Wužywarske profile - źož Firefox składujo waše cytańske znamjenja, gronidła a druge wužywarske daty

Wšykne změny, kótarež pśewjedujośo w Firefox, ako na pśikład za startowy bok, wužywane symbolowe rědki, zainstalěrowane rozšyrjenja, składowane gronidła a waše cytańske znamjenja, składuju se we wósebnem zarědniku z mjenim profil. Waš profilowy zarědnik składujo se na wósebnem městnje, źělony wót programa Firefox, tak až, jolic jo problem z Firefox, waše informacije hyšći tam budu. To teke wóznamjenijo, až móžośo Firefox wótinstalěrowaś mimo až waše nastajenja se zgubiju a njetrjebaśo Firefox znowego instalěrowaś, aby swóje daty wulašował abo problem rozwězał.

Kak mógu swój profil namakaś?

  • Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu, pón na Pomoc a wubjeŕśo Dalšne informacije za rozwězowanje problemowInformacije za rozwězowanje problemow.Wubjeŕśo z menija Pomoc Dalšne informacije za rozwězowanje problemowInformacije za rozwězowanje problemow. Rejtarik Informacije za rozwězowanje problemow se wócynijo.
  • Klikniśo pód wobceŕkom Zakłady nałoženja pódla profilowego zarědnikazarědnika na Zarědnik wócyniśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno se wócynijo, kótarež waš profilowy zarědnik wopśimujo. Waš profilowy zarědnik se wócynijo.
  Glědajśo: Jolic njamóžośo Firefox wócyniś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Waš profil namakaś, mimo až se Firefox wócynja.

Waš profil namakaś, mimo až Firefox se wócynja

Firefox waš profilowy zarědnik pó standarźe na slědujucem městnje na wašom licadle składujo:
C:\Users\<your Windows login username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\
Windows zarědnik AppData pó standarźe chowa, ale móžośo swój profilowy zarědnik tak namakaś:

 1. Tłocćo Windows Key+R na tastaturje. Dialog „Ausführen“ se wócynijo.
 2. Zapišćo %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ do tekstowego póla.
 3. Klikniśo na OK. Wokno se wócynijo, kótarež wopśimujo profilowe zarědniki.
 4. Klikniśo dwójcy na profilowy zarědnik, kótaryž cośo wócyniś. Jolic maśo jano jaden profil, ma jogo zarědnik „default“ w mjenju.
 1. Klikniśo na startowej wobrazowce na kachlicku Desktop. Naglěd desktopa se wócynijo.
 2. Stajśo kursor do pšawego dolnego rožka, aby se do Charms dostał.
 3. Wubjeŕśo charm Suchen. Pytańska bocnica se wócynijo.
 4. Zapišćo %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ do tekstowego póla mimo až tłocyśo zapodawańsku tastu. Lisćina profilowych zarědnikow se zjewijo.
 5. Klikniśo na profilowy zarědnik, kótaryž cośo wócyniś (buźo se we woknje wócynjaś). Jolic maśo jano jaden profil, ma jogo zarědnik „default“ w mjenju.

 1. Klikńće na Windowsowy tłoćašk Start. Startowy meni se wócynijo.
 2. Zapišćo do pytańskego póla dołojce w startowem meniju:
  %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ mimo až tłocyśo zapodawańsku tastu. Lisćina profilow zjewijo se górjejce w startowem meniju.
 3. Klikniśo na profilowy zarědnik, kótaryž cośo wócyniś (buźo se we woknje wócynjaś). Jolic maśo jano jaden profil, ma jogo zarědnik „default“ w mjenju.


ab167bec686b081a25849c98d6bf9ea7-1258940859-69-1.png

 • Alternatiwnje móžośo swój profil namakaś, gaž tłocyśo tastu Windows Key  a zapódawaśo pótom %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\.
Glědajśo: Aby Windows nastajił, až zarědnik AppData a druge schowane dataje a zarědniki pokazujo, glejśo Anzeigen versteckter Dateien - Pomoc Windows (nimski).
 1. Klikniśo na Windowsowy tłocašk Start a wubjeŕśo Ausführen….

  startowy meni winxp nimski
 2. Zapódajśo %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
  a klikniśo pótom na OK.
  Wokno se wócynijo, kótarež wopśimujo profilowe zarědniki.
  startowy meni winxp nimski ausführen
 3. Klikniśo dwójcy na profilowy zarědnik, kótaryž cośo wócyniś. Jolic maśo jano jaden profil, ma jogo zarědnik „default“ w mjenju.
 1. Klikniśo na symbol Finder w doku. Klikniśo pón na meni Gehe zu, źaržćo tastu ⌥ alt a wubjeŕśo Library. Wokno z wopśimjeśim wašogo zarědnika „Library“ se wócynijo.
 2. Wócyńśo zarědnik Application Support, pótom zarědnik Firefox a skóńcnje zarědnik „Profiles“.
 3. Waš profilowy zarědnik jo w toś tom zarědniku. Jolic maśo jano jaden profil, ma jogo zarědnik „default“ w mjenju.
 1. (Ubuntu) Klikniśo na meni Places górjejce napšawo na wobrazowce a wubjeŕśo Persönlicher Ordner (dolnoserbski: Wósobinski zarědnik). Zastojnik datajow se wócynijo.
 2. Klikniśo na meni Ansicht a wubjeŕśo Verborgene Dateien anzeigen, jolic hišće njejo wubrany.
 3. Klikniśo dwójcy na zarědnik z mjenim .mozilla.
 4. Klikniśo dwójcy na zarědnik z mjenim firefox. Waš profilowy zastojnik jo w toś tom zarědniku. Jolic maśo jano jaden profil, ma jogo zarědnik „default“ w mjenju.

Kótare daty składuju se w mójom profilu?

Glědajśo: To njejo dopołna lisćina. How se jano wažne informacije wopisuju.

Cytańske znamjenja, ześěgnjenja a pśeglědowańska historija:

 • Dataja places.sqlite
  wopśimujo wše waše cytańske znamjenja a nalicyjo wše dataje, kótarež sćo ześěgnuł a websedła, ku kótarymž sćo se woglědał.
 • bookmarkbackups
  Toś ten zarědnik dataje za zawěsćowanje cytańskich znamjenjow składujo, kótarež daju se wužywaś, aby waše cytańske znamjenja wótnowili.
 • favicons.sqlite
  Toś ta dataja wšykne fawikony za waše cytańske znamjenja Firefox wopśimujo.

Za dalšne informacije glejśo Z cytańskimi znamjenjami swóje nejlubše webboki składowaś a Cytańske znamjenja zawěsćiś, wótnowiś a na druge licadło pśenosowaś.

Gronidła:

Nastajenja wěstych websedłow:

 • permissions.sqlite
 • content-prefs.sqlite

  Toś tej dataji wjele wašych pšawow Firefox składujotej (na pśikład kótare sedła směju wuskokujuce wokna pokazaś) abo skalěrowańske schójźeńki, kótarež nastajaju se na zakłaźe wěstego sedła (glejśo Font size and zoom - increase the size of web pages).

Pytnice:

Wósobinski słownik:

Formularna historija: formhistory.sqlite
Toś ta dataja se markujo, za cymž sćo w pytańskim pólu Firefox pytał a kótare informacije sćo do formularow na websedłach zapódał. Za dalšne informacije glejśo Awtomatiske wudopołnjowanje formularow.

Cookieje:

 • cookies.sqlite
  Cookie jo informacija, kótaruž websedło, ku kótaremuž sćo se woglědał, składujo na wašom licadle. Zwětšego to su sedłowe nastajenja abo pśizjawjeński status. Wšykne cookieje se w dataji składuju.

DOM-składowak:

DOM-składowak (engelski: DOM Storage) jo móžnosć, aby wjeliku kopicu datow wěsćej składował a lažcej wužywał ako to by z cookiejami móžno było.

 • webappsstore.sqlite
  Informacije za websedła se w toś tej dataji składuju
 • chromeappsstore.sqlite
  Toś ta dataja informacije za boki about:* składujo.

Rozšyrjenja:

Wěstotne nastajenja za certifikaty:

 • cert9.db
  Toś ta dataja wše waše wěstotne nastajenja za certifikaty a SSL-certifikaty składujo, kótarež sćo do Firefox importěrował.

Wěstotne nastajenja za rědy:

 • pkcs11.txt
  Toś ta dataja konfiguraciju wěstotnego modula składujo.

Ześěgnjeńske akcije:

 • handlers.json
  Toś ta dataja waše nastajenja składujo, kótarež daju Firefox k wěsći, což ma cyniś, gaž starcyjo na wósebny datajowy typ. Na pśikład su how nastajenja skłaźone, kótarež daju Firefox k wěsći, až ma PDF-dataju z Acrobat Reader wócyniś, gaž kliknjośo na nju. Za dalšne informacije glejśo Nastajśo, což Firefox ma cyniś, gaž na dataju klikaśo abo ju ześěgujośo.

Skłaźone pósejźenje:

Pśiměrjenja symbolowych rědkow:

Wužywarske nastajenja:

 • prefs.js
  Toś ta dataja pśiměrjone wužywarske nastajenja, ako na pśikład změny, kótarež pśewjedujośo w nastajenjach Firefox, składujo. Opcionalna dataja user.js, jolic eksistěrujo, pśepisujo změnjone nastajenja.

Kontejnery:

Z profilami źěłaś

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije