Problemy z rozšěrjenjemi, drastami a hardwarowym pospěšenjom rozrisać

Někotre problemy z Firefox so přez rozšěrjenja, drasty abo hardwarowe pospěšenje zawinuja. Tutón nastawk budźe wam pomhać, won namakać, hač rozšěrjenje, drasta abo hardwarowe pospěšenje problem zawinuje a, jeli tomu tak je, wopisuje, kak móžeće Firefox zaso normalnje startować.

Pokiw:

Funkcija Firefox wróćo stajić móže wjele problemow přez wobnowjenje wuchadneho stawa Firefox rozrisać a składuje při tym waše najwažniše daty. Rozwažće tutu móžnosć, prjedy hač započnjeće dołhotrajne pytanje za zawinu a rozrisanjom problema.

Funkcija Firefox wobnowić móže wjele problemow přez wobnowjenje wuchadneho stawa Firefox rozrisać a składuje při tym waše najwažniše daty. Rozwažće tutu móžnosć, prjedy hač započnjeće dołhotrajne pytanje za zawinu a rozrisanjom problema.

Firefox we wěstym modusu startować

Hdyž Firefox we wěstym modusu startujeće, budu so nachwilu wšě rozšěrjenja znjemóžnjeć, hardwarowe pospěšenje so wupina a standardna drasta so wužiwa. To budźe pomhać, won namakać, hač jedna z tutych třoch móžnosćow waš problem zawinuje.

 1. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej PomocKlikńće na menijowej lajsće na meni PomocKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjerće Ze znjemóžnjenymi přidatkami znowa startować.... Firefox startuje potom z dialogom wěsteho modusa.
  Kedźbu: Móžeće Firefox tež we wěstym modusu startować, hdyž tastu stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.tastu alt ⌥ stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.Firefox skónčiće a potom do swojeho terminala dźeće a firefox -safe-mode zapodaće.
  Dyrbiće snano instalacisku šćežku Firefox podać (na př. /usr/lib/firefox)
  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Ze znjemóžnjenymi přidatkami znowa startować.... Firefox startuje potom z dialogom wěsteho modusa.
  Kedźbu: Móžeće Firefox tež we wěstym modusu startować, hdyž tastu stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.tastu alt ⌥ stłóčenu dźeržiće, mjeztym zo Firefox startujeće.Firefox skónčiće a potom do swojeho terminala dźeće a firefox -safe-mode zapodaće.
  Dyrbiće snano instalacisku šćežku Firefox podać (na př. /usr/lib/firefox)
 2. Hdyž so wokno wěsteho modusa Firefox jewi, klikńće na tłóčatko We wěstym modusu startować.

Přepruwujće, hač waš problem dale wustupuje, po tym zo sće Firefox we wěstym modusu startował.

Problem hišće we wěstym modusu wustupuje

Jeli waš problem we wěstym modusu dale wustupuje, njezawinuje so přez rozšěrjenje, drastu abo hardwarowe pospěšenje. Druhe móžne zawiny móhli tykače abo změny na nastajenjach Firefox być, kotrež so we wěstym modusu njeznjemóžnjeja. Za dalše namjety za rozrisowanje problemow hlejće nastawki:

Problem we wěstym modusu njewustupuje

Jeli waš problem we wěstym modusu njewustupuje, zawinuje so najskerje přez rozšěrjenje, drastu abo hardwarowe pospěšenje. Slědujće kroki w tutym nastawku dale, zo byšće zawinu wašeho problema namakał.

Hardwarowe pospěšenje wupinyć

Z někotrymi konfiguracijemi grafikowych kartow a grafikowych ćěrjakow móže Firefox spadnyć abo ćeže měć, tekst abo objekty na stronach zwobraznić, hdyž so hardwarowe pospěšenje wužiwa. Móžeće hardwarowe pospěšenje wupinyć, zo byšće hladał, hač to waš problem rozrisa.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Rozšěrjeny a rajtark Powšitkowny.
 3. Wotstrońće hóčku pódla Hardwarowe pospěšenje wužiwać, jeli k dispoziciji.
 4. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 5. Startujće Firefox kaž přeco.

Jeli problem hižo njewustupuje, je hardwarowe pospěšenje najskerje zawina było. Móžeće pospytować swoje grafikowe ćěrjaki aktualizować, zo byšće hladał, hač to pomha abo prosće bjez hardwaroweho pospěšenje dale dźěłać. W druhim padźe najskerje rozšěrjenja abo drasty zawina su. Čińće z krokami w tutym nastawku dale, zo byšće hladał, hač wone pomhaja.

Standardnu drastu wužiwać

Jeli druhu drastu hač standardnu drastu wužiwaće:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Zwonkowny napohlad.
 3. Wubjerće standardnu drastu, klikńće potom na tłóčatko Zmóžnić, zo by Firefox w přichodźe tutu drastu wužiwał.
 4. Klikńće na Firefox znowa startować, jeli to je trěbne.

Přepruwujće, hač waš problem hišće wustupuje, po tym zo sće Firefox znowa startował. Jeli problem hižo njewustupuje, je drasta, kotruž sće wužiwał, jón zawinowała. Jeli problem hišće wustupuje, slědujće dale kroki w tutym nastawku.

Wšě rozšěrjenja znjemóžnić

Zo byšće won namakał, hač rozšěrjenje ze zmylkami waš problem zawinuje, móžeće wšě waše instalowane rozšěrjenja znjemóžnić:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Rozšěrjenja.
 3. Klikńće na mjeno rozšěrjenja w lisćinje, zo byšće jo wubrał.
 4. Klikńće na Znjemóžnić, zo byšće wubrane rozšěrjenje znjemóžnił.
 5. Wospjetujće to za kóžde z druhich rozšěrjenjow w lisćinje.
 6. Klikńće na Firefox znowa startować.

Po tym zo sće Firefox znowa startował, budu wšě rozšěrjenja znjemóžnjene. Přepruwujće, hač waš problem hišće wustupuje.

Jeli problem hižo njewustupuje, hdyž wšě rozšěrjenja su znjemóžnjene, je jedne z wašich rozšěrjenjow problem zawinowało. Zo byšće rozšěrjenje namakał, kotrež je waš problem zawinowało, čińće takle dale:

Rozšěrjenje ze zmylkami namakać

Zo byšće won namakał, kotre z wašich znjemóžnjenych rozšěrjenjow waš problem zawinuje, móžeće kóžde rozšěrjenje po jednym zaso zmóžnić.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Rozšěrjenja.
 3. Klikńće na mjeno rozšěrjenja w lisćinje, zo byšće jo wubrał.
 4. Klikńće na Zmóžnić, zo byšće wubrane rozšěrjenje zmóžnił.
 5. Klikńće na Firefox znowa startować.

Přepruwujće, hač waš problem hišće wustupuje, po tym zo sće Firefox znowa startował. Jeli problem hišće wustupuje, rozšěrjenje, kotrež sće runje zmóžnił, jón zawinuje.

Pokiw: Jeli maće wjele rozšěrjenjow, móže skokšo hić, wjace hač jednoho rozšěrjenja naraz zmóžnić. Metoda z najmjenje znowastartowanjemi je: Zmóžńće połojcu rozšěrjenjow w tutej lisćinje, startujće Firefox znowa, a přepruwujće, hač problem hišće wustupuje. Jeli problem hišće wustupuje, wěsće, zo rozšěrjenje ze zmylkami je jedne z tych, kotrež sće runje zmóžnił. Jeli problem hižo njewustupuje, wěsće, zo rozšěrjenje ze zmylkami k tym słuša, kotrež su znjemóžnjene. Wospjetujće tutón proces, doniž rozšěrjenje ze zmylkami namakane njeje.

Po tym zo sće rozšěrjenje namakał, kotrež waš problem zawinuje, znjemóžńće abo wotinstalujće rozšěrjenje ze zmylkami a zmóžńće zaso druhe rozšěrjenja we woknje přidatkow.

Rozšěrjenja aktualizować

Jeli rozšěrjenje waš problem zawinuje, steji snano aktualizacija k dispoziciji, kotraž waš problem rozrisuje:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Rozšěrjenja.
 3. Klikńće na symbol zubateho koleska a wubjerće Za aktualizacijemi pytać.
 4. Jeli aktualizacije namakaće, instalujće je přez kliknjenje na Instalować.
 5. Hdyž instalacija je so dokónčiła, klikńće na Firefox znowa startować.

Po tym zo sće Firefox znowa startował, budu so waše rozšěrjenja aktualizować. Jeli rozšěrjenje, kotrež waš problem zawinuje, ma aktualizaciju, zmóžńće jo znowa a přepruwujće, hač waš problem zaso wustupuje.

Nastajenja rozšěrjenja přepruwować

Někotre problemy so zawinuja, hdyž so nastajenja rozšěrjenja nastajenja Firefox přepisuja (na př. problemy ze symbolowymi lajstami). Chceće tohodla snano nastajenja rozšěrjenja přepruwować, zo byšće hladał, hač móžeće nastajenje namakać, kotrež waš problem zawinuje:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Rozšěrjenja.
 3. Klikńće za rozšěrjenje, kotrež waš problem zawinuje, na tłóčatko NastajenjaNastajenja.
 4. Klikńće so přez nastajenja, zo byšće hladał, hač je nastajenje, kotrež móhło waš problem rozrisać.
 5. Jeli sće přihódne nastajenje namakał, klikńće na Składować a Firefox znowa startować.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla