Use mouse shortcuts to perform common tasks in Firefox

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

This is a list of the most common mouse shortcuts in Mozilla Firefox.

Command Shortcut
Back Opt + Scroll downAlt + Scroll down
Forward Opt + Scroll up Alt + Scroll up
Zoom In Ctrl + Scroll up
Zoom Out Ctrl + Scroll down
Close Tab Middle-click on Tab
Open link in new Tab Middle-click on Link
New Tab Middle-click on Tab Bar
Open in Background Tab* Ctrlcommand + Left-click link
Middle-click link
Open in Foreground Tab* Ctrlcommand + Shift + Left-click
Shift + Middle-click
Open in New Window Shift + Left-click link
Duplicate Current Tab Middle-click on Reload button
Ctrl + Click on Reload button
Duplicate Tab or Bookmark CtrlOpt + Drag tab or bookmark
Reload (override cache) Shift + Reload button
Save Link AltOpt + Left-click on link
(only works when browser.altClickSave in the configuration editor is set to true, which is not the default)

Drag link to Downloads button
Scroll Right Shift + Turn mouse wheel down
Scroll Left Shift + Turn mouse wheel up
Start Scroll Mode Middle-click on page
Scroll in Scroll Mode Move mouse
Stop Scroll Mode Click
Middle-click
Turn mouse wheel


* The Open Foreground and Background Tab shortcuts will be switched if the When I open a link in a new tab, switch to it immediately setting is enabled in the General settings panel.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm