Wažne daty ze starego profila wótnowiś

Profil Firefox składujo wšykne waše wažne daty, ako na pśikład cytańske znamjenja, historiju, cookieje a gronidła. Toś ten nastawk wujasnjujo, kak móžośo dataje do nowego profila kopěrowaś, nalicyjo wažne dataje, kótarež składuju se w profilu, a wopisujo, kótare daty składuju se w toś tych datajach.

Joli maśo problem z Firefox, jo wótergi lěpjej a lažcej, nowy profil załožyś a waše nejwažnjejše daty do njogo kopěrowaś, nježli zawinu za problem namakaś a pórěźiś. Funkcija Firefox wótnowiś buźo to za was awtomatiski cyniś.

Glědajśo: Dokulaž waše nastajenja a rozšyrjenja cesto zawinuju problemy, tós ten nastawk njewujasnjujo, kak móžośo toś te daty mjaz profilami kopěrowaś. Pśewjeźćo togodla kšace w toś tom nastawku a instalěrujśo pótom swóje rozšyrjenja znowego a konfigurěrujśo swóje nastajenja Firefox hyšći raz.

Aktualny profil zawěsćiś

Nježli až zachopijośo, pśiraźujo se, až pśewjedujośo dopołne zawěsćenje swójogo eksistěrujucego profila Firefox, za pad, až něco se njeraźi. Pšosym cytajśo nastawk Back up and restore information in Firefox profiles za instrukcije wó tom, kak móžośo to cyniś.

Nowy profil Firefox załožyś

Za informacije, kak móžośo cele nowy profil Firefox załožyś, cytajśo pšosym nastawk Profile Firefox z pomocu profilowego zastojnika załožyś a wulašowaś, a nałožujśo za wótrězk Profil załožyś wósebnu zajmowanosć.

Dataje mjazy profilowymi zarědnikami kopěrowaś

Glědajśo: Firefox musy zacynjony byś, mjaztym až kopěrujośo dataje mjazy profilowymi zarědnikami.
 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu, pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

 4. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 5. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, mjaztym až kliknjośo na dataju, kótaruž cośo kopěrowaś a wubjeŕśo Kopěrowaś.
 6. Wócyńśo nowy profilowy zarědnik Firefox.
 7. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, mjaztym až kliknjośo w profilu a wubjeŕśo Element einfügenEinfügen.
Pokaz: Menijowej zapiska Element einfügen (Mac) a Einfügen (Windows a Linux) słušatej k źěłowemu systemoju. Dokulaž serbskorěcny źěłowy system njeeksistěrujo, stej tej menijowej zapiska nimski pódanej.

Wóspjetujśo kšace 4-6 za kuždu dataju, kótaruž cośo do swójogo nowego profilowego zarědnika kopěrowaś.

Pśi kopěrowanju wašych wósobinskich datow ze starego profila do nowego profila, móžo se staś, až kopěrujośo teke dataju, kótaraž zawinujo ten problem, kótaryž cośo wótbyś! Šym wěcej datajow kopěrujośo, śim wětša jo wěrjepódobnosć, až to se stanjo. Pśirazujomy togodla, až:

 • kopěrujośo jano minimalnu licbu datajow, kótarež wopśimuju waše nejwažnjejše daty, bźez kótarychž njamóžośo jadnorje wujś.
 • kopěrujośo jano mało datajow naraz, a pótom pśeglědujośo, lěc problem, kótaryž cośo wótbyś, zasej nastawa.

Waše wažne daty a jich dataje

Cytańske znamjenja, ześěgnjenja a pśeglědowańska historija

 • places.sqlite

Toś ta dataja wopśimujo wšykne waše cytańske znamjenja a nalicyjo dataje, kótarež sćo ześěgnuł a websedła, ku kótarymž sćo se do togo woglědał. Za dalšne informacije glejśo Z cytańskimi znamjenjami swóje nejlubše webboki składowaś.

Gronidła

Waše gronidła składuju se w dwěma rozdźělnyma datajoma, wobej stej trěbnej:

 • key3.db - Toś ta dataja składujo wašu klucowu datowu banku za waše gronidła. Aby skłaźone gronidła pśenosował, musyśo toś tu dataju gromaźe ze slědujuceju dataju kopěrowaś.
 • logins.json - Skłaźone gronidła.

Za dalšne informacije glejśo Zastojnik gronidłow - skłaźone gronidła w Firefox se spomnjeś, lašowaś, změniś a importěrowaś.

Specifiske nastajenja sedłow

 • permissions.sqlite

Toś ta dataja składujo wjele z wašych pšawow Firefox, kótarež nałožuju se na jadnotliwe websedła. Składujo na pśikład, za kótare sedła stajanje cookiejow se dowólujo abo blokěrujo, rozšyrjenja se instalěruju, wobraze se pokazuju abo wuskokujuce wokna se wócynjaju atd.

Pytnice

 • search.json

Toś ta dataja składujo daty wó pytnicach, kótarež su k dispoziciji w Firefox.

 • searchplugins

Toś ten zarědnik wopśimujo dataje za pytznice, kótarež su se wót wužywarja zainstalěrowali. Za dalšne informacije glejśo Pytańske pólo w Firefox wužywaś a Pytnicu w Firefox pśidaś abo wótpóraś.

 • search.json.mozlz4

Toś ta dataja składujo daty pytnicow. Za dalšne informacije glejśo Pytańske pólo w Firefox wužywaś a Pytnicu w Firefox pśidaś abo wótpóraś.

Wósobinski słownik

 • persdict.dat

Toś ta dataja składujo swójske słowa, kótarež sćo słownikoju Firefox pśidał. Jolic njejsćo nigda słownikoju Firefox swójske słowo pśidał, njamaśo toś tu dataju. Za dalšne informacije glejśo Pšawopisnu kontrolu w Firefox wužywaś.

Formularna historija

 • formhistory.sqlite

Toś ta dataja se markujo, za cymž sćo w pytańskem pólu Firefox pytał a kótare informacije sćo do formularow na websedłach zapódał. Za dalšne informacije glejśo Awtomatiske wudopołnjowanje formularow.

Cookieje

 • cookies.sqlite

Cookieje wužywaju se pśez websedła z wjele pśicynow. K nim słušaju: Wóstanjośo pla websedła pśizjawjony, pla kótaregož sćo se do togo pśizjawił, markuju se nastajenja, kótarež sćo směł póstajiś, dokulaž websedła su wam to dowólili, waše awtentificěrowanje ako wósoba, kótaraž jo se k wěstemu websedłoju do togo woglědał atd.

Nastajenja wěstotnych certifikatow

 • cert8.db

Toś ta dataja składujo wšykne waše nastajenja za wěstotne certifikaty a SSL-certifikaty, kótarež sćo do Firefox importěrował.

Datajowe typy a ześěgnjeńske akcije

 • mimeTypes.rdf

Toś ta dataja składujo waše nastajenja glědajucy na to, což Firefox ma cyniś, gaž starcyjośo na znate datajowe typy - dataju składowaś abo z wěstym nałoženim wócyniś. Za dalšne informacije glejśo Nastajśo, což Firefox ma cyniś, gaž kliknjośo na dataju abo ju ześěgujośo.
Bazěrujo na informacijach nastawka Transferring data to a new profile - Firefox (mozillaZine KB)

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije