Placki zhašeć, zo byšće daty wotstronił, kotrež websydła su na wašim ličaku składowali

Placki so na wašim ličaku přez websydła składuja, kotrež sće wopytał, a wobsahuja informacije kaž na přikład sydłowe nastajenja abo přizjewjenski status. Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće placki w Firefox zhašeć.

Placki za jedne sydło zhašeć

Zo byšće placki za jedne sydło zhašał:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Priwatnosć.

 3. Stajće Firefox budźe: do Swójske nastajenja za historiju wužiwać.
  Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux Priwatnosć swójske nastajenja historija
 4. Klikńće na Placki pokazać.... Wokno „Placki“ so zjewi.
  Nastajenja Placki pokazać
 5. Zapisajće mjeno sydła do pola Pytać: kotrehož placki chceće wotstronić. Placki, kotrež wašemu pytanju wotpowěduja, so pokazaja.
 6. Wubjerće placki w lisćinje, kotrež chceće wotstronić, a klikńće na 1 wubrany wotstronić. Po ličbje plackow namakaće tež 2 wubranej wotstronić, [3,4] wubrane wotstronić abo [5-100] wubranych wotstronić na tłóčatku.
Placki wotstronić fx50.1.0 win10
  • Wubjerće prěni plack a tłóčće +Ende, zo byšće wšě placki w lisćinje wubrał.
 1. Klikńće na Začinić, zo byšće wokno „Placki“ začinił.Začińće wokno „Placki“. Začińće stronu about:preferences.

Wšě placki zhašeć

Zo byšće wšě placki zhašał, kotrež su na wašim ličaku składowane, wočińće pak wokno „Placki“ kaž horjeka wujasnjene a wužiwajće tłóčatko Wšě wotstronić pak čińće tole:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , wubjerće Historija a potom Aktualnu historiju wuprózdnić....
 2. Stajće Časowa doba za wuprózdnjenje na Wšo.
 3. Klikńće na šipk pódla Podrobnosće, zo byšće lisćinu zapiskow historije pokazał.
 4. Wubjerće Placki a přeswědčće so, zo druhe zapiski, kotrež chceće wobchować, wubrane njejsu.

  Cyłu historiju wuprózdnić


  ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1260044801-604-1.png
 5. Klikńće na Nětko wuprózdnić, zo byšće placki zhašał a wokno „Aktualnu historiju wuprózdnić“ začinił.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla