Firefox na Linux instalować

Zo byšće móhł Firefox na swojim ličaku wužiwał, dyrbiće jón najprjedy instalować. Tutón nastawk wam pokaza, kak móžeće Firefox na Linux instalować. Za druhe dźěłowe systemy hlejće Firefox na Windows sćahnyć a instalować a Firefox na Mac sćahnyć a instalować.

Wjele distribucijow Linux wobsahuje Firefox po standardźe a ma zwjetša paketowy zrjadowak, z kotrymž móžeće Firefox zlochka instalować. Principielnje wy měł programy přeco z pomocu paketoweho zrjadowaka instalować. Paketowy zrjadowak budźe:

 • zawěsćeć, zo maće wšě trěbne biblioteki
 • Firefox na wašnje instalować, kotrež najlěpje z wašej distribuciju hromadźe dźěła
 • zwiski za startowanje Firefox tworić
 • Firefox wšěm wužiwarjam wašeho ličaka k dispoziciji stajeć
 • so wo to starać, zo so Firefox tak wotstroni kaž kóžde druhe nałoženje

Paketowy zrjadowak ma tež njelěpšiny:

 • Móže być, zo njedóstanjeće přeco najnowšu wersiju Firefox
 • Móže być, dóstanjeće wersiju Firefox bjez podaća wikowanskeho znamjenja

Z pomocu paketoweho zrjadowaka instalować

Zo byšće Firefox z pomocu paketoweho zrjadowaka instalował, čitajće prošu dokumentaciju distribucije Linux, kotruž wužiwaće.

Bjez paketoweho zrjadowaka instalować

Dospołne instrukcije wo instalowanju Firefox bjez pomocy paketoweho zrjadowaka namakaće snano na sydle pomocy swojeje distribucije. Za Ubuntu stej to:

 • Prjedy hač Firefox instalujeće, přeswědčće so, hač su trěbne biblioteki na wašim ličaku instalowane. Jeli biblioteki faluja, njeda so Firefox wuwjesć.
 • Instalaciska dataja, kotruž Mozilla w formaće .tar.bz2 k dispoziciji staja, njewobsahuje žórłowy kod, ale předkompilowane binarne dataje, tohodla móžeće je ekstrahować a wuwjesć. Njetrjebaće program ze žórłoweho koda kompilować.
 • Slědowace instrukcije budu Firefox do wašeho zapisa Home instalować, a jenož aktualny wužiwar móže jón wuwjesć.
 1. Sćehńće Firefox ze sćehnjenskeje strony Firefox do swojeho zapisa Home.
  • Pokiw: Jeli chceće rěč a dźěłowy system za swoju instalaciju Firefox wubrać, wopytajće prošu město toho sćehnjensku stronu Systemy a rěče.
 2. Wočińće terminal a dźiće k swojemu zapisej Home: cd ~
 3. Ekstrahujće wobsah sćehnjeneje dataje: tar xjf firefox-*.tar.bz2
 4. Začińće Firefox, jeli je wočinjeny.
 5. Zo byšće Firefox startował, wuwjedźće skript firefox w rjadowaku firefox: ~/firefox/firefox

Firefox měł so nětko startować. Móžeće potom na desktopje symbol wutworić, zo byšće tutón přikaz wuwjedł.

Zmylk libstdc++5

Kaž horjeka naspomnjene, dyrbiće trěbne biblioteki instalować, zo by Firefox fungował. Wjele distribucijow po standardźe biblioteku libstdc++5 njewobsahuje.

Zdźělenka "Firefox njeje instalowany" abo wopačna wersija Firefox so startuje

Jeli Firefox je so po horjeka naspomnjenych instrukcijach instalował, dyrbiće jón (na přikład z terminala abo přez zwisk na desktopje) z pomocu přikaza ~/firefox/firefox startować.

Jeli pospytujeće, Firefox z přikazom firefox z terminala startować, budźe so pak wersija Firefox startować, kotruž je paketowy zrjadowak instalował pak dóstanjeće zdźělenku, zo Firefox instalowany njeje.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla