Sćelśo Mozilla wugbaśowe daty, aby pomagał, Firefox pólěpšyś

Za wuwijarje Mozilla jo wužytnje měriś, kak Firefox zaźaržujo se w napšawdnej wokolinje. Telemetrijowa funkcija staja toś tu wugbałosć k dispoziciji, dokulaž sćelo nam daty wó wugbaśu a wužywanju. Mjaztym až wužywaśo Firefox, telemetrijowa funkcija měri a zběra njewósobinske daty, ako na pśikład składowu pśetrjebu, reakcisku malsnosć a kótare funkcije se wužywaju. Sćelo Mozilla toś te informacije na wšednej bazy a wužywamy ju, aby Firefox za was pólěpšyli.

Telemetrija jo zwóleńska funkcija. To groni, až musyśo Firefox wuraznje k wěsći daś, až ma toś te daty za nas zběraś a słaś. Wěcej wó tom, kótare daty se zběraju a kak se wužywaju, glejśo naše pšawidła priwatnosći.

Kak mógu słanje wugbaśowych datow zmóžniś abo znjemóžniś?

Gaž instalěrujośo abo aktualizěrujośo Firefox, prezentěrujo wam slědujucu powěźeńku, kótaraž wam zmóžnja, telemetrijowu funkciju zašaltowaś: "Cośo pomagaś, Mozilla Firefox pólěpšyś? Sćelśo Mozilla daty wó wugbaśu, hardwarje, wužyśu a pśiměrjenjach."

Telemetry prompt - win
Telemetry prompt - lin

Móžośo teke toś tu funkciju kuždy cas tak zmóžniś a znjemóžniś:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk the Rozšyrjony.
 3. Wubjeŕśo rejtark Powšykny.
 4. Zasajźćo abo wótpórajśo kokulku pódla Wugbaśowe daty wótpósłać.
  Telemetry - win
  Telemetry - lin
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Móžośo teke toś tu funkciju kuždy cas tak zmóžniś a znjemóžniś:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Rozšyrjony.
 3. Wubjeŕśo rejtark Datowy wuběrk.
 4. Zasajźćo abo wótpórajśo kokulku pódla Telemetriju zmóžniś.
  fx20 options - advanced - data choices Enable Telemetry - Win7
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Móžośo kuždy cas slědujuce kšace pśewjasć, aby to za- a wušaltował:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Rozšyrjony.
 3. Wubjeŕśo rejtark Datowy wuběrk.
 4. Pśidajśo abo wótpórajśo kokulku pódla Pśidatne daty źěliś (na pś. telemetriju).

telemetry 38 thecorrect1

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije