Firefox na Windows sćahnyć a instalować

Tutón nastawk wujasnja, kak móžeće Firefox z pomocu zjednorjeneho instalowaka online na Windows sćahnyć a instalować. (Nazhonjeni wužiwarjo: Hlejće wotrězk Za nazhonjenych wužiwarjow na kóncu nastawka.)

Tutón nastawk jenož Windows nastupa. Za instrukcije, kak móžeće Firefox na Mac instalować, hlejće Firefox na Mac sćahnyć a instalować.Za instrukcije kak móžeće instrukcije na Linux instalować, hlejće Firefox na Linux instalować.

Prjedy hač Firefox instalujeće, hlejće systemowe potrěbnosće Firefox, zo byšće zawěsćił, zo waš ličak ma trěbny dźěłowy system a doporučenu hardwaru.

Njeinstalujće Firefox z pomocu wobmjezowaneho konta Windows XP. Za dalše informacije hlejće nastawk pomocy Microsoft Wie bestimmt man den Typ des Benutzerkontos in Windows (němsce).

 1. Wopytajće tutu sćehnjensku stronu Firefox w někajkim wobhladowaku, na přikład Microsoft Internet Explorer abo Microsoft Edge.
 2. Klikńće na tłóčatko Nětko sćahnyć. Instalowak Firefox, kotryž sćahuje, wam awtomatisce najlěpšu k dispoziciji stejacu wersiju Firefox za waš ličak póskića.
  Download-Firefox-Win10
  • Jeli wužiwaće Microsoft Internet Explorer abo Microsoft Edge, so zdźělenska lajsta deleka na stronje zjewi, z móžnosćomaj, pak instalowanski program startować pak dataju na wašim ličaku składować. Klikńće na Ausführen, zo byšće proces startował.
  • W druhich wobhladowakach dyrbiće najprjedy instalowanski program Firefox na swojim ličaku składować a potom sćehnjenu dataju wočinić.
   Pokiw: Jeli dialog „Dataju wočinić - wěstotne warnowanje“ widźiće, klikńće na Öffnen abo Ausführen.
  Firefox-60-open-file-warning-win10
 3. Dialog Benutzerkontensteuerung móže so wočinić, zo by was so prašał, hač instalowak Firefox smě změny na wašim ličaku přewjesć. Jeli so tutón dialog jewi, klikńće na tłóčatko Ja, zo byšće instalaciju startował.
  Firefox-Installer-win10-UAC
 4. Čakajće, doniž Firefox instalaciju njedokónči.
  Firefox-60-Installer
  Pokiw: Instalowak Firefox móže aktualizaciju abo tłóčatko za znowainstalowanje wobsahować, kaž tež móžnosć, standardne nastajenja wobnowić a přidatki wotstronić, jeli so jara zestarjena wersija Firefox abo jara stare profilowe daty namakaja. Wuprózdńće kontrolny kašćik, zo byšće stare daty wobchował a klikńće na Aktualizować abo Znowa instalować, zo byšće instalaciju startował.
  FirefoxInstaller-Reinstall
 5. Hdyž instalacija je dokónčena, so Fierfox wočini.
Wutrobne zbožopřeće, sće Firefox instalował! Klikńće dwójce na symbol Mozilla Firefox, hdyžkuli chceće online hić.
Firefox-Icons-Win10

Maće problemy?

Tu stej dwaj nastawkaj, kotrejž móžetej wam pomhać:

Za nazhonjenych wužiwarjow

Tłóčatko Nětko sćahnyć na sćehnjenskej stronje Firefox moderny instalowak online skići, kotryž přihódnu wersiju Firefo za waš dźěłowy system instaluje. Na 64-bitowym Windows, na přikład, je instalowak za 64-bitowu wersiju Firefoxo (podrobnosće tu namakaće).

Klikńće na wotkaz Rozšěrjene instalowanske nastajenja a druhe platformy na sćehnjenskej stronje Firefox, jeli dospołny instalowak offline trjebaće, wersiju Firefox za druhi dźěłowy system (na přikład 32-bitowy Firefox za 64-bitowy Windows) abo jeli chceće swoju instalaciju Firefox přiměrić. Wužiwajće wotkaz W druhej rěči sćahnyć, zo byšće swójsku rěč wubrał.

Nastajenja, kotrež su w dospołnym instalowak offline k dispoziciji, so w nastawku Custom installation of Firefox on Windows wopisuja.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije