Kak móžeće pufrowak wuprózdnić

Pufrowak nachwilu składuje wobrazy, skripty a druhe dźěle websydłow, kotrež wopytujeće, zo by waše přehladowanske dožiwjenje pospěšił. Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće pufrowak wuprózdnić.

Pufrowak wuprózdnić

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Rozšěrjeny.
 3. Klikńće na rajtark Syć.
 4. We wotrězku Pufrowany webwobsah, klikńće na Nětko wuprózdnić.
  Nastajenje pufrowak wuprózdnić
 5. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće meni Priwatnosć a wěstota.
 3. Klikńće we wotrězku Pufrowany webwobsah na Nětko zhašeć.
  Fx56CachedWebContent-clear Fx59CachedWebContent-ClearNow
 4. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće meni Priwatnosć a wěstota.
 3. Klikńće we wotrězku Placki a sydłowe daty na Daty zhašeć….
  Fx60Cookies&SiteData-ClearCache
 4. Wotstrońće hóčku před Placki a sydłowe daty.
 5. Klikńće z hóčku před Pufrowany webwobsah na tłóčatko Zhašeć.
 6. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.

Pufrowak awtomatisce wuprózdnić

Móžeće Firefox tak nastajić, zo so pufrowak awtomatisce prózdni, hdyž so Firefox začinja:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk PriwatosćPriwatnosć a wěstota.
 3. Stajće Firefox budźe we wotrězku Historija na Swójske nastajenja za historiju wužiwać.
 4. Wubjerće kontrolny kašćik za Historiju wuprózdnić, hdyž so Firefox začinja.
  Historiju při začinjenju Firefox wuprózdnić Fx56History-custom-clear
 5. Klikńće pódla Historiju wuprózdnić, hdyž so Firefox začinja na tłóčatko Nastajenja…. Wokno za wuprózdnjenje historije so wočini.
 6. Stajće hóčku pódla Pufrowak we woknje za wuprózdnjenje historije.
  Nastajenja historiju wuprózdnić
 7. Klikńće na W porjadku, zo byšće wokno za wuprózdnjenje historije začinił.
 8. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.

Pokiw: Su wjacore přidatki, kotrež wam zmóžnjeja, pufrowak z pomocu symbola we symbolowej lajsće wuprózdnić. Dźiće k webstronje přidatkow Mozilla, zo byšće za nimi pytał.

Zhromadźenstwo Mozilla za wothladowanje a podpěrowanje přidatkow třećich poskićowarjow zamołwite njeje. Prošu stajće so direktnje z wuwiwarjom přidatka do zwiska, jeli za přidatk pomoc trjebaće.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla