Problemy Firefox diagnosticěrować a rozrisać

Najwjace problemow z Firefox da so přez slědowace metody pytanja zmylkow rozrisać. Přewjedźće tute kroki w podatym porjedźe. Jeli jedyn z nich njefunguje, přewjedźće přichodny krok. Jeli trjebaće přidatnu pomoc, wobroćće so na naše zhromadźenstwo dobrowólnych pomocnikow.

1. Startujće swój ličak znowa

Druhdy dadźa so problemy prosće přez to rozrisać, zo swój ličak znowa startujeće a potom Firefox wočinjeće.

2. Zhašejće swoje placki a wuprózdńće pufrowak

Wjele problemow ze začitowanjom webstronow da so přez to rozrisać, zo placki Firefox zhašeće a pufrowany webwobsah wuprózdnjeće. Za dalše informacije hlejće Placki zhašeć, zo byšće daty wotstronił, kotrež websydła su na wašim ličaku składowali a Kak móžeće pufrowak wuprózdnić. Zo byšće swoje placki a pufrowak naraz wuprózdnił:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko fx57menuFx89menuButton, zo byšće menijowe wokno wočinił. Klikńće na tłóčatko biblioteki 57 library icon na swojej symbolowej lajsće. (Jeli jo njewidźiće, klikńće na menijowe tłóčatko fx57menu a potom na Bibliotekaklikńće na menijowe tłóčatko fx89menuButton.)
 2. Klikńće na Historija a wubjerće Aktualnu historiju wuprózdnić….
 3. Wubjerće z wuběranskeho menija Časowa doba za wuprózdnjenje: zapisk Wšo.
 4. Wubjerće Placki a Pufrowak pod wuběranskim menijom. Zawěsćće, zo druhe zapiski, kotrež chceće wobchować, wubrane njejsu.
 5. Klikńće na W porjadku.

Firefox ma tež startowy pufrowak, kotryž wěste nachwilne daty składuje, zo by startowu spěšnosć polěpšił. Hdyž startowy pufrowak prózdniće a Firefox potom znowa startujeće, móžeće wšelake problemy z wužiwarskim powjerchom (UI) Firefox rozrisać. To waše profilowe daty abo přidatki njezměni.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57MenuFx89menuButton, potom na Pomoc a wubjerće Informacije za rozrisowanje problemowInformacije za rozrisowanje problemow. Strona informacijow za rozrisowanje problemow so wočini.
 2. Klikńće pod Spytajće startowy pufrowak wuprózdnić na Startowy pufrowak wuprózdnić… a potom na Znowa startować.

3. Startujće Firefox we wěstym modusu znowa

Wěsty modus Firefox je metoda pytanja zmylkow, kotraž mjez druhim rozšěrjenja znjemóžnja, standardnu drastu wužiwa, hardwarowe pospěšenje znjemóžnja a standardne nastajenja symbolowych lajstow wužiwa, mjez druhimi změnami (hlejće tutón nastawk za podrobnosće). Zo byšće Firefox we wěstym modusu startował:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx89menuButton a potom na Pomoc, wubjerće Modus za rozrisowanje problemow… a klikńće na Znowa startować w dialogu Firefox w modusu za rozrisowanje problemow znowa startować?.

  Pokiw: Móžeće Firefox tež w modusu za rozrisowanje problemow startować, hdyž tastu stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.tastu stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.Firefox kónčiće a potom do swojeho terminala dźeće a firefox -safe-mode zapodawaće.
  Dyrbiće snano instalacisku šćežku Firefox podać (na př. /usr/lib/firefox).
 2. Klikńće we woknje wěsteho modusa na We wěstym modusu startować.
 3. Přepruwujće, hač waš problem we wěstym modusu hišće wustupuje.
 • Jeli problem we wěstym modusu hišće wustupuje, dźiće ke krokej 4.
 • Jeli problem we wěstym modusu hižo njewustupuje, slědujće tutym instrukcijam, zo byšće problemy z rozšěrjenjemi, drastami a hardwarowym pospěšenjom rozrisał.

3. Startujće Firefox w modusu za rozrisowanje problemow znowa

Modus za rozrisowanje problemow Firefox je diagnostiska metoda, kotraž mjez druhim rozšěrjenja znjemóžnja, standardnu drastu wužiwa, hardwarowe pospěšenje znjemóžnja a standardne nastajenja symbolowych lajstow wužiwa, mjez druhimi změnami (hlejće tutón nastawk za podrobnosće). Zo byšće Firefox w modusu za rozrisowanje problemow startował:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx89menuButton a potom na Pomoc, wubjerće Modus za rozrisowanje problemow… a klikńće na Znowa startować w dialogu Firefox w modusu za rozrisowanje problemow znowa startować?.

  Pokiw: Móžeće Firefox tež w modusu za rozrisowanje problemow startować, hdyž tastu stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.tastu stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.Firefox kónčiće a potom do swojeho terminala dźeće a firefox -safe-mode zapodawaće.
  Dyrbiće snano instalacisku šćežku Firefox podać (na př. /usr/lib/firefox).
 2. Klikńće w dialogu Firefox w modusu za rozrisowanje problemow wočinić? na Wočinić.
 3. Přepruwujće, hač waš problem w modusu za rozrisowanje problemow hišće wustupuje.
 • Jeli problem w modusu za rozrisowanje problemow hišće wustupuje, dźiće ke krokej 4.
 • Jeli problem w modusu za rozrisowanje problemow hižo njewustupuje, slědujće tutym instrukcijam, zo byšće problemy z rozšěrjenjemi, drastami a hardwarowym pospěšenjom rozrisał.

4. Instalujće Firefox znowa

Někotre problemy Firefox so druhdy přez problem z jednej z programowych datajow Firefox zawinuja. Přewjedźće slědowace kroki, zo byšće Firefox dospołnje wotstronił a znowa instalował. Tutón proces waše profilowe daty Firefox njewotstroni (na přikład zapołožki a hesła), dokelž so tute informacije na druhim městnje składuja.

Pokiw: Móžeće tute kroki wućišćeć abo sej w druhim wobhladowaku wobhladać.
 1. Sćehńće a składujće instalowanski program za najnowšu oficielnu wersiju Firefox z mozilla.org.
 2. Skónčće Firefox (jeli je wočinjeny): Klikńće na meni Firefox Fx89menuButton a wubjerće Skónčić.Klikńće na meni Firefox horjeka na wobrazowce a wubjerće Firefox skónčić.Klikńće na meni Firefox Fx89menuButton a wubjerće Skónčić.
 3. Chceće snano městno programoweho rjadowaka Mozilla Firefox notěrować (klikńće z prawej tastu na desktopowy symbol Firefox, wubjerće Eigenschaften z kontekstoweho menija a klikńće na rajtark Verknüpfung), dokelž su tam snano dataje a rjadowaki, kotrež su po wotinstalowanju Firefox zwostali a kotrež měli so za čistu znowainstalaciju wotstronić.
 4. Firefox wotinstalować.
 5. Zhašejće programowy rjadowak Firefox, kotryž je po standardźe na jednym ze slědowaceju městnow:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 6. Instalujće Firefox z pomocu instalowanskeho programa, kotryž prjedy sćahujeće znowa - hlejće Firefox na Windows sćahnyć a instalować za instrukcije.
 1. Sćehńće najnowšu oficielnu wersiju Firefox z mozilla.org.
 2. Skónčće Firefox: Klikńće na meni Firefox Fx89menuButton a wubjerće Skónčić.Klikńće na meni Firefox horjeka na wobrazowce a wubjerće Firefox skónčić.Klikńće na meni Firefox Fx89menuButton a wubjerće Skónčić.
 3. Zo byšće Firefox wotinstalował, wočińće programowy rjadowak w Finder a ćehńće nałoženje do papjernika.
 4. Instalujće Firefox znowa - hlejće Firefox na Mac sćahnyć a instalować za instrukcije.
 1. Sćehńće najnowšu oficielnu wersiju Firefox z mozilla.org.
 2. Skónčće Firefox: Klikńće na meni Firefox Fx89menuButton a wubjerće Skónčić.Klikńće na meni Firefox horjeka na wobrazowce a wubjerće Firefox skónčić.Klikńće na meni Firefox Fx89menuButton a wubjerće Skónčić.
 3. Wotinstalujće Firefox - Jeli sće Firefox z paketowym zrjadowakom distribucije instalował, wy měł jón na samsne wašnje wotinstalować - hlejće Firefox na Linux instalować za podrobonosće. Jeli sće binarny paket ze sćehnjenskeje strony Firefox sćahnył a instalował, wotstrońće prosće rjadowak firefox w swojim wužiwarskim zapisu, zo byšće Firefox wotinstalował.
 4. Instalujće Firefox znowa - hlejće Firefox na Linux instalować za instrukcije.

Startujće Firefox a přepruwujće, hač waš problem je rozrisany. Jeli nic, pokročujće z přichodnej metodu pytanja zmylkow.

5. Firefox wobnowić

Funkcija Firefox wobnowić móže wjele problemow přez to rozrisać, zo so standardny staw wašeho profila Firefox wobnowja. Wažne informacije so składuja.
Jeli maće wjele přiměrjenjow Firefox, chceće snano tutón krok přeskočić a město toho nowy profil Firefox załožić (hlejće krok 6 deleka), zo by waš stary profil z profiloweho zrjadowaka lochko wobnowjomny był.

Pokiw: Hdyž funkciju Wobnowić wužiwaće, budu so waše zapołožki, waša přehladowanska historija, waše wočinjene rajtarki, waše wokna, waše hesła, waše placki a waše daty awtomatiskeho wudospołnjenja formularow składować. Waše rozšěrjenja a drasty wšak so wotstronja a waše nastajenja so wróćo staja. Dalše informacije.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu, potom na Pomoc a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemowInformacije wo rozrisowanju problemow.
 2. Klikńće na Firefox wobnowić potom na Firefox wobnowić we wobkrućenskim woknje, kotrež so wočinja. Firefox so začini, zo by so wobnowił.
 3. Po tym zo to je dokónčene, wokno waše importowane informacije pokaza. Klikńće na tłóčatko Dokónčić. Firefox so wočini.
 4. Wubjerće, hač chceće, zo Firefox ma wšě abo někotre wokna a rajtarki wobnowić a klikńće na tłóčatko Započńmy!.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu, potom na Pomoc a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemowInformacije wo rozrisowanju problemow.
 2. Klikńće na Firefox wobnowić potom na Firefox wobnowić we wobkrućenskim woknje, kotrež so wočinja. Firefox so začini, zo by so wobnowił.
 3. Po tym zo to je dokónčene, wokno waše importowane informacije pokaza. Klikńće na tłóčatko Dokónčić. Firefox so wočini.
Pokiw: Je tłóčatko Firefox wobnowić we woknje modusa za rozrisowanje problemowwěsteho modusa, jeli njemóžeće Firefox normalnje startować. Móžeće tež manuelne wobnowjenje přewjesć: Załožće nowy profil a přenošujće swoje wažne daty do noweho profila.

6. Załožće nowy profil Firefox

Druhdy zawinuja dataje we wašim profilowym rjadowaku Firefox problemy, kotrež najwažniše daty wobsahuja a so přez wobnowjenje Firefox njewotstronjeja (na přikład zapołožki a přehladowanska historija). Móžeće nowy, přidatny profil załožić, kotryž daty stareho profila Firefox njewobsahuje. Hlejće nastawk Profile Firefox z pomocu profiloweho zrjadowaka załožić a wotstronić za instrukcije.

Druhe rozrisanja

Jeli sće wšě tute metody pytanje zmylkow wupruwował a maće hišće problemy, tu su někotre druhe rozrisanja, kotrež móžeće spytać:

Nutřkownosć wobhladowaka přepruwować

Zrjadowak nadawkow Firefox (strona about:performance) wam zmóžnja hladać, kotre rajtarki abo rozšěrjenja Firefox spomałšeja. Telemetrijowe daty dźělene z Mozilla (strona about:telemetry) podrobne daty wo wukonje, hardwarje, wužiću a přiměrjenju wobsahuja. Strona wo informacijach za rozrisowanje problemow (strona about:support) druhe wotkazy stronow about: a resursy za rozrisowanje problemow wobsahuje. (Za lisćinu wšěch stronow about: zapodajće about:about do adresoweho pola.)

Přepruwujće, hač waša internetna wěstotna softwara konflikty zawinuje

Wěsta internetna wěstotna softwara (na přikład antiwirusowe, antispionažne a wohnjomurjowe programy) móže problemy z Firefox zawinować, na přikład websydła hižo njedadźa so wočinić, Firefox spaduje atd. Husto móžeće nastajenja toho programa wočinić, Firefox z jeho lisćiny dowolenych abo dowěry hódnych programow wotstronić, Firefox so znowa wotkryje a wšitko měło zaso fungować. Hlejće Wohnjowe murje tak konfigurować, zo by Firefox móhł z internetom zwjazać.

Za škódnej softwaru přepruwować

Malware (krótke za "malicious software", škódna softwara) móže problemy z Firefox zawinować. Wy měł swój system prawidłownje za wirusami, spionažnej softwaru abo druhej škódnej softwaru skenować. Za dalše informacije hlejće Problemy Firefox rozrisać, kotrež so přez škódne programy zawinuja.Bazuje na informacijach z nastawka Standard diagnostic - Firefox (mozillaZine KB)

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije