DRM-wopśimjeśe se na Firefox woglědaś

Toś ten nastawk płaśi za nowšu wersiju Firefox.

Digitalne zastojanje pšawow (engelski: Digital Rights Management, skrotka DRM) jo technologija, kótaraž zmóžnja wideo- a awdiosłužbam, wunuźiś, až wopśimjeśe, kótarež stajaju k dispoziciji, wužywa se wótpowědujucy jich pótrěbnosćam. Toś ta technologija móžo wěste wěcy wobgranicowaś, kótarež howac móžośo we wobglědowaku cyniś. Lěcrownož wěsty pśez DRM wóźone wopśimjeśe dajo se woglědaś z pomocu tykacowu Microsoft Silverlight a Adobe Flash, pśejźo wjele słužbow k HTML5-wideo, kótarež trjebaju drugi DRM-mechanizm z mjenim Content Decryption Module (CDM).

Zachopinajucy z wersiju 38, Firefox za Windows pódpěra wótgrawanje wideo- a awdiodatajow HTML5 wóźonych pśez DRM z pomocu Adobe Primetime CDM. Toś ten CDM implementěrujo DRM-system z mjenim Adobe Primetime, kótryž jo do togo z tykacom Adobe Flash k dispoziciji był. Wót wersije 47 pódpěra Firefox za desktop Google Widevine CDM:

Firefox ześěgujo a zmóžnja Google Widevine CDM a Adobe Primetime CDM pó standarźe, aby wužywarjam gładke dožywjenje na websedłach bitował, kótarež pomina se DRM. Firefox ześěgujo a zmóžnja Google Widevine CDM pó standarźe, aby wužywarjam gładke dožywjenje na websedłach bitował, kótarež pomina se DRM.Firefox sćahuje a zmóžnja Google Widevine CDM je-li trjeba, z dowolnosću wužiwarja, zo by wužiwarjam hładke dožiwjenje na websydłach skićił, kotrež sej DRM wužaduja. CDM běžy w separatnem kontejnerje z mjenim „pěskowy kašćik“ a dostanjośo informaciju, gaž CDM se wužywa. Móžośo teke kuždy CDM znjemóžniś a jen wót pśichodnych aktualizacijow wuwześ, gaž wuwjeźośo slědujuce kšace. Ale, gaž znjemóžnjośo CDM, sedła njepśedstaju se snaź korektnje.

Někotare sedła wužywaju snaź DRM, kótaryž njepódpěra se wót Google Widevine CDMGoogle Widevine CDM a Adobe Primetime CDM. Jolic cośo se to wopśimjeśe woglědaś, trjebaśo snaź NPAPI-tykac tśeśego póbitowarja, ako na pśikład Microsoft Silverlight.

Google Widevine CDM znjemóžniś bźez togo, aby se wótinstalěrował

Gaž znjemóžnjośo Google Widevine w zastojniku dodankow, njebuźo wěcej na wašom licadle funkcioněrowaś a pśichodne aktualizacije se njeześěgnu. Aby toś ten CDM-tykac znjemóžnił:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Tykace.
 3. Wubjeŕśo Nigda njeaktiwěrowaś w meniju pódla Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc..

Starcyjośo snaź na sedła, źož wótgrawanje wopśimjeśa bźez zmóžnjonego Google Widevine njejo móžno. Móžośo Google Widevine pśecej zasej zmóžniś, gaž wuběraśo Pśecej aktiwěrowaś w meniju pódla Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc..

Adobe Primetime CDM znjemóžniś bźez togo, aby se wótinstalěrował

Gaž znjemóžnjośo Adobe Primetime w zastojniku dodankow, njebuźo wěcej na wašom licadle funkcioněrowaś a pśichodne aktualizacije se njeześěgnu. Aby toś ten CDM-tykac znjemóžnił:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Tykace.
 3. Wubjeŕśo Nigda njeaktiwěrowaś w meniju pódla Primetime Content Decryption Module zgótowany wót Adobe Systems, Incorporated.

Starcyjośo snaź na sedła, źož wótgrawanje wopśimjeśa bźez zmóžnjonego Adobe Primetime njejo móžno. Móžośo Adobe Primetime pśecej zasej zmóžniś, gaž wuběraśo Pśecej aktiwěrowaś w meniju pódla Primetime Content Decryption Module zgótowany wót Adobe Systems, Incorporated.

CDM-wótgrawanje wušaltowaś, CDM wótinstalěrowaś a wšykne CDM-ześěgnjenja zastajiś

Móžośo DRM-wótgrawanje pśez HTML5 globalnje wušaltowaś. Gaž to cyniśo, wulašujo Firefox wšykne ześěgnjone DRM z twardeje platy, skóńcyjo wšykne pśichodne CDM-ześěgnjenja a znjemóžnijo DRM-wótgrawanje. To płaśi jano za pśez DRM wóźone awdio- a wideodataje za HTML5. Aby DRM-wótgrawanje za HTML5 dopołnje wušaltował, wuwjeźćo slědujuce kšace:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

  Fx43 Meni Nastajenja
 2. Klikniśo na wótrězk Wopśimjeśe.
 3. Wótpórajśo kokulku pódla DRM-wopśimjeśe wótgraś.
Móžośo se hyšći pśez DRM wóźone wideo woglědaś, kótarež pominaju se tykac Silverlight abo Flash, jolic sćo jej zmóžnił. Nastajenje DRM-wopśimjeśe wótgraś wóźi jano wótgrawanje DRM za HTML5, nic tykace.

Starcyjośo snaź na sedła, źož wótgrawanje wopśimjeśa bźez DRM njejo móžno. Móžośo DRM pśecej zasej aktiwěrowaś. Aby to cynił, wócyńśo wótrězk Wopśimjeśe nastajenjownastajenjow a stajśo kokulku pódla DRM-wopśimjeśe wótgraś. Pótom jo wótgrawanje DRM za HTML5 zasej zmóžnjone a Google CDM a Adobe CDM se awtomatiski ześěgujotej.

Pódpěrane platformy

Google Widevine jo za Mac OS X 10.9/10.10/10.11, Windows Vista/7/8/10 za 32-bitowy Firefox a Windows 7/8/10 za 64-bitowy Firefox k dispoziciji.

Adobe Primetime jo na Windows Vista/7/8/10 za 32-bitowe a 64-bitowe wersije Firefox k dispoziciji.

Pódobne móžnosći za wušaltowanje su na wšych platformach k dispoziciji, na kótarychž Firefox pódpěra DRM.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije