Wažne daty ze starego profila wótnowiś

Profil Firefox składujo wšykne waše wažne daty, ako na pśikład cytańske znamjenja, historiju, cookieje a gronidła. Toś ten nastawk wujasnjujo, kak móžośo dataje do nowego profila kopěrowaś, nalicyjo wažne dataje, kótarež składuju se w profilu, a wopisujo, kótare daty składuju se w toś tych datajach.

Glědajśo: Dokulaž waše nastajenja a rozšyrjenja cesto problemy zawinuju, tós ten nastawk njewujasnjujo, kak móžośo toś te daty mjaz profilami kopěrowaś. Jolic kšace w toś tom nastawku pśewjedujośo, musyś swóje rozšyrjenja znowego instalěrowaś a swóje nastajenja Firefox hyšći znowego konfigurěrowaś.

Aktualny profil zawěsćiś

Nježli až zachopijośo, pśiraźujo se, až pśewjedujośo dopołne zawěsćenje swójogo eksistěrujucego profila Firefox, za pad, až něco se njeraźi. Pšosym cytajśo nastawk Back up and restore information in Firefox profiles za instrukcije.

Nowy profil Firefox załožyś

Glědajśo: Toś ten kšac njejo trjebny, jolic južo nowy profil Firefox maśo, na pśikład profil, kótaryž sćo do togo załožył abo dedicěrowany profil za drugu instalaciju Firefox.
Za informacije, kak móžośo cele nowy profil Firefox załožyś, cytajśo pšosym nastawk Profile Firefox z pomocu profilowego zastojnika załožyś a wulašowaś.

Dataje mjazy profilowymi zarědnikami kopěrowaś

Wažny: Firefox musy zacynjony byś, mjaztym až dataje mjazy profilowymi zarědnikami kopěrujośo. Kšac 1 se teke na „stary“ profilowy zarědnik póśěgujo - profil, kótaryž daty wopśimujo, kótarež cośo do nowego profila kopěrowaś. Jolic njamóžośo profil z Firefox wócyniś, glejśo Waš profil namakaś bźez togo, aby se Firefox wócynił.
 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  • Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu, pón na Pomoc a wubjeŕśo Dalšne informacije za rozwězowanje problemowInformacije za rozwězowanje problemow.Wubjeŕśo z menija Pomoc Dalšne informacije za rozwězowanje problemowInformacije za rozwězowanje problemow. Rejtarik Informacije za rozwězowanje problemow se wócynijo.
  • Klikniśo pód wobceŕkom Zakłady nałoženja pódla profilowego zarědnikazarědnika na Zarědnik wócyniśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno se wócynijo, kótarež waš profilowy zarědnik wopśimujo. Waš profilowy zarědnik se wócynijo.
  Glědajśo: Jolic njamóžośo Firefox wócyniś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Waš profil namakaś, mimo až se Firefox wócynja.

 2. Klikniśo na meni Firefox Fx89menuButton a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx89menuButton a wubjeŕśo Skóńcyś.

 3. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, a klikniśo na dataju, kótaruž cośo kopěrowaś a wubjeŕśo Kopěrowaś.
 4. Wócyńśo nowy profilowy zarědnik Firefox, kak jo se górjejce w kšacu 1 rozjasniło.
 5. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, a klikniśo w profilu a wubjeŕśo Element einfügenEinfügen.
Pokaz: Menijowej zapiska Element einfügen (Mac) a Einfügen (Windows a Linux) słušatej k źěłowemu systemoju. Dokulaž serbskorěcny źěłowy system njeeksistěrujo, stej tej menijowej zapiska nimski pódanej.

Wóspjetujśo kšace 3-5 za kuždu dataju, kótaruž cośo do swójogo nowego profilowego zarědnika kopěrowaś.

Pśi kopěrowanju wašych wósobinskich datow ze starego profila do nowego profila, móžo se staś, až kopěrujośo teke dataju, kótaraž zawinujo ten problem, kótaryž cośo wótbyś! Šym wěcej datajow kopěrujośo, śim wětša jo wěrjepódobnosć, až to se stanjo. Pśirazujomy togodla, až:

 • kopěrujośo jano minimalnu licbu datajow, kótarež wopśimuju waše nejwažnjejše daty, bźez kótarychž njamóžośo jadnorje wujś.
 • kopěrujośo jano mało datajow naraz, a pótom pśeglědujośo, lěc problem, kótaryž cośo wótbyś, zasej nastawa.
Glědajśo: Pó standarźe Windows zarědnik AppData, źož se waš profil składujo, chowa. Aby Windows schowane dataje a zarědniki pokazał, glejśo Anzeigen versteckter Dateien.

Waše wažne daty a jich dataje

Cytańske znamjenja, ześěgnjenja a pśeglědowańska historija

 • places.sqlite

Toś ta dataja wopśimujo wšykne waše cytańske znamjenja a nalicyjo dataje, kótarež sćo ześěgnuł a websedła, ku kótarymž sćo se do togo woglědał. Za dalšne informacije glejśo Z cytańskimi znamjenjami swóje nejlubše webboki składowaś.

Gronidła

Waše gronidła składuju se w dwěma rozdźělnyma datajoma, wobej stej trjebnej:

 • key4.db

Toś ta dataja składujo wašu klucowu datowu banku za waše gronidła. Aby skłaźone gronidła pśenosował, musyśo toś tu dataju gromaźe ze slědujuceju dataju kopěrowaś.

 • logins.json

Skoděrowane informacije wó wašych skłaźonych wužywaŕskich mjenjach a gronidłach.

Za dalšne informacije glejśo Zastojnik gronidłow - skłaźone gronidła w Firefox se spomnjeś, lašowaś, změniś a importěrowaś.

Specifiske nastajenja sedłow

 • permissions.sqlite

Toś ta dataja składujo wjele z wašych pšawow Firefox, kótarež nałožuju se na jadnotliwe websedła. Składujo na pśikład, za kótare sedła stajanje cookiejow se dowólujo abo blokěrujo, rozšyrjenja se instalěruju, wuskokujuce wokna se wócynjaju atd.

Pytnice

 • search.json.mozlz4

Toś ta dataja składujo daty pytnicow. Za dalšne informacije glejśo Pytnicu w Firefox pśidaś abo wótwónoźeś.

Wósobinski słownik

 • persdict.dat

Toś ta dataja składujo swójske słowa, kótarež sćo słownikoju Firefox pśidał. Jolic njejsćo nigda słownikoju Firefox swójske słowo pśidał, njamaśo toś tu dataju. Za dalšne informacije glejśo Pšawopisnu kontrolu w Firefox wužywaś.

Formularna historija

 • formhistory.sqlite

Toś ta dataja se markujo, za cymž sćo w pytańskem pólu Firefox pytał a kótare informacije sćo do formularow na websedłach zapódał. Za dalšne informacije glejśo Awtomatiske wudopołnjowanje formularow.

Cookieje

 • cookies.sqlite

Cookieje wužywaju se pśez websedła z wjele pśicynow. K nim słušaju: Wóstanjośo pla websedła pśizjawjony, pla kótaregož sćo se do togo pśizjawił, markuju se nastajenja, kótarež sćo směł póstajiś, dokulaž websedła su wam to dowólili, waše awtentificěrowanje ako wósoba, kótaraž jo se k wěstemu websedłoju do togo woglědał atd.

Nastajenja wěstotnych certifikatow

 • cert9.db

Toś ta dataja składujo wšykne waše nastajenja za wěstotne certifikaty a SSL-certifikaty, kótarež sćo do Firefox importěrował.

Datajowe typy a ześěgnjeńske akcije

 • handlers.json

Toś ta dataja składujo waše nastajenja glědajucy na to, což Firefox ma cyniś, gaž starcyjośo na znate datajowe typy - dataju składowaś abo z wěstym nałoženim wócyniś. Za dalšne informacije glejśo Wopśimjeśowe typy a ześěgnjeńske akcije w Firefox.
Bazěrujo na informacijach nastawka Transferring data to a new profile - Firefox (mozillaZine KB)

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije