Firefox wobnowić - přidatki a nastajenja wróćo stajić

Tuta funkcija je na Firefox za desktop abo laptopach k dispoziciji.

Jeli maće problemy z Firefox, móže wam pomhać, jón wobnowić. Funkcija Wobnowić rozrisuje wjele problemow; staja Firefox na jeho standardny staw wróćo a składuje při tym wažne informacije kaž zapołožki, hesła a wočinjene rajtarki.
Kedźbu: Rozšěrjenja a daty rozšěrjenjow so zhašeja.

Firefox wobnowić

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na prašak Help-29 za pomoc.
 2. Wubjerće z menija Pomoc Informacije za rozrisowanje problemow.
  Jeli nimaće přistup na meni Pomoc, zapisajće about:support do swojeho adresoweho pola, zo byšće stronu Informacije za rozrisowanje problemow wočinił.
 3. Klikńće na tłóčatko Firefox wobnowić horjeka naprawo na stronje Informacije za rozrisowanje problemow.
  Refresh 35 Win Refresh 35 Mac Refresh 35 Lin
 4. Zo byšće pokročował, klikńće na Firefox wobnowić we wobkrućenskim woknje, kotrež so wočinja.
 5. Firefox so začini, zo by so wobnowił. Hdyž je hotowy, wokno lisćinu wašich importowanych datow pokaza. Klikńće na Dokónčić a Firefox so wočini.
Pokiw: Dalše tłóčatko Firefox wobnowić je we woknje wěsteho modusa Firefox, jeli njemóžeće Firefox normalnje startować. Jeli njemóžeće tłóčatko Firefox wobnowić w swojej wersiji Firefox namakać, móžeće tež nowy profil załožić, zo byšće manuelne wobnowjenje přewjedł. Hlejće Instrukcije kaž móžeće nowe profil załožić.

Što funkcija Wobnowić čini?

Wšě waše nastajenja Firefox a wosobinske daty so w profilnym rjadowaku składuja. Funkcija Wobnowić tak funguje, zo so za was nowy profilowy rjadowak wutworja, hdźež so waše wažne daty składuja.

Přidatki, kotrež so normalnje w profilnym rjadowaku Firefox składuja, kaž na př. rozšěrjenja a drasty, so wotstronja. Přidatki, kotrež su na druhich městnach składowane, kaž na př. tykače, so njewotstronja, ale wěste změnjene nastajenja (na př. znjemóžnjene tykače) so wróćo staja.

Firefox budźe slědowace elementy składować:

 • Zapołožki
 • Přehladowanska a sćahowanska historija
 • Hesła
 • Wočinjene wokna, rajtarkowe skupiny a rajtarki
 • Placki
 • Daty awtomatiskeho wudospołnjenja formularow
 • Wosobinski słownik

Tute elementy a nastajenja so wotstronja:

Pokiw: Waš stary profil Firefox so na wašim desktopje w rajtarku z mjenom „Stare daty Firefox“ wotkładźe. Jeli wróćostajenjewobnowjenje njeje waš problem rozrisało, móžeće daty wobnowić, kotrež njejsu so přez kopěrowanje datajow do noweho załoženeho profila składowali. Jeli tutón rjadowak hižo njetrjebaće, wy měł jón zhašeć, dokelž sensibelne daty wobsahuje.

Tutón nastawk so wam - kaž wšě nastawki pomocy Firefox - zwjetša wot dobrowólnikow k dispoziciji staja, kotřiž njewotwisnosć a zasadu wočinjeneho žórła Mozilla podpěruja. Přehladujće njewotwisnje!

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla