Eksterne powěźeńki w Firefox

Web Push jo technologija za powěźeńki, kótaraž zmóžnja websedłam, wužywarje wó nowych powěsćach abo zaktualizěrowanem wopśimjeśu informěrowaś. Mjaztym Firefox jo wócynjony, mógu websedła, kótarež su trěbne pšawa dostali, je na waš wobglědowak słaś a powěźeńki na wobrazowce zwobrazniś. Wužywarje mógu lažko powěźeńki dowóliś abo blokěrowaś a wóźiś, kak toś te powěźeńki maju se pokazowaś.

Zaktualizěrowane powěźeńki

Zachopinajucy z wersiju 44, móžo Firefox powěźeńki pokazaś, samo gaž njeby sedło zacytane było. Z pomocu Push API, W3C-standard, Firefox dostawa powěsć a móžo kuždy cas powěźeńki pokazaś (jolic wužywaŕ jo to dowólił). Sedła mógu teke take powěźeńki w slězynje wužywaś bźez togo, aby wam powěźeńku pokazali. Jolic sćo južo sedłoju dowólił, powěźeńki słaś, móžé sedło teke Push API wužywaś. Móžośo rozsuźiś, lěc dowólijośo sedłoju, powěźeńki słaś abo nic, gaž tym instrukcijam slědujośo:

  1. Klikniśo na symbol Site Info button , aby nastawk Control Center - manage site privacy and security controls wócynił.
  2. Klikniśo na meni pódla Pšawa a wubjeŕśo zdźěleńsku móžnosć Pśecej se pšasaś, Dowóliś, Blokěrowaś.

Co jo Web Push?

Web Push jo opcionalna funkcija, kótarež websedłam zmóžnja, wam powěsći słaś, samo gaž njeby sedło zacytane. Sedła mógu toś tu funkciju wužywaś, aby wam powěźeńki słali abo daty w slězynje aktualizěrowali.

Móžośo na pśikład powěźeńki swójich nejlubšych nakupowańskich sedłow aboněrowaś, aby was wó nowych akcijach a póbitowanjach informěrowali. Móžośo powěźeńki rozdźělnych websedłow aboněrowaś. Koncertne sedło póbitujo wam snaź powěźeńki wo wustupach wašeje nejlubšeje band; dowólujośo sedłu, was informěrowaś a jaden tyźeń pózdźej dostanjośo powěźeńku, až waša band jo na turje.

Buźośo powěsći jano wót sedłow dostawaś, kótarymž sćo dowólnosć dał.

Kak funkcioněrujo?

Websedła mógu service worker instalěrowaś, slězynowy webbok z wobgranicowaneju funkcionalnosću, kótaryž móžo zdźěleńske słužby (engelski: push service) aboněrowaś. Websedło móžo pótom wašomu wobglědowakoju powěsć pśez Web Push Service Mozilla słaś, kótaryž móžo toś tu powěsć pśeźěłowaś a powěźeńku na wašej wobrazowce pokazowaś.

Eksterna powěźeńka

Gaž na powěźeńku kliknjośo, móžo se websedło wócyniś abo rejtark sedła se wócynijo, jolic sedło jo zacytane.

Kótare informacije websedło dostawa?

Websedło, kótarež ma dowólnosć, móžo wam powěsći słaś, gaž sedło njejo zacytane. Kontingent wobgranicujo licbu powěsćow, kótarež se na wobrazowce njepokazuju, kótarež sedło móžo wam słaś. Websedła, kótarež kontingent pśekšacaju, wěcej njamógu powěsći słaś, a wužywaŕ musy se k websedłoju znowego woglědaś, aby abonement wótnowił. Web Push websedłam direktnje njezmóžnja, wašu IP-adresu zwěsćiś.

Kótare informacije Firefox wužywa, aby powěźeńki póbitował?

Firefox aktiwny zwisk ze zdźěleńskeju słužbu wuźaržujo, aby powěsći dostawał, daniž njejo zacynjony. Zwisk se kóńcy, gaž Firefox se zacynja. Na našom serwerje składujomy pśipadny identifikator za waš wobglědowak, gromaźe z pśipadnym identifikatorom za kužde sedło, kótarež awtorizěrujośo.

W Firefox za desktop zdźěleńska słužba se wót Mozilla wobgóspodarjujo. Firefox za Android wužywa kombinaciju zdźěleńskeje słužby Mozilla a platformy Google Cloud Messaging, aby powěźeńki dostawał.

We woběma padoma powěsći se pśez IETF spec (engelski) koděruju a jano waš Firefox móžo je dešifrěrowaś. Skoděrowane powěsći se na serwerje njeskładuju, daniž njejsu rozpósłane abo njespadnu.

Kak mógu dowólnosć za powěźeńki wěstego sedła zasej pšec wześ?

Powěźeńki su pśecej w Firefox zatwarjone. Sedło njamóžo wam bźez wašeje dowólnosći powěsći słaś. Aby wěstemu sedłoju dowólnosć zasej pšec wzeł, wam powěsći słaś, wuwjeźćo slědujuce kšace:

  1. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja.
  2. Wubjeŕśo wótrězk Wopśimjeśe a klikniśo na tłocašk Wubraś… pód nadpismom Powěźeńki.
  3. Wubjeŕśo sedło.
  4. Klikniśo na Sedło wótpóraś.
Zdźěleńske pšawa

Aby wšym sedłam dowólnosć pšec wzeł, wam powěsći słaś, wuwjeźćo górjejce wopisane kšace, jano až na Wšykne sedła wótpóraś kliknjośo, město aby wěste sedło wubrał. Websedła njamógu pótom wam powěsći słaś a muse w pśichoźe wó wašu dowólnosć pšosyś.

Kak mógu swójomu websedłoju funkciju Web Push pśidas?

Specifikacija Push API (engelski) wujasnjujo, kak móžośo „service worker“ napóraś a powěsći słaś.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla