rozšyrjenja a drastwy) znjemóžnił, kótarež by mógli problemy zawinowaś. Glejśo Problemy Firefox z pomocu wěstego modusa rozwězaś za dalšne informacije.

Do mjazywótkłada kopěrowaś

Klikniśo na tłocašk Tekst do mjazywótkłada kopěrowaś, aby ceły tekst na boku do mjazywótkłada Windowsmjazywótkłada Macmjazywótkłada kopěrował.

Po kopěrowanju móžośo informacije do drugego wokna zasajziś, aby něchten by mógał je wiźeś - klikniśo na meni Wobźěłaś w programje, kótaryž wužywaśo a wubjeŕśo pótom Zasajźiś (abo źaržćo tastu StrgCmd tłoconu a tłocćo V).

Zakłady nałoženja

  • : Dajo wam mě produkta k wěsći, kótaryž wužywaśo. W nejwěcej padach jo to „Firefox“.
  • Wersija: Dajo wam k wěsći, kótary wersijowy numer Firefox wužywaśo.
  • Aktualizaciska historija: Gaž kliknjośo na Aktualizacisku historiju pokazaś, buźo se wokno wócynjaś, kótarež pokazujo historiju aktualizacijow Firefox, kótarež su se zainstalěrowali.
  • User Agent: Pśidatnje k wašomu wobglědowakoju a jogo wersijowemu numeroju, pódawa User Agent druge drobnostki wó wašom systemje, na pśikład źěłowy system a wersija.
  • Zmóžnjone tykace: Tykace su dodanki Firefox, kótarež mógu z internetnymi wopśijeśami wobchadaś, kótarež Firefox njamóžo pśeźěłowaś. To su pśedewšym patentěrowane formaty za wideo, awdio, graśa online, prezentacije a wěcej. Aby se k bokoju dostał, kótarež nalicyjo wše waše zainstalěrowane tykace, jich wersijowe numery a typ internetnego wopśimjeśa, za kótaregož pśeźěłowanje su zregistrěrowane, klikniśo na „about:plugins“. Za dalšne informacije glejśo Zmólki z tykacami ako Flash abo Java pytaś, aby se ceste problemy z Firefox rozwězali.
  • Konfiguracije programoweje wersije: Aby se k bokoju dostał, kótaryž někomu pomaga zgóniś, lěc wužywaśo standardnu wersiju abo swójsku wersiju, klikniśo na „about:buildconfig“.
  • Wužyty skład: Aby se k bokoju dostał, kótaryž pokazujo wužyty skład, klikniśo na about:memory. Za dalšne informacije glejśo toś ten blogowy pśinosk.
  • Zregistrěrowane Service Workers: Klikniśo na about:serviceworkers, aby wiźeł, lěc funkcija Service Workers jo zmóžnjona abo nic a lěc aktualne URL za workers su zregistrěrowane. Service workers wužywaju se za webrozšěrjenja kaž eksterne powěźeńki.
  • Wěsty modus: To dajo wam k wěsći, lěc Firefox tuchylu jo we wěstem modusu abo nic.
  • Profile: Gaý kliknjośo na about:profiles, dostanjośo se k bokoju, kótaryž se hyšći wuwija a narownajo Profilowy zastojnik.

Rozpšawy wó wowalenjach za zachadne 3 dny

Toś ten wótrězk nalicyjo ID rozpšawow wó wowalenjach, jolic take eksistěruju, kótarež su se pśez Rozpšawjak wowalenjow Mozilla w běgu zachadnych tśich dnjow pósłali. Gaž kliknjośo na jaden z wótkazow z ID rozpšawy, dostanjośo se k webbokoju z drobnostkami wowalenju. Gaž kliknjośo na wótkaz Wšykne rozpšawy wowalenjow, dostanjośo se k bokoju about:crashes, kótaraž nalicyjo wše wótpósłane rozpšawy wó wowalenjach. Aby pomoc wó wowalenjach dostał, glejśo Firefox se wowalujo - co cyniś?.

Rozšyrjenja

Rozšyrjenja su dodanki Firefox, kótarež stajaju pśidatnu funkcionalnosć za Firefox k dispoziciji. Toś ten wótrězk pódawa mě kuždego rozšyrjenja, jogo wersiju, lěc jo zmóžnjone a znamuškowy rjeśazk jogo ID. Za dalšne informacije wó rozwězowanju problemow z rozšyrjenjami, kótarež sćo zainstalěrował, cytajśo nastawk Problemy z rozšyrjenjami, drastwami a hardwarowym póspěšenim rozwězaś.

Pokaz: Firefox Hello se how pomjenijo, ale nic w zastojniku dodankow. Jo funkcija w Firefox, kótaraž instalěrujo se ako rozšyrjenje, a dajo se togodla njewótwisnje wót Firefox aktualizěrowaś.
Pokaz: Někotare dodanki nalicyju se how, ale nic w zastojniku dodankow, ako na pśikład Firefox Hello a Pocket. Su funkcije w Firefox, kótarež instalěruju se ako rozšyrjenja, a daju se togodla wótwisnje wót Firefox aktualizěrowaś.

Grafika

Firefox móžo grafikowy procesor wašogo licadła wužywaś, aby zwobraznjowanje bokow z wideo a animaciju póspěšił, což pomjenjujo se hardwarowe póspěšenje, a aby WebGL-wopśimjeśe zwobraznił. Toś ten wótrězk staja informacije wó grafikowem rěźe a gónjaku wašogo licadła k dispoziciji a dajo wam k wěsći, lěc hardwarowe póspěšenje a WebGL stej w Firefox zmóžnjonej abo nic. Źiwajśo na to, až grafikowe funkcije mógu zestarjonych grafikowych gónjakow dla znjemóžnjone byś. Za pomoc, kak móžośo swóje grafikowe gónjaki aktualizěrowaś, glejśo Kak mógu swóje grafikowe gónjaki aktualizěrowaś, aby hardwarowe póspěšenje a WebGL wužywał?

Wažne změnjone nastajenja

W toś tom wótrězku wiźiśo lisćinu nastajenjow, kótarychž standardne gódnoty su se změnili. Toś te informacije pomagaju někomu zgóniś, kak sćo swóju instalaciju Firefox pśiměrił. Cytajśo Nastajenja Firefox za rozwězowanje problemow slědk stajiś, aby zgónił, kak móžośo nastajenja na jich standardne gódnoty slědk stajiś.

JavaScript

Toś ten wótrězk pokazujo někotare nastajenja JavaScript, kótarež mógu wašo pśeglědowańske wugbaśe wobwliwowaś.

Bźezbariernosć

Toś ten wótrězk pokazujo, jolic sćo softwaru za bźezbariernosć w Firefox zmóžnił.

Wersije bibliotekow

Toś ten wótrězk dajo wam k wěsći, kótare wersije někotarych bibliotekow běžnego casa se wužywaju.

Eksperimentelne funkcije

Toś ten wótrězk wopśimujo drobnostki wó aktualnych abo zachadnych telemetrijowych eksperimentach, jolic take su, na kótarychž sćo se wobźělił. Za dalšne informacije wó telemetriji, cytajśo nastawk Sćelśo Mozilla wugbaśowe daty, aby pomagał, Firefox pólěpšyś.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla