Phím tắt - Thực hiện nhanh các tác vụ phổ biến của Firefox

Bài viết này liệt kê danh sách các phím tắt trong Mozilla Firefox. Các phím tắt chỉ hoạt động nếu chúng không được sử dụng bởi môi trường máy tính để bàn hoặc trình quản lý cửa sổ. Nếu bạn đã kích hoạt phím tắt soạn thảo văn bản kiểu Emacs trong GNOME, chúng cũng sẽ hoạt động được trong Firefox. Khi một phím tắt soạn thảo văn bản Emacs xung đột với phím tắt mặc định (giống trường hợp với Ctrl + K), phím tắt Emacs sẽ được ưu tiên nếu mục tiêu tập trung trong hộp gõ văn bản (bao gồm thanh địa chỉ và thanh tìm kiếm). Trong những trường hợp như thế, bạn nên dùng phím tắt khác nếu phím tắt trùng đã được liệt kê bên dưới.

Điều hướng

Lệnh Phím tắt
Lùi Alt + command +
command + [
Alt +
Ctrl + [

Backspace*
*khi browser.backspace_action được đặt thành 0 (như trong trình chỉnh sửa cấu hình), nếu nó không phải là mặc định.
Tiến Alt + command +
command + ]
Alt +
Ctrl + ]

Shift + Backspace*
*xem ở trên.
Trang chủ Alt + Homeoption + home
Mở tập tin Ctrl + Ocommand + O
Tải lại trang F5
Ctrl + Rcommand + R
Tải lại trang (ghi đè bộ nhớ đệm) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Dừng Esc
command + .

Trang hiện tại

Lệnh Phím tắt
Chọn liên kết hoặc trường nhập liệu tiếp theo Tab
Chọn liên kết hoặc trường nhập liệu trước Shift + Tab
Cuộn xuống trang Page Down
fn + &#8595

Space bar
Cuộn lên trang Page Up
fn +

Shift + Space bar
Đi tới cuối trang End
Ctrl +

command +
Đi lên đầu trang Home
Ctrl +

command +
Di chuyển đến khung, cửa sổ bật lên tiếp theo F6
Di chuyển đến khung, cửa sổ bật lên trước đó Shift + F6
In Ctrl + Pcommand + P
Lưu liên kết được chọn Alt + Enteroption + return
-khi browser.altClickSave được đặt thành true (như trong trình chỉnh sửa cấu hình), không phải là mặc định.
Lưu trang thành Ctrl + Scommand + S
Phóng to Ctrl + +command + +
Thu nhỏ Ctrl + -command + -
Đặt lại thu phóng Ctrl + 0command + 0

Chỉnh sửa

Lệnh Phím tắt
Sao chép Ctrl + Ccommand + C
Cắt Ctrl + Xcommand + X
Xóa Deldelete
Xóa từ bên trái Ctrl + Backspace
Xóa từ bên phải Ctrl + Del
Chuyển một từ sang trái Ctrl +
Chuyển một từ sang phải Ctrl +
Đi đến đầu dòng Home
Ctrl +
Đi đến cuối dòng End
Ctrl +
Đi đến đầu văn bản Ctrl + Home
Đi đến cuối văn bản Ctrl + End
Dán Ctrl + Vcommand + V
Dán (dưới dạng văn bản thuần túy) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Làm lại Ctrl + Y
Ctrl + Shift + Z
command + shift + Z
Chọn tất cả Ctrl + Acommand + A
Hoàn tác Ctrl + Zcommand + Z

Tìm kiếm

Lệnh Phím tắt
Tìm kiếm trong trang này Ctrl + Fcommand + F
Tìm tiếp F3
Ctrl + Gcommand + G
Tìm trước đó Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Tìm nhanh chỉ trong văn bản liên kết '
Tìm nhanh /
Đóng thanh tìm kiếm hoặc tìm nhanh Esc
- khi thanh tìm kiếm hoặc tìm nhanh được chọn
Chuyển đổi công cụ tìm kiếm Alt +
Alt +
option +
option +

- sau khi bạn đã viết một cái gì đó (hoặc nhấn ) trên thanh địa chỉ
Tìm kiếm trên Web với công cụ tìm kiếm mặc định Nhập ? và một dấu cách (hoặc chỉ ?) vào thanh địa chỉ đang trống
Chọn thanh địa chỉ cho tìm kiếm trên Web với công cụ tìm kiếm mặc định Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
- nếu thanh tìm kiếm không được hiển thị
Chọn thanh tìm kiếm Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
- nếu thanh tìm kiếm được hiển thị
Thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định Ctrl +
Ctrl +
command +
command +

- trong thanh tìm kiếm hoặc trường tìm kiếm của trang thẻ mới.
Xem menu để chuyển đổi, thêm hoặc quản lý công cụ tìm kiếm Alt +
Alt +
F4
option +
option +

- khi thanh tìm kiếm được chọn

Cửa sổ & Thẻ

Lệnh Phím tắt
Đóng thẻ Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- ngoại trừ thẻ đã ghim
Đóng cửa sổ Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Chuyển qua các thẻ theo thứ tự được sử dụng gần đây Ctrl + Tabcontrol + tab
-nếu được bật trong tùy chọntùy chỉnh
ThoátThoát Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q
Đi đến một thẻ bên trái Ctrl + Page Upcontrol + page up
command + option +

Ctrl + Shift + Tabcontrol + shift + tab*
* see below
Đi đến một thẻ bên phải Ctrl + Page Downcontrol + page down
command + option +

Ctrl + Tabcontrol + tab*
* nếu cài đặt Ctrl+Tab để chuyển qua các thẻ theo thứ tự sử dụng gần đây nhất bị vô hiệu hóa trong tùy chọntùy chỉnh
Chuyển đến thẻ 1 - 8 Ctrl + 1 to 8command + 1 to 8Alt + 1 to 8
Chuyển đến thẻ cuối cùng Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Di chuyển thẻ bên trái Ctrl + Shift + Page Up
Di chuyển thẻ bên phải Ctrl + Shift + Page Down
Di chuyển thẻ lên đầu Ctrl + Shift + Homecommand + shift + home
- chẳng hạn như yêu cầu thẻ hiện được chọn phải "được chọn", bằng cách nhấn Alt + Dcommand + L để tập trung vào thanh địa chỉ và sau đó Shift + Tab cho đến khi bạn đến thanh thẻ của trình duyệt.
Di chuyển thẻ xuống cuối cùng Ctrl + Shift + Endcommand + shift + end
- chẳng hạn như yêu cầu thẻ hiện được chọn phải "được chọn", bằng cách nhấn Alt + Dcommand + L để tập trung vào thanh địa chỉ và sau đó Shift + Tab cho đến khi bạn đến thanh thẻ của trình duyệt.
Tắt/bật âm thanh Ctrl + Mcontrol + M
Thẻ mới Ctrl + Tcommand + T
Cửa sổ mới Ctrl + Ncommand + N
Cửa sổ riêng tư mới Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Mở địa chỉ hoặc tìm kiếm trong thẻ mới dưới nền Alt + Shift + Enteroption + shift + return
- từ thanh địa chỉ
Mở địa chỉ hoặc tìm kiếm trong thẻ mới trên nền Alt + Enteroption + return
- từ thanh địa chỉ hoặc thanh tìm kiếm
Mở địa chỉ hoặc tìm kiếm trong cửa sổ mới Shift + Entershift + return
- từ thanh địa chỉ hoặc trường tìm kiếm trên trang thẻ mới
Mở tìm kiếm trong thẻ nền mới Ctrl + Entercommand + shift + return
- từ trường tìm kiếm trên trang thẻ mới.
(xem ghi chú bên dưới)
Mở tìm kiếm trong thẻ tiền cảnh mới Ctrl + Shift + Entercommand + return
- từ trường tìm kiếm trên trang thẻ mới.
Lưu ý: Các phím tắt thẻ tiền cảnh và thẻ nền được chuyển đổi nếu cài đặt Khi bạn mở một liên kết trong thẻ mới, chuyển sang thẻ đó ngay lập tức được bật trong tùy chọntùy chỉnh
Mở dấu trang hoặc liên kết được chọn trong thẻ hiện tại Enterreturn
Mở dấu trang được chọn trong thẻ tiền cảnh mới Ctrl + Entercommand + return
Mở dấu trang được chọn trong thẻ nền mới Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Mở liên kết được chọn trong thẻ nền mới Ctrl + Entercommand + return
(xem ghi chú bên dưới)
Mở liên kết được chọn trong thẻ tiền cảnh mới Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Lưu ý: Các phím tắt thẻ tiền cảnh và thẻ nền được chuyển đổi nếu cài đặt Khi bạn mở một liên kết trong thẻ mới, chuyển sang thẻ đó ngay lập tức được bật trong tùy chọntùy chỉnh
Mở dấu trang hoặc liên kết được chọn trong cửa sổ mới Shift + Entershift + return
Xem tất cả các thẻ Ctrl + Shift + Tabcontrol + shift + tab
- nếu cài đặt Ctrl+Tab để chuyển qua các thẻ theo thứ tự sử dụng gần đây nhất được bật trong tùy chọntùy chỉnh
Mở lại thẻ đã đóng Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Mở lại cửa sổ đã đóng Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Di chuyển URL sang trái hoặc phải (nếu con trỏ nằm trong thanh địa chỉ) Ctrl + Shift + Xcommand + shift + X

Lịch sử

Lệnh Phím tắt
Thanh bên lịch sử Ctrl + H
Cửa sổ thư viện (Lịch sử) Ctrl + Shift + H
Xóa các lịch sử gần đây Ctrl + Shift + Del

Lịch sử

Lệnh Phím tắt
Thanh bên lịch sử command + shift + H
Xóa các lịch sử gần đây command + shift + delete

Đánh dấu

Lệnh Phím tắt
Đánh dấu tất cả các thẻ Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Đánh dấu trang này Ctrl + Dcommand + D
Thanh bên đánh dấu Ctrl + Bcommand + BCtrl + B
Hiển thị/ẩn thanh công cụ dấu trang Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + B
Hiển thị tất cả dấu trang (Cửa sổ thư viện) Ctrl + Shift + OCtrl + Shift + Bcommand + shift + Ocommand + shift + BCtrl + Shift + OCtrl + Shift + B
Hiển thị danh sách tất cả các dấu trang Space
- trong trường tìm kiếm trống trong cửa sổ thư viện dấu trang hoặc thanh bên.
Chọn dấu trang/thư mục tiếp theo có tên (hoặc thuộc tính được sắp xếp) bắt đầu bằng một ký tự hoặc chuỗi ký tự nhất định Nhập ký tự hoặc nhập nhanh chuỗi ký tự.
- trong thư viện dấu trang, thanh công cụ dấu trang, trình đơn dấu trang, thanh bên dấu trang

Công cụ

Lệnh Phím tắt
Tải xuống Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Tiện ích Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Chuyển đổi công cụ dành cho nhà phát triển F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Bảng điều khiển (dòng lệnh) Web Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Trình kiểm tra Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Chụp ảnh màn hình Ctrl + Shift + Scommand + shift + S
Trình chỉnh sửa kiểu mẫu Shift + F7
Profiler Shift + F5
Mạng Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Responsive Design View Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Xem nguồn trang Ctrl + Ucommand + U
Bảng điều khiển (dòng lệnh) trình duyệt Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Thông tin trang Ctrl + Icommand + I

Trình xem PDF

Lệnh Phím tắt
Trang tiếp theo N hoặc J hoặc
Trang trước đó P hoặc K hoặc
Phóng to Ctrl + &#43command + &#43
Thu nhỏ Ctrl + -command + -
Zoom tự động Ctrl + 0command + 0
Xoay tài liệu theo chiều kim đồng hồ R
Xoay ngược chiều kim đồng hồ Shift + R
Chuyển sang chế độ bản trình bày Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Chọn công cụ chọn văn bản S
Chọn công cụ tay H
Chọn hộp nhập số trang Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Linh tinh

Lệnh Phím tắt
Hoàn tất địa chỉ .com Ctrl + Enter
Xóa mục nhập tự động hoàn tất đã chọn

Shift+Del}

Toàn màn hình F11
Kích hoạt thanh menu (hiển thị tạm thời khi ẩn) Alt hoặc F10Alt hoặc F10
Chuyển đến chế độ đọc Ctrl + Alt + RF9
Duyệt web bằng con trỏ F7
Chọn thanh địa chỉ F6
Alt + D
Ctrl + L
Chuyển đến trường tìm kiếm trong Thư viện F6
Ctrl + F
Dừng chế độ tự động lăn Esc
Hủy thao tác kéo và thả Esc
Xóa trường tìm kiếm trong thư viện hoặc thanh bên Esc
Đóng một menu Esc
Alt
F10
Chọn menu ngữ cảnh Shift + F10

Linh tinh

Lệnh Phím tắt
Hoàn tất địa chỉ .com control + return
Xóa mục nhập tự động hoàn tất đã chọn shift + delete
Toàn màn hình command+Shift+F
Chuyển đến chế độ đọc command+option+R
Duyệt web bằng con trỏ F7
Chọn thanh địa chỉ F6
command + L
Chuyển đến trường tìm kiếm trong thư viện F6
command + F
Dừng chế độ tự động lăn Esc
Hủy thao tác kéo và thả Esc
Xóa trường tìm kiếm trong thư viện hoặc thanh bên Esc
Đóng một menu Esc
Alt
F10

Linh tinh

Lệnh Phím tắt
Hoàn tất địa chỉ .com Ctrl + Enter
Hoàn tất địa chỉ .net Shift + Enter
Hoàn tất địa chỉ .org Ctrl + Shift + Enter
Xóa mục nhập tự động hoàn tất đã chọn Del
Toàn màn hình F11
Kích hoạt thanh menu (hiển thị tạm thời khi ẩn) Alt hoặc F10Alt hoặc F10
Chuyển đến chế độ đọc Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Duyệt web bằng con trỏ F7
Chọn thanh địa chỉ F6
Alt + D
Ctrl + L
Chuyển đến trường tìm kiếm trong thư viện F6
Ctrl + F
Dừng chế độ tự động lăn Esc
Hủy thao tác kéo và thả Esc
Xóa trường tìm kiếm trong thư viện hoặc thanh bên Esc
Đóng một menu Esc
Alt
F10
Chọn menu ngữ cảnh Shift + F10

Linh tinh

Lệnh Phím tắt
Hoàn tất địa chỉ .con command + return
Hoàn tất địa chỉ .net shift + return
Hoàn tất địa chỉ .org command + shift + return
Xóa mục nhập tự động hoàn tất đã chọn shift + delete
Toàn màn hình command+Shift+F
Chuyển đến chế độ đọc command+option+R
Duyệt web bằng con trỏ F7
Chọn thanh địa chỉ F6
command + L
Chuyển đến trường tìm kiếm trong thư viện F6
command + F
Dừng chế độ tự động lăn Esc
Hủy thao tác kéo và thả Esc
Xóa trường tìm kiếm trong thư viện hoặc thanh bên Esc
Đóng một menu Esc
Alt
F10

Phím tắt phương tiện

Lệnh Phím tắt
Phát / Tạm dừng Space bar
Giảm âm lượng
Tăng âm lượng
Tắt tiếng Ctrl + command +
Bật tiếng Ctrl + command +
Tời lùi 15 giây
Tời lùi 10 % Ctrl + command +
Tời tiến 15 giây
Tời tiến 10 % Ctrl + command +
Tời đến bắt đầu Home
Tời đến kết thúc End

Lựa chọn nhiều thẻ

Các phím tắt này yêu cầu thanh thẻ phải là "đang được chọn". Hiện tại, cách duy nhất để làm điều này là chọn một đối tượng liền kề và "tab vào" thanh thẻ, ví dụ, bằng cách nhấn Ctrl + Lcommand + L để chọn thanh địa chỉ, rồi nhấn Shift + Tab liên tục cho đến khi thẻ hiện tại có viền màuhình chữ nhật chấm.
Lệnh Phím tắt
Chọn thẻ trái, phải, đầu tiên hoặc cuối cùng. Bỏ chọn tất cả các tab khác. Phím mũi tên
Home
End
Di chuyển viền màuhình chữ nhật chấm sang thẻ trái, phải, đầu tiên hoặc cuối cùng. Ctrlcommand + Phím mũi tên
Ctrlcommand + Home
Ctrlcommand + End
Chọn hoặc bỏ chọn thẻ có viền màuhình chữ nhật chấm. Các thẻ khác được chọn hoặc bỏ chọn. Ctrl + Spacecommand + space

Phím tắt nhà phát triển

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt với các công cụ phát triển trong Firefox. Xem tất cả phím tắt từ Tài liệu Trang MDN.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm