Firefox se wowalujo - co cyniś?

Wowalenje jo tšójenje, pśi kótaremž Firefox zacynja a kóńcy se napśisko. Pó wowalenju wócynja se Rozpšawjak wowalenjow Mozilla. Toś ten nastawk buźo wam pomagaś, wowalenja wobejś a jich zawiny wótpóraś a pokažo wam, kak móžośo wěcej pomocy dostaś, gaž maśo śěžkosći, se ze swójskeju mocu pomagaś.

Pokaz: Jolic Firefox jo wócynjony, ale njewótegranja na waše akcije, wisy, njejo pak wowalony. Glejśo Firefox wisy abo wěcej njereagěrujo za rozwězanja.

Jolic Firefox wowalujo se pśi startowanju:

 1. Pśespytajśo, lěc wowalenje nastawa we wěstem modusu (glejśo dołojce).
 2. Pśewjeźćo cystu nowoinstalaciju (glejśo Firefox wowalujo se pśi startowanju).
Howac wuwjeźćo slědujuce kšace w toś tom pórěźe.

Aktualizěrujśo swóje programy

Wowalenje, kótarež nastawa pśi was, jo snaź w nowej wersiji južo wótpórane!

Aktualizěrujśo Firefox

Kužda wersija Firefox wopśimujo wjele rozwězanjow za wowaleńske zawiny, kótarež luźe su k wěsći dali. Wobswěsććo se, lěc wužywaśo nejnowšu wersiju, snaź jo tam waš wowaleński problem južo rozwězał. Glejśo Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś za drobnostki.

Aktualizěrujśo swóje tykace

Wobswěsććo se, lěc wužywaśo nejnowše wersije wšych wašych tykacow.

Aktualizěrujśo Windows

Wobswěsććo se, lěc maśo nejnowše wěstotne a stabilnostne rozwězanja.

 • Źiśo k menijoju Start, wubjeŕśo Alle Programme a pótom Windows-Update.

Aktualizěrujśo OS X

Wobswěsććo se, lěc maśo nejnowše wěstotne a stabilnostne rozwězanja.

 • Źiśo k menijoju Apple a wubjeŕśo Software Update…

Aktualizěrujśo Linux

Wobswěsććo se, lěc maśo nejnowše wěstotne a stabilnostne rozwězanja.

 • Źiśo k menijoju System, dołoj k Administration a wubjeŕśo Update Manager.

Aktualizěrujśo swóje gónjaki

Wobswěsććo se, lěc waše grafikowe gónjaki su aktualne. Za dalšne informacije glejśo Kak mógu swóje grafikowe gónjaki aktualizěrowaś, aby hardwarowe póspěšenje a WebGL wužywał?.

Jolic wašo wowalenje nastawa pśi śišćanju, wobswěsććo se, lěc gónjak wašogo śišćaka jo aktualny. Źiśo za to k websedłoju pomocy zgótowarja swójogo śišćaka.

Aktualizěrujśo swóje internetne wěstotne programy

Wobswěsććo se, lěc wužywaśo nejnowšu wersiju swójich internetnych wěstotnych programow (wognjowe murje, antiwirusowe programy, programy pśeśiwo spionažnej softwarje atd.).

Pśpespytajśo swójo licadło za wirusami abo spionažneju softwaru

Rozdźělne wiruse a spionažne programy mógu Firefox do wowalowanja spóraś. Aby zawěsćił, až waš system jo bźez spionažneje softwary a wirusow, instalěrujśo a wužywajśo slědujucej programa a aktualizěrujśo jeju wirusowej datowej bance:

Za dalšne informacije, glejśo Problemy Firefox rozwězaś, kótarež zawinuju se pśez škódne programy.

Pśespytajśo, lěc wowalenje nastawa teke we wěstem modusu

Jolic aktualizěrowanje programow njefunkcioněrujo abo Firefox wowalujo se pśi startowanju, pśewjeźćo slědujuce kšace, aby testował, lěc Firefox wowalujo se teke we wěstem modusu abo nic a mějśo se pótom pó instrukcijach w dopóruconych nastawkach.

Pokaz:

Funkcija Firefox slědk stajiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje wuchadnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Funkcija Firefox wótnowiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje wuchadnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju PomocKlikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Ze znjemóžnjonymi dodankami znowego startowaś.... Firefox startujo se pótom z dialogom wěstego modusa.
  Glědajśo: Móžośo Firefox teke we wěstem modusu startowaś, gaž źaržyśo tastu tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.źaržyśo tastu alt ⌥ tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.skóńcyjośo Firefox a pótom zośo do swójogo terminala a zapodajośo firefox -safe-mode.
  Musyśo snaź instalacisku sćažku Firefox pódaś (na pś. /usr/lib/firefox)
  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu, pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Ze znjemóžnjonymi dodankami znowego startowaś.... Firefox startujo se pótom z dialogom wěstego modusa.
  Glědajśo: Móžośo Firefox teke we wěstem modusu startowaś, gaž źaržyśo tastu tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.źaržyśo tastu alt ⌥ tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.skóńcyjośo Firefox a źośo pótom do swójogo terminala a zapódajośo firefox -safe-mode.
  Musyśo snaź instalacisku sćažku Firefox pódaś (na pś. /usr/lib/firefox)
 2. Tłocćo tłocašk We wěstem modusu pókšacowaśWe wěstem modusu startowaś, gaž wokno wěstego modusa Firefox se pokazujo.

Testujśo pótom, lěc Firefox wowalujo se teke we wěstem modusu.

Firefox wowalujo se teke we wěstem modusu

Jolic wowalenje nastawa teke we wěstem modusu, njezawinujo se pśez rozšyrjenje, drastwu abo hardwarowe póspěšenje. Glědajśo, lěc wótrězk aktualne problemy Firefox wopśimujo rozwězanje a, jolic nic, wopytajśo se z pomocu swójogo wowaleńskego ID wobstarowaś.

Wowalenje njenastawa we wěstem modusu

Jolic wowalenje njenastawa we wěstem modusu, zawinujo se nejskerjej pśez rozšyrjenje, drastwu abo hardwarowe póspěšenje.

Pśeglědajśo swóju hardwaru

Pśespytajśo swój RAM za zmólkami

Jolic Firefox wowalujo se pśecej zasej, pśespytajśo swój RAM z na pś. slědujucym rědom za zmólkami, Memtest86+Rember.

Wobstarajśo se pomoc, aby toś ten wowaleński problem rozwězał

Móžo śěžko byś, zawinu za wowalenje namakaś. Jolic sćo kšace górjejce pśewjadł a Firefox dalej se wowalujo, cytajśo slědujuce rozpokazanje wó tom, kak móžośo daty wó swójom wowalenju zběraś, aby naše dobrowólne mógli wam pomagaś.

 1. Wobstarajśo se ID rozpšawy ze swójeje nejnowšeje rozpšawy wowalenja:
  • Jolic móžośo Firefox nanejmjenjej we wěstem modusu wócyniś:
   1. Zapódajśo about:crashes do adresowego póla a tłocćo . Bok z rozpósłanymi wowaleńskimi rozpšawami se wócynijo.
   2. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu Strg tłoconu, mjaztym až kliknjośo na nejnowše wowalenje pód ID rozpšawy a wubjeŕśo Wótkaz w nowem rejtarku wócyniś. Rejtark z bokom na crash-stats.mozilla.com se wócynijo, z powěźeńku "Your report is being processed" (dolnoserbski: Waša rozpšawa se rowno pśeźěłujo). Zacyńśo rejtark rozpšawy, gaž pśeźěłanje jo dokóńcone.
  • Jolic njamóžośo Firefox wócyniś, dokulaž wowalujo se teke we wěstem modusu pśi startowanju:
   1. Klikniśo na tłocašk Start, a wubjeŕśo Ausführen…tłocćo Windows Key + R. Zapódajśo "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted" (inkluziwnje pazorki) a klikniśo na OK.(OS X 10.6 abo staršy) Klikniśo na symbol Finder w doku. Waš startowy zarědnik se wuběra. Klikniśo na zarědnik biblioteki na pšawem boku wokna, aby jen wócynił. Wócyńśo pótom zarědnik „Application Support“, zarědnik „Firefox“, zarědnik „Crash Reports“ a skóńcnje zarědnik „submitted“.
    (OS X 10.7 abo nowšy) Klikniśo na symbol Finder w doku. Klikniśo na menijowej rědce na meni Ausführen, źaržćo tastu alt ⌥ abo Alt tłoconu a wubjeŕśo Bibliothek. Pótom wokno z wašym biblotekowym zarědnikom se wócynijo. Wócyńśo pótom zarědnik „Application Support“, zarědnik „Firefox“, zarědnik „Crash Reports“ a skóńcnje zarědnik „submitted“.
    Źiśo k zarědnikoju ~/.mozilla/firefox/Crash Reports/submitted.
   2. W toś tom zarědniku buźo tekstowa dataja za kuždu wowaleńsku rozpšawu, kótaruž sćo rozpósłał. Sortěrujśo je z pomocu menija Naglěd pó datumje, aby nejnowšu dataju namakał; klikniśo pótom na dataju, aby ju wócynił.
 2. Pšosćo z toś tym formularom (engelski) wó pomoc k wowalenjeju.
  Pokaz: Toś ten wótkaz jo jano za pomoc k wowalenjam.
 3. Załožćo konto.
 4. Wupolniśo tekstowe pólo Drobnostki pśiducego boka z tak wjele informacijami wó wowalenju, ako maśo. Pódajśo wšykne kšace z toś togo nastawka, kótarež sćo pśewjadł, ako na pś. aktualizěrowanje Firefox abo test, lěc nastawa wowalenje we wěstem modusu.
 5. Kopěrujśo dłujki ID rozpšawy, kótaryž górjejce sćo za nejnowše wowalenje dostał (zachopina se z bp-…) do tekstowego póla „Drobnostki“.
 6. Klikniśo na zeleny tłocašk Automatically add (dolnoserbski: Awtomatiski pśidaś), aby dalšne informacije za rozwězowanje problema pśidał.
 7. Klikniśo skóńcnje na módry tłocašk Post Question (dolnoserbski: Pšašanje wótpósłaś).
  Wěmy, až jo cas rubjece, toś te informacije k dispoziciji stajiś, ale wolažcujo našym dobrowólnikam wam pomagaś.
  Crashes AAQBazěrujo na informacijach z nastawka Firefox crashes (mozillaZine KB)

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije