Sćelśo Mozilla wugbaśowe daty, aby pomagał, Firefox pólěpšyś

Za wuwijarje Mozilla jo wužytnje měriś, kak Firefox zaźaržujo se w napšawdnej wokolinje. Telemetrijowa funkcija staja toś tu wugbałosć k dispoziciji, dokulaž sćelo nam daty wó wugbaśu a wužywanju. Mjaztym až wužywaśo Firefox, telemetrijowa funkcija měri a zběra njewósobinske daty, ako na pśikład składowu pśetrjebu, reakcisku malsnosć a kótare funkcije se wužywaju. Sćelo Mozilla toś te informacije na wšednej bazy a wužywamy ju, aby Firefox za was pólěpšyli.

Telemetrija jo zwóleńska funkcija. To groni, až musyśo Firefox wuraznje k wěsći daś, až ma toś te daty za nas zběraś a słaś. Wěcej wó tom, kótare daty se zběraju a kak se wužywaju, glejśo naše pšawidła priwatnosći.

Kak mógu słanje wugbaśowych datow zmóžniś abo znjemóžniś?

Gaž instalěrujośo abo aktualizěrujośo Firefox, prezentěrujo wam slědujucu powěźeńku, kótaraž wam zmóžnja, telemetrijowu funkciju zašaltowaś: "Cośo pomagaś, Mozilla Firefox pólěpšyś? Sćelśo Mozilla daty wó wugbaśu, hardwarje, wužyśu a pśiměrjenjach."

Telemetry prompt - win
Telemetry prompt - lin

Móžośo teke toś tu funkciju kuždy cas tak zmóžniś a znjemóžniś:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk the Rozšyrjony.
 3. Wubjeŕśo rejtark Powšykny.
 4. Zasajźćo abo wótpórajśo kokulku pódla Wugbaśowe daty wótpósłać.
  Telemetry - win
  Telemetry - lin
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Móžośo teke toś tu funkciju kuždy cas tak zmóžniś a znjemóžniś:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Rozšyrjony.
 3. Wubjeŕśo rejtark Datowy wuběrk.
 4. Zasajźćo abo wótpórajśo kokulku pódla Telemetriju zmóžniś.
  fx20 options - advanced - data choices Enable Telemetry - Win7
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Móžośo kuždy cas slědujuce kšace pśewjasć, aby to za- a wušaltował:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Rozšyrjony.
 3. Wubjeŕśo rejtark Datowy wuběrk.
 4. Pśidajśo abo wótpórajśo kokulku pódla Pśidatne daty źěliś (na pś. telemetriju).

telemetry 38 thecorrect1

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla