Firefox na Windows ześěgnuś a instalěrowaś

Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo Firefox na Windows ześěgnuś a instalěrowaś.

Toś ten nastawk nastupa jano Windows. Za instrukcije, kak móžośo Firefox na Mac instalěrowaś, glejśo Kak Firefox na Mac ześěgnuś a instalěrowaś.Za instrukcije kak móžośo instrukcije na Linux instalěrowaś, glejśo Firefox na Linux instalěrowaś.

Nježli až instalěrujośo Firefox, pśeznańśo se, lěc wašo licadło docynja systemowe pótrěbnosći.

Njeinstalěrujśo Firefox z pomocu wobgranicowanego konta Windows XP. Za dalšne informacije glejśo nastawk pomocy Microsoft Wie bestimmt man den Typ des Benutzerkontos in Windows (nimski).

 1. Woglědajśo se k toś tomu ześěgnjeńskemu bokoju Firefox w někakem wobglědowaku, na pśikład w Microsoft Internet Explorer abo Microsoft Edge.

  getfirefox_com
 2. Klikniśo na tłocašk Dermotne ześěgnjenje, aby instalěrowański program za Fiefox ześěgnuł. Bok wubjerjo awtomatiski nejlěpšu wersiju Firefox za was. Alternatiwnje móžośo toś ten ześěgnjeński wótkaz za nejnowšu dolnoserbsku wersiju Firefox wužywaś.
  Za nazgónite wužywarje: Ześěgnjeński bok dołojce wuběra nejlěpšu k dispoziciji stojecu wersiju Firefox za wašo licadło a staja wam instalěrowański program online (stub) k dispoziciji. Jolic trjebaśo dopołnu instalěrowański program offline abo jolic cośo rěc a źěłowy system wubraś, woglědajśo se k bokoju Systemy a rěcy. Wubjeŕśo Lower Sorbian za dolnoserbšćinu. Móžośo pak wersiju Firefox za 32-bitowy Windows a za 64-bitowe źěłowe systemy z Windows 7 abo nowšym wersiju Firefox za 64-bitowy Windows ześěgnuś (glejśo toś ten blogowy pśinosk za drobnostki).
  • Jolic wužywaśo Microsoft Internet Explorer abo Microsoft Edge, pokažo se zdźěleńska rědka dołojce na boku, z móžnosćoma, pak instalěrowański program startowaś pak dataju na wašom licadle składowaś. Klikniśo na Ausführen, aby proces startował.
  Firefox installieren - Setup ausführen
  • W drugich wobglědowakach musyśo nejpjerwjej instalěrowański program Firefox na swójom licadle składowaś a pótom ześěgnjenu dataju wócyniś.
   Pokaz: Jolic wiźiśo wěstotne warnowanje wóźenja wužywarskich kontow („Benutzerkontensteuerung“), klikniśo na Ja.
  Wěstotne warnowanje
 3. Powitańske wokno se pokažo. Klikniśo tam na Instalěrowaś, aby instalaciju startował (smy wopytali, proces za was tak zlažkim ako móžno wugótowaś).

Wutšobne glukužycenje, sćo Firefox zainstalěrował!
 • Klikniśo dwójcy na symbol Firefox, gažkuli cośo online hyś.
firefox icon

Maśo problemy?

How stej dwa nastawka, kótarejž móžotej wam pomagaś:

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla