Firefox na Windows sćahnyć a instalować

Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće Firefox na Windows sćahnyć a instalować.

Tutón nastawk jenož Windows nastupa. Za instrukcije, kak móžeće Firefox na Mac instalować, hlejće Firefox na Mac sćahnyć a instalować.Za instrukcije kak móžeće instrukcije na Linux instalować, hlejće Firefox na Linux instalować.

Prjedy hač Firefox instalujeće, hlejće systemowe potrěbnosće Firefox, zo byšće zawěsćił, zo waš ličak ma trěbny dźěłowy system a doporučenu hardwaru.

Njeinstalujće Firefox z pomocu wobmjezowaneho konta Windows XP. Za dalše informacije hlejće nastawk pomocy Microsoft Wie bestimmt man den Typ des Benutzerkontos in Windows (němsce).

 1. Wopytajće tutu sćehnjensku stronu Firefox w někajkim wobhladowaku, na přikład w Microsoft Internet Explorer abo Microsoft Edge.

  getfirefox_com
 2. Klikńće na tłóčatko Darmotne sćehnjenje, zo byšće instalowanski program za Fiefox sćahnył. Strona awtomatisce najlěpšu wersiju Firefox za was wubjerje. Alternatiwnje móžeće tutón sćehnjenski wotkaz za najnowšu hornjoserbsku wersiju Firefox wužiwać.
  Za nazhonjenych wužiwarjow: Sćehnjenska strona horjeka wuběra najlěpšu k dispoziciji stejacu wersiju Firefox za waš ličak a staja wam instalowanski program online (stub) k dispoziciji. Jeli dospołnu instalowanski program offline trjebaće abo jeli chceće rěč a dźěłowy system wubrać, wopytajće stronu Systemy a rěče. Wubjerće Upper Sorbian za hornjoserbšćinu. Móžeće pak wersiju Firefox za 32-bitowy Windows a za 64-bitowe dźěłowe systemy z Windows 7 abo nowšim wersiju Firefox za 64-bitowy Windows sćahnyć (hlejće tutón blogowy přinošk za podrobnosće).
  • Jeli wužiwaće Microsoft Internet Explorer abo Microsoft Edge, so zdźělenska lajsta deleka na stronje zjewi, z móžnosćomaj, pak instalowanski program startować pak dataju na wašim ličaku składować. Klikńće na Ausführen, zo byšće proces startował.
  Firefox installieren - Setup ausführen
  • W druhich wobhladowakach dyrbiće najprjedy instalowanski program Firefox na swojim ličaku składować a potom sćehnjenu dataju wočinić.
   Pokiw: Jeli wěstotne warnowanje wodźenja wužiwarskich kontow („Benutzerkontensteuerung“) widźiće, klikńće na Ja.
  Wěstotne warnowanje
 3. Powitanske wokno so pokaza. Klikńće tam na Instalować, zo byšće instalaciju startował (smy spytali, proces za was tak zlochka kaž móžno wuhotować).

Wutrobne zbožopřeće, sće Firefox instalował!
 • Klikńće dwójce na symbol Firefox, hdyžkuli chceće online hić.
firefox icon

Maće problemy?

Tu stej dwaj nastawkaj, kotrejž móžetej wam pomhać:

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla