Firefox se wowalujo - co cyniś?

Rozmějomy, kak frustrěrujuce jo, gaž se Firefox wowalujo (se njenaźejucy zacynja abo kóńcy). Gaž se Firefox wowalujo, Rozpšawjak wowalenjow Mozilla wam zmóžnja, nam wowaleńsku rozpšawu pósłaś, aby my mógli Firefox dale pólěpšowaś. How su pótakem někotare pokaze, z kótarymiž móžośo wopytaś, Firefox optimalnje do běga spóraś.

Pśed prědnym startom:

Howac wuwjeźćo slědujuce kšace w toś tom pórěźe.

Aktualizěrujśo swóje programy

Wowalenje, kótarež pśi was nastawa, jo snaź w nowej wersiji južo wótpórane!

Aktualizěrujśo Firefox

Kužda wersija Firefox wopśimujo wjele rozwězanjow za wowaleńske zawiny, kótarež luźe su k wěsći dali. Wobswěsććo se, lěc wužywaśo nejnowšu wersiju, snaź jo tam waš wowaleński problem južo rozwězał. Glejśo Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś za drobnostki.

Aktualizěrujśo Windows

Wobswěsććo se, lěc maśo nejnowše wěstotne a stabilnostne rozwězanja.

Aktualizěrujśo macOS

Wobswěsććo se, lěc waš Mac ma nejnowše wěstotne a stabilnostne rozwězanja.

Aktualizěrujśo Linux

Wobswěsććo se, lěc maśo nejnowše wěstotne a stabilnostne rozwězanja.

Aktualizěrujśo swóje gónjaki

Wobswěsććo se, lěc waše grafikowe gónjaki su aktualne. Za dalšne informacije glejśo Kak mógu swóje grafikowe gónjaki aktualizěrowaś, aby hardwarowe póspěšenje a WebGL wužywał?.

Jolic wašo wowalenje pśi śišćanju nastawa, wobswěsććo se, lěc gónjak wašogo śišćaka jo aktualny. Źiśo za to k websedłoju pomocy zgótowarja swójogo śišćaka. Nastawk Fix printing problems in Firefox mógał teke pomagaś.

Aktualizěrujśo swóje internetne wěstotne programy

Wobswěsććo se, lěc wužywaśo nejnowšu wersiju swójich internetnych wěstotnych programow (wognjowe murje, antiwirusowe programy, programy pśeśiwo spionažnej softwarje atd.).

Pśespytajśo swójo licadło za wirusami abo spionažneju softwaru

Rozdźělne wiruse a spionažne programy mógu Firefox do wowalenja spóraś. Za dalšne informacije glejśo Problemy Firefox rozwězaś, kótarež zawinuju se pśez škódne programy.

Module tśeśich póbitowarjow pytaś

Nałoženja tśeśich póbitowarjow (ako na pśikład antiwirusowa software, archiwěrowańska software a druge rědy) mógua module do Firefox zacytaś. Wótergi toś te nałoženja škódne module zacytaju, kótarež wowalenja Firefox, reducěrowane wugbaśe abo problemy kompatibelnosći zawinuju. Njezawupytnjośo snaź, až złosny abo njewótcakany modul jo se zacytał a móžo problemy zawinowaś, kótarež zdaju se problemy Firefox byś. Za dalšne informacije glejśo Identify problems caused by third-party modules in Firefox for Windows.

Pśespytajśo, lěc wowalenje teke w modusu za rozwězowanje problemow nastawa

Jolic aktualizěrowanje programow njefunkcioněrujo abo Firefox wowalujo se pśi startowanju, pśewjeźćo slědujuce kšace, aby testował, lěc Firefox se teke w modusu za rozwězowanje problemow Firefox wowalujo abo nic a mějśo se pótom pó instrukcijach w dopóruconych nastawkach.

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu, pótom na Pomoc, wubjeŕśo Modus za rozwězowanje problemow… a klikniśo na Znowego startowaś w dialogu Firefox w modusu za rozwězowanje problemow znowego startowaś?.
  Pokaz: Móžośo teke tastu tłocyś, mjaztym až Firefox startujośo, aby Firefox w modusu za rozwězowanje problemow startował.tastu tłocyś, mjaztym až Firefox startujośo, aby Firefox w modusu za rozwězowanje problemow startował.Firefox skóńcys, pótom do swójogo terminala hyś a firefox -safe-mode pśewjasć.
  Musyśo snaź instalěrowańsku sćažku pódaś (na pś. /usr/lib/firefox)
  Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu, pótom na Pomoc, wubjeŕśo Ze znjemóžnjonymi dodankami znowego startowaś… a klikniśo na Znowego startowaś w dialogu Ze znjemóžnjonymi dodankami znowego startowaś….
  Pokaz: Móžośo teke tastu tłocyś, mjaztym až Firefox startujośo, aby Firefox we wěstem modusu startował.tastu tłocyś, mjaztym až Firefox startujośo, aby Firefox we wěstem modusu startował.Firefox skóńcys, pótom do swójogo terminala hyś a firefox -safe-mode pśewjasć.
  Musyśo snaź instalěrowańsku sćažku pódaś (na pś. /usr/lib/firefox)
 2. Tłocćo tłocašk Wócyniś, gaž se wokno Firefox w modusu za rozwězowanje problemow wócyniś? pokazujo.
  Fx88TroubleshootMode

Testujśo pótom, lěc Firefox se teke w modusu za rozwězowanje problemow wowalujo.

Glědajśo: Funkcija Firefox wótnowiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje standardnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Firefox wowalujo se teke w modusu za rozwězowanje problemow

Jolic wowalenje nastawa teke we wěstem modusu, njezawinujo se pśez rozšyrjenje, drastwu abo hardwarowe póspěšenje. Wopytajśo se z pomocu swójogo wowaleńskego ID wobstarowaś (glejśo dołojce).

Wowalenje w modusu za rozwězowanje problemow njenastawa

Jolic wowalenje w modusu za rozwězowanje problemow njenastawa, zawinujo se nejskerjej pśez rozšyrjenje, drastwu abo hardwarowe póspěšenje.

Pśeglědajśo swóju hardwaru

Pśespytajśo swój RAM za zmólkami

Jolic Firefox wowalujo se pśecej zasej, pśespytajśo swój RAM z na pś. slědujucym rědom za zmólkami, Memtest86+Rember.

Wobstarajśo se pomoc, aby toś ten wowaleński problem rozwězał

Móžo śěžko byś, zawinu za wowalenje namakaś. Jolic sćo pśewjadł kšace górjejce a Firefox se dalej wowalujo, instrukcije dołojce pokaže, kak móžośo ID wowaleńskich rozpšawow za swóje njedawno wótpósłane wowaleńske rozpšawy dostaś, aby dobrowólniki mógli wam pomagaś.

Jolic móžośo Firefox nanejmjenjej w modusu za rozwězowanje problemow wócyniś:

 1. Zapódajśo about:crashes do adresowego póla a tłocćo Enter. Bok z wótpósłanymi (a njewótpósłanymi) wowaleńskimi rozpšawami, jolic su take) se wócynijo.

  Fx64Beta-aboutcrashes-unsubmitted
  • Jolic maśo nowe, njewótpósłane wowaleńske rozpšawy: Klikniśo na tłocašk Wótpósłaś za kuždu njewótpósłanu rozpšawu a zacytajśo pótom bok about:crashes znowego.
 2. Wy měł ID rozpšawow za wótpósłane wowaleńske rozpšawy (zachopinaju se z bp-) do swójogo pšasanja pomocy we forumje pomocy zgromaźeństwa kopěrowaś.
Glědajśo: Jolic njamóžośo Firefox wócyniś, dokulaž se pśi startowanju w modusu za rozwězowanje problemow wowalujo, wužywajśo slědujuce instrukcije, aby ID rozpšawow namakał:
 1. Tłocćo Windows Key + R na tastaturje. Zapišćo "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted" (z pazorkami) a klikniśo na OK.Klikniśo na symbol Finder w doku. Klikniśo w menijowej rědce na meni Gehe zu, źaržćo tastu abo alt tłoconu a wubjeŕśo Bibliothek. Wokno se wócynijo, kótarež waš zarědnik biblioteki wopśimujo. Wócyńśo zarědnik "Application Support", pótom zarědnik "Firefox", zarědnik "Crash Reports" a slědkoju zarědnik "submitted".Źiśo k ~/.mozilla/firefox/Crash Reports/submitted.
 2. W toś tom zarědniku buźo tekstowa dataja za kuždu wowaleńsku rozpšawu, kótaruž sćo rozpósłał. Sortěrujśo je z pomocu menija Naglěd pó datumje, aby nejnowšu dataju namakał; klikniśo pótom na dataju, aby ju wócynił.

We forumje pomocy zgromaźeństwa wó pomoc pšosyś

 1. Pšosćo z toś tym formularom (engelski) wó pomoc k wowalenjeju.
  Glědajśo: Toś ten wótkaz jo jano za pomoc wó wowalenjach Firefox. Aby pomoc wó drugich problemach dostał, glejśo Get community support.
  • Musyśo snaź za proces „pšašanje stajiś“ konto załožyś abo se pla swójogo eksistěrujucego konta pśizjawiś.
 2. Wupolniśo tekstowe pólo Drobnostki pśiducego boka z tak wjele informacijami wó wowalenju, ako maśo. Pódajśo wšykne kšace z toś togo nastawka, kótarež sćo pśewjadł, ako na pś. aktualizěrowanje Firefox abo test, lěc wowalenje w modusu za rozwězowanje problemow nastawa.
 3. Kopěrujśo dłujki ID rozpšawy, kótaryž górjejce sćo dostał za nejnowše wowalenja (zachopina se z bp-…) do tekstowego póla „Drobnostki“.
 4. Klikniśo skóńcnje na tłocašk Post Question (dolnoserbski: Pšašanje wótpósłaś).
  Wěmy, až jo cas rubjece, toś te informacije k dispoziciji stajiś, ale wólažcujo našym dobrowólnikam wam pomagaś.Bazěrujo na informacijach z nastawka Firefox crashes (mozillaZine KB)

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije