Tykace za awdio, wideo, graśa a wěcej wužywaś

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Tykace su dodanki Firefox, kótarež mógu z internetnym wopśimjeśim wobchadaś, kótarež Firefox njamóžo pśeźěłowaś. Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo tykace w Firefox wužywaś a zastojaś.

Co tykace su?

Tykac jo mały program, kótaryž móžo z internetnym wopśimjeśim wobchadaś, kótaryž Firefox njamóžo pśeźěłowaś. Wón wopśimujo zwětšego patentěrowane formaty za wideo, awdio, graśa online, prezentacije a wěcej. Tykace wuwijaju a wótbywaju se wót drugich pśedewześow.

Woblubowane tykace

Cytajśo slědujuce nastawki, aby instrukcije dostał, kak móžośo tykace instalěrowaś, wužywaś a problemy z nimi rozwězowaś:

Wažny: Nowa 64-bitowa wersija Firefox za Windows spóznawa a pódpěra tuchylu janož tykac Adobe Flash. Glejśo tutón blogowy přinošk Mozilla za drobnostki.
Wažny: Nowa 64-bitowa wersija Firefox za Windows spóznawa a pódpěra tuchylu jano tykaca Adobe Flash a Microsoft Silverlight.

Tykace aktualizěrowaś

Tykace wopśimuju programowy kod, kótaryž jo se wót tśeśich póbitowarjow napisał, togodla jo mimoměrnje wažne, až źaržyśo swóje tykace aktualne. Wěstotna źěra w tykacu, kótryž sćo zainstalěrował, by mógła wašu priwatnosć wobgrozyś.

Aby pśeglědował, jolic jaden z wašych zainstalěrowanych tykacow jo zestarjony, woglědajśo se k bokoju Pśespytajśo swóje tykace.

Tykace zastojaś

Aby wiźeł, kótare tykace su zainstalěrowane:

  1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu potom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Tykace.

Aby tykac znjemóžnił, wubjeŕśo tykac w lisćinje, klikniśo pótom na Znjemóžniś. Gaž znjemóžnijośo tykace, wótšaltujo se, mimo až se wótinstalěrujo. Aby jen zasej zmóžnił, klikniśo na Zmóžniś.

Aby tykac znjemóžnił, wubjeŕśo tykac w lisćinje, klikniśo pótom na Nigda njeaktiwěrowaś. Gaž znjemóžnijośo tykac, wótšaltujo se, mimo až se wótinstalěrujo. Aby jen zasej zmóžnił, klikniśo na Pśecej aktiwěrowaś.

Tykace wótinstalěrowaś

  • Cytajśo górjejce nastawk, kótaryž wótpowědujo tykacoju, kótaryž cośo wotinstalěrowaś, aby instrukcije za wótinstalěrowanje dostał.
  • Za instrukcije, kak móžośo tykac manuelnje wótinstalěrowaś, glejśo Tykac manuelnje wótinstalěrowaś.

Rozwězowanje problemow

Jolic maśo problemy z Firefox, zawinuju se wóne snaź pśez tykac abo kombinaciju tykacow. Za pomoc, kak móžośo problemy z tykacami diagnosticěrowaś, glejśo Zmólki z tykacami ako Flash abo Java pytaś, aby se ceste problemy z Firefox rozwězali.

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije