Rozpšawjak wowalenjow Mozilla

Dialog rozpšawjaka wowalenjow Mozilla se pokazujo, gaž se Firefox ned zacynja a wam zmóžnja, wuwijarjam wowaleńsku rozpšawu pósłaś, aby se pśichodne wersije Firefox mjenjej cesto wowalowali. Toś ten nastawk wopisujo, kak funkcioněrujo a pokazujo wam, kak maśo pśistup na swóje wowaleńske rozpšawy.

Gaž Firefox se wowalujo

Pó wowalenju Firefox rozpšawjak wowalenjow Mozilla se pokažo.

Crash Reporter

Informěrujśo Mozilla wó toś tom wowalenju, aby mógał jen wótpóraś: Jolic toś ten kašćik jo zmóžnjony, pósćelo rozpšawjak wowalenjow Mozilla zespominanje wowalenja na Mozilla. Wótpórajśo kokulku z kašćika, jolic njocośo Mozilla rozpšawu pósłaś.

Drobnostki…: Wócynijo wokno „Wopśimjeśe rozpšawy“, źož móžośo se techniske drobnostki wó wowalenju woglědaś.

Crash Reporter Details

Komentar pśidaś (komentary su zjawnje widobne): Wužywajśo toś ten kašćik, aby dalšne informacije pśidał, kótarež by mógli za wuwijarje wužytne byś, aby zawinu wowalenja namakali. Komentary, kótarež sćelośo, daju se wót kuždego cytaś.

Adresu boka zasajźiś, na kótaremž som był: Jolic toś to nastajenje jo zmóžnjone, budu informacije, kótarež sćelośo Mozilla, websedło wopśimowaś, ku kótaremuž sćo se pśed wowalenim woglědał.

Mozilla dowóliś, se ze mnu wó toś tej rozpšawje do zwiska stajiś: Zmóžniśo toś to nastajenje, jolic cośo mejlki wót wuwijarjow dostawaś, jolic něchten z nich trjeba dalšne informacije wó wašom wowalenju. (Dostanjośo snaź mejlku z informacijami wó pomocy, za tym až su wowalenje wobźěłali.)

Zapódajśo how swóju e-mailowu adresu: Jolic cośo našym wuwijarjam pomagaś, informacije wó toś tom wowalenju dostaś a jen reproducěrowaś, zawóstajśo how e-mailowu adresu, pśez kótaruž maju was kontaktěrowaś.

Firefox spušćiś: Zacyńśo dialog a skóńcćo Firefox.

Firefox znowego startowaś: Startujśo Firefox znowego. Firefox dajo wam móžnosć, wokna a rejtarki wócyniś, kótarež su pśed wowalenim wócynjone byli. Jolic Firefox se zasej wowalujo, za tym až sćo kśěł wokna a rejtarki wótnowiś, jo jadna z bokow, ku kótaremuž sćo se woglědał, wowalenje zawinował. Wubjeŕśo w toś tom paźe Nowe poseźenje startowaś.

Wowaleńske rozpšawy se woglědaś

Aby se swóje wowaleńske rozpšawy z Firefox woglědał:

 1. Zapódajśo about:crashes do adresowego póla a tłocćo . Lisćina wótkazow k wašym wowaleńskim rozpšawam se pokažo.

  about:crashes fx47

 2. Klikniśo na wótkaz, aby se rozpšawu woglědał.

MozillaCrashReport

Rozpšawy zwenka Firefox se woglědaś

Jolic njamóžośo górnu metodu wužywaś, dokulaž Firefox se wowalujo, gaž se startujo, móžośo se teke rozpšawy w datajach na swójom licadle woglědaś. Pśewjeźćo za to slědujuce kšace:

 1. Wócynśo Charms a wubjeŕśo Suchen.
 2. Pytajśo za Ausführen w Apps.
 3. Wubjeŕśo „Ausführen“ w pytańskich wuslědkach a desktop z nałoženim „Ausführen“ se pokažo.
 4. Zapódajśo w nałoženju „Ausführen“ %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\ a tłocćo .
 1. Wócyńśo Windowsowy meni Start.
 2. Zapódajśo %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\ do pytańskego póla a tłocćo .
 1. Wócyńśo Windowsowy meni Start a wubjeŕśo pótom Ausführen….
 2. Zapódajśo %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\ do dialogowego póla „Ausführen“ a tłocćo .

Wowaleńske rozpšawy składuju se w ~/Library/Application Support/Firefox/Crash Reports/ (Źaržćo na Mac OS X 10.7 tastu alt ⌥ tłoconu, aby schowane zarědniki pokazał, mjaztym až wócynjaśo meni Gehe zu w Finder a pótom wuběraśo Library).

Wowaleńske rozpšawy składuju se w ~/.mozilla/firefox/Crash Reports/.

Zarědnik Crash Reports buźo dwa pódzarědnika wopśimowaś: pending a submitted. Zarědnik submitted wopśimujo tekstowe dataje za kuždu wowaleńsku rozpšawu, kótaruž sćo wótpósłał. Kužda z toś tych datajow wopśimujo ID wowaleńskeje rozpšawy. Na pśikład: Dataja z mjenim bp-031b02bb-26b6-4168-ac0e-2de492090531.txt buźo slědujucy tekst wopśimowaś:
ID wowalenja: bp-031b02bb-26b6-4168-ac0e-2de492090531
Móžośo se k https://crash-stats.mozilla.com/ woglědaś a wowaleński ID do pytańskego póla kopěrował, aby se rozpšawu woglědał.

Pomoc za wowaleńske rozpšawy dostaś

Jolic cośo swóju wowaleńsku rozpšawu wužywał, aby pomoc za waš problem Firefox dostał, cytajśo Firefox se wowalujo - co cyniś?.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla