Firefox na Linux instalěrowaś

Aby mógał Firefox na swójom licadle wužywał, musyśo jen nejpjerwjej instalěrowaś. Toś ten nastawk wam pokažo, kak móžośo Firefox na Linux instalěrowaś. Za druge źěłowe systemy glejśo Firefox na Windows ześěgnuś a instalěrowaś a Kak Firefox na Mac ześěgnuś a instalěrowaś.

Wjele distribucijow Linux wopśimujo Firefox pó standarźe a ma zwětšego paketowy zastojnik, z kótarymž móžośo Firefox zlažkim instalěrowaś. Principielnje wy by měł programy pśecej z pomocu paketowego zastojnika instalěrowaś. Paketowy zastojnik buźo:

 • zawěsćowaś, až maśo wšykne trěbne biblioteki
 • Firefox na wašnju instalěrowaś, kótaraž źěła nejlěpjej z wašeju distribuciju gromaźe
 • zwiski za startowanje Firefox twóriś
 • Firefox wšym wužywarjam wašogo licadła k dispoziciji stajaś
 • se wó to staraś, až Firefox wótpórajo se tak ako kužde druge nałoženje

Paketowy zastojnik ma teke njelěpšyny:

 • Móžo byś, až njedostanjośo pśecej nejnowšu wersiju Firefox
 • Móžo byś, dostanjośo wersiju Firefox bźez pódaśa wikoweje marki

Z pomocu paketowego zastojnika instalěrowaś

Aby Firefox z pomocu paketowego zastojnika instalěrował, cytajśo pšosym dokumentaciju distribucije Linux, kótaruž wužywaśo.

Bźez paketowego zastojnika instalěrowaś

Dopołne instrukcije wó instalěrowanju Firefox bźez pomocy paketowego zastojnika namakajośo snaź na sedle pomocy swójeje distribucije. Za Ubuntu stej to:

 • Nježli až instalěrujośo Firefox, pśeznańśo se, lěc su trěbne biblioteki na wašom licadle zainstalěrowane. Jolic biblioteki feluju, njedajo se Firefox wuwjasć.
 • Instalaciska dataja, kótaruž Mozilla staja w formaśe .tar.bz2 k dispoziciji, njewopśimujo žrědłowy kod, ale pśedkompilěrowane binarne dataje, togodla móžośo je ekstrahěrowaś a wuwjasć. Njetrjebaśo program ze žrědłowego koda kompilěrowaś.
 • Slědujuce instrukcije budu Firefox do wašogo zapisa Home instalěrowaś, a jano aktualny wužywaŕ móžo jen wuwjasć.
 1. Ześěgniśo Firefox ze ześěgnjeńskego boka Firefox do swójogo zapisa Home.
  • Pokaz: Jolic cośo rěc a źěłowy system za swóju instalaciju Firefox wubraś, woglědajśo se pšosym město togo k ześěgnjeńskemu bokoju Systemy a rěcy.
 2. Wócyńśo terminal a źiśo k swójomu zapisoju Home: cd ~
 3. Ekstrahěrujśo wopśimjeśe ześěgnjoneje dataje: tar xjf firefox-*.tar.bz2
 4. Zacyńśo Firefox, jolic jo wócynjony.
 5. Aby Firefox startował, wuwjeźćo skript firefox w zarědniku firefox: ~/firefox/firefox

Firefox by měł se něnto startowaś. Móžośo pótom na desktopje symbol napóraś, aby toś ten pśikaz wuwjadł.

Zmólka libstdc++5

Ako górjejce naspomnjete, musyśo trěbne biblioteki instalěrowaś, aby Firefox funkcioněrował. Wjele distribucijow njewopśimujo pó standarźe biblioteku libstdc++5.

Powěźeńka "Firefox njejo zainstalěrowany" abo wopacna wersija Firefox se startujo

Jolic Firefox jo se pó górjejce naspomnjetych instrukcijach instalěrował, musyśo jen (na pśikład z terminala abo pśez zwisk na desktopje) z pomocu pśikaza ~/firefox/firefox startowaś.

Jolic wopytujośo, Firefox z pśikazom firefox z terminala startowaś, buźo se pak wersija Firefox startowaś, kótaruž jo paketowy zastojnik zainstalěrował pak dostanjośo powěźeńku, až Firefox njejo zainstalěrowany.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla