Problemy Firefox rozrisać, kotrež so přez škódne programy zawinuja

Malware je skrótšene słowo za jendźelski wuraz "Malicious Software" (škódna softwara). Tute zapřijeće so zwjetša za softwaru wužiwa, kotraž so na wašim ličaku instaluje, zo by kompjuterowy system bjez dowolnosće wobsedźerja infiltrowała abo škodowała. Druhdy so problem Firefox přez škódnu softwaru zawinuje, wo kotrejž njewěsće, a kotraž je na wašim ličaku instalowana. Tutón nastawk wopisuje, kotre powšitkowne symptomy su a kak móžeće instalowanju škódnych programow zadźěwać a je wotbyć.

Zwotkel wěm, zo so mój problem Firefox přez škódny program zawinuje?

Symptomy su rozdźělne a wotwisuja wot škódneho programa, ale jeli jedne abo wjacore ze slědowacych zadźerženjow pytnjeće, je škódny program na wašim ličaku instalowany.

Kak móžu instalowanju škódnych programow zadźěwać?

Su jednore prawidła, kotrež wy měł porjadu sćěhować, zo byšće instalowanju škódnych programow na wašim ličaku zadźěwał:

  • Dźeržće swój dźěłowy system a druhu softwaru aktualne: Instalacija škódneje softwary zwjetša znate wěstotne dźěry w druhich programach zwužiwa, kotrež dadźa so w pozdźišich wersijach zatykać. Přeswědčće so, zo wužiwaće najnowšu wersiju kóždeho programa, kotryž wužiwaće, inkluziwnje tykače, z pomocu websydła Mozilla Waše tykače přepruwować a Windows z pomocu funkcije Windows Update.
  • Njeinstalujće dowěry njehódne programy: Někotre websydła poskićeja wam programy, zo bychu waš wobhladowak pospěšili, wam při přepytowanju weba pomhali, symbolowe lajsty přidali, zo bychu wěcy w Firefox činili, kotrež Firefox hižo čini. Někotre njewitane programy su tež dźěl softwarowych paketow. Zwjetša tute programy hromadźeja informacije wo wašim přehladowanskim zadźerženju, kotrež jenož ludźom słuža, kotřiž su je wuwili a kotrež Firefox negatiwnje wobwliwuja. Instalujće přidatki přeco wot websydła přidatkow Mozilla a wotwolće njewitane programy w softwarowych asistentach.
  • Njeklikńće znutřka zawjedowacych wuskakowacych woknow: Wjele škódnych websydłow pospytuje škódne programy na wašim systemje instalować – da wobrazy kaž wuskakowace wokna wupadać abo zwobraznja animaciju websydła, kotraž ličak skenuje. Za dalše informacije wo wotkrywanju zawjedowaceho wuskakowaceho wokna hlejće Nastajenja wuskakowacych woknow, wuwzaća a rozrisowanje problemow.
  • Njewužiwajće sfalšowane Firefox: Sćehńće Firefox z mozilla.org/firefox.
    Kedźbu: Prošu zdźělće znjewužiwanje wikowanskeho znamjenja Firefox na websydłach z pomocu strony Mozilla Violating Website Report a w mejlkach dale sposrědkujo je k znjewužiwanskej e-mejlowej adresy Mozilla.
  • Wužiwajće antiwirusowy program a program přećiwo spionažnej softwarje ze škitom we woprawdźitym času a skenujće swój system prawidłownje. Přeswědčće so, zo škit we woprawdźitym času swojeho antiwirusoweho programa a programa přećiwo spionažnej softwarje je zmóžnjeny. Skenujće swój ličak znajmjeńša jedyn raz wob měsac.

Wěstota Mac a škit před škódnymi programami

Maja systemy Mac za wěsćiše a wěrja, zo maja wjetšu kontrolu nad k dispoziciji stejacej softwaru porno PC z Windows. Slědowace wotkazy móhli pomhać:

Kak móžu škódne programy wotbyć?

Wikipedijowy nastawk Linux malware (jendźelsce) skići informacije a doporučenja za wužiwarjow Linux.

Kak móžu škódne programy wotbyć?

Najnowši Windows podpěrany wot Microsoft ma najskerje zatwarjeny zakładny antiwirusowy program, abo Microsoft staja jón zadarmo k dispoziciji. Jeli waš antiwirusowy program a waš program přećiwo spionažnej softwarje njejstej škódnu softwaru wotkryłoj, skenujće swój system z darmotnymi skenowanskimi programami přećiwo škódnej softwarje, kotrež su deleka nalistowane. Wy měł ze wšěmi programami skenować, dokelž kóždy program druhu škódnu softwaru namaka a zaktualizujće kóždy program na najnowšu wersiju jich datowych bankow, prjedy hač skenowanje přewjedźeće.

Warnowanje: Antiwirusowe programy a programy přećiwo spionažnej softwarje wuwabjeja druhdy slepe alarmy (jendźelsce: false positives). Jeli njejsće sej wěsty, přesuńće podhladne dataje skerje do karanteny město toho, zo byšće je zhašał.
Kedźbu: Wěste škódne komponenty dadźa so jenož we wěstym modusu Windowswěstym modusu Windowswěstym modusu Windowswěstym modusu Windows wotstronić.

Trjebaće wjace pomocy?

Móžeće we forumje wo pomoc prosyć, kotryž je so na wotstronjenje škódnych programow specializował kaž na přikład tele:

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla