Wóźeńske elementy, tłocaški a symbolowe rědki w Firefox pśiměriś

Menijowy tłocašk new fx menu bitujo wam lažki pśistup na waše nejlubše funkcije we Firefox. Standardny pórěd wam se njespódoba? Jo lažko, jen pśiměriś. Jo něco, což stawnje wužywaśo? Pśidajśo to swójej głownej symbolowej rědce. Pokažomy wam, kak to źo.

Symbolowe rědki Firefox bituju lažhki pśistup na zwucone funkcije. Toś ten nastawk wujasnjujo, kak móžośo symbolowe rědki pśiměriś, aby Firefox tak funkcioněrował, kak wy to cośo.

Meni abo symbolowu rědku pśiměriś

Móžośo elementy změniś, kótarež pokazuju se w meniju abo na swójej symbolowej rědce.

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a wubjeŕśo Pśiměriś.
  • Wósebny rejtark se wócynijo, kótaryž wam zmóžnja, elementy do menija abo do symboloweje rědki nutś abo wen śěgnuś. Eksperimentěrujśo źe pitśku, aby wuslěźił, co jo nejlěpše za was. Móžośo pśecej znowego zachopiś, gaž kliknjośo na tłocašk Standard wótnowiś dołojce na wobrazowce.
  meni pśiměriś nowy symbol fx47
 2. Gaž sćo gótowy, klikniśo na zeleny tłocašk Pśiměrjenje skóńcyś.
Pokaz: Wjele dodankow staja tłocaški k dispoziciji, kótarež móžośo menijoju abo symbolowej rědce pśidaś. Aby wěcej zgónił, glejśo Dodanki namakaś a instalěrowaś, aby Firefox pśiměrili.

Titelowu rědku, menijowu rědku abo rědku cytańskich znamjenjow pokazaś

Aby titelowu rědku pokazał:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a wubjeŕśo Pśiměriś.
 2. Klikniśo na tłocašk Titelowa rědka dołojce nalěwo.
 3. Klikniśo na zeleny tłocašk Pśiměrjenje skóńcyś.

Aby menijowu rědku abo rědku cytańskich znamjenjow pokazał:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a wubjeŕśo Pśiměriś.
 2. Klikniśo na wuběrański meni Symbolowe rědki pokazaś/schowaś dołojce na wobrazowce a wubjeŕśo zapiski, kótarež cośo pokazaś.
 3. Klikniśo na zeleny tłocašk Pśiměrjenje skóńcyś.

Titelowu rědku abo rědku cytańskich znamjenjow pokazaś

Aby titelowu rědku pokazał:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a wubjeŕśo Pśiměriś.
 2. Klikniśo na tłocašk Titelowa rědka dołojce nalěwo.
 3. Klikniśo na zeleny tłocašk Pśiměrjenje skóńcyś.

Aby rědku cytańskich znamjenjow pokazał:

 • Klikniśo na meni Naglěd górjejce na wobrazowce, wubjeŕśo Symbolowe rědki a pótom Rědka cytańskich znamjenjow.

Menijowu rědku abo rědku cytańskich znamjenjow pokazaś

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a wubjeŕśo Pśiměriś.
 2. Klikniśo na wuběrański meni Symbolowe rědki pokazaś/schowaś dołojce na wobrazowce a wubjeŕśo zapiski, kótarež cośo pokazaś.
 3. Klikniśo na zeleny tłocašk Pśiměrjenje skóńcyś.

Maśo problemy?

Wopytajśo, standardnu sajźbu tłocaškow a symbolowych rědkow wótnowiś, z tym až kliknjośo na tłocašk Standard wótnowiś, gaž sćo w pśiměrjeńskem modusu. Jolic to njerozwězujo toś ten problem, wopytajśo rozwězanja w slědujucyma nastawkoma:

Kak mógu wšake symbolowe rědki pokazaś a schowaś?

Nejwěcej symbolowych rědkow dajo se pokazaś abo schowaś, za tym lěc jo trjeba. Aby symbolowu rědku pokazał abo schował, klikniós z pšaweju tastuklikniśo z tłoconeju tastu Strg na proznu płoninu rejtarkoweje rědki a zmóžniśo abo znjemóžniśo ju w kontekstowem meniju.

 • Menijowa rědka: Toś ta rědka górjejce we woknje Firefox wopśimujo menije wobglědowaka (Dataja, Wobźěłaś, Pomoc atd.). Na Windows Vista a 7 menijowa rědka jo pó standarźe schowana, a jeje funkcije namakajośo za tłocaškom Firefox. Jolic menijowa rědka jo schowana, móžośo ju pokazaś, gaž tłocyśo tastu Alt.
 • Menijowa rědka: Toś ta rědka górjejce we woknje Firefox wopśimujo menije wobglědowaka (Dataja, Wobźěłaś, Pomoc atd.). Gaž schowajośo menijowu rědku, tłocašk Firefox pokažo, kótaryž wopśimujo zjadnorjony meni.
 • Rejtarkowa rědka: Tam pokazuju se waše rejtarki. Njamóžośo ju schowaś.
 • Nawigaciska rědka: Toś ta rědka wopśimujo tłocaški za websedłowu nawigaciju, adresowe pólo, pytańske pólo, tłocašk Startowy bok a Cytańske znamjenja.
 • Lajsta cytańskich znamjenjow: Toś ta rědka wopśimujo cytańske znamjenja z wašogo zarědnika „Rědka cytańskich znamjenjow“. Za dalšne informacije glejśo Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window. Pśi nowych instalacijach Firefox chowa se rědka cytańskich znamjenjow pó standarźe.
 • Rědka dodankow: Toś ta rědka dołojce we woknje Firefox wopśimujo tłocaški, kótarež su z wašymi rozšyrjenjami zwězane (jolic wuwijaŕ dodanka staja je k dispoziciji). Hlejśo The Add-on Bar gives you quick access to add-on features za dalšne informacije.

Toolbars - win1 Toolbars - mac1 Toolbars - lin1

Kak mógu elementy symboloweje rědki pśiměriś abo hynac rědowaś?

 1. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu Strg tłoconu, mjaztym až kliknjośo na proznu płoninu rejtarkoweje rědki a wubjeŕśo Pśiměriś.... Wokno pśiměrjeńskeje rědki se wócynijo.
 2. Změńśo elementy symboloweje rědki ako je trjeba. Za wujasnjenje, což kuždy element cyni, glejśo Wóźeńske elementy, tłocaški a symbolowe rědki w Firefox pśiměriś.
  • Aby element pśidał, śěgniśo jen z wokna pśiměrjeńskeje rědkiy na póžědanu symbolowu rědku.
  • Aby element wótpórał, śěgniśo jen do wokna pśiměrjeńskeje rědki.
  • Aby element hynac rědował, śěgniśo jen k póžědanemu městnoju.
 3. Gaž su gótowy, klikniśo na Dokóńcony.

Toolbars - win2 Toolbars - mac2 Toolbars - lin2

Wopytajśo: Eksperimentěrujśo z rozdźělnymi pórědami. Móžośo pśecej standardne nastajenja symboloweje rědki wótnowiś. Klikniśo jadnorje na Standardnu sajźbu wótnowiś we woknje pśiměrjeńskeje rědki.

Wuglědanje symbolow pśiměriś

Su pśidatne nastajenja dołojce we woknje pśiměrjeńskeje rědki, z kótarymiž móžośo wuglědanje swójich symbolow změniś:

 • Pokazaś: Z wuběrańskego menija „Pokazaś“ móžośo wubraś což ma se na symbolowach rědkach pokazaś: symbole, tekst abo symbole a tekst gromaźe. Po standarźe Firefox pokazujo jano symbole.
 • Małe symbole wužywaś: Zmóžniśo toś to nastajenje, aby rum zažarił a symbolowu rědku pómjeńšył.

Kak mógu dalšne symbolowe rědki pśidaś?

 1. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu Strg tłoconu, mjaztym až kliknjośo na proznu płoninu rejtarkoweje rědki a wubjeŕśo Pśiměriś.... Wokno pśiměrjeńskeje rědki se wócynijo.
 2. Klikniśo dołojce we woknje pśiměrjeńskeje rědki na Nowu symbolowu rědku pśidaś. Wokno za nowu symbolowu rědku se wócynijo.
 3. Zapódajśo we woknje za nowu symbolowu rědku mě za swóju symbolowu rědku a klikniśo na W pórěźe.
 4. Pśidajśo symbolowej rědce elementy, kak jo se to górjejce pśidało. Jolic nic njepśidawaśo, Firefox njenapórajo wašu symbolowu rědku.
 5. Gaž sćo gótowy, klikniśo na Dokóńcony.

Waša nowa symbolowa rědka pokažo se pód nawigaciskeju rědku.

Wopytajśo: Napórajśo nowu symbolowu rědku. Móžośo pśecej pśidatne symbolowe rědki wótpóraś, z tym až kliknjośo na Standardnu sajźbu wótnowiś we woknje pśiměrjeńskeje rědki.

Symbolowe rědki feluju, su njewitane symbolowe rědki a symbolowe rědki su slědk stajone

Glejśo slědujuce nastawki wó rozwězowanju problemow:

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije