Pšawopisnu kontrolu w Firefox wužywaś

Firefox awtomatiski kontrolěrujo pšawopis słowow, kótarež zapódawaśo do wěcejsmužkowych tekstowych pólow. Gaž pśestanjośo słowo pisaś, buźo se ze slowami w zainstalěrowanem pšawopisnem słowniku pśirownowaś. Jolic se słowo w słowniku njenamakajo, se cerwjene pódšmarnjo, ako w slědujucem pśikłaźe:

pšawopisna zmólka fx47

Glědajśo:
 • Awtomatiska pšawopisna kontrola jo pó standarźe jano za wěcejsmužkowe tekstowe póla zmóžnjona, do kótarychž móžośo tak wjele teksta zapódaś ako cośo. Aby pšawopisnu kontrolu teke za jadnosmužkowe tekstowe póla zmóžnił, glejśo Pšawopisnu kontrolu w jadnosmužkowych tekstowych pólach zmóžniś
 • Z licencnych pśicynow jo w nic wšych lokalach pšawopisny słownik wopśimjety.

Awtomatisku pšawopisnu kontrolu znjemóžniś

Pó standarźe jo awtomatiska pšawopisna kontrola w Firefox zmóžnjona. Móžośo ju w nastajenjachnastajenjach znjemóžniś:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Rozšyrjony.
 3. Klikniśo na rejtark Powšykny.
 4. Wótwónoźćo kokulku pódla Pśi pisanju pšawopis kontrolěrowaś.
  nastajenja rozšyrjony pšawopis kontrolěrowaś fx47
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Glědajśo: Někotare nastajenja njepokazuju se snaź w swójskich wersijach Firefox wašeje distribucije we woknje nastajenjow.

Wopak napisane słowa korigěrowaś

Jolic pšawopisna kontrola jo zmóžnjona, móžośo wopak napisane słowa lažko korigěrowaś. Aby wopak napisane słowo korigěrował, klikniśo z pšaweju tastuźaržćo tastu ctrl tłoconu a klikniśo na njo a wubjeŕśo jadno z naraźonych słowow górjejce w meniju.
pšawopisne naraźenja fx47

Jolic žedno z naraźonych słowow njejo pśigódne, musyśo słowo manuelnje wobźěłaś. Jolic sćo se wěsty, až słowo jo korektnje napisane, móžośo jo słownikoju pśidaś. Aby słownikoju słowo pśidał, klikniśo z pšaweju tastuźaržćo tastu ctrl tłoconu a klikniśo na njo a wubjeŕśo K słownikoju pśidaś.

Glědajśo: Pśidane słowa pśidawaju se wšym wašym słownikam.

Słowniki pśidaś

Móžośo dalšne słowniki pśidaś.

 1. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu Strg tłoconu, mjaztym až kliknjośo do wěcejsmužkowego tekstowego póla.
 2. Wubjeŕśo Rěcy.
 3. Wubjeŕśo Słowniki pśidaś....
  Słownik pśidaś fx47
 4. Słowniki a rěcne pakśiki se zjawijo. Pytajśo rěc w lisćinje a klikniśo na wótkaz „Słownik instalěrowaś“ pódla słownika, kótaryž cośo pśidaś.
 5. Dodankowy bok wubranego słownika se zjawijo. Klikniśo na K Firefox pśidaś.
 6. Wokno „Instalacija softwary“ se zjawijo. Gaž se pokazujo, klikniśo na Něnto instalěrowaś, aby instalaciju dowólił. Gaž se warnowańske wokno zjawijo, klikniśo na Instalěrowaś, aby instalaciju dowólił. Spell Checker - Win4 słownik instalěrowaś fx47
 7. Aby słownik zmóžnił, klikniśo na tłocašk Něnto znowego startowaś w zastojniku dodankow.

Słowniki wuměniś

Pó instalěrowanju słownika móžośo k njomu pśejś, jo-li trjeba. Aby k drugemu słownikoju pśejšeł: Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu Strg tłoconu, mjaztym až kliknjośo do wěcejsmužkowego tekstowego póla, wubjeŕśo Rěcy a pótom słownik, kótaryž cośo wužywaś. słownik wuměniś fx47

Słowo wótwónoźeś, kótarež sćo z pśigódy pśidał

 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 5. Wocyńśo dataju persdict.dat w tekstowem editorje (na pśikład WordPad) (na pśikład Pages) (na pśikład Calligra Words).
 6. W tekstowem editorje jo kužde pśidane słowo na separatnej smužce. Wótwónoźćo smužku, kótaraž wopśimujo słowo, kótarež cośo wótwónoźeś.
 7. Klikniśo na meni Dataja a wubjeŕśo Składowaś, aby swójo źěło składował.
Glědajśo: Wótwónoźone słowa nałožuju se na wšykne waše słowniki.

Pšawopisnu kontrolu w jadnosmužkowych tekstowych pólach zmóžniś

Teke tekst w jadnosmužkowych tekstowych pólach móžośo kontrolěrowaś.

 1. Klikniśo z pšaweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu a klikniśo do jadnosmužkowego tekstowego póla.
 2. Stajśo kokulku pódla Pšawopis kontrolěrowaś.

Pśez to se pšawopisna kontrola tenraz zmóžnijo.

Tip: Móžośo teke pšawopisna kontrola w jadnosmužkowych tekstowych pólach na pśecej zmóžniś:
 1. Zapódajśo about:config do adresowego póla a tłocćo .

  • Zwětšego pótom warnowanje about:config "Pśez to wy by mógał garantiju zgubiś!" se pokazujo. Klikniśo na Lubim, až budu wobglědniwy!Akceptěruju riziko, aby se k bokoju about:config dostał.
 2. Zapódajśo layout.spellcheckDefault do póla Pytaś
 3. Klikniśo dwójcy na nastajenje a změńśo standardnu gódnotu 1 do 2.
about:config layout.spellcheckDefault
Wótněnta móžośo pśecej pšawopis w jadnosmužkowych tekstowych pólach kontrolěrowaś bźez togo, aby musył ju kuždy raz zmóžniś.

 

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla