Problemy Firefox diagnosticěrowaś a rozwězaś

Nejwěcej problemow z Firefox dajo se pśez slědujuce metody pytanja zmólkow rozwězaś. Pśewjeźćo toś te kšace w pódanem pórěźe. Jolic jadyn z nich njefunkcioněrujo, pśewjeźćo pśiducy kšac. Jolic trjebaśo pśidatnu pomoc, wobrośćo se na našo zgromaźeństwo dobrowólnych pomocnikow.

1. Startujśo swójo licadło znowego

Wótergi daju se problemy jadnorje pśez to rozwězaś, až startujośo swójo licadło znowego a pótom wócynjaśo Firefox.

2. Wulašujśo swóje cookieje a wuprozniśo pufrowak

Wjele problemow ze zacytowanim webbokow dajo se pśez to rozwězaś, až lašujośo cookieje Firefox a prozniśo pufrowak:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Historija a wubjeŕśo Aktualnu historiju wuprozniś....Klikniśo na menijowej rědce na meni Rědy a wubjeŕśo Aktualnu historiju wuprozniś....Klikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo Aktualnu historiju wuprozniś....
 2. Wubjeŕśo ze wuběrańskego menija Cas za wuproznjenje: wubjeŕśo Wšykno.
 3. Klikniśo na šypku pódla Drobnostki, aby lisćinu zapiskow pokazał, kótarež móžośo lašowaś.
 4. Wubjeŕśo Cookieje a Pufrowak.
 5. Klikniśo na Něnto wuprozniś.
 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Historija a wubjeŕśo Aktualnu historiju wuprozniś....Klikniśo na menijowej rědce na meni Historija a wubjeŕśo Aktualnu historiju wuprozniś....Klikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Historija a wubjeŕśo Aktualnu historiju wuprozniś....
 2. Wubjeŕśo z wuběrańskego menija Cas za wuproznjenje:' zapisk Wšykno.
 3. Klikniśo na šypku pódla Drobnostki, aby lisćinu zapiskow pokazał, kótarež móžośo lašowaś.
 4. Wubjeŕśo Cookieje a Pufrowak.
 5. Klikniśo na Něnto wuprozniś.
 1. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , wubjeŕśo Historija a pótom Aktualnu historiju wuprozniś....
 2. Wubjeŕśo z wuběrańskego menija Cas za wuproznjenje: zapisk Wšykno.
 3. Klikniśo na šypku pódla Drobnostki, aby lisćinu zapiskow pokazał, kótarež móžośo lašowaś.
 4. Wubjeŕśo Cookieje a Pufrowak.
 5. Klikniśo na Něnto wuprozniś.
Za dalšne informacije glejśo Pśeglědowańsku, pytańsku a ześěgnjeńsku historiju lašowaś.

3. Startujśo Firefox we wěstem modusu znowego

Wěsty modus Firefox jo metoda pytanja zmólkow, kótaraž znjemóžnja mjazy drugim wšykne rozšyrjenja, wužywa standardnu drastwu, znjemóžnja hardwarowe póspěšenje a wužywa standardne nastajenja symbolowych rědkow. Aby Firefox we wěstem modusu startował:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju PomocKlikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Ze znjemóžnjonymi dodankami znowego startowaś.... Firefox startujo se pótom z dialogom wěstego modusa.
  Glědajśo: Móžośo Firefox teke we wěstem modusu startowaś, gaž źaržyśo tastu tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.źaržyśo tastu alt ⌥ tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.skóńcyjośo Firefox a pótom zośo do swójogo terminala a zapodajośo firefox -safe-mode.
  Musyśo snaź instalacisku sćažku Firefox pódaś (na pś. /usr/lib/firefox)
  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Ze znjemóžnjonymi dodankami znowego startowaś.... Firefox startujo se pótom z dialogom wěstego modusa.
  Glědajśo: Móžośo Firefox teke we wěstem modusu startowaś, gaž źaržyśo tastu tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.źaržyśo tastu alt ⌥ tłoconu, mjaztym až startujośo Firefox.skóńcyjośo Firefox a źośo pótom do swójogo terminala a zapódajośo firefox -safe-mode.
  Musyśo snaź instalacisku sćažku Firefox pódaś (na pś. /usr/lib/firefox)
 2. Klikniśo we woknje wěstego modusa na We wěstem modusu startowaś.
 3. Pśeglědujśo, lěc waš problem hyšći nastawa we wěstem modusu.

4. Za problemami z tykacami pytaś

Wótergi mógu tykace, kótarež se w Firefox wužywaju (na pś. Adobe Reader, Flash, Java, Silverlight a QuickTime) problemy zawinowaś, kótarež daju se pśez aktualizěrowanje na nejnowšu wersiju tykaca rozwězaś. Aby pśeglědował, lěc maśo nejnowšu wersiju wšych wašych tykacow, źiśo k našomu bokoju Pśespytajśo swóje tykace. Jolic jaden z wašych tykacow jo zestarjony, klikniśo na Aktualizěrowaś a slědujśo instrukcijam za aktualizěrowanje tykaca. Za tym až sćo waše tykace zaktualizěrował, startujśo Firefox znowego:

Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

Startujśo pótom Firefox znowego. Jolic problem hyšći nastawa, móžośo swóje tykace znjemóžniś, aby glědał, lěc jadyn z nich jo zawina:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Tykace.
 3. Klikniśo na kuždy tykac w lisćinje a wubjeŕśo Nigda njeaktiwěrowaś w jogo wuběrańskem meniju.
 4. Pśeglědujśo, lěc waš problem hyšći nastawa, gaž wšykne tykace su znjemóžnjone.

Jolic waš problem se zgubijo, gaž wašě tykace su znjemóžnjone, cytajśo nastawk Zmólki z tykacami ako Flash abo Java pytaś, aby se ceste problemy z Firefox rozwězali, aby zgónił, kak móžośo zawinu zagranicowaś.

5. Instalěrujśo Firefox znowego

Někotare problemy Firefox zawinuju se wótergi pśez problem z jadnym z programowych datajow Firefox. Pśewjeźćo slědujuce kšace, aby Firefox dopołnje wótpórał a znowego instalěrował. Toś ten proces njewótpórajo waše profilowe daty Firefox (na pśikład cytańske znamjenja a gronidła), dokulaž toś te informacije składuju se na drugem městnje.

Pokaz: Móžośo toś te kšace wuśišćaś abo se w drugem wobglědowaku woglědaś.
 1. Ześěgniśo nejnowšu oficielnu wersiju Firefox z mozilla.org.
 2. Skóńcćo Firefox:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 3. Firefox wótinstalěrowaś.
 4. Wulašujśo programowy zarědnik Firefox, kótaryž jo pó standarźe na jednom ze slědujuceju městnowu:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 5. Instalěrujśo Firefox znowego - glejśo Firefox na Windows ześěgnuś a instalěrowaś za instrukcije.
 1. Ześěgniśo nejnowšu oficielnu wersiju Firefox z mozilla.org.
 2. Skóńcćo Firefox:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 3. Aby Firefox wótinstalěrował, wócyńśo programowy zarědnik w Finder a śěgniśo nałoženje do papjernika.
 4. Instalěrujśo Firefox znowego - glejśo Kak Firefox na Mac ześěgnuś a instalěrowaś za instrukcije.
 1. Ześěgniśo nejnowšu oficielnu wersiju Firefox z mozilla.org.
 2. Skóńcćo Firefox:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 3. Wótinstalěrujśo Firefox - Joli sćo Firefox z paketowym zastojnikom distribucije zainstalěrował, wy by měł jen na ten samski nałog wótinstalěrowaś - glejśo Firefox na Linux instalěrowaś za drobonostki. Jolic sćo binarny paket ze ześěgnjeńskego boka Firefox ześěgnuł a zainstalěrował, wótpórajśo jadorje zarědnik firefox w swójom wužywarskem zapisu, aby Firefox wótinstalěrował.
 4. Instalěrujśo Firefox znowego - glejśo Firefox na Linux instalěrowaś za instrukcije.

Startujśo Firefox a pśeglědujśo, lěc waš problem jo rozwězany. Jolic nic, pókšacujśo z pśiduceju metodu pytanja zmólkow.

6. Stajśo Firefox slědk

Funkcija Firefox slědk stajiś móžo wjele problemow pśez to rozwězaś, až waš profil Firefox staja se slědk na swój wuchadny staw. Waše nejwažnjejše daty se zdźaržuju.

Pokaz: Gaž wužywaśo funkciju Wótnowiś, budu se waše cytańske znamjenja, waša pśeglědowańska historija, waše wócynjone rejtarki, waše wokna, waše gronidła, waše cookieje a waše daty awtomatiskego wudopołnjenja formularow składowaś. Waše rozšyrjenja a drastwy pak wótpóraju se a waše nastajenja stajiju se slědk.Gaž wužywaśo funkciju Slědk stajiś, budu se waše cytańske znamjenja, waša pśeglědowańska historija, waše wócynjone rejtarki, waše wokna, waše gronidła, waše cookieje a waše daty awtomatiskego wudopołnjenja formularow składowaś. Waše rozšyrjenja a drastwy pak wótpóraju se a waše nastajenja stajiju se slědk.Gaž wužywaśo funkciju Slědk stajiś, budu se waše cytańske znamjenja, waša pśeglědowańska historija, waše gronidła, waše cookieje a waše daty awtomatiskego wudopołnjenja formularow składowaś. Waše rozšěrjynja a drastwy pak se wótpóraju; wócynjone rejtarki, wokna a rejtarkowe kupki njebudu se składowaś, a waše nastajenja stajiju se slědk. Dalšne informacije.
 1. Klikniśo direktnje na tłocašk Firefox wótnowiś, jolic woglědujośo se toś ten bok w Firefox.
  To njebuźo funkcioněrowaś, jolic wužywaśo drugi wobglědowak, abo na mobilnem rěźe.
 2. Aby pókšacował, klikniśo na Firefox wótnowiś we wobkšuśeńskem woknje, kótarež se wócynja.
 3. Firefox se zacynijo a wótnowijo. Gaž to jo dokóńcone, pokažo wam wokno informacije, kótarež su se importěrowali. Klikniśo na Dokóńcyś a Firefox se wócynijo.

Pokaz: Dalšny tłocašk Firefox wótnowiś jo we woknje wěstego modusa Firefox, jolic njamóžośo Firefox normalnje startowaś.

6. Wótnowśo Firefox

Funkcija Firefox wótnowiś móžo wjele problemow pśez to rozwězaś, až waš profil Firefox staja se slědk na swój wuchadny staw. Waše nejwažnjejše daty se zdźaržuju.

Pokaz: Gaž wužywaśo funkciju Wótnowiś, budu se waše cytańske znamjenja, waša pśeglědowańska historija, waše wócynjone rejtarki, waše wokna, waše gronidła, waše cookieje a waše daty awtomatiskego wudopołnjenja formularow składowaś. Waše rozšyrjenja a drastwy pak wótpóraju se a waše nastajenja stajiju se slědk.Gaž wužywaśo funkciju Slědk stajiś, budu se waše cytańske znamjenja, waša pśeglědowańska historija, waše wócynjone rejtarki, waše wokna, waše gronidła, waše cookieje a waše daty awtomatiskego wudopołnjenja formularow składowaś. Waše rozšyrjenja a drastwy pak wótpóraju se a waše nastajenja stajiju se slědk.Gaž wužywaśo funkciju Slědk stajiś, budu se waše cytańske znamjenja, waša pśeglědowańska historija, waše gronidła, waše cookieje a waše daty awtomatiskego wudopołnjenja formularow składowaś. Waše rozšěrjynja a drastwy pak se wótpóraju; wócynjone rejtarki, wokna a rejtarkowe kupki njebudu se składowaś, a waše nastajenja stajiju se slědk. Dalšne informacije.
 1. Klikniśo direktnje na tłocašk Firefox wótnowiś, jolic woglědujośo se toś ten bok w Firefox.
  To njebuźo funkcioněrowaś, jolic wužywaśo drugi wobglědowak, abo na mobilnem rěźe.
 2. Aby pókšacował, klikniśo na Firefox wótnowiś we wobkšuśeńskem woknje, kótarež se wócynja.
 3. Firefox se zacynijo a wótnowijo. Gaž to jo dokóńcone, pokažo wam wokno informacije, kótarež su se importěrowali. Klikniśo na Dokóńcyś a Firefox se wócynijo.

Pokaz: Dalšny tłocašk Firefox wótnowiś jo we woknje wěstego modusa Firefox, jolic njamóžośo Firefox normalnje startowaś.

7. Załožćo nowy profil Firefox

Wótergi zawinuju dataje we wašom profilowem zarědniku Firefox problemy, kótarež wopśimuju nejwažnjejše daty a njewótpóraju se psez slědkstajanjewótnowjanje Firefox (na pśikład cytańske znamjenja a pśeglědowańska historija). Móžośo nowy, pśidatny profil załožyś, kótaryž njewopśimujo daty starego profila Firefox. Glejśo Profile Firefox z pomocu profilowego zastojnika załožyś a wulašowaś za instrukcije.

Druge rozwězanja

Jolic sćo wšykne toś te metody pytanja zmólkow wopytał a maśo hyšći problemy, móžo druga softwara abo hardwara wina byś.

Toś ten wótrězk njewopśimujo rozpokazanje kšac pó kšacu. Za dalšne informacije wó toś tych rozwězanjach, pśecytajśo wótpowědnu dokumentaciju.

Kontrolěrujśo, lěc waša internetna wěstotna softwara zawinujo konflikty

Wěsta internetna wěstotna softwara (na pśikład antiwirusowe, antispionažne a wognjomurjowe programy) móžo problemy z Firefox zawinowaś, na pśikład websedła wěcej njedaju se wócyniś, Firefox se wowalujo atd. Cesto móžośo nastajenja togo programa wócyniś, Firefox z jogo lisćiny dowólonych abo dowěry gódnych programow wótpóraś, Firefox namakajo se znowego a wšykno by měło zasej funkcioněrowaś. Jolic waš program jo w nastawku Wognjowe murje tak konfigurěrowaś, aby Firefox mógał z internetom zwězaś pódany, móžośo wěste instrukcije wó tom dostaś, kak móžośo jen pórědnje znowego konfigurěrował.

Skannujśo swój system za wirusami a spionažneju softwaru

Wy by měł waš system pšawidłownje za wirusami, spionažneju softwaru abo drugimi škódnymi programami skannowaś. Slědujuce słužby su cesto wužytne:

Jolic trjebaśo wěcej pomocy wó wótwónoźowanju škódneje softwary, glejśo Problemy Firefox rozwězaś, kótarež zawinuju se pśez škódne programy.

Pśespytujśo swóju twardu platu a RAM za zmólkami

Problem z twardeju platu wašogo licadła abo RAM móžo Firefox pśi startowanju zajźowaś abo stawne wowalenja zawinowaś. Slědujuce instrukcije resp. programy mógu wam pomagaś:Bazěrujo na informacijach z nastawka Standard diagnostic - Firefox (mozillaZine KB)

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije