Dodanki namakaś a instalěrowaś, aby Firefox pśiměrili

Dodanki su małe programy, kótarež pśidawaju Firefox mjenjej abo wěcej wužytne funkcije. Su dodanki, kótarež pśirownuju płaśizny, informěruju wó wjedrje, změnjaju wenkowny naglěd Firefox, wótgrawaju muziku abo aktualizěruju samo waš profil na Facebooku. Toś ten nastawk wobjadna rozdźělne typy dodankow, kótarež su k dispoziciji a kak móžośo je namakaś a instalěrowaś.

Kótare typy dodankow mógu instalěrowaś?

Su tśi powšykne typy dodankow:

 • Rozšyrjenja
  Rozšyrjenja pśidawaju Firefox nowe funkcije abo změnjaju eksistěrujuce funkcije. Su rozšyrjenja, kótarež wam zmóžnjaju, wabjenje blokěrowaś, wideo z websedłow ześěgnuś, Firefox do websedłow ako Facebook abo Twitter integrěrowaś a samo funkcije z drugich wobglědowakow pśidaś.
 • Wenkowny naglěd
  Stej dwa typa dodankow za wenkowny naglěd: dopołne drastwy, kótarež změnjaju naglěd tłocaškow a menijow a slězynowe drastwy, kótarež pyšnje menijowu a rejtarkowu rědku ze slězynowym wobrazom.
 • Tykace
  Tykace pśidawaju pódpěru za kuždu družynu internetnego wopśimjeśa. To wopśimujo zwětšego patentěrowane formaty ako Flash a Silverlight, kótarež wužywaju se za wideo, awdio, graśa online, prezentacije a wěcej. Tykace wuwijaju a rozšyrjaju se wót drugich pśedewześow.

Aby wiźeł, kótare dodanki su zainstalěrowane:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Rejtark zastojnika dodankow se wócynijo.
 2. Wubjeŕśo wótrězki Rozšyrjenja, Wenkowny naglěd abo Tykace, aby se swóje dodanki woglědał.

Kak mógu dodanki namakaś a instalěrowaś?

Pśewjeźćo slědujuce kšace:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Dodanki wobstaraś.
 3. Aby wěcej wó pśedstajonem rozšyrjenju abo wó drastwje zgónił, klikniśo na dodank. Móžośo pótom na zeleny tłocašk K Firefox pśidaś kliknuś, aby jen instalěrował.
  • Móžośo teke z pomocu pytańskego póla górjejce na boku za wěstym dodankom pytaś. Pótom móžośo namakane dodanki z tłocaškom Instalěrowaś instalěrowas.
   zastojnik dodankow dodanki wobstaraś fx47 zastojnik dodankow dodanki wobstaraś dodank fx47 Addon1 29 Mac Addon2 29 Mac Addon1 29 Lin Addon2 29 Lin
 4. Firefox ześěgnjo póžedany dodank a pšosy was wobkšuśiś, až cośo jen instalěrowaś.
 5. Klikniśo na Něnto znowego startowaś, jolic se pokazujo. Waše rejtarki budu se składowaś a pó znowegostartowanju wótnowjaś.

Někotare rozšyrjenja placěruju tłocašk w symbolowej rědce pó instalaciji. Móžośo je wótwónoźeś abo do menija pśesunuś, jolic cośo - glejśo Wóźeńske elementy, tłocaški a symbolowe rědki w Firefox pśiměriś.

Jolic cośo dodank wótinstalěrowaś, glejśo Dodanki znjemóžniś abo wótpóraś.

Problemy z dodankami rozwězaś

Za informacije wó rozwězowanju problemow z rozšyrjenjami, tykacami abo drastwami, glejśo slědujuce nastawki.

Problemy z instalěrowanim abo wótinstalěrowanim dodankow

Problemy zawinowane pśez dodanki

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla