Firefox na Windows sćahnyć a instalować

Tutón nastawk wujasnja, kak móžeće Firefox pak z jednorym instalowakom wot Mozilla pak z Microsoft Store online na Windows instalować.

Tutón nastawk jenož Windows nastupa. Za instrukcije, kak móžeće Firefox na Mac instalować, hlejće Firefox na Mac sćahnyć a instalować.Za instrukcije kak móžeće instrukcije na Linux instalować, hlejće Firefox na Linux instalować.

Wot sćehnjenskeho serwera Mozilla instalować

Prjedy hač Firefox instalujeće, hlejće systemowe žadanja Firefox, zo byšće zawěsćił, zo waš ličak ma trěbny dźěłowy system a doporučenu hardwaru.

Zo byšće Firefox na wašim ličaku instalował:

 1. Wopytajće tutu sćehnjensku stronu Firefox w někajkim wobhladowaku, na přikład Microsoft Edge.
 2. Klikńće na tłóčatko Nětko sćahnyć. Instalowak Firefox, kotryž sćahuje, wam awtomatisce najlěpšu k dispoziciji stejacu wersiju Firefox za waš ličak póskića. fx91DownloadButtonWin10
  Windows 10 wam snano warnowanje pokazuje, hdyž so nałoženja instaluja, kotrež z Microsoft store njejsu. Hlejće Windows 10 warns me to use a "Microsoft-verified" app za dalše informacije.

Klikńće na Datei öffnen w sćehnjenskej zdźělence w Microsoft Edge, zo byšće proces startował.

  • W druhich wobhladowakach dyrbiće najprjedy instalowanski program Firefox na swojim ličaku składować a potom sćehnjenu dataju wočinić.
   Pokiw: Jeli dialog „Dataju wočinić - wěstotne warnowanje“ widźiće, klikńće na Öffnen abo Ausführen.
  Firefox-60-open-file-warning-win10
 1. Dialog Benutzerkontensteuerung móže so wočinić, zo by was so prašał, hač instalowak Firefox smě změny na wašim ličaku přewjesć. Jeli so tutón dialog jewi, klikńće na tłóčatko Ja, zo byšće instalaciju startował.
  Firefox-Installer-win10-UAC
 2. Čakajće, doniž Firefox instalaciju njedokónči.
  FirefoxInstaller-Aug2020
 3. Hdyž instalacija je dokónčena, so Firefox wočini.
  fx91InstallDoneWin10
Pokiw: Zdźělenska lajsta z tłóčatkom Firefox aktualizować… da so horjeka na stronje pokazać, jeli je so Firefox do toho instalował. Hlejće Firefox wobnowić - přidatki a nastajenja wróćo stajić, zo byšće wjace zhonił.

Wutrobne zbožopřeće, sće Firefox instalował!

Klikńće dwójce na symbol Firefox, kotryž je na desktopje, hdyžkuli chceće Firefox startować.

FirefoxShortcut

Z Microsoft Store instalować

Instalowanje Firefox z Microsoft store sej Windows 10 abo Windows 11 wužaduje.
 1. Klikńće na symbol Windows w nadawkowej lajsće.
 2. Zapodajće Microsoft Store.
 3. Wubjerće Microsoft Store z wuslědkow. To was k Microsoft app store wjedźe.
 4. Zapodajće Firefox do pytanskeho pola a tłóčće Enter.
 5. Wubjerće „Mozilla Firefox“ z nałoženjow, kotrež su k dispoziciji.
 6. Klikńće na Herunterladen, zo byšće instalaciski proces startował.

Za dalše informacije hlejće Download Firefox on Windows from the Microsoft Store.

Maće problemy?

Tu su někotre nastawki, kotrež móža wam pomhać:

Jeli wjace pomocy trjebaće, móžeće přeco sej pomoc zhromadźenstwa wobstarać.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije