Problemy Firefox rozwězaś, kótarež zawinuju se pśez škódne programy

Malware jo skrotcone słowo za endgelski wuraz "Malicious Software" (škódna softwara). Toś to zapśimjeśe wužywa se zwětšego za softwaru, kótaraž instalěrujo se na wašom licadle, aby kompjuterowy system bźez dowólnosći wobsejźarja infiltrěrowała abo škódowała. Wótergi problem Firefox zawinujo se psez škódnu softwaru, wó kótarejž njewěsćo, a kótaraž jo na wašom licadle zainstalěrowana. Toś ten nastawk wopisujo, kótare powšykne symptomy su a kak móžośo instalěrowanjeju škódnych programow zajźowaś a je wótbyś.

Wótkul wěm, až mój problem Firefox zawinujo se pśez škódny program?

Symptomy su rozdźělne a wótwisuju wót škódnego programa, ale jolic zawupytnjośo jadno abo někotare ze slědujucych zaźaržanjow, jo škódny program na wašom licadle zainstalěrowany.

Kak mógu instalěrowanjeju škódnych programow zajźowaś?

Su jadnore pšawidła, kótarymž wy by měł jadnomu za drugim slědowaś, aby instalěrowanju škódnych programow na wašom licadle zajźował:

  • Źaržćo swój źěłowy system a drugu softwaru aktualne: Instalacija škódneje softwary zwužytkujo zwětšego znate wěstotne źěry w drugich programach, kótarež daju se w póznjejšych wersijach zatkaś. Pśeznańśo se, lěc wužywaśo nejnowšu wersiju kuždego programa, kótaryž wužywaśo, inkluziwnje tykace, z pomocu websedła Mozilla Pśespytajśo swóje tykace a Windows z pomocu funkcije Windows Update.
  • Njeinstalěrujśo dowěry njegódne programy: Někotare websedła póbituju wam programy, aby waš wobglědowak póspěšili, wam pśi pśepytowanju weba pomagali, symbolowe rědki pśidali, aby wěcy w Firefox cynili, kótarež Firefox južo cyni. Někotare njewitane programy su teke źěl softwarowych paketow. Zwětšego toś te programy gromaźe informacije wó wašom pśeglědowańskem zaźaržanju, kótarež słuže jano luźam, kótarež su je wuwili a kótarež wobwliwuju Firefox negatiwnje. Instalěrujśo dodanki pśecej wót websedła dodankow Mozilla a wótwólśo njewitane programy w softwarowych asistentach.
  • Njeklikniśo w zawjedujucych wuskokujucych woknach: Wjele škódnych websedłow wopytujo škódne programy na wašom systemje instalěrowaś – dajo wobraze ako wuskokujuce wokna wuglědaś abo zwobraznja animaciju websedła, kótaraž skannujo licadło. Za dalšne informacije wó namakanju zawjedujucego wuskokujucego wokna glejśo Nastajenja wuskokujucych woknow, wuwześa a rozwězowanje problemow.
  • Njewužywajśo sfalšowany Firefox: Ześěgniśo Firefox z mozilla.org/firefox.
    Glědajśo: Pšosym dajśo znjewužiwanje wikoweje marki Firefox na websedłach z pomocu boka Mozilla Violating Website Report (engelski) k wěsći a w mejlkach pśez to, až pósrědnjaju je k znjewužywańskej e-mailowej adresy Mozilla dalej.
  • Wužywajće antiwirusowy program a program pśeśiwo spionažnej softwarje ze šcitom w napšawdnem casu a skannujśo swój system pšawidłownje. Pśeznańśo se, lěc šćit w napšawdnem casu swójogo antiwirusowego programa a programa pśeśiwo spionažnej softwarje jo zmóžnjony. Skannujśo swójo licadło nanejmjenjej jaden raz na mjasec.

Wěstota Mac a šćit pśed škódnymi programami

Maju systemy Mac za wěsćejše a wěrje, až maju wětšu kontrolu nad k dispoziciji stojeceju softwaru w pśirownanju k PC z Windows. Slědujuce wótkaze by mógli pomagaś:

Kak mógu škódne programy wótbyś?

Wikipedijowy nastawk Linux malware (engelski) bitujo informacije a dopóručenja za wužywarjow Linux.

Kak móžu škódne programy wotbyć?

Nejnowšy Windows pódpěrany wót Microsoft ma nejskerjej zatwarjony zakładny antiwirusowy program, abo Microsoft staja jen dermo k dispoziciji. Jolic waš antiwirusowy program a waš program pśeśiwo spionažnej softwarje njejstej škódnu softwaru namakałej, skannujśo swój system z dermotnymi skannowanskimi programami pśeśiwo škódnej softwarje, kótarež su dołojce nalicone. Wy by měł ze wšymi programami skannowaś, dokulaž kuždy program drugu škódnu softwaru namakajo a aktualizěrujśo kuždy program na nejnowšu wersiju jich datowych bankow, nježli až skannowanje pśewjeźośo.

Warnowanje: Antiwirusowe programy a programy pśeśiwo spionažnej softwarje wubuźuju wótergi wopacne alarmy (engelski: false positives). Jolic njejsćo se wěsty, pśesuńśo suspektne dataje skerjej do kwaranteny město togo, aby je wulašował.
Glědajśo: Wěste škódne komponenty daju se jano we wěstem modusu Windowswěstym modusu Windowswěstem modusu Windowswěstem modusu Windows wótpóraś.

Trjebaśo wěcej pomocy?

Móžośo we forumje wó pomoc pšosyś, kótaryž jo se na wótwopóranje škódnych programow specializěrował ako na pśikład ślědujuce:

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije