Firefox wótinstalěrowaś

Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo Firefox za pódpěrane źěłowe systemy wótinstalěrowaś. Jolic cośo Firefox wótinstalěrowaś a zasej instalěrowaś, aby problemy rozwězował, kótarež maśo, cytajśo pšosym nejpjerwjej nastawk Problemy Firefox diagnosticěrowaś a rozwězaś.

Firefox wótinstalěrowaś

Aby Firefox wótinstalěrował, pśewjeźćo slědujuce kšace:

 1. Wócyńśo zarědnik Applications w programje Finder.
 2. Śěgniśo nałoženje Firefox do papjernika.

Waša wótinstalacija Firefox jo dokóńcona.

Firefox wótinstalěrowaś

Jolic sćo Firefox z paketowym zastojnikom swójeje distribucije instalěrował, dejał wy jen na ten samski nałog zasej wótinstalěrowaś - glejśo Firefox na Linux instalěrowaś za drobnostki. Jolic sćo binarny pakśik ze ześěgnjeńskego boka Firefox ześěgnuł a instalěrował, wótwónoźćo jadnorje zarědnik firefox ze swójogo zarědnika Home, by Firefox wótinstalěrował.

Wužywarske daty a nastajenja wótwónoźeś

Pśez wótinstalěrowanje Firefox njewótwónoźijo se waš wužywarski profil, kótaryž wopśimujo wósobinske informacije ako cytańske znamjenja, gronidła a cookieje. Jolic cośo teke toś te informacije wótwónoźeś, wótwónoźćo zarědnik, kótaryž wopśimujo waš profil Firefox, kótaryž jo na drugem městnje ako program Firefox skłaźony.

 1. Jolic cośo swóje cytańske znamjenja, gronidła, cookieje a druge wužywarske daty a nastajenja wobchowaś, cytajśo nastawk Back up and restore information in Firefox profiles.
 2. Wulašujśo zarědnik firefox, kótaryž wopśimujo waš profilowy zarědnik a dataju profiles.ini Wulašujśo zarědnik Firefox, kótaryž wopśimujo zarědnik Profiles a dataju profiles.ini - glejśo Kak mógu swój profil namakaś za městno.

Firefox wótinstalěrowaś

Aby Firefox wótinstalěrował, pśewjeźćo slědujuce kšace:

 1. Zacyńśo Firefox (jolic Firefox jo wócynjony):

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 2. Klikniśo na Windowsowy tłocašk Start button a wubjeŕśo Systemsteuerung.
  startowy meni systemsteuerung winxp
 3. Klikniśo we woknje Systemsteuerung na Software a pótom na Programme ändern oder entfernen.
 4. Wubjeŕśo Mozilla Firefox z lisćiny tuchylu instalěrowanych programow.
 5. Aby wótinstalěrował, klikniśo na tłocašk Entfernen napšawo pódla Mozilla Firefox.
systemsteuerung software winxp
Jolic wótinstalěrowański asistent njestartujo se awtomatiski, móžośo jen z pomocu dataje helper.exe manuelnje startowaś, kótaruž namakajośo pó standarźe pód C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe.
 1. Klikniśo we wótinstalěrowańskem asistenśe Mozilla Firefox na Dalej.
 2. Klikniśo na Wótinstalěrowaś.
  • Jolic Firefox jo hyšći wócynjony, musyśo Firefox nejpjerwjej zacyniś, aby z wótinstalěrowanim pókšacował.
   Jolic cośo swóje wužywarske daty a nastajenja Firefox wótwńoźeł, stajśo kokulku do kašćika pódla Wósobinske daty Firefox a pśiměrjenja wótwónoźeś. Jolic wužywaśo toś tu móžnosć, Firefox njewobchowajo waše cytańske znamjenja, skłaźone gronidła a druge daty, jolic se znowego instalěrujo.
 3. Klikniśo na Dokóńcyś.
 4. Aby druge dataje a zarědniki wótwónoźił, kótarež njewótwónoźuju se snaź pśez wótinstalěrowanje, musyśo instalěrowański zarědnik Firefox manuelnje lašowaś, kótaryž jo pó standarźe w C:\Program Files\Mozilla Firefox.
 1. Zacyńśo Firefox (jolic Firefox jo wócynjony):

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 2. Klikniśo na Windowsowy tłocašk Start abo tłocćo tastu Windows Key.
 3. Klikniśo w startowem meniju na Systemsteuerung.
  Control Panel - Win7
 4. Klikniśo w Systemsteuerung na wótkaz Programm deinstallieren we wótrězku Programme.
  Uninstall a program - Win7
 5. Wubjeŕśo zapisk Mozilla Firefox z lisćiny tuchylu zainstalěrowanych programow.
 6. Aby z wótinstalěrowanim zachopił, klikniśo na tłocašk Deinstallieren nad lisćinu.
  Jolic wótinstalěrowanski asistent njestartujo se awtomatiski, móžośo jen z pomocu dataje helper.exe manuelnje startowaś, kótaruž namakajośo pó standarźe na jadnom ze slědujuceju městnowu:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 7. Klikniśo we wótinstalěrowańskem asistenśe Mozilla Firefox na Dalej.
 8. Klikniśo na Wótinstalěrowaś.
  • Jolic Firefox jo hyšći wócynjony, musyśo Firefox nejpjerwjej zacyniś, aby z wótinstalěrowanim pókšacował.
 9. Klikniśo na Dokóńcyś.
 10. Aby druge dataje a zarědniki wótwónoźeł, kótarež njewótwónoźuju se snaź pśez wótinstalěrowanje, musyśo instalěrowański zarědnik Firefox manuelnje wulašowaś, kótaryž jo pó standarźe na jadnom ze slědujuceju městnowu:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 1. Zacyńśo Firefox (jolic Firefox jo wócynjony):

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 2. Klikniśo na kachlicku Desktop na startowej wobrazowce, aby desktopowy naglěd wócynił.
 3. Źiśo tam do dolnego pšawego rožka, aby meni Charms wócynił.
 4. Klikniśo na Einstellungen a pótom na Systemsteuerung.

  Control Panel - Win8
 5. Klikniśo we wótrězku Programme na wótkaz Programm deinstallieren.
  Uninstall a program - Win7
 6. Wubjeŕśo zapisk Mozilla Firefox z lisćiny tuchylu zainstalěrowanych programow.
 7. Aby wótinstalěrowanje zachopił, klikniśo na tłocašk Deinstallieren nad lisćinu.
  Jolic wótinstalěrowanski asistent njestartujo se awtomatiski, móžośo jen z pomocu dataje helper.exe manuelnje startowaś, kótaruž namakajośo pó standarźe na jadnom ze slědujuceju městnowu:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 8. Klikniśo we wótinstalěrowańskem asistenśe Mozilla Firefox na Dalej.
 9. Klikniśo na Wótinstalěrowaś.
  • Jolic Firefox jo hyšći wócynjony, musyśo nejpjerwjej Firefox zacyniś, aby z wótinstalěrowanim pókšacował.
 10. Klikniśo na Dokóńcyś.
 11. Aby druge dataje a zarědniki wótwónoźeł, kótarež njewótwónoźuju se snaź pśez wótinstalěrowanje, musyśo instalěrowański zarědnik Firefox manuelnje wulašowaś, kótaryž jo pó standarźe na jadnom ze slědujuceju městnowu:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 1. Zacyńśo Firefox (jolic Firefox jo wócynjony):

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 2. Klikniśo na tłocašk Start abo tłocćo tastu Windows Key.
 3. Wubjeŕśo Einstellungen w startowem meniju.
 4. Wubjeŕśo System a pótom Apps & features.
 5. Windows 10 apps features
 6. Wubjeŕśo zapisk Mozilla Firefox z lisćiny tuchylu zainstalěrowanych programow.
 7. Aby z wótinstalěrowanim zachopił, klikniśo na Deinstallieren.
  Jolic wótinstalěrowanski asistent njestartujo se awtomatiski, móžośo jen z pomocu dataje helper.exe manuelnje startowaś, kótaruž namakajośo pó standarźe na jadnom ze slědujuceju městnowu:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 8. Klikniśo we wótinstalěrowańskem asistenśe Mozilla Firefox na Dalej.
 9. Klikniśo na tłocašk Wótinstalěrowaś.
  • Jolic Firefox jo hyšći wócynjony, musyśo nejpjerwjej Firefox zacyniś, aby z wótinstalěrowanim pókšacował.
 10. Klikniśo na Dokóńcyś.
 11. Aby druge dataje a zarědniki wótwónoźeł, kótarež njewótwónoźuju se snaź pśez wótinstalěrowanje, musyśo instalěrowański zarědnik Firefox manuelnje wulašowaś, kótaryž jo pó standarźe na jadnom ze slědujuceju městnowu:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

Wužywarske daty a nastajenja wótwónoźeś

Wótinstalěrowański asistent njewótwónoźujo wužywarske daty, ako na pśikład historiju abo cytańske znamjenja. Jolic cośo toś te daty dopołnje wótwónoźeś, musyśo zarědnik Firefox wulašowaś, kótaryž wopśimujo waš wužywarski profil:

 1. Klikniśo na Windowsowy tłocašk Start a wubjeŕśo Ausführen….
 2. Zapišćo %APPDATA% do póla Ausführen a klikniśo pótom na OK.
 3. Wócyńśo zarědnik Mozilla.
 4. Wulašujśo zarědnik Firefox.
 1. Klikniśo na tłocašk Start abo tłocćo tastu Windows Key, aby startowy meni wócynił.
 2. Zapišćo %APPDATA% do pytańskego póla a tłocćo enter, aby schowany zarědnik Roaming wócynił.
 3. Wócyńśo zarědnik Mozilla.
 4. Wulašujśo zarědnik Firefox.
 1. Klikniśo na kachlicku Desktop na startowej wobrazowce, aby desktopowy naglěd wócynił.
 2. Źiśo tam do dolnego pšawego rožka, aby meni Charms wócynił.
 3. Wubjeŕśo Suchen. Pytańsska bocnica se wócynijo.
 4. Zapišćo %APPDATA% do pytańskego póla a tłocćo enter, aby schowany zarědnik Roaming wócynił.
 5. Wócyńśo zarědnik Mozilla.
 6. Wulašujśo zarědnik Firefox.
 1. Klikniśo na tłocašk Start abo tłocćo tastu Windows Key, aby startowy meni wócynił.
 2. Zapišćo %APPDATA% (gaž zachopijośo pisaś, se Windowsowe pytanje startujo) a tłocćo enter, aby schowany zarědnik Roaming wócynił.
 3. Wócyńśo zarědnik Mozilla.
 4. Wulašujśo zarědnik Firefox.
Alternatiwnje móžośo tastowu kombinaciju Windows Key+R tłocyś, aby dialog Ausführen wócynił, %APPDATA%\Mozilla\ zapisaś a na OK kliknuś, aby zarědnik Mozilla wócynił a pótom zarědnik Firefox wulašował.Bazěrujo na informacijach nastawka Uninstalling Firefox (mozillaZine KB)

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije