Wužywarske profile - źož Firefox składujo waše cytańske znamjenja, gronidła a druge wužywarske daty

Wšykne změny, kótarež pśewjedujośo w Firefox, ako na pśikład za startowy bok, wužywane symbolowe rědki, składowane gronidła a waše cytańske znamjenja, składuju se we wósebnem zarědniku z mjenim profil. Waš profilowy zarědnik składujo se na wósebnem městnje, źělony wót programa Firefox, tak až, jolic jo problem z Firefox, waše informacije hyšći tam budu. To teke wóznamjenijo, až móžośo Firefox wótinstalěrowaś mimo až waše nastajenja se zgubiju a njetrjebaśo Firefox znowego instalěrowaś, aby swóje daty wulašował abo problem rozwězał.

Toś te informacije how su jano ako referenca myslone. Njetrjebaśo toś te kšace pśewjasć, snaźkuli drugi nastawk pšosy was to cyniś.

Kak mógu swój profil namakaś?

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

Waš profil namakaś, mimo až Firefox se wócynja

 1. Tłocćo Windows Key +R na tastaturje. Dialog „Ausführen“ se wócynijo.
 2. Zapišćo %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ do tekstowego póla.
 3. Klikniśo na OK. Wokno se wócynijo, kótarež wopśimujo profilowe zarědniki.
 4. Klikniśo dwójcy na profilowy zarědnik, kótaryž cośo wócyniś. Jolic maśo jano jaden profil, ma jogo zarědnik „default“ w mjenju.
 1. Klikniśo na startowej wobrazowce na kachlicku Desktop. Naglěd desktopa se wócynijo.
 2. Stajśo kursor do pšawego dolnego rožka, aby se do Charms dostał.
 3. Wubjeŕśo charm Suchen. Pytańska bocnica se wócynijo.
 4. Zapišćo %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ do tekstowego póla mimo až tłocyśo zapodawańsku tastu. Lisćina profilowych zarědnikow se zjewijo.
 5. Klikniśo na profilowy zarědnik, kótaryž cośo wócyniś (buźo se we woknje wócynjaś). Jolic maśo jano jaden profil, ma jogo zarědnik „default“ w mjenju.

 1. Klikńće na Windowsowy tłoćašk Start. Startowy meni se wócynijo.
 2. Zapišćo do pytańskego póla dołojce w startowem meniju:
  %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ mimo až tłocyśo zapodawańsku tastu. Lisćina profilow zjewijo se górjejce w startowem meniju.
 3. Klikniśo na profilowy zarědnik, kótaryž cośo wócyniś (buźo se we woknje wócynjaś). Jolic maśo jano jaden profil, ma jogo zarědnik „default“ w mjenju.


ab167bec686b081a25849c98d6bf9ea7-1258940859-69-1.png

Alternatiwnje móžośo swój profil namakaś, gaž tłocyśo tastu Windows Key   a zapódawaśo pótom %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\.
 1. Klikniśo na Windowsowy tłocašk Start a wubjeŕśo Ausführen….

  startowy meni winxp nimski
 2. Zapódajśo %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
  a klikniśo pótom na OK.
  Wokno se wócynijo, kótarež wopśimujo profilowe zarědniki.
  startowy meni winxp nimski ausführen
 3. Klikniśo dwójcy na profilowy zarědnik, kótaryž cośo wócyniś. Jolic maśo jano jaden profil, ma jogo zarědnik „default“ w mjenju.
 1. Wócyńśo zarědnik biblioteki za wužywarske konto Mac:
  • (OS X 10.6 abo staršy) Klikniśo na symbol Finder w doku. Waš startowy zarědnik se wubjerjo, to jo zwětšego mě wašogo wužywarskego konta Mac). Klikniśo na pšawem boku wokna na zarědnik Library, aby jen wócynił.
  • (OS X 10.7 abo nowšy) Klikniśo na symbol Finder w doku. Klikniśo na menijowej rědce na meni Gehe zu, źaržćo wuběrańsku tastu abo tastu alt tłoconu a wubjeŕśo Library. Wokno se wócynijo, kótarež wopśimujo waš zarědnik „Library“.
 2. Wócyńśo zarědnik „Application Support“, pótom zarědnik „Firefox“ a skóńcnje zarědnik „Profiles“.
 3. Waš profilowy zarědnik jo w toś tom zarědniku. Jolic maśo jano jaden profil, ma jogo zarědnik „default“ w mjenju.
 1. (Ubuntu) Klikniśo na meni Places górjejce napšawo na wobrazowce a wubjeŕśo Persönlicher Ordner (dolnoserbski: Wósobinski zarědnik). Zastojnik datajow se wócynijo.
 2. Klikniśo na meni Ansicht a wubjeŕśo Verborgene Dateien anzeigen, jolic hišće njejo wubrany.
 3. Klikniśo dwójcy na zarědnik z mjenim .mozilla.
 4. Klikniśo dwójcy na zarědnik z mjenim firefox. Waš profilowy zastojnik jo w toś tom zarědniku. Jolic maśo jano jaden profil, ma jogo zarědnik „default“ w mjenju.

Kótare daty składuju se w mójom profilu?

Pokaz: How wopisuju se janož wažne daty, kótarež su wužytne za wótnowjanje profila.
 • Pytnice: Dataja search.json a zarědnik searchplugins składujotej pytnice zainstalěrowane wót wužywarja, kótarež su w pytańskem pólu Firefox k dispoziciji.
 • Pytnice: Dataja search.json.mozlz4 a zarědnik searchplugins składujotej pytnice zainstalěrowane wót wužywarja, kótarež su w pytańskem pólu Firefox k dispoziciji.
 • Wósobinski słownik: Dataja persdict.dat składujo swójske słowa, kótarež sćo słownikoju Firefox pśidał. Za dalšne informacije glejśo Pšawopisnu kontrolu w Firefox wužywaś.
 • Formularna historija: Dataja formhistory.sqlite se markujo, za cymž sćo w pytańskim pólu Firefox pytał a kótare informacije sćo do formularow na websedłach zapódał. Za dalšne informacije glejśo Awtomatiske wudopołnjowanje formularow.
 • Cookieje: Cookie jo informacija, kótaruž websedło, ku kótaremuž sćo se woglědał, składujo na wašom licadle. Zwětšego to su sedłowe nastajenja abo pśizjawjeński status. Wšykne cookieje składuju se w dataji cookies.sqlite.
 • DOM-składowak: DOM-składowak (engelski: DOM Storage) jo móžnosć, aby wjeliku kopicu datow wěsćej składował a lažcej wužywał ako to by z cookiejami móžno było. Daty za websedła składuju se w dataji webappsstore.sqlite a a daty za boki about:* w dataji chromeappsstore.sqlite.
 • Wěstotne nastajenja za certifikaty: Dataja cert8.db składujo wše waše wěstotne nastajenja za certifikaty a SSL-certifikaty, kótarež sćo do Firefox importěrował.
 • Wěstotne nastajenja za rědy: Dataja secmod.db jo datowa banka za wěstotny modul.
 • Ześěgnjeńske akcije: Dataja mimeTypes.rdf składujo waše nastajenja, kótarež daju Firefox k wěsći, což ma cyniś, gaž starcyjo na wósebny datajowy typ. Na pśikład su how nastajenja skłaźone, kótarež daju Firefox k wěsći, až ma PDF-dataju z Acrobat Reader wócyniś, gaž kliknjośo na nju. Za dalšne informacije glejśo Nastajśo, což Firefox ma cyniś, gaž kliknjośo na dataju abo ju ześěgujośo.
 • MIME-typ tykacow: Dataja pluginreg.dat składujo internetne medijowe typy za waše zainstalěrowane tykace. Za dalšne informacije glejśo Tykace za awdio, wideo, graśa a wěcej wužywaś.
 • Skłaźone póseźenje: Dataja sessionstore.js składujo tuchylu wócynjone rejtarki a wokna. Za dalšne informacije glejśo Pjerwjejšne pósejźenje zasej wótnowiś - waše nejnowše rejtarki a wokna zasej pokazaś.
 • Pśiměrjenja symbolowych rědkow: Dataja xulstore.json składujo nastajenja wo wjelikosći a poziciji symbolowych rědkow a woknow. Za dalšne informacije glejśo Wóźeńske elementy, tłocaški a symbolowe rědki w Firefox pśiměriś.
 • Wužywarske nastajenja: Dataja prefs.js składujo pśiměrjone wužywarske nastajenja, ako na pśikład změny, kótarež pśewjedujośo w nastajenjach Firefox. Opcionalna dataja user.js, jolic eksistěrujo, pśepisujo změnjone nastajenja.
 • Wužywarske stile: Jolic eksistěruju, składujotej dataji \chrome\userChrome.css a \chrome\userContent.css změny wužywarja, kótarež nastupaju pak naglěd Firefox pak naglěd abo zaźaržanje wěstych websedłow abo HTML-elementow.

Z profilami źěłaś

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla