Problemy z rozšyrjenjami, drastwami a hardwarowym póspěšenim rozwězaś

Někotare problemy z Firefox zawinuju se pśez rozšyrjenja, drastwy abo hardwarowe póspěšenje. Toś ten nastawk buźo wam pomagaś, wuslěźiś, lěc rozšyrjenje, drastwa abo hardwarowe póspěšenje zawinujo problem a, jolic tomu tak jo, wopisujo, kak móžośo Firefox zasej normalnje startowaś.

Pokaz:

Funkcija Firefox slědk stajiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje wuchadnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Funkcija Firefox wótnowiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje wuchadnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Firefox we wěstem modusu startowaś

Gaž startujośo Firefox we wěstem modusu, budu se nachylu wšykne rozšyrjenja znjemóžnjaś, hardwarowe póspěšenje se wušaltujo a standardna drastwa se wužywa. To buźo pomagaś, wuslěźiś, lěc jadna z toś tych tśich móžnosćow zawinujo waš problem.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju PomocKlikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Ze znjemóžnjonymi dodankami znowego startowaś.... Firefox startujo se pótom z dialogom wěstego modusa.
  Glědajśo: Móžośo Firefox teke we wěstem modusu startowaś, gaž źaržyśo tastu tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.źaržyśo tastu alt ⌥ tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.skóńcyjośo Firefox a pótom zośo do swójogo terminala a zapodajośo firefox -safe-mode.
  Musyśo snaź instalacisku sćažku Firefox pódaś (na pś. /usr/lib/firefox)
  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Ze znjemóžnjonymi dodankami znowego startowaś.... Firefox startujo se pótom z dialogom wěstego modusa.
  Glědajśo: Móžośo Firefox teke we wěstem modusu startowaś, gaž źaržyśo tastu tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.źaržyśo tastu alt ⌥ tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.skóńcyjośo Firefox a źośo pótom do swójogo terminala a zapódajośo firefox -safe-mode.
  Musyśo snaź instalacisku sćažku Firefox pódaś (na pś. /usr/lib/firefox)
 2. Gaž wokno wěsteho modusa Firefox se pokazujo, klikniśo na tłocašk We wěstem modusu startowaś.

Kontrolěrujśo, lěc waš problem dalej nastawa, za tym až sćo Firefox we wěstem modusu startował.

Problem hyšći nastawa we wěstem modusu

Jolic waš problem dalej nastawa we wěstem modusu, njezawinujo se pśez rozšyrjenje, drastwu abo hardwarowe póspěšenje. Druge móžne zawiny by mógli tykace abo změny na nastajenjach Firefox byś, kótarež njeznjemóžnjaju se we wěstem modusu.

Problem njenastawa we wěstem modusu

Jolic waš problem njenastawa we wěstem modusu, zawinujo se nejskerjej pśez rozšyrjenje, drastwu abo hardwarowe póspěšenje. Slědujśo kšacam w toś tom nastawku dalej, aby zawinu wašogo problema namakał.

Hardwarowe pospěšenje wušaltowaś

Z někotarymi konfiguracijami grafikowych kórtow a grafikowych gónjakow móžo se Firefox wowaliś abo śěźkosći měś, tekst abo objekty na bokach zwobrazniś, gaž hardwarowe póspěšenje se wužywa. Móžośo hardwarowe póspěšenje wušaltowaś, aby glědał, lěc to rozwěžo waš problem.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Rozšyrjony a rejtark Powšykny.
 3. Wótwónoźćo kokulku pódla Hardwarowe póspěšenje wužywaś, jolic k dispoziciji.
 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 5. Startujśo Firefox ako pśecej.

Jolic problem wěcej njenastawa, jo hardwarowe póspěšenje nejskerjej zawina było. Móžośo wopytowaś swóje grafikowe gónjaki aktualizěrowaś, aby glědał, lěc to pomaga abo jadnorje bźez hardwarowego póspěšenje dalej źěłaś. W drugem paźe nejskerjej rozšyrjenja abo drastwy su zawina. Cyńśo z kšacami w toś tom nastawku dalej, aby glědał, lěc wóne pomagaju.

Standardnu drastwu wužywaś

Jolic wužywaśo drugu drastwu ako standardnu drastwu:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Wenkowny naglěd.
 3. Wubjeŕśo standardnu drastwu, klikniśo pótom na tłocašk Zmóžniś, aby Firefox w pśichoźe toś tu drastwu wužywał.
 4. Klikniśo na Firefox znowego startowaś, jolic to jo trěbne.

Kontrolěrujśo, lěc waš problem hyšći nastawa, za tym až sćo Firefox znowego startował. Jolic problem wěcej njenastawa, jo drastwa, kótaruž sćo wužywał, jen zawinowała. Jolic problem hyšći nastawa, slědujśo dalej kšacam w toś tom nastawku.

Wšykne rozšyrjenja znjemóžniś

Aby wuslěźił, lěc zmólkate rozšyrjenje zawinujo waš problem, móžośo wšykne waše zainstalěrowane rozšyrjenja znjemóžniś:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Rozšyrjenja.
 3. Klikniśo na mě rozšyrjenja w lisćinje, aby jo wubrał.
 4. Klikniśo na Znjemóžniś, aby wubrane rozšyrjenje znjemóžnił.
 5. Wóspjetujśo to za kužde z drugich rozšyrjenjow w lisćinje.
 6. Klikniśo na Firefox znowego startowaś.

Za tym až sćo Firefox znowego startował, budu wšykne rozšyrjenja znjemóžnjone. Kontrolěrujśo, lěc waš problem hyšći nastawa.

Jolic problem wěcej njenastawa, gaž wšykne rozšyrjenja su znjemóžnjone, jo jadno z wašych rozšyrjenjow problem zawinowało. Aby rozšyrjenje namakał, kótarež jo waš problem zawinowało, cyńśo tak dalej:

Zmólkate rozšyrjenje namakaś

Aby wuslěźił, kótare z wašych znjemóžnjonych rozšyrjenjow zawinujo waš problem, móžośo kužde rozšyrjenje pó rěźe zasej zmóžniś.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Rozšyrjenja.
 3. Klikniśo na mě rozšyrjenja w lisćinje, aby jo wubrał.
 4. Klikniśo na Zmóžniś, aby wubrane rozšyrjenje zmóžnił.
 5. Klikniśo na Firefox znowego startowaś.

Kontrolěrujśo, lěc waš problem hyšći nastawa, za tym až sćo Firefox znowego startował. Jolic problem hyšći nastawa, rozšyrjenje, kótarež sćo rowno zmóžnił, jen zawinujo.

Pokaz: Jolic maśo wjele rozšyrjenjow, móžo malsnjej hyś, wěcej ako jadnogo rozšyrjenja naraz zmóžniś. Metoda z nejmjenjej znowegostartowanjami jo: Zmóžniśo połojcu rozšyrjenjow w toś tej lisćinje, startujśo Firefox znowego, a kontrolěrujśo, lěc problem hyšći nastawa. Jolic problem hyšći nastawa, wěsćo, až zmólkate rozšyrjenje jo jadno z tych, kótarež sćo rowno zmóžnił. Jolic problem wěcej njenastawa, wěsćo, až zmólkate rozšyrjenje k tym słuša, kótarež su znjemóžnjone. Wóspjetujśo toś ten proces, až zmólkate rozšyrjenje njejo namakane.

Za tym až sćo rozšyrjenje namakał, kótarež zawinujo waš problem, znjemóžniśo abo wótinstalěrujśo zmólkate rozšyrjenje a zmóžniśo zasej druge rozšyrjenja we woknje dodankow.

Rozšyrjenja aktualizěrowaś

Jolic rozšyrjenje zawinujo waš problem, jo snaź aktualizacija k dispoziciji, kótaraž rozwězujo waš problem:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Rozšyrjenja.
 3. Klikniśo na symbol zubkatego kólaska a wubjeŕśo Za aktualizacijami pytaś.
 4. Jolic namakajośo aktualizacije, instalěrujśo je pśez kliknjenje na Instalěrowaś.
 5. Gaž instalacija jo se dokóńcyła, klikniśo na Firefox znowego startowaś.

Za tym až sćo Firefox znowego startował, budu se waše rozšyrjenja aktualizěrowaś. Jolic rozšyrjenje, kótarež zawinujo waš problem, ma aktualizaciju, zmóžniśo jo znowego a kontrolěrujśo, lěc waš problem zasej nastawa.

Nastajenja rozšyrjenja pśeglědowaś

Někotare problemy se zawinuju, gaž nastajenja rozšyrjenja pśepisuju nastajenja Firefox (na pś. problemy ze symbolowymi rědkami). Cośo togodla snaź nastajenja rozšyrjenja pśeglědowaś, aby glědał, lěc móžośo nastajenje namakaś, kótarež zawinujo waš problem:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Rozšyrjenja.
 3. Klikniśo za rozšyrjenje, kótarež zawinujo waš problem, na tłocašk NastajenjaNastajenja.
 4. Klikniśo se pśez nastajenja, aby glědał, lěc jo nastajenje, kótarež by mógło waš problem rozwězaś.
 5. Jolic sćo pśigódne nastajenje namakał, klikniśo na Składowaś a Firefox znowego startowaś.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije