Problemy Firefox diagnosticěrować a rozrisać

Najwjace problemow z Firefox da so přez slědowace metody pytanja zmylkow rozrisać. Přewjedźće tute kroki w podatym porjedźe. Jeli jedyn z nich njefunguje, přewjedźće přichodny krok. Jeli trjebaće přidatnu pomoc, wobroćće so na naše zhromadźenstwo dobrowólnych pomocnikow.

1. Startujće swój ličak znowa

Druhdy dadźa so problemy prosće přez to rozrisać, zo swój ličak znowa startujeće a potom Firefox wočinjeće.

2. Zhašejće swoje placki a wuprózdńće pufrowak

Wjele problemow ze začitowanjom webstronow da so přez to rozrisać, zo placki Firefox zhašeće a pufrowak wuprózdnjeće:

 1. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej Historija a wubjerće Aktualnu historiju wuprózdnić....Klikńće na menijowej lajsće na meni Nastroje a wubjerće Aktualnu historiju wuprózdnić....Klikńće horjeka we woknje Firefox na meni Nastroje a wubjerće Aktualnu historiju wuprózdnić....
 2. Wubjerće ze wuběranskeho menija Časowa doba za wuprózdnjenje: wubjerće Wšo.
 3. Klikńće na šipk pódla Podrobnosće, zo byšće lisćinu zapiskow pokazał, kotrež móžeće zhašeć.
 4. Wubjerće Placki a Pufrowak.
 5. Klikńće na Nětko wuprózdnić.
 1. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej Historija a wubjerće Aktualnu historiju wuprózdnić....Klikńće na menijowej lajsće na meni Historija a wubjerće Aktualnu historiju wuprózdnić....Klikńće horjeka we woknje Firefox na meni Historija a wubjerće Aktualnu historiju wuprózdnić....
 2. Wubjerće z wuběranskeho menija Časowa doba za wuprózdnjenje:' zapisk Wšo.
 3. Klikńće na šipk pódla Podrobnosće, zo byšće lisćinu zapiskow pokazał, kotrež móžeće zhašeć.
 4. Wubjerće Placki a Pufrowak.
 5. Klikńće na Nětko wuprózdnić.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , wubjerće Historija a potom Aktualnu historiju wuprózdnić....
 2. Wubjerće z wuběranskeho menija Časowa doba za wuprózdnjenje: zapisk Wšo.
 3. Klikńće na šipk pódla Podrobnosće, zo byšće lisćinu zapiskow pokazał, kotrež móžeće zhašeć.
 4. Wubjerće Placki a Pufrowak.
 5. Klikńće na Nětko wuprózdnić.
Za dalše informacije hlejće Přehladowansku, pytansku a sćehnjensku historiju zhašeć.

3. Startujće Firefox we wěstym modusu znowa

Wěsty modus Firefox je metoda pytanja zmylkow, kotraž mjez druhim wšě rozšěrjenja znjemóžnja, standardnu drastu wužiwa, hardwarowe pospěšenje znjemóžnja a standardne nastajenja symbolowych lajstow wužiwa. Zo byšće Firefox we wěstym modusu startował:

 1. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej PomocKlikńće na menijowej lajsće na meni PomocKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjerće Ze znjemóžnjenymi přidatkami znowa startować.... Firefox startuje potom z dialogom wěsteho modusa.
  Kedźbu: Móžeće Firefox tež we wěstym modusu startować, hdyž tastu stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.tastu alt ⌥ stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.Firefox skónčiće a potom do swojeho terminala dźeće a firefox -safe-mode zapodaće.
  Dyrbiće snano instalacisku šćežku Firefox podać (na př. /usr/lib/firefox)
  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Ze znjemóžnjenymi přidatkami znowa startować.... Firefox startuje potom z dialogom wěsteho modusa.
  Kedźbu: Móžeće Firefox tež we wěstym modusu startować, hdyž tastu stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.tastu alt ⌥ stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.Firefox skónčiće a potom do swojeho terminala dźeće a firefox -safe-mode zapodaće.
  Dyrbiće snano instalacisku šćežku Firefox podać (na př. /usr/lib/firefox)
 2. Klikńće we woknje wěsteho modusa na We wěstym modusu startować.
 3. Přepruwujće, hač waš problem we wěstym modusu hišće wustupuje.

4. Za problemami z tykačemi pytać

Mozilla planuje, podpěru za wšě NPAPI-tykače nimo Flash w měrcu 2017 zastajić, hdyž so wersija 52 Firefox wozjewi. Hlejće tutón nastawk a tutón blogowy přinošk za podrobnosće.
Druhdy móža tykače, kotrež so w Firefox wužiwaja (na př. Adobe Reader, Flash, Java a Silverlight) problemy zawinować, kotrež dadźa so přez aktualizowanje na najnowšu wersiju tykača rozrisać. Zo byšće přepruwował, hač jedyn z wašich instalowanych tykačow je zestarjeny, wopytajće stronu Mozilla za přepruwowanje tykačow. Jeli problem dale wustupuje po tym, zo sće swoje tykače zaktualizował a Firefox znowa startował, móžeće wšě tykače znjemóžnić, zo byšće zwěsćił, jeli jedyn z nich problem zawinuje:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Tykače.
 3. Klikńće na kóždy tykač w lisćinje a wubjerće Ženje njeaktiwizować w jeho wuběranskim meniju.
 4. Přepruwujće, hač waš problem hišće wustupuje, hdyž wšě tykače su znjemóžnjene.

Jeli waš problem so zhubi, hdyž wašě tykače su znjemóžnjene, čitajće nastawk Zmylki z tykačemi kaž Flash abo Java pytać, zo bychu so časte problemy z Firefox rozrisali, zo byšće zhonił, kak móžeće zawinu zamjezować.

5. Instalujće Firefox znowa

Někotre problemy Firefox so druhdy přez problem z jednym z programowych datajow Firefox zawinuja. Přewjedźće slědowace kroki, zo byšće Firefox dospołnje wotstronił a znowa instalował. Tutón proces njewotstroni waše profilowe daty Firefox (na přikład zapołožki a hesła), dokelž so tute informacije na druhim městnje składuja.

Pokiw: Móžeće tute kroki wućišćeć abo sej w druhim wobhladowaku wobhladać.
 1. Sćehńće najnowšu oficielnu wersiju Firefox z mozilla.org.
 2. Skónčće Firefox:

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 3. Firefox wotinstalować.
 4. Zhašejće programowy rjadowak Firefox, kotryž je po standardźe na jednym ze slědowaceju městnow:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 5. Instalujće Firefox znowa - hlejće Firefox na Windows sćahnyć a instalować za instrukcije.
 1. Sćehńće najnowšu oficielnu wersiju Firefox z mozilla.org.
 2. Skónčće Firefox:

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 3. Zo byšće Firefox wotinstalował, wočińće programowy rjadowak w Finder a ćehńće nałoženje do papjernika.
 4. Instalujće Firefox znowa - hlejće Firefox na Mac sćahnyć a instalować za instrukcije.
 1. Sćehńće najnowšu oficielnu wersiju Firefox z mozilla.org.
 2. Skónčće Firefox:

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 3. Wotinstalujće Firefox - Jeli sće Firefox z paketowym zrjadowakom distribucije instalował, wy měł jón na samsne wašnje wotinstalować - hlejće Firefox na Linux instalować za podrobonosće. Jeli sće binarny paket ze sćehnjenskeje strony Firefox sćahnył a instalował, wotstrońće prosće rjadowak firefox w swojim wužiwarskim zapisu, zo byšće Firefox wotinstalował.
 4. Instalujće Firefox znowa - hlejće Firefox na Linux instalować za instrukcije.

Startujće Firefox a přepruwujće, hač waš problem je rozrisany. Jeli nic, pokročujće z přichodnej metodu pytanja zmylkow.

6. Wobnowće Firefox

Funkcija Firefox wobnowić móže wjele problemow přez to rozrisać, zo so wuchadny staw wašeho profila Firefox wobnowja. Waše najwažniše daty so wobchowaja.

Pokiw: Hdyž funkciju Wobnowić wužiwaće, budu so waše zapołožki, waša přehladowanska historija, waše wočinjene rajtarki, waše wokna, waše hesła, waše placki a waše daty awtomatiskeho wudospołnjenja formularow składować. Waše rozšěrjenja a drasty wšak so wotstronja a waše nastajenja so wróćo staja.Hdyž funkciju Wróćo stajić wužiwaće, budu so waše zapołožki, waša přehladowanska historija, waše wočinjene rajtarki, waše wokna, waše hesła, waše placki a waše daty awtomatiskeho wudospołnjenja formularow składować. Waše rozšěrjenja a drasty wšak so wotstronja a waše nastajenja so wróćo staja.Hdyž funkciju Wróćo stajić wužiwaće, budu so waše zapołožki, waša přehladowanska historija, waše hesła, waše placki a waše daty awtomatiskeho wudospołnjenja formularow składować. Waše rozšěrjenja a drasty wšak so wotstronja; wočinjene rajtarki, wokna a rajtarkowe skupiny njebudu so składować, a waše nastajenja so wróćo staja. Dalše informacije.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na prašak Help-29 za pomoc.
 2. Wubjerće z menija Pomoc Informacije za rozrisowanje problemow.
  Jeli nimaće přistup na meni Pomoc, zapisajće about:support do swojeho adresoweho pola, zo byšće stronu Informacije za rozrisowanje problemow wočinił.
 3. Klikńće na tłóčatko Firefox wobnowić horjeka naprawo na stronje Informacije za rozrisowanje problemow.
  Refresh 35 Win Refresh 35 Mac Refresh 35 Lin
 4. Zo byšće pokročował, klikńće na Firefox wobnowić we wobkrućenskim woknje, kotrež so wočinja.
 5. Firefox so začini, zo by so wobnowił. Hdyž je hotowy, wokno lisćinu wašich importowanych datow pokaza. Klikńće na Dokónčić a Firefox so wočini.
Pokiw: Dalše tłóčatko Firefox wobnowić je we woknje wěsteho modusa Firefox, jeli njemóžeće Firefox normalnje startować. Jeli njemóžeće tłóčatko Firefox wobnowić w swojej wersiji Firefox namakać, móžeće tež nowy profil załožić, zo byšće manuelne wobnowjenje přewjedł. Hlejće Instrukcije kaž móžeće nowe profil załožić.

7. Załožće nowy profil Firefox

Druhdy zawinuja dataje we wašim profilowym rjadowaku Firefox problemy, kotrež najwažniše daty wobsahuja a so přez wobnowjenje Firefox njewotstronjeja (na přikład zapołožki a přehladowanska historija). Móžeće nowy, přidatny profil załožić, kotryž daty stareho profila Firefox njewobsahuje. Hlejće Profile Firefox z pomocu profiloweho zrjadowaka załožić a wotstronić za instrukcije.

Druhe rozrisanja

Jeli sće wšě tute metody pytanje zmylkow wupruwował a maće hišće problemy, móže druha softwara abo hardwara wina być.

Tutón wotrězk njewobsahuje nawod krok po kroku. Za dalše informacije wo tutych rozrisanjach, přečitajće wotpowědnu dokumentaciju.

Přepruwujće, hač waša internetna wěstotna softwara konflikty zawinuje

Wěsta internetna wěstotna softwara (na přikład antiwirusowe, antispionažne a wohnjomurjowe programy) móže problemy z Firefox zawinować, na přikład websydła hižo njedadźa so wočinić, Firefox spaduje atd. Husto móžeće nastajenja toho programa wočinić, Firefox z jeho lisćiny dowolenych abo dowěry hódnych programow wotstronić, Firefox so znowa wotkryje a wšitko měło zaso fungować. Jeli waš program je w nastawku Wohnjowe murje tak konfigurować, zo by Firefox móhł z internetom zwjazać nalistowany, móžeće wěste instrukcije wo tym dóstać, kak móžeće jón porjadnje znowa konfigurował.

Skenujće swój system za wirusami a spionažnej softwaru

Wy měł waš system prawidłownje za wirusami, spionažnej softwaru abo druhimi škódnymi programami skenować. Slědowace słužby su husto wužitne:

Jeli wjace pomocy wo wotstronjenju škódneje softwary trjebaće, hlejće Problemy Firefox rozrisać, kotrež so přez škódne programy zawinuja.Bazuje na informacijach z nastawka Standard diagnostic - Firefox (mozillaZine KB)

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla