Kak mógu swóje grafikowe gónjaki aktualizěrowaś, aby hardwarowe póspěšenje a WebGL wužywał?

Firefox a někotare tykace wužywaju wašu grafikowu kórtu, aby zwobraznjenje webwopśimjeśa póspěšyli. Grafikowe kórty wužywaju se teke pśez rozšyrjone webfunkcije ako WebGL. Aby problemy z toś tymi funkcijami rozwězał abo je zwužytkował, musyśo gónjaki swójeje grafikoweje kórty aktualizěrowaś. Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo to cyniś.

Pokaz: W slědujucem teksće su někotare nimske słowa. Toś te słowa słušaju k źěłowemu systemoju a se wužywaju, dokulaž serbskorěcny źěłowy system njeeksistěrujo.

Nowe grafikowe gónjaki pytaś a instalěrowaś

Pśez Windows Update

Někotare nowe wersije grafikowych gónjakow su pśez funkciju Windows Update ako opcionalna aktulizacija dostaś. Joli njejsćo nastajił, až Windows ma dopórucone aktualizacije awtomatiski instalěrowaś, slědujśo toś tym kšacam:

 1. Klikniśo na XP Start button, wubjeŕśo Alle Programme, pótom Windows Update, aby websedło Windows-Update wócynił.
 2. Aktualizěrujśo wóźeńske elementy ActiveX, jolic trěbne.
 3. Klikniśo na Benutzerdefiniert a cakajśo, až pytanje njejo se dokóńcyło.
 4. Wubjeŕśo Hardware, Optional na lěwem boku.
 5. Pytajśo za aktualizacijami z mjenim zgótowarja swójeje grafikoweje kórty (na pśikład Intel, AMD/ATI abo NVIDIA) w titelu.
 6. Jolic namakajaśo někotare, wubjeŕśo nejnowšu a klikniśo na "Updates überprüfen und installieren".
 7. Klikniśo na Updates installieren.
 8. Cakajśo, až aktualizacija njejo zainstalowěrana. Startujśo pótom swójo licadło znowego, jolic trěbne.
 9. Startujśo Firefox.
 1. Klikniśo na Small Vista Logo, wubjeŕśo Alle Programme, pótom Windows-Update, aby wokno Windows-Update wócynił.
 2. Klikniśo na wótkaz Nach Updates suchen nalěwo a cakajśo, až pytanje njejo dokóńcone.
 3. Jolic opcionalne aktualizacije su k dispoziciji, klikniśo na optionale Updates sind verfügbar.

Windows Vista: Aktualizacije, kótarež su dostaś, se pokazuju. Klikniśo na Optional.

Windows 7: Wokno za instalěrowanje wubranych aktualizacijow se wócynijo.

 1. Pytajśo za aktualizacijami z mjenim zgótowarja swójeje grafikoweje kórty (na pśikład Intel, AMD/ATI abo NVIDIA) w titelu.
 2. Jolic namakajośo někotare, wubjeŕśo nejnowšu a klikniśo na OK, aby wokno k dispoziciji stojecych aktualizacijow zacynił.
 3. Klikniśo na Updates installieren.
 4. Cakajśo, až aktualizacija njejo zainstalěrowana. Startujśo swójo licadło znowego, jolic trěbne.
 5. Startujśo Firefox.
 1. Klikniśo na startowej wobrazowce na desktopowu kachlicku, aby desktopowe wokno wócynił.
 2. Źiśo na desktopje k rožkoju górjejce napšawo, aby na Charms pśistup měł.
 3. Wubjeŕśo Einstellungen a pótom Systemsteuerung. Wokno Systemsteuerung se wócynijo.
 4. Klikniśo na System und Sicherheit.

Wubjeŕśo Windows-Update, aby wokno Windows-Update wócynił.

 1. Klikniśo na "Nach Updates suchen" a cakajśo, až pytanje njejo se dokóńcyło.
 2. Jolic opcionalne aktualizacije su k dispoziciji, klikniśo na optionale Updates sind verfügbar. Wokno za wuběranje aktualizacijow, kótarež maju se instalěrowaś, se wócynijo.
 3. Pytajśo za aktualizacijami z mjenim zgótowarja swójeje grafikoweje kórty (na pśikład Intel, AMD/ATI abo NVIDIA) w titelu.
 4. Jolic namakajośo někotare, wubjeŕśo nejnowšu a klikniśo na Installieren, aby wokno k dispoziciji stojecych aktualizacijow zacynił.
 5. Cakajśo, až aktualizacija njejo se zainstalěrowała. Startujśo pótom swójo licadło znowego, jolic to jo trěbne.
 6. Startujśo Firefox.

We Windows 10 se wšykne gónjaki pśez aktualizaciju Windows awtomatiski ześěguju a instalěruju, ale móžośo manuelnje za zaktualizěrowanym grafikowym gónjakom pytaś. Cytajśo nastawk pomocy Microsoft Update drivers in Windows 10 za drobnostki. Jolic aktualizacije njejsu k dispoziciji, abo jolic aktualizacije njerozwězuju waše problemy, pókšacujśo z pśiducym wótrězkom.

Rěd za systemowe aktualizacije zgótowarja wašogo licadła wužywaś

Někotare zgótowarje licadłow stajaju rěd za systemowe aktualizacije k dispoziciji, kótaryž aktualizěrujo gónjaki a wobchada Windows-Update. Musyśo snaź toś ten rěd wužywaś, aby grafikowe gónjaki aktualizěrował.

Pytajśo jadnorje za toś tym rědom z menija Start. Někotare móžne pytańske zapśimjeśa su mě zgótowarja wašogo licadła (na pśikład Dell abo HP) abo powšykne zapśimjeśa ako „update“, „maintenance“ abo „driver“, abo teke nimski: „Aktualisierung“, „Wartung“, „Treiber“. Wócyńśo rěd, ześěgniśo a instalěrujśo wšykne aktualizacije, kótarež su k dispoziciji.

Pokaz: Móžośo zawěsće za serbskimi zapśimjeśami pytaś, ako „aktualizacija“, „wótwardowanje“ abo „gónjak“, ale nejskerjej njebuźośo wuspěšny, dokulaž serbskorěcny źěłowy system njejo.

Jolic taki aktualizěrowański rěd njejo, žedne aktualizacije njejsu k dispoziciji abo jolic aktualizacije njerozwězuju waše problemy, pókšacujśo z pśiducym wótrězkom.

Standardny aktualizěrowański proces wašeje distribucije wužywaś

Jolic standardny aktualizěrowański proces wašeje distribucije njestaja nejnowše gónjaki k dispoziciji, musyśo za drugimi paketowymi žrědłami za swóju distribuciju pytaś. Aby na pśikład proprietarne gónjaki na Ubuntu instalěrował, klikniśo na Systemeinstellungen > Hardware > Zusätzliche Treiber.

Nowe powšykne grafikowe gónjaki wužywaś

Móžośo teke powšykny grafikowy gónjak z websedła zgótowarja swójeje grafikoweje kórty instalěrowaś. Toś te su zwětšego aktualne a su za wjele systemow myslone:

Jolic njewěsćo, kótaru grafikowu kórtu maśo, glědajśo do grafikowego wótrězka boka Firefox about:support Informacije wó rozwězowanju problemow.

Glědajśo: Hardwarowe póspěšenje za grafikowe kórty drugich zgótowarjow njejo k dispoziciji.
Glědajśo: Móžno, až njamóžośo ześěgnjony grafikowy gónjak instalěrowaś, dokulaž waš aktualny gónjak jo se južo wót zgótowarja wašogo licadła změnił.
Warnowanje: Někotare kombinacije licadła a grafikoweje kórty mógu problemy z powšyknymi wersijami softwarowych gónjakow zawinowaś.
 1. Klikniśo na jabłuko.
 2. Klikniśo na „jabłukowy meni" a pótom na "Softwareaktualisierung."
 3. Jolic aktualizacija za Mac OS X jo k dispoziciji, móžośo ju instalěrowaś. Aktualizacija za grafikowy gónjak jo w aktualizaciji za Mac OS X wopśimjona.

Pó aktualizěrowanju wašogo grafikowego gónjaka

Startujśo swójo licadło znowego, aby nowy grafikowy gónjak wužywał.

Mam hyšći problemy ze swójeju grafikoweju kórtu w Firefox

Jo bóžko móžno, až hardwarowe póspěšenje abo webgrafika 3D (WebGL) njefunkcioněrujo za was dla wjele kombinacijow gónjakow, wideokórtow a źěłowych systemow in Firefox. Znjemóžniśo w takich padach hardwarowe póspěšenje a WebGL, aby problem rozwězał.

Hardwarowe póspěšenje wušaltowaś

 1. Klikniśo w menijowej rědce górjejce na wobrazowce na Firefox a wubjeŕśo Nastajenja. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja.Klikniśo na menijowy tłocašk Fx89menuButton a wubjeŕśo Nastajenja.

 2. Wubjeŕśo wokno Rozšyrjony a rejtarik Powšykne.
 3. Znjemóžniśo Hardwarowe póspěšenje wužywaś, jolic k dispoziciji.
 4. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 5. Startujśo Firefox ako pśecej.
 1. Klikniśo w menijowej rědce górjejce na wobrazowce na Firefox a wubjeŕśo Nastajenja. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja.Klikniśo na menijowy tłocašk Fx89menuButton a wubjeŕśo Nastajenja.

 2. Wubjeŕśo wokno Powšykne.
 3. Znjemóžniśo pód Wugbaśe Dopórucone wugbaśowe nastajenja wužywaś.
  Pśidatne nastajenja se pokažu.
  Fx55Performance-disableHWA
 4. Znjemóžniśo Hardwarowe póspěšenje wužywaś, jolic k dispoziciji.
 5. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 6. Startujśo Firefox ako pśecej.

WebGL znjemóžniś

 1. Zapódajśo about:config do adresowego póla a tłocćo .
  Warnowański bok se snaź zjawijo. Klikniśo na Akceptěrujom riziko!Riziko akceptěrowaś a pókšacowaś, aby k bokoju about:config šeł.
 2. Zapišćo webgl.disabled do pytańskego póla.
 3. Klikniśo dwójce na Klikniśo na tłocašk Pśešaltowaś Fx71aboutconfig-ToggleButton pódla nastajenje webgl.disabled, aby jo do true pśešaltował.
 4. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 5. Startujśo Firefox ako pśecej.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije