Cookieje lašowaś, aby se daty wótpórali, kótarež websedła su na wašom licadle składowali

Cookieje składuju se na wašom licadle pśez websedła, ku kótarymž sćo se woglědał, a wopśimuju informacije ako na pśikład sedłowe nastajenja abo pśizjawjeński status. Tóś ten nastawk wopisujo, kak móžośo cookieje w Firefox lašowaś.

Cookieje za jadno sedło lašowaś

Aby cookieje za jadno sedło lašował:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Priwatnosć.

 3. Stajśo Firefox buźo: na Swójske nastajenja za historiju wužywaś.
  Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux Fx 43 Swójske nastajenja za historiju
 4. Klikniśo na Cookieje pokazaś.... Wokno „Cookieje“ se zjewijo.
  Deleting Cookies Fx 5 - Win1 Deleting Cookies Fx 22 - Win1 ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1252719697-583-1.jpg
  Nastajenja priwatnosć cookieje pokazaś
 5. Zapišćo mě sedła do póla Pytaś:, kótaregož cookieje cośo wótpóraś. Cookieje, kótarež wótpowěduju wašomu pytanjeju, se pokažu.
 6. Wubjeŕśo cookieje w lisćinje, kótarež cośo wótpóraś, a klikniśo na Cookie wótpóraś1 wubrany wótpóraś. Pó licbje cookiejow namakajośo teke 2 wubranej wótpóraś, [3,4] wubrane wótpóraś abo [5-100] wubranych wótpóraś na tłocašku.

  ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1260044801-604-3.png
  Nastajenja wokno Cookieje ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1251872857-60-3.jpg
  • Wubjeŕśo prědny cookie a tłocćo +Ende, aby wšykne cookieje w lisćinje wubrał.
 7. Klikńće na Zacyniś, aby wokno „Cookieje“ zacynił.Zacyńśo wokno „Cookieje“. Zacyńśo bok about:preferences.

Wšykne cookieje lašowaś

Aby wšykne cookieje lašował, kótarež su na wašom licadle skłaźone, wócyńśo pak wokno „Cookieje“ ako górjejce wujasnjone a wužywajśo tłocašk Wšykne wótpóraś pak cyńśo slědujuce:

Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, pśejźćo k menijoju Historija (klikniśo na meni Rědy we Windows XP), a wubjeŕśo Aktualnu historiju wuprozniś....Klikniśo na menijowej rědce na meni Rědy, a wubjeŕśo Aktualnu historiju wuprozniś....Klikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo Aktualnu historiju wuprozniś....

Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, pśejźćo k menijoju Historija a wubjeŕśo Aktualnu historiju wuprozniś....Klikniśo na menijowej rědce na meni Historija a wubjeŕśo Aktualnu historiju wuprozniś....Klikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Historija a wubjeŕśo Aktualnu historiju wuprozniś....

Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , wubjeŕśo Historija a pótom Aktualnu historiju wuprozniś....

 1. Stajśo Cas za wuproznjenje na Wšykno.
 2. Klikniśo na šypku pódla Drobnostki, aby lisćinu zapiskow historije pokazał.
 3. Wubjeŕśo Cookieje a pśeznańśo se, až druge zapiski, kótarež cośo wobchowaś, njejsu wubrane.
  Cełu historiju wuprozniś


  ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1260044801-604-1.png
 4. Klikniśo na Něnto wuprozniś, aby cookieje wulašował a wokno „Aktualnu historiju wuprozniś“ zacynił.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla