Kak móžośo pufrowak wuprozniś

Pufrowak nachylu składujo wobraze, skripty a druge źěle websedłow, ku kótarymž se woglědujośo, aby waše pśeglědowańske dožywjenje póspěšył. Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo pufrowak wuprozniś.

Pufrowak wuprozniś

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Rozšyrjony.
 3. Klikniśo na rejtark Seś.
 4. We wótrězku Pufrowane webwopśimjeśe, klikniśo na Něnto wuprozniś.
  Nastajenje pufrowak wuprozniś
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Pufrowak awtomatiski wuprozniś

Móžośo Firefox tak nastajiś, až pufrowak se awtomatiski prozni, gaž Firefox se zacynja:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Priwatosć.
 3. Stajśo Firefox buźo: we wótrězku Historija na Swójske nastajenja za historiju wužywaś.
 4. Wubjeŕśo kontrolny kašćik za Historiju wuprozniś, gaž Firefox se zacynja.
  always clear in content Historiju_wuprozniś_zacynjenje_Firefox
 5. Klikniśo pódla Historiju wuprozniś, gaž Firefox se zacynja na tłocašk Nastajenja…. Wokno za wuproznjenje historije se wócynijo.
 6. Stajśo kokulku pódla Pufrowak we woknje za wuproznjenje historije.
  clear settings incontent SettingsForClearingHistory Nastajenja wuproznjenja historije
 7. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno za wuproznjenje historije zacynił.
 8. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Pokaz: Su někotare dodanki, kótarež wam zmóžnjaju, pufrowak z pomocu symbola we symbolowej rědce wuprozniś. Źiśo k webbokoju dodankow Mozilla, aby za nimi pytał.

Zgromaźeństwo Mozilla njejo zagronite za wótwardowanje a pódpěranje dodankow tśeśich póbitowarjow. Pšosym stajśo se direktnje z wuwijarjom dodanka do zwiska, jolic trjebaśo pomoc za dodank.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla