Firefox na Mac sćahnyć a instalować

Tutón nastawk wujasnja, kak móžeće Firefox na Mac sćahnyć a instalować.

Kedźbu: Tutón nastawk jenož za Mac płaći. Za instrukcije, kak móžeće Firefox na Windows instalować, hlejće Firefox na Windows sćahnyć a instalować.Za instrukcije, kak móžeće Firefox na Linux instalować, hlejće Firefox na Linux instalować.
Zawěsćće, zo Mac systemowym potrěbnosćam za Firefox wotpowěduje. Jeli staru wersiju OS X wužiwaće, čitajće slědowacej nastawkaj za dalše informacije:

Firefox na Mac instalować

 1. Wopytajće Firefox sćehnjensku stronu Firefox w někajkim wobhladowaku (na přikład Apple Safari). Namaka awtomatisce platformu a rěč na wašim ličaku a doporuči najlěpšu wersiju Firefox za was.
 2. Klikńće na sćehnjenske tłóčatko, zo byšće Firefox sćahnył.
  • Pokiw: Jeli chceće rěč za swoju instalaciju Firefox wubrać, wubjerće město toho wotkaz „W druhej rěči sćahnyć“ pod sćehnjenskim tłóčatkom.
 3. Hdyž sćehnjenje je dokónčene, měła so dataja (Firefox.dmg) sama wočinić a wokno Finder měło wuskakować, kotrež nałoženje Firefox wobsahuje. Sćehńće symbol Firefox do programoweho rjadowaka, zo byšće jón tam kopěrował.
  Install Firefox on Mac 1
  Pokiw: Jeli wokno njewidźiće, klikńće dwójce na dataju Firefox.dmg, kotruž sće sćahnył, zo byšće ju wočinił.
 4. Po tym zo sće Firefox do programoweho rjadowaka ćahnył, dźeržće tastu ctrl stłóčenu, mjeztym zo do wokna kliknjeće a „Firefox“ auswerfen z menija wuběraće.
  Install Firefox on Mac 2
Dokónčće kroki horjeka, prjedy hač Firefox startujeće. Njestartujće Firefox direktnje z dataje Firefox.dmg, dokelž to móže k problemam kaž zhubjenje datow a nastajenjow wjesć.

Pokiw: Za locki přistup móžeće Firefox dokej přidać. Wočińće prosće swój rjadowak „Anwendungen“ a ćehńće Firefox do doka.

Dragging Firefox to Dock

 1. Firefox je nětko hotowy k wužiwanju. Klikńće na jeho symbol w doku abo rjadowaku „Anwendungen“, zo byšće jón startował.

Firefox prěni raz startować

Hdyž Firefox prěni raz startujeće, dóstanjeće warnowanje, zo waš Firefox je so z interneta sćahnył. Dokelž sće Firefox wot oficielneho sydła sćahnył, móžeće na Öffnen kliknyć.

Firefox Downloaded Security Check Mac 10.14

Při instalaciji Firefox njebudźe waš standardny wobhladowak a dóstanjeće zdźělenku wo tym. To rěka, zo so Firefox njewočini, hdyž wotkaz w swojim e-mejlowym nałoženju, internetnym zwisku abo HTML-dokumenće wočinjeće. Jeli chceće Firefox jako standardny wobhladowak wužiwać, klikńće na Firefox jako standardny wobhladowak wužiwać, zo byšće jón k standardnemu wobhladowakej činił. Jeli Firefox jenož wupruwujeće abo prosće nochceće jón jako standardny wobhladowak nastajić, klikńće na Nic nětko.

Firefox 72 as Default Browser Mac

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije