Profile Firefox z pomocu profilowego zastojnika załožyś a wulašowaś

Firefox składujo waše wósobinske informacije ako na pśikład cytańske znamjenja, gronidła a wužywarske nastajenja w sajźbje datajow, we wašom profilu, kótaryž składujo se na wósebnem městnje, źělony wót programowych datajow. Móžośo někotare profile Firefox měś, kuždy wopśimujo swójsku sajźbu wužywarskich datow. Profilowy zastojnik wam zmóžnja, profile załožyś, wótpóraś, pśemjeniś a wuměniś.

 • Jolic někotre instalacije Firefox na jadnom licadle maśo (abo cośo měś), glejśo Dedicated profiles per Firefox installation.
 • Jolic problem z Firefox rozwězujośo: Funkcija Firefox wótnowiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje standardnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Profilowy zastojnik startowaś

Glědajśo: Móžośo profile z boka Wó profilach zastojaś, gaž Firefox jo wócynjony. Jolic Firefox se njestartujo abo trjebaśo wěste nastajenja, móžośo teke zastojnik profilow startowaś, gaž Firefox jo zacynjony.

Profile zastojaś, gaž Firefox jo wócynjony

Zapódajśo about:profiles do adresowego póla a tłocćo tastu Enter. Bok Wó profilach se woócynijo.

Fx52aboutprofiles-Winabout:profiles macOS Wobraz "Fx92_about-profiles-linux" njeeksistěrujo.

Slědujuce nastajenja su k dispoziciji:

 • Nowy profil załožyś Klikniśo na to a slědujśo napominanjam w asistenśe załožowanja profilow (glejśo wótrězk Profil załožyś dołojce za drobnostki). Za tym až sćo załožył nowy profil, buźo se w zastojniku profilow pokazowaś. Nowy profil buźo standardny profil a buźo sr wužywaś, gaž Firefox pśiducy raz startujośo.

Aby profile zastojał, pytajśo profil, kótaryž cośo změniś a wubjeŕśo jaden z tłocaškow pód toś tym profilom:

 • Pśemjeniś Klikniśo na to, aby w zastojniku profilow mě profila změnił. Glědajśo: Zarědnik, kótaryž dataje za profil wopśimujo, se njepśemjenijo.
 • Wótwónoźeś Klikniśo na to, aby profil wulašował. (Profil, kótaryž se rowno wužywa, njedajo se wulašowaś.) Dataje njelašowaś jo preferěrowane nastajenje. Glejśo wótrězk Profil wótwónoźeś dołojce za dalšne informacije.
 • Ako standardny profil nastajiś Toś to nastajenje wam zmóžnja, profile wuměniś. Klikniśo na to, aby Firefox pó startowanju toś ten profil pó standarźe wužywał.
 • Profil w nowem wobglědowaku startowaś Gaž na to kliknjośo, se druge wokno Firefox wócynijo, kótarež toś ten profil wužywa.

Zastojnik profilow startowaś, gaž Firefox jo zacynjony

Jolic někotare instalacije Firefox maśo, glejśo dołojce.
 1. Jolic Firefox jo wócynjony, zacyńśo Firefox:

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 2. Tłocćo Windows Key+R na tastaturje. Dialog „Ausführen“ se wócynijo.
 3. Zapódajśo
  firefox.exe -P do zapódawańskego póla „Ausführen“:
  Móžośo -P, -p abo -ProfileManager wužywaś (jaden z nich by dejał funkcioněrowaś).
 4. Klikniśo na OK. Wokno profilowego zastojnika Firefox (Wužywarski profil wubraś) by dejało se wócyniś.
Fx66ProfileMgr
Pokiw: Mimo togo móžośo profilowy zastojnik z pytańskego póla startowego menija Windows startowaś. Zacyńśo Firefox (jolic wócynjony), tłocćo Windows Key, zapódajśo firefox.exe -P a tłocćo .
Jolic instrukcije górjejce njefunkcioněruju abo maśo někotare instalacije Firefox, wužywajśo město togo slědujuce instrukcije.

Někotare instalacije Firefox

Móžośo někotare programy Firefox na rozdźělnych městnach instalěrowaś. Aby zastojnik profilow za wěstu instalaciju Firefox startował, wuměńśo firefox.exe w instrukcijach górjejce z dopołneju sćažku k programoju Firefox, stajśo how smužku do pazorkow a pśidajśo pótom prozne znamuško, slědowanu pśez -P.

Pśikłady:
Firefox (32-bitowy) na 64-bitowem Windowsu
"C:\Programme (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

Firefox (32-bitowy) na 32-bitowem Windowsu (abo 64-bitowy Firefox na 64-bitowem Windowsu)
"C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

 1. Jolic Firefox jo wócynjony, zacyńśo Firefox: [T:closeFirefox]]
 2. Wužywajśo Finder, aby k /Applications/Utilities nawigěrował.
 3. Wócyńśo nałoženje Terminal.
 4. Zapódajśo w nałoženju Terminal slědujuce:
  /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P
  Glědajśo: Jolic wašo nałoženje Firefox jo na drugem městnje ako /Applications/Firefox.app/, pśiiměŕśo zapisk.
  Wažny: Jo prozne znamuško za sćažku pśed -P (Móžośo -P, -p abo -ProfileManager za sćažku wužywaś; jaden z nich dejał funkcioněrowaś.
 5. Tłocćo . Wokno profilowego zastojnika (wužywarski profil wubraś) by dejało se wócyniś.
Firefox Profile Manager
Glědajśo: Musyśo snaź toś te instrukcije pśiměriś, jolic Firefox jo na městnje zainstalěrowany, kótarež njejo standardne městno (na pśikład gaž někotare instalacije eksistěruju).

Jolic Firefox jo južo we wašej distribuciji Linux wopśimjony abo jolic sćo Firefox ze zastojnikom paketow swójeje distribucije zainstalěrował:

 1. Jolic Firefox jo wócynjony, zacyńśo Firefox:

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 2. Zapódajśo do terminala:
  firefox -P

P jo wjeliki pismik. Alternatiwnje móžośo -ProfileManager město -P wužywaś.
Wokno profilowego zastojnika Firefox (Wužywarski profil wubraś) by dejało se wócyniś.

Fx31ProfileManger-Lin

Jolic wokno profilowego zastojnika hyšći se njewócynja, běžy Firefox snaź w slězynje, samo gaby widobny był. Zacyńśo wšykne instance Firefox abo startujśo licadło znowego a wopytajśo pótom hyšći raz.

Profil załožyś

Pó startowanju profilowego zastojnika ako górjejce wujasnjone, móžośo nowy, pśidatny profil na slědujucu wašnju załožyś:

 1. Klikniśo w profilowem zastojniku na Profil załožyś..., aby asistent za załoženje profilow startował.
 2. Klikniśo na Dalej a zapódajśo mě profila. Wužywajśo profilowe mě, kótarež jo wugroniwe, na pśikład swójo wósobinske mě. Toś to mě njepokažo se w interneśe.


6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260153527-579-1.png

Firefox Profile Manager macOS

Fx52_creating-profile_linux

 1. Ignorěrujśo napominanje Zastojnik wubraś, snaźkuli cośo wubraś, źož ma se profil na wašom licadle składowaś.
  Warnowanje: Jolic wuběraśo swójski zarědnik za profil, wubjeŕśo nowy abo prozny zarědnik. Jolic wubjerjośo zarědnik, kótaryž njejo prozny, a wy wótpórajośo pózdźej profil a pótom wubjerjośo "Dataje wulašowaś", wšykno wulašujo se w zarědniku.
 2. Aby nowy profil załožył, klikniśo na DokóńcyśGótowo.

Dostanjośo se slědk k profilowemu zastojnikoju, źož se nowy profil nalicyjo. Gaž Firefox prědny raz z nowym profilom startujośo, dostanjośo napominanje, se pla konta Firefox pśizjawiś, aby mógał swóje daty z nowym profilom synchronizěrowaś (glejśo dołojce).

Profil wótwónoźeś

Pó startowanju profilowego zastojnika ako górjejce wujasnjone, móžośo eksistěrujucy profil na slědujucu wašnju wótpóraś:

 1. Wubjeŕśo w profilowem zastojniku profil, kótaryž ma se wótpóraś, a klikniśo na Profil lašowaś....
 2. Wobkšuśćo, až cośo profil lašowaś:

  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260152566-432-4.png

  Delete Profile - macOS

  Fx52_removing-profile-linux
  • Dataje njelašowaś wótpórajo profil z profilowego zarědnika, wobchowajo pak dataje profilowych datow na wašom licadle w składowańskem zarědniku, až njeby se waše informacije zgubili. „Dataje njelašowaś“ jo nejlěpša móžnosć, dokulaž składujo zarědnik starego profila a wam zmóžnja, dataje w nowem profilu wobchowaś.
  • Dataje lašowaś wótpórajo profil a jogo dataje (inkluziwnje profilowe cytańske znamjenja, nastajenja, gronidła atd.) Jolic wužywaśo móžnosć „Dataje lašowaś“, profilowy zarědnik a dataje se lašuju. Toś ta akcija njedajo se anulěrowaś.
  • Pśetergnuś pśetergnjo lašowanje profila.

Profil pśemjeniś

Pó startowanju profilowego zastojnika ako górjejce wujasnjone, móžośo profil na slědujucu wašnju pśemjeniś:

 1. Wubjeŕśo profil, kótaryž ma se pśemjeniś, a klikniśo pótom na Profil pśemjeniś....
 2. Zapódajśo nowe mě za profil. Zapišćo nowe mě profila a klikniśo na W pórěźe.
  • Glědajśo: Zarědnik, kótaryž wopśimujo dataje za profil, se njepśemjenjujo.

Nastajenja

Toś te nastajenja su jano k dispoziciji, gaž zastojnik profilow startujośo, gaž Firefox jo zacynjony.

Fx66ProfileMgrFirefox Profile ManagerFx31ProfileManger-Lin

Offline źěłaś

Gaž wuběraśo toś to nastajenje, wubrany profil zacytujo se a Firefox se startujo bźez togo, aby z internetom zwězał. Móžośo se do togo woglědane webboki woglědowaś a ze swójim profilom eksperimentěrowaś.

Wubrany profil wužywaś bźez togo, aby se pśi startowanju pšašało

Gaž maśo někotare profile, toś to nastajenje póstaja, což Firefox ma pśi startowanju cyniś:

 • Jolic stajijośo kokulku pódla toś togo nastajenja, buźo Firefox awtomatiski wubrany profil zacytowaś. Aby pśistup na druge profile měł, musyśo nejpjerwjej profilowy zastojnik startowaś.
 • Jolic wótpórajośo kokulku za toś to nastajenje, buźo wam Firefox, kuždy raz, gaž startujośo Firefox, profilowy zastojnik pokazowaś, aby wy mógał profil wubraś, kótaryž ma se wužywaś.

Sync z nowym profilom wužywaś

Gaž Firefox prědny raz z nowym profilom wócynjaśo, se bok Witajśo k Firefox wócynijo, z rumom, aby swóju e-mailowu adresu zapódał.

Fx71WelcomeToFirefox

Zapódajśo swóju e-mailowu adresu a klikniśo na Dalej, aby konto Firefox załožył abo se z toś tym kontom pśizjawił. Móžośo pótom Sync za nowy profil konfigurěrowaś, aby mógał te samske cytańske znamjenja, tu samsku pśeglědowańsku historiju, te samske gronidła a druge wužywaŕske daty z drugimi profilami Firefox abo rědami źěliś.

 • Jolic Sync južo w drugem profilu abo na drugem rěźe wužywaśo, zapódajśo e-mailowu adresu a gronidło za swójo konto Firefox, aby mógał waš nowy profil toś te nastajenja wužywas.
 • Jolic Sync njewužywaśo, njocośo swóje daty z nowym profilom synchronizěrowaś abo jolic cośo to pózdźej rozsuźiś, móžośo se hyšći pla swójogo konta Firefox pśizjawiś a nastajenje Toś ten rěd njesynchronizěrowaś wubraś (glejśo Disable Firefox Sync za drobnostki) abo móžośo toś ten kšac pśeskócyś.

Glejśo Kak zarědujom Sync na swójom licadle? a How do I choose what information to sync on Firefox? za dalšne informacije.

Profil pśesunuś

Aby swóje daty a nastajenja do drugeje instalacije Firefox kopěrował (na pś. gaž dostawaśo nowe licadło), móžośo waš profil Firefox zawěsćiś a pótom na swójom nowym městnje wótnowiś.

Daty ze starego profila wótnowiś

Jolic maśo wažne daty ze starego profila Firefox, na pśikład cytańske znamjenja, gronidła abo wužywarske nastajenja, móžośo te daty do nowego profila Firefox pśenosowaś, z tym až kopěrujośo wótpowědne dataje. Za instrukcije glejśo Wažne daty ze starego profila wótnowiś. Móžośo se teke k pjerwjejšnemu profiloju wrośiś, aby stare profilowe daty wótnowił. Glejśo Recover user data missing after Firefox update za drobnostki.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije