Problemy Firefox z pomocu wěstego modusa rozwězaś

Wěsty modus jo specielny modus Firefox, kótaryž dajo se wužywaś, aby problemy pytał a rozwězał. Wěsty modus znjemóžnja nachylu hardwarowe póspěšenje, staja někotare nastajenja slědk a znjemóžnja dodanki (rozšyrjenja a drastwy), kótarež by mógli problemy zawinowaś. Pśi pśirownanju zaźaržanja Firefox w normalnem modusu z jogo zaźaržanim we wěstem modusu móžośo zawinu problema wuslěźiś.

Glědajśo: Wužywarje Windows znaju snaź wěsty modus za Windows. Wěsty modus Firefox njama z wěstym modusom Windows nic zgromadnego.

Funkcija Firefox slědk stajiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje wuchadnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Funkcija Firefox wótnowiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje wuchadnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Kak startujośo Firefox we wěstem modusu

Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju PomocKlikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Ze znjemóžnjonymi dodankami znowego startowaś.... Firefox startujo se pótom z dialogom wěstego modusa.
Glědajśo: Móžośo Firefox teke we wěstem modusu startowaś, gaž źaržyśo tastu tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.źaržyśo tastu alt ⌥ tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.skóńcyjośo Firefox a pótom zośo do swójogo terminala a zapodajośo firefox -safe-mode.
Musyśo snaź instalacisku sćažku Firefox pódaś (na pś. /usr/lib/firefox)
Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu, pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Ze znjemóžnjonymi dodankami znowego startowaś.... Firefox startujo se pótom z dialogom wěstego modusa.
Glědajśo: Móžośo Firefox teke we wěstem modusu startowaś, gaž źaržyśo tastu tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.źaržyśo tastu alt ⌥ tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.skóńcyjośo Firefox a źośo pótom do swójogo terminala a zapódajośo firefox -safe-mode.
Musyśo snaź instalacisku sćažku Firefox pódaś (na pś. /usr/lib/firefox)

Wokno wěstego modusa

Safe Mode Fx 15 - Win

Maśo dwě móžnosći:

  • Klikniśo na tłocašk We wěstem modusu startowaś, aby swóje rozšyrjenja a drastwy a hardwarowe póspěšenje nachylu znjemóžnił a pśiměrjenja symbolowych rědkow a tłocaškow slědk stajił. Gaž spušcaśo wěsty modus, a startujośo Firefox normalnje, se waše rozšyrjenja, drastwy a nastajenja wótnowiju se w tom stawje, w kótaremž su pśed startowanim wěstego modusa byli.
  • Klikniśo na tłocašk Firefox slědk stajiś, aby Firefox na wuchachadny staw slědk stajił a swóje nejwažnjejše daty składował. Glejśo Firefox wótnowiś - dodanki a nastajenja slědk stajiś za dalšne informacije wó toś tej móžnosći.
SafeMode-Fx35

Maśo dwě móžnosći:

  • Klikniśo na tłocašk We wěstem modusu startowaś, aby swóje rozšyrjenja a drastwy a hardwarowe póspěšenje nachylu znjemóžnił a pśiměrjenja symbolowych rědkow a tłocaškow slědk stajił. Gaž spušćaśo wěsty modus, a startujośo Firefox normalnje, wótnowiju se waše rozšyrjenja, drastwy a nastajenja w tom stawje, w kótaremž su pśed startowanim wěstego modusa byli.
  • Klikniśo na tłocašk Firefox wótnowiś, aby Firefox na swój wuchadny staw wótnowił a swóje nejwažnjejše daty składował. Glejśo Firefox wótnowiś - dodanki a nastajenja slědk stajiś za dalšne informacije wó toś tej móžnosći.

Rozwězowanje problemow we wěstem modusu

Gaž Firefox jo we wěstem modusu, móžośo jogo zaźaržanje testowaś a glědaś, lěc problem jo rozwězany.

Problem nastawa teke we wěstem modusu

Jolic problem nastawa teke we wěstem modusu, njezawinujo se pśez rozšyrjenje abo drastwu. Druge móžne zawiny by mógli tykace abo změny byś, kótarež su se w nastajenjach Firefox pśewjadli a kótarež njeznjemóžnjaju se we wěstem modusu. Glejśo slědujuce nastawki za rozwězanje:

Problem njenastawa we wěstem modusu

Jolic problem njenastawa we wěstem modusu, zawinujo se zwětšego pśez rozšyrjenje, drastwu abo hardwarowe póspěšenje.

Wěsty modus spušćiś

  1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

    Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29.

  2. Startujće Firefox ako cyniśo to zwětšego.
Bazěrujo na informacijach z nastawka Safe mode (mozillaZine KB)

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije