Placki zhašeć, zo byšće daty wotstronił, kotrež websydła su na wašim ličaku składowali

Placki so na wašim ličaku přez websydła składuja, kotrež sće wopytał, a wobsahuja informacije kaž na přikład sydłowe nastajenja abo přizjewjenski status. Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće placki Firefox, druhe sydłowe daty a pufrowany webwobsah zhašeć.

Placki za aktualne sydło zhašeć

Tuta funkcija je w nowšej wersiji Firefox k dispoziciji. Jeli najnowšu wersiju njewužiwaće, aktualizujće prošu Firefox.
Zo byšće placki a sydłowe daty za websydło zhašeć, kotrež runje wopytujeće:

 1. Klikńće na tłóčatko Info wo stronje Site Info button zamk Fx70GreyPadlock nalěwo w adresowym polu.
  clear data 62 Fx63ClearDataSingleSite Fx65ClearDataSingleSite Fx70ClearSiteDataSingleSite
 2. Klikńće na Placki a sydłowe daty zhašeć….

Placki wěsteho websydła zhašeć

Zo byšće placki za někajke jednotliwe websydło zhašał:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wokno Priwatnosć a wěstota a dźiće k wotrězkej Placki a sydłowe daty.
  Fx60Settings-CookiesAndSiteData Fx61settings-CookiesAndSiteData Fx63settings-AcceptCookies Fx65CookiesAndSiteData Fx68CookiesAndSiteData
 3. Klikńće na tłóčatko Daty zrjadować…. Dialog „Placki a sydłowe daty rjadować“ so zjewi.
 4. Zapisajće do pola Websydła pytać mjeno websydła, kotrehož placki chceće wotstronić. Zapiski, kotrež wašemu pytanju wotpowěduja, so pokazaja.
  Fx60ManageCookiesAndSiteData-RemoveSelected Fx65ManageCookiesAndSiteData-RemoveSelected Fx68ManageCookiesSiteData-RemoveSelected
  • Zo byšće wšě placki a składowanske daty za websydło wotstronił, klikńće na Wšě wotstronić.
  • Zo byšće wubrane zapiski wotstronił, wubjerće zapisk a klikńće na Wubrane wotstronić.
 5. Klikńće na Změny składować.
 6. Klikńće we wobkrućenskim dialogu Placki a daty sydła wotstronić, kotryž so wočini, na WotstronićW porjadku.
 7. Začińće stronu about:preferences.

Zo byšće wjace wo rjadowanju sydłowych datow w Firefox zhonił, hlejće Manage local site storage settings.

Pokiw: Móžeće placki jednotliweho websydła we wersiji Firefox 60 a starši z pomocu wokna Info wo stronje na rajtarku Wěstota a tłóčatka Placki pokazać wotstronić. Móžeće tež składowy inspektor wužiwać, zo byšće jednotliwe placki za wěste websydło z pomocu kontekstoweho menija wotstronił. Zo byšće składowy inspektor wočinił, dźiće k menijowemu tłóčatku Fx57Menu podmeni Webwuwiwar abo tłóčće + F9 na tastaturje.

Wšě placki, sydłowe daty a pufrowak zhašeć

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wokno Priwatnosć a wěstota a dźiće k wotrězkej Placki a sydłowe daty.
 3. Klikńce na tłóčatko Daty zhašeć…. Dialog „Daty zhašeć“ so zjewi.
  Fx64ClearCookies-SiteData-Cache Fx65CookiesAndSiteData-ClearData Fx68CookiesAndSiteData-ClearData
  • Placki a sydłowe daty (zo bychu so přizjewjenski status a sydłowe nastajenja wotstronili) a pufrowany webwobsah (zo bychu so składowane wobrazy, pisma a druhi pufrowany wobsah wotstronili) měli hóčku dóstać.
 4. Klikńće na Zhašeć.

Wšě placki zhašeć a druhe daty wobchować

Zo byšće jenož placki zhašal a druhe daty wbchował, čińće tole:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a klikńće na Biblioteka (abo klikńće na tłóčatko biblioteki 57 library icon w symbolowej lajsće).
 2. Klikńće na Historija a potom na Aktualnu historiju wuprózdnić….
 3. Stajće Časowa doba za wuprózdnjenje: na Wšo (jeli lisćinu zapiskow historije njewidźiće, klikńće na šipk pódla Podrobnosće, zo byšće lisćinu pokazał).
  Fx52ClearRecentHistory-Cookies Fx63ClearRecentHistory-Cookies
 4. Wubjerće Placki a zawěsćće, zo druhe zapiski, kotrež chceće wobchować, wubrane njejsu.
 5. Klikńće na Nětko wuprózdnić, zo byšće wšě placki zhašał a začińće wokno „Wšu historiju wuprózdnić“.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije