Dodanki namakaś a instalěrowaś, aby Firefox pśiměrili

Dodanki wam zmóžnjaju mjenjej abo wěcej wužytne funkcije Firefox pśidaś. Su dodanki, kótarež pśirownuju płaśizny, informěruju wó wjedrje, změnjaju wenkowny naglěd Firefox, wótgrawaju muziku abo aktualizěruju samo waš profil na Facebooku. Toś ten nastawk wobjadna rozdźělne typy dodankow, kótarež su k dispoziciji a kak móžośo je namakaś a instalěrowaś.

Kótare typy dodankow mógu instalěrowaś?

Toś te powšykne typy dodankow daju se instalěrowaś:

Waše zainstalěrowane dodanki pokazaś a zastojaś

Pytnice daju se we woknje Pytaś w nastajenjach Firefox pokazaś a zastojaś. Za dalšne dodanki:

  1. Klikniśo ma menijowy tłocašk Fx57Menu a wubjeŕśo DodankiDodanki a drastwy. Rejtarik zastojnika dodankow se wócynijo.
  2. Wubjeŕśo wokno za ten dodankowy typ, kótaryž cośo pokazaś abo zastojaś, na pśikład Rozšyrjenja, Drastwy abo TykaceRozšyrjenja abo Drastwy.

Za podrobne informacije, kak móžośo dodanki znjemóžniś abo wótwónoźeś, glejśo Dodanki znjemóžniś abo wótwónoźeś.

Kak mógu dodanki namakaś a instalěrowaś?

Pśewjeźćo slědujuce kšace:

  1. Firefox móžo personalizěrowane dopórucenja póbitowaś. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu pótom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Dopórucenja.
  2. Aby dopórucony dodank instalěrował, klikniśo na módry tłocašk + Drastwu instalěrowaś abo + Firefox pśidaś, we wótwisnosći wót dodankowego typa.

Dołojce na lisćinje dopóruconych dodankow, jo teke tłocašk Dalšne dodanki pytaś, na kótarež móžośo kliknuś. Wjeźo was k addons.mozilla.org, źož móžośo za wěstymi dodankami pytaś.

Za nazgónite wužywarje: Móžośo teke dodanki z dataje instalěrowaś. Jolic sćo składł instalěrowańsku dataju na swójom licadle (na pśikład .xpi- abo .jar-dataju), móžośo dodank ze symbolom zubkatego kólaska gear icon górjejce napšawo we woknje Rozšyrjenja zastojnika dodankow instalěrowaś. Wubjeŕśo Dodank z dataje instalěrowaś... z menija, pytajśo pótom za dataju a wubjeŕśo ju.

Někotare rozšyrjenja placěruju tłocašk w symbolowej rědce pó instalaciji. Móžośo je wótwónoźeś abo do menija pśesunuś, jolic cośo - glejśo Wóźeńske elementy, tłocaški a symbolowe rědki w Firefox pśiměriś.

Jolic cośo dodank wótinstalěrowaś, glejśo Dodanki znjemóžniś abo wótwónoźeś.

Problemy z dodankami rozwězaś

Za informacije wó rozwězowanju problemow z rozšyrjenjami, tykacami abo drastwamirozšyrjenjami abo drastwami, glejśo slědujuce nastawki.

Problemy z instalěrowanim abo wótinstalěrowanim dodankow

Problemy zawinowane pśez dodanki

Glědajśo: Mozilla jo pśepórěźił technologiju za dodanki Firefox. Za dalšne informacije glejśo Firefox add-on technology is modernizing.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije