Firefox na Linux instalować

Tutón nastawk jendźelske zapřijeće wobsahuje, kotrež k websydłu słuša, kotrež je jenož w jendźelšćinje k dispoziciji.

Zo byšće móhł Firefox na swojim ličaku wužiwał, dyrbiće jón najprjedy instalować. Tutón nastawk wam pokaza, kak móžeće Firefox na Linux instalować.

Za druhe dźěłowe systemy hlejće:

Wjele distribucijow Linux wobsahuje Firefox po standardźe, hačrunjež najwjace ma zrjadowak paketow - preferowane wašnje, Firefox instalować. Zrjadowak paketow budźe:

 • zawěsćeć, zo maće wšě trěbne biblioteki
 • Firefox na wašnje instalować, kotrež je najlěpše za wašu distribuciju
 • zwiski za startowanje Firefox tworić
 • Firefox wšěm wužiwarjam wašeho ličaka k dispoziciji stajeć
 • so wo to starać, zo so Firefox tak wotstroni kaž kóžde druhe nałoženje

Zrjadowak paketow ma njelěpšiny:

 • Móže być, zo njedóstanjeće přeco najnowšu wersiju Firefox
 • Móže być, dóstanjeće wersiju Firefox bjez podaća wikowanskeho znamjenja

Móžeće Firefox tež z pomocu Flatpak instalować.

Z Flatpak instalować

Flatpak je nowy pakowanski format za Linux. Zo byšće Flatpak instalował, wopytajće instalowanski nawod FlatPak, wubjerće swój dźěłowy system a slědujće instalowanskim kročelam.

Hdyž Flatpak je zainstalowany, přeńdźće k stronje Flathub Firefox a klikńće na tłóčatko Instalować. Hdyž je sćehnjeny, slědujće instrukcijam přikazoweje linki deleka na stronje.

Hdyž Fiefox je z Flatpak zainstalowany, su aktualizacije awtomatiske, njetrjebaće tuž ničo znowa instalować.

Wěstu rěčnu wersiju sćahnyć

Při instalowanju Flatpak (přez přikazowu linku abo přez URL-wotkaz Flathub), so lokale dźěłoweho systema přepruwuje (a nic to wobhladowaka) a Flathub jenož lokale sćele, kotrež maja samsny prefiks. Jeli na přikład je LANG=en_US.UTF-8 budźe Flatpak lokale słać, kotrež maja zhromadny prefiks en, potajkim en-CA, en-GB atd.

Móžeće wěste lokale manuelnje sćahnyć, na přikład instalaciju za hornjoserbšćinu (hsb):
flatpak update --subpath=/hsb org.mozilla.firefox.Locale

Z pomocu zrjadowaka paketow instalować

Zo byšće Firefox z pomocu zrjadowaka paketow instalował, čitajće prošu dokumentaciju swojeje distribucije Linux.

Bjez zrjadowaka paketow instalować

Sydła pomocy za někotre distribucije maja dospołne instrukcije wo tym, kak móžeće Firefox instalować, bjeztoho zo byšće zrjadowak paketow wužiwał, byrnjež móhło něšto informacijow zestarjene być, na přikład:

Móžeće slědowacym instrukcijam slědować, zo byšće na konće kóždeho wužiwarja manuelnje instalował.

 • Prjedy hač Firefox instalujeće, přeswědčće so, hač su trěbne biblioteki na wašim ličaku instalowane. Jeli biblioteki faluja, njeda so Firefox wuwjesć.
 • Instalaciska dataja, kotruž Mozilla w formaće .tar.bz2 k dispoziciji staja, wobsahuje předkompilowane binarne dataje, na rozdźěl wot žórłowych kodow. Njetrjebaće program ze žórłoweho koda kompilować: Wupakujće ju prosće a wuwjedźće binarne dataje.
 • Slědowace instrukcije budu Firefox do wašeho zapisa Home instalować. Jenož aktualny wužiwar móže jón wuwjesć.
 1. Sćehńće Firefox ze sćehnjenskeje strony Firefox do swojeho zapisa Home.
 2. Wočińće terminal a dźiće k swojemu zapisej Home:
  cd ~
 3. Ekstrahujće wobsah sćehnjeneje dataje:
  tar xjf firefox-*.tar.bz2
 4. Začińće Firefox, jeli je wočinjeny.
 5. Zo byšće Firefox startował, wuwjedźće skript firefox w rjadowaku firefox:
  ~/firefox/firefox
  Firefox měł so nětko startować. Móžeće potom na desktopje symbol wutworić, zo byšće tutón přikaz wuwjedł.
 6. Njetrjebaće instalacisku dataju wobchować:
  rm firefox-*.tar.bz2

Zmylk libstdc++5

Kaž horjeka naspomnjene, dyrbiće trěbne biblioteki instalować, zo by Firefox fungował. Wjele distribucijow po standardźe biblioteku libstdc++5 njewobsahuje.

Zdźělenka "Firefox njeje instalowany" abo wopačna wersija Firefox so startuje

Jeli Firefox je so po horjeka naspomnjenych instrukcijach instalował, dyrbiće jón (na přikład z terminala abo přez zwisk na desktopje) z pomocu přikaza ~/firefox/firefox startować.

Jeli pospytujeće, Firefox z přikazom firefox z terminala startować, budźe so pak wersija Firefox startować, kotruž je zrjadowak paketow instalował pak dóstanjeće zdźělenku, zo Firefox instalowany njeje.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije