Firefox na Mac sćahnyć a instalować

Tutón nastawk němske zapřijeća dźěłoweho systema wobsahuje, dokelž serbski dźěłowy system njeeksistuje.

Móžeće Firefox na macOS 10.12 a nowši sćahnyć a instalować. Prjedy hač Firefox sćehnjeće, móžeće systemowe žadanja přepruwować.

Kedźbu: Tutón nastawk jenož za Mac płaći. Za instrukcije, kak móžeće Firefox na Windows instalować, hlejće Firefox na Windows sćahnyć a instalować.Za instrukcije, kak móžeće Firefox na Linux instalować, hlejće Firefox na Linux instalować.

Firefox na Mac sćahnyć a instalować

Zo byšće Firefox na Mac sćahnył a instalował:

 1. Wopytajće sćehnjensku stronu Firefox w někajkim wobhladowaku (na přikład Safari). Namaka awtomatisce platformu a rěč na wašim graće a doporuči najlěpšu wersiju Firefox za was.
 2. Klikńće na tłóčatko Firefox sćahnyć.
  Pokiw: Jeli chceće druhu rěč za swoju instalaciju Firefox wubrać, klikńće město toho na wotkaz Sćehnjenske móžnosće a druhe rěče.
 3. Hdyž sćehnjenje je dokónčene, móže dataja (Firefox.dmg) wokno Finder wočinić, kotrež nałoženje Firefox wobsahuje. Sćehńće symbol Firefox do rjadowaka „Anwendungen“.
  Pokiw: Jeli wokno njewidźiće, wočińće dataju Firefox.dmg, kotruž sće sćahnył.
  Install Firefox on Mac 1
 4. Dźeržće tastu ctrl stłóčenu, mjeztym zo do wokna klikaće a wubjerće „Firefox“ auswerfen z menija.
  Install Firefox on Mac 2
 5. Zo byšće swojemu dokej Firefox přidał, wočińće swój rjadowak „Anwendungen“ a ćehńće Firefox na dok.
  Dragging Firefox to Dock

Firefox je nětko nałožujomny. Klikńće na symbol Firefox w doku abo w rjadowaku „Anwendungen“, zo byšće wobhladowak wočinił.

Dokónčće kroki horjeka, prjedy hač Firefox startujeće. Njewočińće Firefox direktnje z dataje Firefox.dmg abo ćehńće symbol direktnje na swój desktop, zo byšće jen instalował, dokelž to móže k problemam kaž zhubjenje datow a nastajenjow wjesć.

Firefox prěni raz wočinić

Hdyž Firefox prěni raz wočinjeće:

 1. Klikńće na Öffnen w namołwje "Firefox ist ein Programm, das aus dem Internet geladen wurde. Möchten Sie es wirklich öffnen?".
  Firefox Downloaded Security Check Mac 10.15
 2. Jeli chceće Firefox jako swój standardny wobhladowak nastajić, klikńće na Firefox jako standardny wobhladowak wužiwać. Jeli nochceće Firefox jako swój standardny wobhladowak nastajić, klikńće na Nic nětko. Waš wubrany standardny wobhladowak so awtomatisce wužiwa, hdyž webstronu abo wotkaz z druheho nałoženja wočinjeće.
  Firefox 72 as Default Browser Mac

Přiwuzne wotkazy

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije