Firefox wótnowiś - dodanki a nastajenja slědk stajiś

Toś ta funkcija jo na Firefox za desktop abo laptopach k dispoziciji.

Toś ta funkcija jo se pólěpšyła w nejnowšej wersiji Firefox. Aktualizěrujśo Firefox na nejnowšu wersiju, aby pólěpšonu wersiju wužywał.

Jolic maśo problemy z Firefox, móžo wam pomagaś, jen wótnowiś. Funkcija Wótnowiś rozwězujo wjele problemow; staja Firefox na jogo standardny staw slědk a składujo pśi tom wažne informacije ako cytańske znamjenja, gronidła a wócynjone rejtarki.
Glědajśo: Rozšyrjenja a daty rozšyrjenjow se wulašuju.

Firefox wótnowiś

 1. Klikniśo direktnje na tłocašk Firefox wótnowiś, jolic woglědujośo se toś ten bok w Firefox.
  To njebuźo funkcioněrowaś, jolic wužywaśo drugi wobglědowak, abo na mobilnem rěźe.
 2. Aby pókšacował, klikniśo na Firefox wótnowiś we wobkšuśeńskem woknje, kótarež se wócynja.
 3. Firefox se zacynijo a wótnowijo. Gaž to jo dokóńcone, pokažo wam wokno informacije, kótarež su se importěrowali. Klikniśo na Dokóńcyś a Firefox se wócynijo.

Pokaz: Dalšny tłocašk Firefox wótnowiś jo we woknje wěstego modusa Firefox, jolic njamóžośo Firefox normalnje startowaś.

Co cyni funkcija Wótnowiś?

Wšykne waše nastajenja Firefox a wósobinske daty składuju se w profilowem zarědniku. Funkcija Wótnowiś tak funkcioněrujo, až nowy profilowy zarědnik se napórajo, źož waše wažne daty se składuju.

Dodanki, kótarež składuju se normalnje w profilowem zarědniku Firefox, ako na pś. rozšyrjenja a drastwy, se wótpóraju. Dodanki, kótarež su na drugich městnach składowane, ako na pś. tykace, se njewótpóraju, ale wěste změnjone nastajenja (na pś. znjemóžnjone tykace) stajiju se slědk.

Firefox buźo slědujuce elementy składowaś:

 • Cytańske znamjenja
 • Pśeglědowańska a ześěgowańska historija
 • Gronidła
 • Wócynjone wokna, rejtarkowe kupki a rejtarki
 • Cookieje
 • Daty awtomatiskego wudopołnjenja formularow
 • Wósobinski słownik

Slědujuce elementy a nastajenja se wótpóraju:

Pokaz: Waš stary profil Firefox wótpołožyjo se na wašom desktopje w rejtarku z mjenim „Stare daty Firefox“. Jolic slědkstajanjewótnowjanje njejo waš problem rozwězało, móžośo daty wótnowiś, kótarež njejsu se pśez kopěrowanje datajow do nowego załožonego profila składowali. Jolic wěcej njetrjebaśo toś ten zarědnik, wy by měł jen wulašowaś, dokulaž wopśimujo sensibelne daty.

Toś ten nastawk staja se wam - ako wšykne nastawki pomocy Firefox - zwětšego wót dobrowólnikow k dispoziciji, kótarež pódpěraju njewótwisnosć a princip wócynjonego žrědła Mozilla. Pśeglědujśo njewótwisnje!

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije