Kak Firefox na Mac ześěgnuś a instalěrowaś

Toś ten nastawk wujasnjujo, kak móžośo Firefox na Mac ześěgnuś a instalěrowaś.

Glědajśo: Toś ten nastawk płaśi jano za Mac. Za instrukcije, kak móžośo Firefox na Windows instalěrowaś, glejśo Firefox na Windows ześěgnuś a instalěrowaś.Za instrukcije, kak móžośo Firefox na Linux instalěrowaś, glejśo Firefox na Linux instalěrowaś.
Firefox pomina se Intelowy procesor a Mac OS X 10.6 abo nowšy. Zachopinajucy z wersiju 49.0 Firefox, jo Mac OS X 10.9 abo nowšy trěbny. Za dalšne informacije glejśo nastawk Firefox skóńcyjo pódpěru za OS X 10.6, 10.7 a 10.8. Jolic wužywaśo staršu wersiju Mac OS, glejśo Firefox no longer works with Mac OS X 10.5 abo Firefox no longer works with Mac OS X 10.4 or PowerPC processors za pomoc.

Firefox na Mac instalěrowaś

 1. Woglědajśo se k ześěgnjeńskemu bokoju Firefox w někakem wobglědowaku (na pśikład Apple Safari). Namakajo awtomatiski platformu a rěc na wašom licadle a dopórucyjo nejlěpšu wersiju Firefox za was.
  • Pokaz: Jolic cośo rěc za swóju instalaciju Firefox wubraś, woglědajśo se pšosym k ześěgnjeńskemu bokoju Systemy a rěcy .
 2. Klikniśo na zelene ześěgnjeński tłocašk „Dermotne ześěgnjenje“, aby Firefox ześěgnuł.
  getfirefox_com
 3. Gaž ześěgnjenje jo dokóńcone, měła by se dataja (Firefox.dmg) sama wócyniś a wokno Finder by měło wuskokowaś, kótarež wopśimujo nałoženje Firefox. Ześěgniśo symbol Firefox do programowego zarědnika, aby jen tam kopěrował.
  fxmacinstall
  Pokaz: Jolic njewiźiśo wokno, klikniśo na dataju Firefox.dmg, kótaruž sćo ześěgnuł, aby ju wócynił.
  Mac Install 2
 4. Za tym až sćo Firefox do programowego zarědnika śěgnuł, źaržćo tastu ctrl tłoconu, mjaztym až kliknjośo do wokna a wuběraśo „Firefox“ auswerfen z menija.
  Mac Install 4
 5. Móžośo Firefox swójomu dokoju pśidaś, aby spěšny pśistup na njen měł. Wócyńśo jadnorje swój zarědnik „Programme“ a śěgniśo Firefox do doka.
  Add to Dock
  Firefox jo něnto gótowy k wužywanjeju. Klikniśo na jogo symbol w doku, aby jen startował.

Firefox prědny raz startowaś

Gaž startujośo Firefox prědny raz, dostanjośo warnowanje, až waš Firefox jo se z interneta ześěgnuł. Dokulaž sćo Firefox wót oficielnego sedła ześěgnuł, móžośo na Öffnen kliknuś.

Firefox Downloaded Security Check Mac

Pokaz: Jolic wiźiśo powěźeńku, až "Firefox.app" njedajo se wócyniś, dokulaž identita wuwijarja njedajo se wobkšuśiś, glejśo Firefox can't be opened after you install it on a Mac - How to fix za rozwězanja.

Mimo togo Firefox njebuźo waš standardny wobglědowak a dostanjośo informaciju wó tom. To groni, až Firefox se njewócynijo, gaž wócynjaśo wótkaz w swójom e-mailowem nałoženju, internetnem zwisku abo HTML-dokumenśe. Jolic cośo Firefox ako standardny wobglědowak wužywaś, klikniśo na Firefox ako standardny wobglědowak wužywaś, aby jen k standardnemu wobglědowakoju cynił. Jolic njocośo, až Firefox jo waš standardny wobglědowak abo cośo Firefox jano wopytowaś, klikniśo na Nic něnto.

Firefox as Default Browser Dialogue Mac

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla