Dodanki namakaś a instalěrowaś, aby Firefox pśiměrili

Dodanki su małe programy, kótarež pśidawaju Firefox mjenjej abo wěcej wužytne funkcije. Su dodanki, kótarež pśirownuju płaśizny, informěruju wó wjedrje, změnjaju wenkowny naglěd Firefox, wótgrawaju muziku abo aktualizěruju samo waš profil na Facebooku. Toś ten nastawk wobjadna rozdźělne typy dodankow, kótarež su k dispoziciji a kak móžośo je namakaś a instalěrowaś.

Kótare typy dodankow mógu instalěrowaś?

Su tśi powšykne typy dodankow:

 • Rozšyrjenja
  Rozšyrjenja pśidawaju Firefox nowe funkcije abo změnjaju eksistěrujuce funkcije. Su rozšyrjenja, kótarež wam zmóžnjaju, wabjenje blokěrowaś, wideo z websedłow ześěgnuś, Firefox do websedłow ako Facebook abo Twitter integrěrowaś a samo funkcije z drugich wobglědowakow pśidaś.
 • Wenkowny naglěd
  Stej dwa typa dodankow za wenkowny naglěd: dopołne drastwy, kótarež změnjaju naglěd tłocaškow a menijow a slězynowe drastwy, kótarež pyšnje menijowu a rejtarkowu rědku ze slězynowym wobrazom.
 • Tykace
  Tykace pśidawaju pódpěru za kuždu družynu internetnego wopśimjeśa. To wopśimujo zwětšego patentěrowane formaty ako Flash a Silverlight, kótarež wužywaju se za wideo, awdio, graśa online, prezentacije a wěcej. Tykace wuwijaju a rozšyrjaju se wót drugich pśedewześow.

Aby wiźeł, kótare dodanki su zainstalěrowane:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Rejtark zastojnika dodankow se wócynijo.
 2. Wubjeŕśo wótrězki Rozšyrjenja, Wenkowny naglěd abo Tykace, aby se swóje dodanki woglědał.

Kak mógu dodanki namakaś a instalěrowaś?

Pśewjeźćo slědujuce kšace:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu potom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Dodanki wobstaraś.
 2. Aby wěcej wó pśedstajonem rozšyrjenju abo wó drastwje zgónił, klikniśo na dodank. Móžośo pótom na zeleny tłocašk K Firefox pśidaś kliknuś, aby jen instalěrował.
  • Móžośo teke z pomocu pytańskego póla górjejce na boku za wěstym dodankom pytaś. Pótom móžośo namakane dodanki z tłocaškom Instalěrowaś instalěrowas.
   zastojnik dodankow dodanki wobstaraś fx47zastojnik dodankow dodanki wobstaraś dodank fx47Addon1 29 MacAddon2 29 MacAddon1 29 LinAddon2 29 Lin
 3. Firefox ześěgnjo póžedany dodank a pšosy was wobkšuśiś, až cośo jen instalěrowaś.
 4. Klikniśo na Něnto znowego startowaś, jolic se pokazujo. Waše rejtarki budu se składowaś a pó znowegostartowanju wótnowjaś.

Někotare rozšyrjenja placěruju tłocašk w symbolowej rědce pó instalaciji. Móžośo je wótwónoźeś abo do menija pśesunuś, jolic cośo - glejśo Wóźeńske elementy, tłocaški a symbolowe rědki w Firefox pśiměriś.

Jolic cośo dodank wótinstalěrowaś, glejśo Dodanki znjemóžniś abo wótpóraś.

Problemy z dodankami rozwězaś

Za informacije wó rozwězowanju problemow z rozšyrjenjami, tykacami abo drastwami, glejśo slědujuce nastawki.

Problemy z instalěrowanim abo wótinstalěrowanim dodankow

Problemy zawinowane pśez dodanki

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije