Firefox na Mac sćahnyć a instalować

Tutón nastawk wujasnja, kak móžeće Firefox na Mac sćahnyć a instalować.

Kedźbu: Tutón nastawk jenož za Mac płaći. Za instrukcije, kak móžeće Firefox na Windows instalować, hlejće Firefox na Windows sćahnyć a instalować.Za instrukcije, kak móžeće Firefox na Linux instalować, hlejće Firefox na Linux instalować.
Zawěsćće, zo Mac systemowym potrěbnosćam za Firefox wotpowěduje. Jeli staru wersiju OS X wužiwaće, čitajće slědowacy nastawk za dalše informacije:

Firefox na Mac instalować

 1. Wopytajće sćehnjensku stronu Firefox w někajkim wobhladowaku (na přikład Apple Safari). Namaka awtomatisce platformu a rěč na wašim ličaku a doporuči najlěpšu wersiju Firefox za was.
  • Pokiw: Jeli chceće rěč za swoju instalaciju Firefox wubrać, wopytajće prošu sćehnjensku stronu Systemy a Rěče .
 2. Klikńće na zelene sćehnjenske tłóčatko „Darmotne sćehnjenje“, zo byšće Firefox sćahnył.
  getfirefox_com
 3. Hdyž sćehnjenje je dokónčene, měła so dataja (Firefox.dmg) sama wočinić a wokno Finder měło wuskakować, kotrež nałoženje Firefox wobsahuje. Sćehńće symbol Firefox do programoweho rjadowaka, zo byšće jón tam kopěrował.
  fxmacinstall
  Pokiw: Jeli wokno njewidźiće, klikńće na dataju Firefox.dmg, kotruž sće sćahnył, zo byšće ju wočinił.
  Mac Install 2
 4. Po tym zo sće Firefox do programoweho rjadowaka ćahnył, dźeržće tastu ctrl stłóčenu, mjeztym zo do wokna kliknjeće a „Firefox“ auswerfen z menija wuběraće.
  Mac Install 4
 5. Móžeće Firefox swojemu dokej přidać, zo byšće spěšny přistup na njón měł. Wočińće prosće swój rjadowak „Programme“ a ćehńće Firefox do doka.
  Add to Dock
  Firefox je nětko hotowy k wužiwanju. Klikńće na jeho symbol w doku, zo byšće jón startował.

Firefox prěni raz startować

Hdyž Firefox prěni raz startujeće, dóstanjeće warnowanje, zo waš Firefox je so z interneta sćahnył. Dokelž sće Firefox wot oficielneho sydła sćahnył, móžeće na Öffnen kliknyć.

Firefox Downloaded Security Check Mac

Nimo toho Firefox njebudźe waš standardny wobhladowak a dóstanjeće informaciju wo tym. To rěka, zo so Firefox njewočini, hdyž wotkaz w swojim e-mejlowym nałoženju, internetnym zwisku abo HTML-dokumenće wočinjeće. Jeli chceće Firefox jako standardny wobhladowak wužiwać, klikńće na Firefox jako standardny wobhladowak wužiwać, zo byšće jón k standardnemu wobhladowakej činił. Jeli nochceće, zo Firefox je waš standardny wobhladowak abo chceće Firefox jenož wupruwować, klikńće na Nic nětko.

Firefox as Default Browser Dialogue Mac

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla