Use mouse shortcuts to perform common tasks in Firefox

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

This is a list of the most common mouse shortcuts in Mozilla Firefox.

Command Shortcut
Back Opt + Scroll downShift + Scroll down
Forward Opt + Scroll up Shift + Scroll up
Zoom In Ctrl + Scroll up
Zoom Out Ctrl + Scroll down
Close Tab Middle-click on Tab
Open link in new Tab Middle-click on Link
New Tab Middle-click on Tab Bar
Open in Background Tab* Ctrlcommand + Left-click link
Middle-click link
Open in Foreground Tab* Ctrlcommand + Shift + Left-click
Shift + Middle-click
Open in New Window Shift + Left-click link
Duplicate Tab or Bookmark CtrlOpt + Drag tab
Reload (override cache) Shift + Reload button
Save Page As AltOpt + Left-clickN/A


* The Open Foreground and Background Tab shortcuts will be switched if the When I open a link in a new tab, switch to it immediately setting is enabled in the General settings panel.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:AliceWyman, Chris Ilias, marsf, Tonnes, Aleksej, Matt N., Michael Verdi, Swarnava Sengupta, Ben, ideato, SkyShayde, Lan, scootergrisen, mantaroh, Heather. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support