Awtomatiske wudopołnjowanje formularow

Firefox móžo se markowaś, což sćo do formularow, kótarež gronje se teke tekstowe póla, na websedłach zapódał. Za tym až sćo něco do formulara na webboku (ako na pś. do pytańskego póla) zapódał, buźo wam toś ten zapisk zasej k dispoziciji, gaž woglědujośo se k toś tomu bokoju pśiducy raz. Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo awtowudopołnjenje wužywaś, a kak móžośo formularne póla wuprozniś abo składowanjeju formularnych zapiskow zajźowaś.

Awtowudopołnjenje formularow wužywaś

Aby pjerwjejšne zapiski we formularje wužywał:

 1. Zapódajśo prědny pismik zapiska do formularnego póla. Firefox pokažo wuběrański meni ze zapiskami, kótarež sćo do togo zapódał.
  • Móžośo lisćinu wšych zapiskow wiźeś, kótarež su se za wěste formularne pólo składli, gaž tłocyśo tastu šypka dołoj, gaž pólo jo prozne.
 2. Tłocćo tastu šypka dołoj, aby zapisk wubrał, kótaryž cośo zasej wužywaś. Tłocćo EnterReturn, gaž wótpowědny zapisk jo wuzwignjony. Tekst zapiska buźo se we formularnem pólu pokazowaś. Móžośo teke myšku wužywaś, aby na zapisk kliknuł.

Jadnotliwe formularne zapiski lašowaś

Jolic cośo jadyn ze swójich pjerwjejšnych formularnych zapiskow z historije Firefox wótpóraś:

 1. Klikniśo na formularne pólo a tłocćo tastu šypka dołoj, aby skłaźone zapiski pokazał. Móžośo prědne pismiki zapiska zapódaś, aby licbu pokazanych zapiskow wobgranicował.
 2. Wužywajśo tastu šypka dołoj abo kursor myški, aby zapisk wuzwignuł, kótaryž cośo wulašowaś.
 3. Tłocćo Umsch+Entf. Zapisk se wótpórajo.

Wóspjetujśo proces za kuždy zapisk, kótaryž cośo wulašowaś.

Formularnu historiju wuprozniś

Jolic cośo, až Firefox zabywa wšykne waše formularne zapiski:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, pśejźćo k menijoju Historija a wubjeŕśo Aktualnu historiju wuprozniś….Klikniśo na menijowej rědce na meni Historija, a wubjeŕśo Aktualnu historiju wuprozniś….Klikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Historija, a wubjeŕśo Aktualnu historiju wuprozniś….
 2. Wubjeŕśo we wuběrańskem meniju Cas za wuproznjenje: Wšykno.
 3. Klikniśo na šypku pódla Drobnostki, aby lisćinu zapiskow pokazał, kótarež móžośo lašowaś.
 4. Wobswěsććo se, lěc janož zapisk Historija formularow a pytanja jo zmóžnjony.
 5. Klikniśo na Něnto wuprozniś. Dialogowe pólo se zgubijo a waša formularna historija se wulašujo.
 1. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu .
 2. Klikniśo na meni Historija a pótom na Aktualnu historiju wuprozniś.
 3. Wubjeŕśo we wuběrańskem meniju Cas za wuproznjenje: Wšykno.
 4. Klikniśo na šypku pódla Drobnostki', aby lisćinu zapiskow pokazał, kótarež móžośo lašowaś.
 5. Wobswěsććo se, lěc zapisk Historija formularow a pytanja jo zmóžnjony.
 6. Klikniśo na Něnto wuprozniś, aby swóju formularnu historiju wuproznił a zacyńśo dialogowe pólo.

Firefox pśi składowanju formularnych zapiskow zajźowaś

Jolic njocośo, až Firefox se markujo, což sćo do formularnych pólow zapódał, móžośo funkciju awtowudopołnjenje znjemóžniś:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Priwatnosć.
 3. Wubjeŕśo we wuběrańskem meniju pódla Firefox buźo: Swójske nastajenja za historiju wužywaś.
 4. Wótpórajśo kokulku pódla Pytańsku a formularnu historiju se spomnjeś.
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Gaž znjemóžnjośo formularnu historiju, zajźujo se Firefox teke pśi składowanjeju pytańskeje historije za pytańske pólo w nawigaciskej rědce.

Rozwězowanje problemow

Jolic zawupytajośo, až Firefox njeskładujo swóje formularne zapiski a njamóžośo je zasej wužywaś, cytajśo pšosym nastawk Firefox doesn't save web form entries.Bazěrujo na informacijach z nastawka Deleting autocomplete entries (mozillaZine KB)

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla