Zastojnik gronidłow - skłaźone gronidła w Firefox se spomnjeś, lašowaś, změniś a importěrowaś

Zastojnik gronidłow Firefox wěsće wužywarske mjenja a gronidła, kótarež wužywaśo, aby pśistup na websedła měł a zapisujo je pótom awtomatiski za was, gaž woglědujośo se k websedłoju pśiducy raz. Toś ten nastawk buźo wam pokazowaś, kak móžośo zastojnik gronidłow wužywaś, aby swóje gronidła składowaś, se woglědaś, lašowaś a šćitaś.

Wužywarske mjenja a gronidła składowaś

Gaž zapódawaśo wužywarske mě a gronidło, kótarejž hyšći njejsćo za websedło składował, buźo se Firefox pšašaś, lěc cośo, až se składujotej.

Password 29 - Win Password 29 - Mac Password 29 - Lin password doorhanger 39 Pśizjawjenje składowaś
Pokaz: Gronidłowy Składowański dialog se schowajo, gaž kliknjośo zwenka njogo. Aby jen zasej pokazał, klikniśo jadnorje na klucowy symbol nalěwo w adresowem pólu. Jolic Firefox was njenapomina, gronidła skladowaś, glejśo nastawk Usernames and passwords are not saved.

W gronidłowem składowańskem dialogu móžośo wóliś:

 • Až Firefox składujo wašo wužywarske mě a gronidło. Klikniśo na Gronidło se spomnjeśSpomnjeś se. Pśiducy raz, gaž wogědujośo se k websydłoju, buźo Firefox wašo wužywarske mě a gronidło awtomatiski za was zapisowaś.
  • jolic sćo wopacne wužywarske mě abo gronidło składł, zapišćo pšawe wužywarske mě abo gronidło a Firefox buźo was napominaś, jo składowaś. Aby nowe wužywarske mě a grondiło składował, klikniśo na Gronidło aktualizěrowaśAktualizěrowaś.
 • Až Firefox nigda njeskładujo wužywarske mjenja a gronidła za aktualne websedło. Klikniśo wuběrański meni a wubjeŕśo Gronidło za toś to sedło nigda se njespomnjeś. Gaž pśizjawijośo se w pśichoźe pla websedła, Firefox njebuźo was napominaś, wužywarske mě a gronidło składowaś.
  • Jolic pak pózdźej změnjaśo swójo měnjenje, a cośo, až Firefox se was pšaša, lěc ma wužywarske mjenja a gronidła za toś to seydło składowaś, musyśo do swójich nastajenjow Firefox hyś a zapisk sedła z lisćiny wuwześow wótrězka Wěstota wótpóraś.Jolic pak pózdźej změnjaśo swójo měnjenje, a cośo, až Firefox se was pšaša, lěc ma wužywarske mjenja a gronidła za toś to seydło składowaś, musyśo do swójich nastajenjow Firefox hyś a zapisk sedła z lisćiny wuwześow wótrězka Wěstota wótpóraś.
 • Až składowanje wašogo wužywarskego mjenja a gronidła se tenraz pśeskokujo. Klikniśo na wuběrański meni a wubjeŕśo Nic něnto. Firefox buźo was napominaś, wašo wužywarske mě a gronidło pśiducy raz składowaś, gaž woglědujośo se k sydłoju.
Pokaz: Někotare websedła wam póbituju, až wóstanjośo na sedle pśizjawjony, gaž kliknjośo do kontrolnego kašćika na sedle. To jo funkcija websedła a buźo funkcioněrowaś, njeźiwajucy na to, lěc sćo swójo wužywarske mě a gronidło w Firefox składł abo nic.

Někotare konta za sedło zastojaś

Jolic maśo někotare konto za sedło, móžo Fiefox wšykne waše pśizjawjenja składowaś. Móžośo Firefox pśizjawjeńske daty kuždy raz za druge konto zapisowaś daś, gaž woglědujośo se k sedłoju.

 1. Klikniśo z pšaweju tastuTłocćo ctrl a klikniśo do póla wužywarskego mjenja, aby kontekstowy meni wiźeł.
 2. Klikniśo na Pśizjawjenje wupołniś.
 3. Wubjeŕśo wužywarske mě, z kótarymž cośo se pśizaewiś. Firefox buźo wašo wužywarske mě a gronidło awtomatiski zapisowaś.
  login multiple accounts 42

Gronidła pokazaś a lašowaś

Aby gronidła za wěste sedło pokazał, klikniśo z pšaweju tastutłocćo ctrl a klikniśo do póla wužywarskego mjenja na tom sedle, klikniśo pótom na Pśizjawjenje wupołniś, pótom na Skłaźone pśizjawjenja pokazaś, ako górjejce pokazane.

Móžośo wužywarske mjenja a gronidła, kótarež Firefox jo za was składł, lažko zastojaś.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Klikniśo na wótrězk Wěstota.
 3. Klikniśo na Skłaźone gronidła…Skłaźone pśizjawjenja….
  saved passwords 38 fx42SavedPasswordsUI Tłocašk skłaźone pśizjawjenja
 4. Zastojnik gronidłow se wócynijo:
  Skłaźone pśizjawjenja
 • Aby gronidła wiźeł, kótarež sćo składł, klikniśo na Gronidła pokazaś. Gaž zacynijośo wokno, schowaju se waše gronidła awtomatiski.
 • Wužywajśo pytańske pólo, aby wěste websedło abo wužywarske mě namakał. Klikniśo na X w pytańskim pólu, aby swójo pytanje wulašował a dopołnu lisćinu znowego wiźeł.
 • Aby wužywarske mě a gronidło za websedło wótpórał, wubjeŕśo zapisk sedła w lisćinje a klikniśo na Wótpóraś.
 • Aby wšykne skłaźone wužywarske mjenja a gronidła wótpórał, klikniśo na Wšykne wótpóraś. Pó wobkšuśenju toś togo wuběrka, wulašuju se wšykne waše skłaźone wužywarske a gronidła.
 • Aby gronidła z Chrome abo Internet Explorer importěrował, klikniśo na Importěrowaś a slědujśo instrukcijam w asistenśe.
Glědajśo: Importěrowańska funkcija zastojnika gronidłow jo tuchylu jano na Windows k dispoziciji.

Waše gronidła šćitaś

Jolic to samske jadnore gronidło za wšykno wužywaś, buźośo wěcej napadojty za kšadnjenje identity. Nastawk Create secure passwords to keep your identity safe pokazujo wam lažku metodu, aby wěste gronidła napórał, a wužywanje zastojnika gronidłow buźo wam, ako górjejce wopisane, pomagaś, wšykne składowaś.

Lěcrownož zastojnik gronidłow składujo waše wužywarske mjenja a gronidła na wašej twardej plaśe w skoděrowanem formaśe, móžo něchten z pśistupom na wašo licadło jo wiźeś abo wužywaś. Nastawk Use a Primary Password to protect stored logins and passwords wam pokazujo, kak móžośo tomu zajźowaś a šćitany wóstaś, gaž wašo licadło se zgubujo abo se kšadnjo.

Maśo problemy z wužywarskimi mjenjami a gronidłami?

Slědujucej nastawka buźotej wam pomagaś, móžne problemy z wužywarskimi mjenjami a gronidłami rozwězowaś:

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije