Firefox wótnowiś - dodanki a nastajenja slědk stajiś

Toś ta funkcija jo na Firefox za desktop abo laptopach k dispoziciji.

Jolic maśo problemy z Firefox, móžo wam pomagaś, gaž wobglědowak na jogo standardny staw wótnowjaśo a swóje wažne informacije ako cytańske znamjenja a gronidła składujośo.

Wažne: Wótnowjenje Firefox dodanki a druge pśiměrjenja ako rozšyrjenja, daty rozšyrjenjow a konfiguracije nastajenjow wótwónoźujo. Jolic sćo pśewjadł pśiměrjenja bźezbariernosći we Firefox, musyśo je pó wótnowjenju zasej pśidaś. Wužywajśo modus za rozwězowanje problemowwěsty modus, aby problemy diagnosticěrował, nježli až Firefox wótnowjaśo.

Firefox wótnowiś

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu, pótom na Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemowInformacije wó rozwězowanju problemow.
 2. Klikniśo na Firefox wótnowiś, pótom na Firefox wótnowiś we wobkšuśeńskem woknje, kótarež se wócynja. Firefox se zacynijo, aby se wótnowił.
 3. Za tym až to jo dokóńcone, wokno waše importěrowane informacije pokažo. Klikniśo na tłocašk Dokóńcyś. Firefox se wócynijo.
 4. Wubjeŕśo, lěc cośo, až Firefox ma wšykne abo někotare wokna a rejtariki wótnowiś a klikniśo na tłocašk Zachopmy!.
 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu, pótom na Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemowInformacije wó rozwězowanju problemow.
 2. Klikniśo na Firefox wótnowiś, pótom na Firefox wótnowiś we wobkšuśeńskem woknje, kótarež se wócynja. Firefox se zacynijo, aby se wótnowił.
 3. Za tym až to jo dokóńcone, wokno waše importěrowane informacije pokažo. Klikniśo na tłocašk Dokóńcyś. Firefox se wócynijo.
Pokaz: Dalšny tłocašk Firefox wótnowiś jo we woknje modus za rozwězowanje problemowwěstego modusa, jolic njamóžośo Firefox normalnje startowaś. Móžośo teke manuelne wótnowjenje pśewjasć, gaž nowy profil napórajośo a swóje wažne daty do nowego profila pśenosujośo.

Co cyni funkcija Wótnowiś?

Firefox wšykne waše nastajenja a wósobinske daty w profilowem zarědniku składujo. Funkcija Wótnowiś nowy profilowy zarědnik napórajo a składujo waše wažne daty.

Funkcij Wótnowiś dodanki wótwónoźujo, kótarež se zwětšego w profilowem zarědniku Firefox składuju, ako na pś. rozšyrjenja a drastwy. Dodanki, kótarež su na drugich městnach składowane se njewótwónoźuju (lěcrownož změnjone nastajenja so slědk stajaju).

Firefox buźo slědujuce elementy składowaś:

 • Cytańske znamjenja
 • Pśeglědowańska a ześěgowańska historija
 • Gronidła
 • Cookieje
 • Daty awtomatiskego wudopołnjenja formularow
 • Wósobinski słownik

Slědujuce elementy a nastajenja se wótwónoźuju:

Glědajśo: Wótnowjenje buźo waš stary profil Firefox na wašom desktopje w zarědniku z mjenim „Stare daty Firefox“ składowaś. Jolic waš problem dalej wobstanjo, móžośo dataje do nowego profila kopěrowaś, aby zgubjone informacije pó źělach wótnowił. Jolic toś ten zarědnik wěcej njetrjebaśo, wulašujśo jen, dokulaž sensibelne informacije wopśimujo.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije